Kolofon Primorski slovenski biografski leksikon

Primorski slovenski biografski leksikon
Elektronska izdaja
Elektronska izdaja je narejena po tiskani izdaji Primorskega slovenskega biografskega leksikona, ki je izšla v 20 snopičih v letih od 1974 do 1994. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=7175168, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/7175168.
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Lucija Peršin Arifović
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Strokovni sodelavec
Martin Grum
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Verzija 1.9
Datum: 2021–04–21
Obseg: 2.384 oseb in rodbin, črke A–M
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013–<2022>
ISBN 978–961–268–032–9
© Vse pravice pridržane ZRC SAZU
Elektronska izdaja Primorskega slovenskega biografskega leksikona je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Primorski slovenski biografski leksikon
Tiskana izdaja
Martin Jevnikar et al.
Goriška Mohorjeva družba
Gorica
20 snopičev
1974–1994
Knjiga 1: sn. 1: A – Bartol, 1974; sn. 2: Bartol – Bor, 1975; sn. 3: Bor – Čopič, 1976; sn. 4: Čotar – Fogar, 1977; sn. 5: Fogar – Grabrijan, 1978; sn. 6: Gracar – Hafner, 1979; sn. 7: Hafner – Juvančič, 1981
Knjiga 2: sn. 8: Kacin – Križnar, 1982; sn. 9: Križnič – Martelanc, 1983; sn. 10: Martelanc – Omersa, 1984; sn. 11: Omersa – Pirjevec, 1985
Knjiga 3: sn. 12: Pirjevec – Rebula, 1986; sn. 13: Rebula – Sedej, 1987; sn. 14: Sedej – Suhadolc, 1988; sn. 15: Suhadolc – Theuerschuh, 1989
Knjiga 4: sn. 16: Tič – Velikonja, 1990; sn. 17: Velikonja – Zemljak, 1991; sn. 18: Zgaga – Žvanut in Dodatek A – B, 1992; sn. 19: Dodatek B – L, 1993; sn. 20: Dodatek M – Ž, 1994

Opis sprememb

  • 2022: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofona
  • 2020–2022: Mojca Mlinar Strgar, Lucija Peršin Arifović: dodajanje digitaliziranih gesel (črke K–M) s strukturiranimi podatki; dodajanje fotografij
  • 2014–2019: Mojca Mlinar Strgar: dodajanje digitaliziranih gesel (črke B–K) s strukturiranimi podatki; dodajanje fotografij
  • 2013–11–26: Petra Vide Ogrin: prva javna različica s 64 gesli, črko A

Avtorji člankov

Kratice in krajšave

ACLI
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Krščanska združenja italijanskih delavcev)
AG (GA)
Akademija za glasbo, Glasbena akademija, Ljubljana
AGRFT
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana
AIU
Akademija za igralsko umetnost, Ljubljana
akad.
akademija, akademski (-a, -o)
ALU, ALUO
Akademija za likovno umetnost (in oblikovanje), Ljubljana
angl.
angleščina, angleški (-a, -o)
ant.
antologija, antološki (-a, -o)
ap.
apostolski (-a, -o)
apr.
april
ArchProv.
Archivio Provinciale, Gorica
arh.
arhiv, arhivski (-a, -o)
AS
Arhiv Slovenije, Ljubljana (gl. ODAS)
ASIŽZ
Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza
AUU
Akademija za upodabljajočo umetnost, Ljubljana
avg.
avgust
AVNOJ
Antifašističko vjeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
AZ
akademija znanosti
AZU
Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
Bgd
Beograd
Bgd
beograjski (-a, -o)
BiblStIs
Biblioteca Statale Isontina di Gorizia (Državna posoška knjižnica, prej Studiebibliothek, pozneje Biblioteca Governativa), Gorica
BIO
Bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana
bl.
blaženi (-a, -o)
Budin
Tiskarna Budin, Gorica
c.
cerkev
c. kr.
cesarsko-kraljevi
CecD
Ceciljansko društvo
cerkv.
cerkveni (-a, -o)
cit.
citat, citiran (-a, -o)
CK
centralni komite
Clc
Celovec
clc
celovški (-a, -o)
CM
Congregatio Missionis (lazaristi)
CMD
Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov v Sloveniji
CMD (DCM)
Družba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana
časn.
časnik, časnikar, časnikarski (-a, -o)
čl.
člen
DBS
Društvo bibliotekarjev Slovenije
DD
Dramatično društvo, Ljubljana
dec.
december
dej.
dejanje, dejanski (-a, -o)
deln.
delniški (-a, -o)
demokr.
demokratski (-a, -o)
dež.
deželni (-a, -o)
DFS
Demokratična fronta Slovencev
DJ
Družba Jezusova (jezuiti)
dop.
dopolnjen (-a, -o)
dr.
doktor (-ica)
dram.
dramski, dramatski, dramatični (-a, -o); dramatizacija; dramatiziran (-a, -o)
druž.
družinski (-a, -o)
družb.
družben (-a, -o)
drž.
državni (-a, -o)
DSI
Društvo slovenskih izobražencev, Trst
DSSr
Društvo slovenskih srednješolcev, Trst
DSSU
Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov
dun.
dunajski (-a, -o)
E
Edinost, politično društvo v Trstu
ed.
edizione (izdaja)
EST
Editòriale stampa triestina (Založništvo tržaškega tiska), Trst
FAGG
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
faš.
fašist, fašistični (-a, -o)
febr.
februar
filh.
filharmonija, filharmonski (-a, -o)
F-JK
Furlanija Julijska krajina
FLRJ
Federativna ljudska republika Jugoslavija
fol.
folio
franc.
francoščina, francoski (-a, -o)
FSPN
Fakulteta za socialne, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
FUCI
Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Italijanska katoliška univerzitetna zveza)
GA
glej AG
gal.
galerija
GeFF
genre film festival
gimn.
gimnazija, gimnazijski (-a, -o)
GL
gledališki list
gl.
glej
gl. čl.
glej članek
glasb.
glasbeni (-a, -o)
GlasbM
Glasbena matica, Ljubljana
gled.
gledališče, gledališki (-a, -o)
GM
Glasbena matica, Ljubljana
GMD
Goriška Mohorjeva družba
Gor.
Gorica, Gorizia, Görz
gor.
goriški (-a,-o)
GorKnj
Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica
GorM
Goriška matica
GorMuz
Goriški muzej, Nova Gorica
GorT
Goriška tiskarna
gosp.
gospodar, gospodarski
GRS
Gorska reševalna služba
glavni štab
GZ
Gregorčičeva založba, Trst
HMZ
Hidrometeorološki zavod
hon.
honorarni (-a, -o)
hrv.
hrvaščina, hrvaški (-a, -o)
i. l.
istega leta
i. r.
imperiale regio (cesarsko-kraljevi)
ID
izbrana dela
idr.
in drugo (drugod)
ilustr.
ilustriran (-a, -o); ilustriral (-a); ilustrator (-ka); ilustracija
INV
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
IOOF
Izvršni odbor Osvobodilne fronte
IRO
International Refugees Organization (Mednarodna organizacija za begunce)
istr.
istrski (-a, -o)
It.
Italija
it.
italijanščina, italijanski (-a, -o)
itd.
in tako dalje
izd.
izdaja, izdal, izdajatelj, izdajateljski (-a, -o)
izr.
izredni (-a,-o)
izv.
izvestje; izvajano
izv.
izvirnik, izvirno
JA
Jugoslovanska akademija, Zagreb
jan.
januar
JAZU
Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, Zagreb
JLA
Jugoslovanska ljudska armada
JNS
Jugoslovanska narodna stranka
jsl
jugoslovanski (-a,-o)
Jsla
Jugoslavija
jul.
julij
jun.
junij
k. k.
kaiserlich und königlich (cesarsko-kraljevi, -a, -o; cesarsko in kraljevsko)
KA
Katoliška akcija
kat.
katoliški (-a, -o)
katal.
katalog(i)
KatK
Katoliška knjigarna, Gorica
KatT
Katoliška tiskana, Gorica
KDZ
Kmetijska delovna zadruga
KID
Kranjska industrijska družba
klas.
klasični
kmetij.
kmetijstvo, kmetijski (-a, -o)
knšk.
knezoškof, knezoškofija, knezoškofijski
Kol.
koledar
kons.
konservatorij
Kor.
Koroška
kor.
koroški (-a, -o)
koresp.
korespondenca, korespondent
korp.
korpus
Kostanj.
Knjižnica frančiškanskega samostana na Kostanjevici pri Novi Gorici
KPJ
Komunistična partija Jugoslavije
kpl.
kaplan
KPS
Komunistična partija Slovenije
kranj.
kranjski (-a, -o)
Kranj.
Kranjska
KS
krajevna skupnost
KTDGor
Katoliško tiskovno društvo, Gorica
kult.
kultura, kulturni (-a, -o)
KZ
kmetijska zadruga
l.
leto, (v) letih
Lb.
Laibach, Labaci (Ljubljana)
lic.
licej
Lj.
Ljubljana
lj.
ljubljanski (-a, -o)
LRS
Ljudska republika Slovenija
Lukežič
Tiskana L. Lukežič (tudi L. Lucchesi), Gorica
mar.
marec
MarDr
Marijina družba
MD
Mohorjeva družba, Celovec-Prevalje-Celje-Ljubljana-Celje
MD
Mladinsko društvo
mdr.
med drugim
mes.
mesec
mešč.
meščanski (-a, -o)
MLO
Mestni ljudski odbor
ModG
Moderna galerija, Ljubljana
mrb
mariborski (-a, -o)
Mrb(g)
Maribor, Marburg
ms
manuskript (rokopis)
MS (SM)
Slovenska matica
n. d.
navedeno delo
nadšk.
nadškof, nadškofija, nadškofijski
NadškAGor.
Nadškofijski arhiv, Gorica
nadz.
nadzornik, nadzorništvo
NarG
Narodna galerija, Ljubljana
NarK
Narodna knjigarna, Gorica
NarT
Narodna tiskarna, Gorica
nedok.
nedokončano (delo)
nem.
nemščina, nemški (-a, -o)
nezaklj.
nezaključeni (-a, -o)
NNS
Narodno napredna stranka
NOB
narodnoosvobodilni boj, narodnoosvobodilna borba
NOO
Narodnoosvobodilni odbor
NOV
Narodnoosvobodilna vojska (vojna)
nov.
november
NOVJ
Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije
npr.
na primer
NSU
Novejši slovenski urbanizem, v okviru razstave Urbanex, Zagreb-Ljubljana
NSZ
Neodvisna socialistična zveza, Trst
NŠKT
Narodna in študijska knjižnica Trst
O
opera
o.
oče (redovno)
obč.
občina, občinski (-a, -o)
OblK
Oblastni komite
ODAS
Osrednji državni arhiv Slovenije, Ljubljana
odb.
odbor; odbornik; odborniški (-a, -o)
odd.
oddelek
odv.
odvetnik, odvetniški (-a, -o)
OF
Osvobodilna fronta
OFM
Ordo Fratrum Minorum (frančiškani)
OGymn.
Obergymnasium (Klasična gimnazija), Ljubljana
ok.
okoli
okraj.
okrajni
okt.
oktober
ONOO
okrožni (okrajni) narodnoosvobodilni odbor
oper.
operni (-a, -o)
ord.
ordiniran (posvečen v duhovnika)
ordin.
ordinarij (škof določene škofije, redni profesor na fakulteti )
osn.
osnovni (-a, -o)
p.
pater (redovno)
p. c.
podružna cerkev
p. d.
po domače (vulgo)
p. o.
posebni odtis
p. t.
prav tam
PA
Pedagoška akademija, Ljubljana (prej: VPS=Višja pedagoška šola)
pag.
pagina (stran)
pass.
passim (tu in tam v besedilu)
PCI
Partito Comunista Italiano (Komunistična parija/stranka Italije)
PD
prosvetno društvo
PDG
Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica
pev.
pevski (-a, -o)
PK
pokrajinski komite
PNOO
Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor
POJ
Partizanski odredi Jugoslavije
pol.
polovica, polovičen
polit.
politični (-a, -o)
pov.
poverjen (-a, -o)
pred.
predelan (-a, -o)
predg.
predgovor
predsed.
predsednik (-ica)
prilg.
priloga, priložen (-a, -o)
prim.
primerjaj, primerjalen
primor.
primorski (-a, -o)
prof.
profesor (-ica), profesorski
prom.
promocija, promoviran (-a)
PSI
Partito socialista italiano (Socialistična stranka Italije)
PZGor
Prosvetna zveza v Gorici
PZS
Planinska zveza Slovenije
r.
rojen, rojstni
r.
rojen(a), rojstni (-a, -o)
RAI
Radiotelevisione Italiana (italijanska nacionalna radiotelevizija)
RAITrstA
RAI, postaja Trst A
ravn
ravnatelj, ravnateljski
razr.
razred
razst.
razstava, razstavil (-a)
rkp.
rokopis, rokopisni (-a, -o)
RO
Radijski oder, v okviru RAI, postaja Trst A
RSS
Raziskovalna skupnost Slovenije
RTV
radiotelevizija, radiotelevizijski (-a, -o)
SAZU
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
SDZ
Slovenska demokratična zveza, Gorica
SDZ
Slovensko zdravniško društvo
SED
Slovensko etnološko društvo
sem.
semeniški, semenišče
sep.
separat
sept.
september
sez.
sezona
SFRJ
Socialistična federativna republika Jugoslavija
SGS
Slovenski goriški skavti, Gorica
SHPZ
Slovensko-hrvaška prosvetna zveza, Trst
SHS
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
SICOT
Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie (mednarodna ortopedska organizacija)
Sigma
Književna založba, Gorica
SIM
Slovenska izseljenska matica
SKA
Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires
SKAD
Slovensko katoliško akademsko društvo, Gorica
SKGZ
Slovenska kulturno-gospodarska zveza
SKGZGor
Slovenska krščanska socialna zveza za Goriško
SKK
Slovenski kulturni klub, Trst
SKPD
Slovensko katoliško prosvetno društvo
sl.
slika, sledeče
slik.
slika, slikarski (-a, -o)
SLORI
Slovenski raziskovalni inštitut
Slov.
Slovenija, Slovenec, Slovenka, Slovenci
slov.
slovenščina, slovenski (-a,-o)
SlovPrim
Slovensko Primorje
SLS
Slovenska ljudska stranka
SM
Slovenska matica
SNG
Slovensko narodno gledališče
SNJP
Slovenska narodno-podporna jednota
SNOS
Slovenski narodnoosvobodilni svet
SO
Slovenski oder
sol.
solist, solističen (-a, -o)
sour.
sourednik (-ica), souredništvo, sourejal (-a)
SPZ
Slovenska prosvetna zveza, Trst
SRS
Socialistična republika Slovenija
SSG
Stalno slovensko gledališče, Trst
SSŠ
Sindikat slovenske šole
STO
Svobodno tržaško ozemlje
str.
stran
strok.
strokovni
STT
Slobodna tršćanska teritorija (Svobodno tržaško ozemlje)
sv.
sveti (-a, -o)
svet.
svetovni (-a, -o)
SZDL
Socialistična zveza delovnega ljudstva
š.
šola, šolski (-a, -o)
šapir.
šapirograf, šapirografirano
ŠD
športno društvo
ŠkAClc
Škofijski arhiv Celovec
ŠkAReka
Škofijski arhiv, Reka
ŠkATrst
Škofijski arhiv, Trst
ŠkAVid
Škofijski arhiv, Videm
ŠtG
Šentjakobsko gledališče, Ljubljana
tajn.
tajništvo, tajnik, tajniški (-a, -o)
TD
Turistično društvo
TF-AO
Tehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za arhitekturo
TIGR
»Trst, Istra, Gorica, Reka«, tajna protifašistična organizacija v Julijski Benečiji
TIR
Tabula Imperii Romani (arheološki zemljevid rimskega imperija)
tisk.
tiskarna, tiskal (-a), tiskan (-a, -o)
TPH
Tržaška posojilnica in hranilnica
trg.
trgovina, trgovski (-a, -o)
trž.
tržaški (-a, -o)
U
univerza
u.
umrl (-a)
UAIS
Unione antifasista italo-slovena (Slovansko-italijanska antifašistična unija)
uč.
učitelj
UDAIS
Unione donne antifasistice italiane e slovene
ul
ulica
univ.
univerza, univerziteten (-a, -o)
uprav.
upravnik, upravniški
ur.
uredil, urejal, urednica, urednik, uredništvo
ust.
ustanovljen (-i,-a,-o)
v.
via (ulica)
v. d.
vršilec dolžnosti
vat. AS
Archivio Segreto Vaticano (vatikanski tajni arhiv).
VDV
Vojska državne varnosti
VMA
Vojno-medicinska akademija, Beograd
volil.
volilni (-a, -o)
VPŠ (PA)
Višja pedagoška šola, Pedagoška akademija
VZPI
Vsedržavno združenje partizanov Italije (it. ANPI)
zak.
zakon
ZCPZ
Zveza cerkvenih pevskih zborov
ZDUS
Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Zgb
Zagreb
zgb
zagrebški (-a, -o)
zgod.
zgodovina, zgodovinski (-a, -o)
ZHT
Zapuščina Henrika Tume (Raziskovalna enota Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Nova Gorica)
ZIT
Zveza inženirjev in tehnikov, Ljubljana
ZKJ
Zveza komunistov Jugoslavije
ZKPO
Zveza kulturno-prosvetnih organizacij
ZKS
Zveza komunistov Slovenije
znan.
znanstven (-a, -o)
ZS
zbrani spisi
ZSKP
Zveza slovenske katoliške prosvete, Gorica
ZSPDGor
Zveza slovenskih prosvetnih društev v Gorici
ZSŠDI
Zveza slovenskih športnih društev v Italiji
ZSV
Zavod za spomeniško varstvo
ZT
Zadružna tiskarna, Gorica; Trst
ZTT
Založništvo tržaškega tiska, Trst (EST)
ZVNKD
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
ZVU
Zavezniška vojaška uprava v Trstu
ZZGor
Zadružna zveza v Gorici
ž. c.
župnijska cerkev
žkT
župnijska knjižnica, Tomaj
A
Angel(j)ček, otrokom učitelj in prijatelj, Ljubljana, I (1887) – XLIII (1934/35).
AD
Ameriška domovina = American Home, Cleveland, ZDA. (1908) – (2008).
Acta carsologica
Acta carsologica = Krasoslovni zbornik, Ljubljana, I (1955) – .
AjdovT
Ajdovski tekstilec, Ajdovščina, I (1967) – IX 1975).
AKJ
Arheološka karta Jugoslavije.
Almanacco
Almanacco e guida scematica della città e provinicia di Gorizia, Gorica, I (1976) – XXVIII (1902).
AM
Ave Maria, I (1909) – CVIII (2016). - Rockland Lake (New York), 1909–1912; Brooklyn (New York), 1912–1914; Brooklyn (New York), 1915–1919; Chicago (Illionois), 1919–1925; Lemont (Illinois), 1926–2016.
AMKol
Koledar Ave Maria, Brooklyn (New York), 1913 – 1983.
ANSI
Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 1975.
Apih, Italia
Elio Apih, Italia fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia 1918–1943, Bari, 1966.
Apih, Slovenci
Josip Apih, Slovenci in leto 1848, Ljubljana, 1888.
Arch. Triestino
Archeografo Triestino, Trst, I (1829) –.
ArhV
Arheološki vestnik, Ljubljana, I (1950) –.
Arko, Idrija
Mihael Arko, Zgodovina Idrije, Gorica, 1931.
ASK
Janko Šlebinger, Album slovenskih književnikov, Ljubljana 1928.
AslPh
Archiv für slavische Philologie, Berlin, I (1876) – XLII (1929).
Atti e memorie
Atti e memorie della i. r. Società Agraria di Gorizia, Gorica, I (1852) – XXX (1893).
Aula IV
Aula IV. Tutti i processi del Tribunale speciale fascista, Rim, 1961.
Aula IV (slov.)
Iz knjige Aula IV. Ponatis iz Primorskega dnevnika, Trst, 1970.
Atti e memorie
Atti e memorie della i. r. Società Agraria di Gorizia, Gorica, I (1852) – XXX (1893).
B
Besednik, Celovec, I (1869) – X (1878).
Bg
Bogoljub, Ljubljana, I (1903) – XLII (1944).
BiblJKol
Bibliografija Jadranskega koledarja 1946–1981, Trst, 1982.
BiblNOR
Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941–1945, Beograd, 1964.
BiltCMD
Bilten iniciativnega sekretariata duhovnikov članov OF pri IOOF Slovenije, Ljubljana, I (1948), II (1949).
BiolV
Biološki vestnik, Ljubljana, I (1952) –.
Bollettino ISML
Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trst, 1973–1978, od tedaj Qualestoria, Trst, 1978 –.
Boll. Soc. Adr.
Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste, Trst, I (1875) – L (1950).
Bori
Bori : zbornik za književnost in kulturo, Koper, 1954; Bori : revija za književnost in kulturo, Koper I (1955).
Bozzi, Gorizia
Carlo Luigi Bozzi, Gorizia e la Provincia Isontina. Storia - Arte - Cultura. Con cinque itinerari turistici, Gorica, 1965.
Bratulić
Vjekoslav Bratulić, Ilegalne organizacije u Istri i Slovenskem Primorju i djelovanje specialnog tribunala za zaštitu države (1927–1941), Reka, 1964.
Bratulić, Dokumenti
Vjekoslav Bratulić, Dokument o obrani i istrebljenju hrvatskih škola u Istri pod Italijom, Zagreb, 1935.
Brecelj, Koledarji
Marijan Brecelj, Slovenski primorski koledarji, v: Knjižnica, 1965; Novi list, 1968.
Brumen
Vinko Brumen, Srce v sredini, Buenos Aires, 1960.
BV
Bogoslovni vestnik, Ljubljana, I (1920) – XXIV (1944), XXV (1965) –.
BZPZ
Biblioteka za pouk in zabavo, Trst, I (1929) – XXIII (1939).
Carn.
Carniolia, Ljubljana, I (1838) – VI (1844); Carniola, Ljubljana, I (1908) – II (1909); Ljubljana, I (1910) – IX (1919). Med 1910–1919 izhajala s podanslovom: nova vrsta.
Carniola
Carniola : izvestje Muzejskega društva za Kranjsko, Ljubljana, I (1910) – IX (1918).
Caucig, Faidutti
Paolo Caucig, Attività sociale e politica di Luigi Faidutti, Videm, 1977.
Cella
Piccola eciclopedia giuliana e dalmata. Diretta da Sergio Cella, Gorica, 1962.
Cevc, Slov. um.
Emilijan Cevc, Slovenska umetnost, Ljubljana, 1966.
CFr
Cvetje z vrtov sv. Frančiška, Gorica-Kamnik-Ljubljana, I (1880) – LXI (1944). Cvetje z vrtov sv. Frančiška, Slavnostni izvod v spomin sedme stoletnice smrti sv. Frančiška, Ljubljana, 1926.
CG
Cerkveni glasbenik, Ljubljana, I (1878) – LXVIII (1945) in od LXIX (1976) –.
Claricini
Gorizia nelle sue istituzioni e nella sua azienda comunale durante il triennio 1869–1871, Gorica, 1873.
CodellI, Scrittori
Pietro Antonio Codelli, Gli scrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, Gorica, 1785.
Combi, bibliografia
Carlo Combi, Saggio di bibliografia istriana, Koper, 1864.
CorrTs
II Corriere di Trieste, Trst, I (1945) – XV (1959).
Cossar, Gorizia
Ranieri Mario Cossar, Gorizia d'altri tempi, Gorica, 1934.
Cossar, Storia
Ranieri Mario Cossar, Storia dell'arte e dell'artigianato in Gorizia, Pordenone, 1948.
Cvetko
Dragotin Cvetko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem, Ljubljana, I (1958), II (1959), III (1960).
Cvetko, Histoire
Dragotin Cvetko, Histoire de la musique slovène, Maribor, 1967.
Cvetko, Stoletja
Dragotin Cvetko, Stoletja slovenske glasbe, Ljubljana, 1964.
Czeornig 1873
Carl von Czoernig, Das Land Görz und Gradisca, Dunaj, 1873.
Czeornig 1969
Carl von Czoernig, Il territorio di Gorizia e Gradisca, Milano, 1969 (it. Prevod E. Pocarja).
Č
Čas, Ljubljana, I (1907) – XXXVI (1942).
Čermelj, Life 1936, 1946
Lavo Čermelj, Life-and-death Struggle of a National Minority : the Jugoslavs in Italy, Ljubljana, 1936; druga izd. 1946.
Čermelj, Med prvim in drugim
Lavo Čermelj, Med prvim in drugim tržaškim procesom, Ljubljana, 1972.
Čermelj, Minorité 1938, 1946
Lavo Čermelj, La minorité Slave in Italie : les Slovènes et les Croates de la Marche Julienne, Ljubljana, 1938, 1946.
Čermelj, Proces 1941
Lavro Čermelj, Ob tržaškem procesu 1941 : spomini in beležke, Ljubljana, 1962.
Čermelj, Slovenci
Lovro Čermelj, Slovenci in Hrvati pod Italijo, Ljubljana, 1965.
Čermelj, Il Vescovo
Lavo Čermelj, Il vescovo Antonio Santin e gli Sloveni e Croati delle diocesi di Fiume e Trieste-Capodistria, Ljubljana, 1953.
Černe
Odgovor, to je opravičevanje poslanca Antona Černeta na nezaupnico, katero je podpisalo 51 mož, ki se imenujejo volilci. V Tomaju meseca aprila 1872.
ČJKZ
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, Ljubljana, I (1918) – VII (1931).
Čuk
Čuk na pal'ci, Gorica I (1922) – V (1926).
ČukKol
Koledar Čuka na pal'ci, Gorica, 1924–1927.
ČZN
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, I (1904) – XXXV (1940); Časopis za zgodovino in narodopisje, nova vrsta, Maribor, I (1965) – .
DBI
Dizionario biografico deli Italiani, Rim, I (1960) –.
Delo
Delo, Ljubljana, I (1959) – .
Delo, Trst
Delo, Trst, I (1949) – VIL (1994).
Demokr.
Demokracija, Gorica - Trst, I (1947) –.
DEn
Delavska enotnost, Ljubljana, I (1945) – . Od 1998 izhaja pod naslovom Nova Delavska enotnost.
Dimitz, Geschichte
August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, Ljubljana, 1876.
DL
Dolenjski list, Novo mesto, I (1950) – .
Dm
Domoljub, Ljubljana, I (1888) – LVII (1944).
Doc. Hist. Gor.
Documenta historiam Archidioceseos Goritiensis illustrantia (Appendix Folii Ecclesiastici), Gorica, 1907.
Dokumenti revolucije
Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji I –, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, Ljubljana, 1962 –.
Dokumenti SGM
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, Ljubljana, I (1964/65) – XIV (1978).
Dom
Dom, kulturno-verski list, Čedad, 1966 – .
Domovina
Domovina, Gorica, 1867.
DP
Domači prijatelj : zabavnopoučna priloga »Miru«, Celovec, I (1897) – II (1898); Domači prijatelj : vydrov mesečnik, Praga, I (1904) – XII (1915); Domači prijatelj : mesečnik za zabavo in pouk, Ljubljana, I (1927) – XV (1941). Od 1932: Prijatelj.
DPast
Duhovni pastir, Ljubljana, I (1884) – XXXVIII (1921).
Drobt.
Drobtinice (Drobtince), Št. Andraž-Celje-Celovec-Gradec-Maribor-Ljubljana, I (1846) – XXXI (1900).
Družina
Družina, Gorica, I (1929-30).
DS
Dom in svet, Ljubljana, I (1888) – LVI (1944).
Duhovno življenje, Buenos Aires, I (1933) –. Prvi naslov Moje versko življenje, nato Naše duhovno življenje.
E
Edinost, Trst, I (1876) – LIII (1928); Edinost, New York-Chichago, I (1915) – X (1924), prvotni naslov: Sloga (1915–1919); Edinost, Ljubljana, I (1934) – II (1936).
Eco
Eco del Litorale, Trst, (1873) – (1914).
EJ
Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, I (1955) – VIII (1971); izdaja v slovenščini, I (1983) – (nedokončano)
Ekran
Ekran, Ljubljana, I (1962) – .
ELU
Enciklopedija likovnih umjetnosti, Zagreb, I (1959) – IV (1966) + dodatek.
EncCatt
Enciclopedia Cattolica, Vatikan, I (1948) – XII (1954).
EncFVG
Enciclopedia monografica del Friuli -Venezia Giulia, Videm, 1971.
EncIt
Enciclopedia Italiana, Roma, I (1929) – XXXV (1937) + Appendici I – III.
Enc Sje
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, I (1987) – XV (2001) + dodatni zv. (2002).
Erjavec
Franc Erjavec, Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem, Ljubljana, 1928.
Et
Etnolog, I (1926/27) – XVII (1945).
EV
Elektrotehniški vestnik, Ljubljana, I (1931) – . V letih 1944 in 1945 ni izhajal.
Ferenc, Tiger
Tone Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940, Ljubljana, 1977.
Fogar
Galliano Fogar, Dalla cospirazione antifascista alla brigata proletaria, Ronchi dei Legionari, 1973. (Slov. prevod: Od ilegalnega antifašizma do Proletarske brigade, Nova Gorica, 1974.)
FoJ
Forum Julii, Gorica, I (1910) – IV (1914).
FoliumGor
Folium ecclesiasticum Archidioecesis Goritiensis (od aprila 1945 dalje). Prejšnji naslovi: Folium periodicum Archidioecesis Goritiensis (1875–1898), Folium ecclesiasticum Archidioecesis Goritiensis (1899–1934), Bollettino dell'Arcidiocesi di Gorizia (1935 – 1945).
FoliumTerg
Folium dioecesanum Tergestino-Justinopolitanum, Trst, 1865–1936. Današnji naslov: Bollettino Diocesano delle unite Diocesi di Trieste e Capodistria (od 1937 dalje)
Gabršček
Andrej Gabršček, Goriški Slovenci, Ljubljana, I (1932), II (1934).
Galeb
Galeb : list za mladino, Trst, 1954/55 –.
Gatterer
Claus Gatterer, Im Kampf gegen Rom, Dunaj, 1968.
Gazz.
Il Gazzettino, Benetke, I (1887) – .
GiL
Gore in ljudje, Ljubljana, I (1946) – II (1947). Nadaljevanje Planinskega vestnika.
GiorTs
Giornale di Trieste, Trst, I (1947) – VIII (1954).
Glas
Glas, Gorica, I (1872) – IV (1875).
GlasSKA
Glas Slovenske kulturne akcije = Vocerò de la cultura eslovena, Buenos Aires, I (1955) –.
GlasZ
Glas zaveznikov : dnevna izdaja PWB (od 13. jul. 1945: Informacijski dnevnik PWB oz. od 31. jul. 1945 AIS). Trst, I (1945) – III (1947).
Glaser
Karel Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, Ljubljana, I (1894) – IV (1898).
Glasnik S. J.
Glasnik najsvetejših Src, Ljubljana, I (1902) – XLIII (1944). – Od 1922: Glasnik presv. Srca Jezusovega.
Glasnik SED
Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Ljubljana, 1948–1949.
GLLjD
Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani, Drama, 1929/30 – .
GLLjO
Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani, Opera, 1929/30– .
GLMrb
Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, I (1946/47) – .
Glonar
Joža Glonar, Poučni slovar, Ljubljana, I (1931) – II (1933).
GLNG
Gledališki list / Goriško gledališče, Nova Gorica. (1955/56) –. Od 1969: Primorsko dramsko gledališče.
GLTrst
Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča za Trst in Primorje, Trst, I (1945/46) – .
GM(D)S
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. A. Zgodovinski del, Ljubljana, I (1919/20) – XXV/XXVI (1944/45). – B. Prirodoslovni del, Ljubljana, I (1919/20) – X (1929).
GN
Glas naroda : list slovenskih delavcev v Ameriki, New York, I (1893) – LXXI (1963); Glas naroda / izdajala Narodna prosveta v Ljubljani, I (1935) – II (1936).
GO
Geografski obzornik, Ljubljana, I (1954) –.
Gorica
Gorica, Gorica, I (1899) – XV (1914).
GorKnjiž.
Goriški knjižničar, Nova Gorica, I (1963) – II (1964)
GorL
Goriški list, Gorica, I (1944) – II (1945).
GorLtk
Goriški letnik, Nova Gorica, I (1974) –.
GorS
Goriška straža, Gorica, I (1918) – XI (1928).
GorZb
Goriški zbornik. Nova Gorica I (1958), II (1968).
Gosp.
Gospodarstvo, Trst, I (1947) – .
GospL
Gospodarski list. Gorica, I (1922) – VII (1928).
GospV
Gospodarski vestnik, Ljubljana, I (1952) – LIV (2005).
GozdV
Gozdarski vestnik, Maribor-Ljubljana, I (1938) – . Od aprila 1941 do avgusta1946 ni izhajal.
Grafenauer
Ivan Grafenauer, Zgodovina novejšega slovenskega slovstva, I. del, Ljubljana, 1909; Zgodovina slovenskega slovstva, II. del, Ljubljana, 1911; Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina slovenskega slovstva, LjubIjana, 1917–1919. Druga popravljena izdaja 1920.
Grafenauer, 1973
Ivan Grafenauer. Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva, Celje, 1973.
Grafenauer, Kratka
Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana, 1917-1919. Druga popravljena izdaja 1920.
Gruden
Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Celovec, I (1910) – VI (1916). – Za nadaljevanje glej Josip Mal.
Gruden, Razmere
Josip Gruden, Cerkvene razmere med Slovenci v 15. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, Ljubljana, 1908.
GZb
Geografski zbornik – Acta geographica, Ljubljana, I (1952) –.
GV
Geografski vestnik, Ljubljana, I (1924) – .
HBL
Hrvatski biografski leksikon, Zagreb, 1983 – .
HC
Patritum Gauchat, Hierarchia catholica, IV, Padova, 1935.
HE
Hrvatska enciklopedija, Zagreb, I–V, 1942–1945.
IB
Illyrisches Blatt zum Nutzen und Vergnügen, Ljubljana, 1819 – 1849, prej Laibacher Wochenblatt, glej LW.
IdrR
Idrijski razgledi, Idrija, I (1956) – .
IMK
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, Ljubljana, I (1891) – XIX (1909).
InizI
Iniziativa Isontina. Rivista del Centro studi politici economici e sociali... Gorica, 1959 – .
IS
Ilustrirani Slovenec : tedenska priloga Slovencu, Ljubljana, I (1924) – VIII (1932).
Istra
Istra : glasilo Istrana u Jugoslaviji (od IV: Glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz Julijske Krajine), Zagreb, I (1929) – XII (1940).
IstrT
Istrski tednik, Koper, I (1950) – II (1951).
IzvGor
Izvestje državnih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici za šolska leta 1945/46... – .
IzvTrst
Izvestje za šolsko leto 1947/1948. Za srednje in osnovne šole ter za otroške vrtce na področju STO - britsko-ameriški pas. Izdano pod nadzorstvom Prosvetnega urada ZVU v avgustu 1948. Izvestje srednjih šol v britsko-ameriškem pasu STO za šolsko leto 1949/50
J
Jutro : neodvisen političen dnevnik, Ljubljana, I/1910– III/1912, 1912: Ljubljana-Trst; Jutro : dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko, Ljubljana, l (1920) – XXV (1945).
Jad.
Jadro, Trst, I (1957/58) – II (1959).
Jahresbericht…
Jahresbericht des k.k. Staats-Gymnasium in Görz, Gorica, 1860–1919.
Jagodic
Jože Jagodic, Nadšikof Jeglič : majhen oris velikega življenja, Celovec, 1952.
Jalm.
Jadranski almanah, Trst, I (1923). II (1924); Gorica, III (1925–30).
Jaselce
Jaselce, Gorica, I (1927) – III (1929).
Jelerčič
Ivo Jelerčič, Pevsko izročilo Primorske,Trst, 1980.
Jevnikar, Zam. lit.
Martin Jevnikar, Sodobna slovenska zamejska literatura, Mladika (Trst), od 1967 dalje.
JiS
Jezik in slovstvo, Ljubljana, I (1955/56) – .
JKol
Jadranski koledarJadranski koledar, Trst, 1952 – .
Jsl(n)
Jugoslovan, Ljubljana, I I(1917/18); Jugoslovan, Ljubljana, I (1930) – II (1931).
Jsla
Jugoslavija, Ljubljana, I (1918) – V (1922).
K
Kmetovalec, Gorica, I (1875) – II (1877). 1877 Gospodarski list; Kmetovalec, Ljubljana, I (1884) – LXI (1944).
Kacin
Anton Kacin, Slovenski tisk v Italiji, Jadranski almanah za 1925–30, Gorica, 1930, str. 98–130.
Kacinova
Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918–1921, Maribor - Trst, 1972.
Kacinova, 1921–28
Milica Kacin-Wohinz, Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921–1928, 2 zv., Koper, 1977.
Kaplje
Kaplje, Idrija, 1966–1972.
KatG
Katoliški glas, Gorica, I (1949) – .
KatM
Katoliški misijoni, Ljubljana, I (1923) – .
KCD
Koledar šolske družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, I (1887) – LVI (1941). Prvotni naslov: Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda (do 1903). Od 1935: Koledar obrambne družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.
Kdo je kdo
Kdo je kdo za Slovence, Ljubljana, 1991.
Keremavner, Temeljni problemi
Dušan Kermavner, Temeljni problemi primorske politične zgodovine (zlasti v letih 1918–1921), Ljubljana, 1977.
Kidrič, Zgodovina
France Kidrič, Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti, Ljubljana, I (1929, 1932) – V (1938).
Kjuder
Albin Kjuder, Zgodovinski mozaik Primorske, Sežana-Nova Gorica, 1972.
KK
Ant. Knezova knjižnica, Ljubljana, 1894–1935.
KL
Koncertni list, Ljubljana, I (1951/52) –.
KL Sje
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, I (1968) – .
Klen
Danilo Klen, Neki dokumenti o svećenstvu u Istri izmedju dva rata, Zagreb, 1955.
Klinec, Duhovščina
Rudolf Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom, Gorica, 1979.
Klinec, GMD
Rudolf Klinec, Zgodovina Goriške Mohorjeve družbe, Gorica, 1967.
Klinec, Marija
Rudolf Klinec, Marija v zgodovini Goriške, Gorica, 1955.
Klun, MHK
Archiv für die Landesgeschichte des Herzogthums Krain, Ljubljana, 1852–1854.
KMD
Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec-Prevalje-Celje-Ljubljana, 1861 –.
KmKol
Kmečki koledar za leto 1960. Izdaja Glavna zadružna zveza LRS, Ljubljana, I (1953). Prvotni naslov: Koledar založbe »Kmečka knjiga«, od 1954: Koledar Kmečke knjige.
Knj.
Knjižnica, Ljubljana, I (1957) –.
Kociančič, Hist. Archid.
Štefan Kociančič, Historia Archidioeceseos Goritiensis, Gorica, 1875.
Kociančič, Hist. Sem.
Štefan Kociančič, Historia Seminaru Centralis Goritiensis (Extr. ex Folio Dioec. Terg.), Trst, 1868.
Kor
Katoliški obzornik, Ljubljana, I (1897) – X (1906).
Kojeko 1, 2,
Ko je ko u Jugoslaviji. Biografski podaci o jugoslovenskim savremenicima. Prvo izdanje, Beograd, 1957 (= Kojeko 1). Ko je ko u Jugoslaviji. Jugoslovenski savremenici. Beograd, 1970 (= Kojeko 2).
Koblar, Gregorčič
France Koblar, Simon Gregorčič, Njegov čas, življenje in delo, Ljubljana, 1962.
Kokole
Jože Kokole, Bibliografija doktorskih disertacij univerze in drugih visokih šol in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920–1968, Ljubljana, 1969.
KolclcMD
Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec-Prevalje-Celje-Ljubljana, 1861 –.
Koleričeva II
Tončka Kolerič, Marjan Pertot, Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1 V 1945 do 31. XII. 1954, knj. I, Trst, 1969.
Koleričeva III
Tončka Kolerič, Marjan Pertot, Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1 I 1955 do 31. XII. 1964. knj. II, Trst 1970.
Koleričeva
Tončka Kolerič, Marjan Pertot, Bibliografija slovenskega tiska v Italiji 1918–1945, Trst, 1966.
KolGMD
Koledar Goriške Mohorjeve družbe, Gorica (1924) – .
KolGorM
Koledar Goriške matice, Gorica, I (1920) – XXI (1940). Prvotni naslov: Koledar za . . . leto; od 1928 KGM.
La Resistenza nel F.-V. G.
La resistenza nel Friuli e nella Venezia Giulia : guida bibliografica impostata e.diretta da Enzo Collotti a cura di Silva Bon Gherardi e Adriana Petronio, I-II, Videm, 1979.
KolGZ
Koledar Gregorčičeve založbe, Trst, 1946–1947.
KolMD
Koledar Družbe sv Mohorja, Celovec-Prevalje-Celje-Ljubljana, 1861 , Prvotni naslov: Koledarček družbe sv. Mohorja (1861–1971).
KolOFSTO
Koledar Osvobodilne fronte za STO, Trst, 1948–1951.
KolPD
Koledar Prešernove družbe, Ljubljana, 1947 – .
Kompozitori Jsle
Kompozitori i muzički pisci Jugoslavije : članovi Saveza kompozitora Jugoslavije 1945–1967, Beograd, 1968.
Kron
Kronika mestne občine ljubljanske, Ljubljana, I (1934) – VII (1940). Od 1934, št. 4: Kronika slovenskih mest; Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana, I (1953) – .
Kukuljević
Ivan Kukuljević-Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb, I (1858) – VI (1860).
KmŽ
Kmečka žena, Ljubljana, I (1947) – IV (1950).
Lav.
Il Lavoratore, Trst, 1897 –.
LAZU
Letopis Akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, I (1943).
LCZ
Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1973, 1976.
LDk
Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, I (1951) – .
LD
Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, I (1951) – .
LdP
Ljudska pravica, Lendava-Ljubljana, I (1934) – XXV (1959).
LdTd
Ljudski tednik, Trst, I (1946) – VI (1951).
LibBapt
Liber baptizatorum, Krstna knjiga.
LibDef
Liberdefunctorum, Mrliška knjiga.
Linhart, Versuch I
Anton Tomaž Linhart, Versuch einer Geschichte von Krain und der übrigen südlichen Slaven Österreichs, Ljubljana, 1788.
LitL
Literarni list. Priloga revij Obala, Srečanja, Idrijski razgledi, Koper-Nova Gorica-Idrija, I (1976).
LitV
Literarne vaje, Trst, I (1950/51) – .
LKU
Ljubitelj krščanske umetnosti, Maribor, I (1914).
L'Italia dissidente
Adriano dal Pont - Simonetta Carolini, L'Italia dissidente e antifascista (Le ordinanze, le sentenze istruttorie e le sentenze in Camera di Consiglio emesse dal Tribunale speciale fascista contro gli imputati di antifascismo dall'anno 1927 al 1943), I–III, Milano, 1980.
LL
Ljubljanski list. Ljubljana, 1884–1885.
LMNO
Letopis Muzeja narodne osvoboditve, Ljubljana, I (1957) – II (1958).
LMS
Letopis Matice slovenske, Ljubljana, 1869–1912.
LMSrpske
Letopis Matice Srpske, Novi Sad, I (1825) – .
Lončar
Dragotin Lončar, Politično življenje Slovencev, Ljubljana, 1921.
LPJ
Leksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad, I (1972) – .
LSAZU
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, II (1947) – .
Luč
Luč, Trst, I (1927) – XI (1938).
LT
Laibacher Tagblatt, Ljubljana, I (1868) – XIII (1880). – Nadaljevanje: 1880–1893 Laibacher Wochenblatt, glej LW.
LW
Laibacher Wochenblatt. Zum Nutzen und Vergnügen. Als Zugabe zur Edel von Kleinmayerschen Laibacher Zeitung, Ljubljana, I (1804) – XII (1818). – V letih 1811 do 1813 ni izhajal. Nadaljevanje glej IB.
LZ
Ljubljanski zvon, Ljubljana, I (1881) – LXI (1941).
M
Mladika, Gorica-Prevalje-Celje, I (1920) – XXII (1941).
M(Trst)
Mladika, Trst, I (1956) – .
Mal
Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda, Celje, zv. 7–16, 1928–1939.
MaliL
Mali list, Trst, I (1923) – VII (1929).
Manzano, Annali
Francesco di Manzano, Annali del Friuli, ossia raccolte delle cose storiche appartenenti a questa regione, Videm, 1858–1879.
Manzano, Canni
Francesco di Manzano, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV al XIX, Videm, 1885.
Marn
Josip Marn, Jezičnik, Ljubljana, I (1863) – XXX (1892).
Marušlč, Razvoj
Branko Marušič, Razvoj polit. življenja gor. Slov. od uvedbe ustavnega življenja do prvega političnega razkola, Zgodovinski časopis, XIII (1969), 1/2, 1–30 in 3/4, 211–256.
MAS I, II
Monumenta artis slovenicae, Ljubljana, 1935–1938.
MCC
Mittheilungen der k.k. Ccntral-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. (I. serija), 1/1856–19/1874; Neue Folge (-und Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale), 1/1875–28/1902; III Folge, 1/1902–15/1916-17.
Medd.
Moddobje = Entresiglo, Buenos Aires, 1954 – .
Medeot, Cattolici
Camillo Medeot, I Cattolici del Friuli Orientale nel primo dopoguerra, Gorica, 1972 (Quaderno di »Iniziativa Isontina«).
Medeot, Orsoline
Camillo Medeot, Le Orsoline a Gorizia : 1672–1972, Gorica, 1972.
Medeot, Preti
Camillo Medeot, Storie di preti isontini internati nel 1915, Gorica, 1969. (Quaderno di »Iniziativa Isontina«.)
Medeot, Lettere
Camillo Medeot, Lettere da Gorizia a Zatičina, Videm, 1975.
Milanović
Božo Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, Pazin, I (1966) – II (1973).
Menaše
Luc Menaše, Evropski umetnostnozgodovinski leksikon, Ljubljana, 1971.
MessV
Messaggero Veneto, Videm, I (1946) – .
MHK
Mittheilungen des historischen Vereines für Krein, Laibach, I (1846) – XXIII (1868).
MisKol
Misijonski koledar, Ljubljana, 1917 –.
MK
Mohorjeva knjižnica, Prevalje-Celje-Ljubljana-Celovec, I (1923) – .
Mnt
Mentor : list za srednješolsko dijaštvo, Ljubljana, I (1908) – XXVII (1941).
Moder
Janko Moder, Iz zdravih korenin močno drevo : iz zgodovine Družbe sv. Mohorja, Celje, I (1952), I/II (1953).
MohBibl
Janko Moder, Mohorska bibliografija, Celje, 1957.
Monti Orel
Silvana Monti Orel, I giornali triestini dal 1863 al 1902, Trieste, 1976.
Morelli
Carlo Morelli di Schönfeld, Istoria della Contea di Gorizia, Gorica 1855 od I do IV (IV obsega: Osservazioni ed aggiunte di D. Della Bona, Gorica 1856).
Most
Most, Trst,1964 – .
MP
Modra ptica, Ljubljana, I (1929/30) – XII (1940/41).
MSE
Mala splošna enciklopedija. Prva knjiga. A-G. Ljubljana-Beograd 1973.
MV
Mariborski večernik »Jutra« (od 1939: Večernik), Maribor, I (1927) – XV (1941).
N
Kmetijske in rokodelske novice, Ljubljana, I (1843) – LX (1902).
NA
Novi akordi : zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo, Ljubljana, I (1901/02) – XIII (1914/15). – Od 1910 do 1914 z glasbeno književno prilogo (Gkp).
Narodni heroji
Narodni heroji Jugoslavije, I-II, Beograd, 1975.
NašČ
Naš čolnič : glasilo prosvetnih društev, Gorica, I (1923) – VI (1929).
NašL
Naš list, Anhovo, 1905–1909.
Novi čas, Gorica, I (1909) – VI (1915); Novi čas, Ljubljana, I (1921) – II (1922); Novi čas, Celeveland-Ljubljana, I (1915) – XIV (1928), naslov do 1927: Čas; Novi čas, Murska Sobota, I (1932) – II (1933).
NE
Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zagreb, I (1925) – IV (1929).
NG
Naš glas : glasilo Centralnog saveza javnih namještenika u kraIjestvu Srba, Hrvata i Slovenaca, Ljubljana, I (1919) – XXIV (1942); Naš glas ; glasilo Udruženja slovenskih srednješolcev v Italiji, Trstl (1924) – IV (1928).
NJ
Naše jame, Ljubljana, I (1959) – .
NL
Naš list, Kamnik-Ljubljana, 1905–1909.
NM
Nova mladika, Celje, I (1970) – .
NO
Nova obzorja, Maribor, I (1948) – .
NOja
Nova obzorja. Maribor, I (1948) – .
Npot
Nova pot, Ljubljana, I (1949) – XII (1970).
Novak
Bogdan C. Novak, Trieste 1941–1954 : the ethnic, political, and ideological struggle, Chicago-London, 1970. (Citati iz ital. prev., Milano, 1973)
NR
Naš rod, Ljubljana, I (1929/30) – XV (1943/44).
NRazgl
Naši razgledi : štirinajstdnevnik za politična, gospodarska in kulturna vprašanja, Ljubljana, I (1952) – .
NP
Nova proizvodnja (Prej: Glasilo uprave za napredek v proizvodnji pri Planski komisiji), Ljubljana, I (1950) – .
NRod
Novi rod, Trst, I (1921) – VI (1925/26).
NS
Novi svet = New World, Chicago, I (1938); Novi svet, Ljubljana, I (1946) – VII (1952).
NSd
Naša sodobnost, Ljubljana, I (1953) – . Od 1963: Sodobnost.
NTr
Novice, Trst, 1924–1927.
NZ
Naši zapiski : socialna revija, Gorica-Ljubljana, I (1902/3) – XIV (1922).
NZb
Naši zbori, Ljubljana, I (1946) – .
Naša žena. Glasilo Protifašistične ženske zveze, Ljubljana, I (1942) – .
Ob
Obala. Revija za družbeno-gospodarska vprašanja in 'kulturo. Koper I (1969) - .
OBL
Österreichisches biografisches Lexicon.
Obz
Obzornik. Mesečnik za ljudsko prosveto Ljubljana I (1946) – VIII(1953). Obzornik. Revija Prešernove družbe, Ljubljana, I (1954) – .
Odm
Odmevi : literarnu-kulturtna revija. Ljubljana, I (1929/31) do II (1931/33).
OiK
Organizacija in kadri, Kranj - Beograd - Zagreb, I (1972) –.
Oko
Oko Trsta. Redaktori dr Viktor Novak i dr. Franc Zwitter, Beograd, 1945.
OrgV CMD
Organizacijski vestnik Cirilmetodijskega društva katoliških duhovnikov LRS, Ljubljana, I (1950) – IX (1958).
P
Popotnik, Celje-Maribor-Ljubljana, I (1880) – LXII (1940/41).
PartDk
Partizanski dnevnik, Na položaju, I (1943) – III (1945).
PČZ
Priroda, človek in zdravje, Ljubljana, I (1945/46)
PD
Prosvetni delavec, Ljubljana, I (1950) –.
Pertrattazioni
Pertrattazioni della Dieta Provinciale di Gorizia e Gradisca, Gorica, 1863–1912.
Picc.
Il Piccolo, Trst, 1881–1915; 1919–1945; 1954 –.
PiČ
Prostor in čas, Maribor, I (1969) – VI (1974)
PionL
Pionirski list, Ljubljana, I (1948) –.
Plesničar
Narod naš dokaze hrani : bibliografski pregled slovenskega tiska na Primorskem do konca 1. 1918 / sestavil Pavel Plesničar, Ljubljana, 1940.
PLk
Pedagoški letnik. Ljubljana, 1887–1896
PM
Primorec (priloga Soči, od 1895 samostojen), Garica,1893–1915.
Pohlin
Bibliotheca Carnioliae... Ljubljana, 1862. Priloga k Mittheilungen des historischen Vereins für Krain, XVII (1862).
PonS
Ponedeljski Slovenec, Ljubljana, I (1928) – XII (1939). Prvotni naslov: Slovenski list (1928–1931).
Poslanstvo
Poslanstvo slovenskega zdravnika, Ljubljana,1965.
PO
Porta Orientale : rivista mensile di studi giuliani e dalmati, Trst, I (1931) – .
Pogačnik
Jože Pogačnik, Slovensko zamejsko in zdomsko slovstvo, Trst, 1972.
Pogačnik -Zadravec
Jože Pogačnik, France Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, Maribor, I (1968) – VIII (1972).
Pol stoletja
Pol stoletja društva »Pravnik«. Spominska knjiga. Uredil Rudolf Sajovic, Ljubljana, 1939.
Prijatelj, KPZS IV
Ivan Prijatelj, Kulturna in politična zgodovina Slovencev 1848–1895, Ljubljana, I (1938) – V (1940).
Prim in Istra
Slovensko Primorje in Istra : boj za svobodo skozi stoletja, Beograd, 1953.
PrimL
Primorski, Trst - Gorica, 1893–1913.
PrimN
Primorske novice, Nova Gorica, 1947 – . Od 1947 do 1952: Nova Gorica.
PrimS
Primorska srečanja, Idrija - Koper - Nova Gorica, I (1977) – XXXIII (2009).
Primorski učitelji
Minka Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji, 1914–1941 : prispevek k proučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem, Trst, 1994.
PrV
Pravni vestnik, Trst, I (1921) – VIII (1928).
PSBL
Primorski slovenski biografski leksikon, Gorica, I (1974–1981), II (1982–1985), III (1986–1989), IV (1990–1994).
PV
Planinski vestnik, Ljubljana, I (1895) – .
Pzb
Planinski zbornik, Ljubljana, 1945.
PZDG
Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, I (1960).
Pevec
Pevec, Ljubljana, I (1921) – XVII (1938).
Rakuša
Fran Rakuša, Slovensko petje v preteklih dobah, Ljubljana, 1890.
Ravbar
Svobodi do smrti je služil vaš glas, Ljubljana, 1955.
Razgl
Razgledi, Trst, I (1946) – VIII (1955).
RazstSN
Razstava slovenskega novinarstva, Ljubljana, 1937.
RDHV
Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede, Ljubljana, I (1923) – V/VI (1930).
Relaz. Giunta
Relazione della Dieta provinciale delle principate contee di Gorizia e Gradisca sulla gestione della Giunta provniciale, Gorica, 1861–1912.
Repertoar
Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967, Ljubljana, 1967.
RK
Rimski katolik, Gorica, I (1888/89) – VIII (1896).
Rudež
Anton Rudež, Gluhonemi : zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja, Gorica, 1894.
Rutar, Beneška
Simon Rutar, Beneška Slovenija, Ljubljana, 1899.
Rutar, Dnevnik
Simon Rutar, Dnevnik (1869–74), Nova Gorica, 1972.
Rutar, Gor.
Simon Rutar, Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska, Ljubljana, I (1892), II (1893).
Rutar, Tolmin
Simon Rutar, Zgodovina Tolminskega, Gorica, 1882; faksimilirani ponatis Nova Gorica, 1972.
Rutar, Trst
Simon Rutar, Samosvojo mesto Trst in mejna grofija Istra, Ljubljana, I (1896), II (1897).
RSAZU
Razprave Akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1940 – .
S
Slovenec, Ljubljana, I (1873) – LXXIII (1945).
Sala
Teodoro Sala, La crisi finale nel Litorale Adriatico, Videm, 1962.
Sardoč
Dorče Sardoč, Tigrova sled, Trst - Koper, 1983.
SBibl
Slovenska bibliografija : časopisje in knjige, Ljubljana, I (1945/46) – .
SBL
Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, I (1925) –XV (1991); Osebno kazalo, 1991.
Schiviz, Görz
Ludwig Schivitz von Schivitzhoffen, Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Dunaj, 1904.
Slovenski čebelar, Ljubljana, I (1898) –. Leta 1944 izšel Čebelarski zbornik.
Sd (Sdb)
Sodobnost : neodvisna slovenska revija, Ljubljana, I (1933) – IX (1941).
SDL
Viktor Smolej, Slovenski dramski leksikon, Ljubljana, I (1961), II (1962).
SE
Slovenski etnograf : časopis za etnografijo in folkloro, Ljubljana, I (1948) – .
Sejni zapiski
Sejni zapiski prve sejne dobe dež. zbora pokneženih grofij Gor. in Gradiške, Gorica, 1861.
Sfiligoj
Avgust Sfiligoj, Slovenska demokratska zveza v Gorici 1947–1969, Gorica, 1969.
SGL
Slovenski gledališki leksikon, I–III, Ljubljana, 1972.
SGR
Slovenska glasbena revija, Ljubljana, I (1951/52) – . Priloga: Glasbeno knjižni del.
Sidro
Sidro, Trst, 1953.
Sij (SijSS)
Sij slovenske svodobe = Alba de la libertad eslovena, Buenos Aires, I (1969).
Silič-Nemec, Javni spomeniki
Nelida Silič-Nemec, Javni spomeniki na Primorskem 1945–1978, Koper, 1982.
SIK
Slovenski izseljenski koledar, Buenos Aires, 1937; Slovenski izseljenski koledar, Ljubljana, I (1954) – .
Simonič
Franc Simonič, Slovenska bibliografija : 1550–1900, Ljubljana, 1903/05.
Simoniti
Primož Simoniti, Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis, II, Zagreb-Ljubljana, 1972.
SIS
Stvarnost (in svoboda), Trst, I (1950/52) – .
SIs
Squille Isontine, Gorica, 1925–1929.
SiV
Sadjar in vrtnar, Ljubljana, I (1913) – XXXIV (1948). – Prvotni naslov: Slovenski sadjar (1913–1922).
Skol
Slovenčev koledar, Ljubljana, 1941–1945.
SJ
Slovenski jezik, Ljubljana, I (1938) – IV (1941).
Sl. l.
Službeni list kr. banske uprave Dravske banovine (od 1941 Ljubljanske pokrajina, od 1943 šefa Pokrajinske uprave), Ljubljana, 1930–1945.
Ska
Slovenka, Trst, I (1897) – VII (1902).
SkaGosp
Slovenska gospodinja, Ljubljana, I/1905 – X/1914.
SLNP
Janko Moder, Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Koper, 1985.
Slodnjak, Geschichte
Anton Slodnjak, Geschichte der slowenischen Literatur, Berlin, 1958.
Slodnjak, Pregled
Anton Slodnjak, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1934.
Slodnjak, Slovstvo
Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo, Ljubljana, 1968.
SlovI
Slovenska Istra v boju za svobodo, Koper, 1976.
Slov. Istra
Slovenska Istra v boju za svobodo, Koper, 1976.
SlovJ
Slovenski Jadran, Koper, I (1952) – XII (1963, št. 17); nadaljevanje Primorske novice.
SlovPrim
Slovenski Primorec, Gorica, I (1945) – IV (1948).
SlovT
Slovenski tisk, Ljubljana, I (1929/30) – II (1931/32).
SlovV
Slovenski vestnik, Dunaj - Celovec, I (1945) – .
SLP
Slovenske ljudske pesmi, Ljubljana, I (1970) – .
SMI
Socialna misel, Ljubljana, I (1922) – VI (1927).
Sn
Slovan, Ljubljana, I/1884 – III/1887; Slovan, Ljubljana, I/1902/03 – XV/1917.
SN
Slovenski narod, Maribor - Ljubljana, I (1868) – LXXVII (1945).
SNP
Karel Štrekelj, Slovenske narodne pesmi / iz tiskanih in pisanih virov zbral in uredil dr. Karol Štrekelj. Ljubljana, zv. I. 1895–1898, zv. II. 1900–1903, zv. III. 1904–1907, zv. IV 1908–1923 (15. snopič 1913 in 16. snopič 1923 je uredil dr. Joža Glonar
Sockig
Socialistično kmetijstvo, Ljubljana, I (1950) – . Od 1962: Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo.
Soča
Soča, Gorica, I (1871) – XLV (1915).
SodK
Sodobno gospodinjstvo, Ljubljana, I (1954) - VII (I960).
SodP
Sodobna pedagogika, Ljubljana, I (1950).
Sokllč, Istra
Jakob Soklič, Istra kliče, Ljubljana, 1928.
SoškiT
Soški tednik. Gorica, I (1945) – III (1947).
SP
Slovenski pravnik, Ljubljana, I (1881) – LVIII (1944). L. 1884 do 1887 in 1918 do apr. 1920 ni izhajal.
SPor
Slovenski poročevalec, Ljubljana, VI (1945) – XX (1959). – Od 1938 izhajal ilegalno, 1941–1945 na položaju.
SR
Slavistična revija, Ljubljana, l (1948) –.
Sreč.
Srečanja (od št. 1–16: Goriška srečanja), Nova Gorica, I (1966) – .
Ss
Slovanski svet, Ljubljana-Trst-Dunaj, I (1888) – XII (1899).
SS
Slovanski svet, Ljubljana-Trst-Dunaj, I (1888) – XII (1899).
ST
Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger, Ljubljani, 1867.
Stancovich, Biografia
Pietro Stancovich, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Trst, I–III, (1828-1829).
Stelè, Umetnost 1940 (1960)
Francè Stelè, Umetnost v Primorju, Ljubljana, 1940; France Stele, Umetnost v Primorju, Ljubljana, 1960.
Steska, SlikM
Viktor Steska, Pregled slovenske umetnosti, Mladika, 1923–1926.
Steska, SlikP
Viktor Steska, Slovenska umetnost, I. del, Prevalje, 1927.
Sv. Jakob
Lida Debelli Turk, Sv. Jakob : zgodovinski razgledi po življenju Slovencev v tržaškem delavskem okraju, Trst, 1980.
StudG
Studi Goriziani : rivista della Biblioteca Governativa di Gorizia, Gorica, I (1923) – .
SU
Slovenski učitelj, Ljutomer, I (1872) – V (1877), med nov. 1873 in jun. 1874 ni izhajal; Slovenski učitelj : glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, Ljubljana, I (1899) – XLII (1944).
Suvremeni pisci
Suvremeni pisci Jugoslavije, Zagreb, 1966.
SV
Slovenske večernice : za poduk in kratek čas, Celovec-Prevalje-CeIje-Ljubljana, I (1860) – XLII (1944).
SvSl
Svododna Slovenija, Ljubljana, I (1941) – V (1945); Buenos Aires, 1948.
SVV
Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo, Ljubljana, XXXVI (1949) – XLVIII (1961). – Prvotni naslov: Slovenski sadjar (1913 do 1922); nato Sadjar in vrtnar (1923–1948); od 1960 Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo. Glej tudi SiV.
Slovenska žena, Ljubljana, 1926.
Šavli
Andrej Šavli, Vrsta skozi čas : obrazi koprsko-goriške generacije slovenskih učiteljev (1875 – 1909 – 1919), PDk sept. 1977 – 14 jan. 1978.
ŠematGor
Sematizem: Status Dioeceseos Goritiensis personalis et localis (1829–31), Status personalis et localis Archidioeceseos Goritiensis (1832–1931), Indicatore dell'Arcidiocesi di Gorizia (1938–1971).
ŠematTrst
Sematizem: Index sacerdotum dioecesis Tergestinac secundum ordinem alphabeticum (1794, rkp.); Schematismo della Diocesi di Trieste (1825; 1827 rkp.); Schematismo dell'Imperial Regio Litorale Austriaco-Ilirico (1822; 1826 rkp.); Schematismo della unita Dio
Šijanec
France Šijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor,1961.
Škerl, 15 let
France Škerl, Petnajst let bibliografije o narodnoosvobodilnem boju Slovencev 1945–1959, Ljubljana, 1962. – Nadaljevanje - tudi drugih avtorjev - v PZDG.
Šlebinger
Janko Šlebinger, Slovenska bibliografija za l. 1907–1912, Ljubljana, 1913.
Šlebinger
Janko Šlebinger, Slovenski časniki in časopisi : bibliografski pregled od 1797 do 1936, v knjigi: Razstava slovenskega novinarstva, Ljubljana, 1937.
Šlebinger-Marentič
Janko Šlebinger, Janez Marentič, Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 do 1938, Ljubljana, 1939.
Šuklje
Franjo Šuklje, Iz mojih spominov, Ljubljana, I (1926) – III (1929).
Tamaro, Atti
Attilio Tamaro, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, Poreč, 1927.
Thieme-Becker
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Ulrich Thieme, Flix Becker, Fred C. Willis und Hans Volmer, Leipzig, I (1907) – XXXVI (1950).
TiP
Teorija in praksa, Ljubljana, 1964.
Tkol
Trinkov koledar, Gorica, 1953 – .
TolmG
Tolminski glas, Tolmin, 1944 – 1945.
TolmZ
Tolminski zbornik, Tolmin, 1956.
Tov
Tovariš, Ljubljana, I (1945) – .
Trobina
Stanko Trobina, Slovenski cerkveni skladatelji, Maribor, 1972.
TržBibl
Tržaška bibliografija, Trst, I (1948), II (1951).
TT
Tedenska tribuna TT, Ljubljana, I ( 1953) – .
Tuma
Henrik Tuma, Iz mojega življenja, Ljubljana, 1937.
Tuma, Pisma
Henrik Tuma, Pisma : osebnosti in dogodki (1893–1935), Ljubljana-Trst, 1994.
TurV
Turistični vestnik, Ljubljana, I (1953) – .
TV-15
TV-15 : časopis borcev Narodnoosvobodilne vojne Slovenije, Ljubljana, I (1963) – XII (1991)
UG
Umni gospodar, Gorica, I (1863) – III (1865).
UL
Učiteljski list : glasilo »Zveze slovanskih učiteljskih društev v Trstu«, Trst, I (1920) – VII (1926).
Ur. l. SI.
Uradni list Narodne vlade SHS (od 1919 Deželne vlade za Sjo, od 1921 Pokrajinske uprave za Sjo, od 1924 Lj. in Mrb. oblasti, od 1929 Dravske banovine), Ljubljana, 1918–1930.
Ulj BB
Univerza v Ljubljani : biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev, Ljubljana, 1957.
Um
Umetnost, Ljubljana, I (1936/37) – IX (1944/45).
UT
Učiteljski tovariš (tovarš), Ljubljana, I (1861) – LXXXI (1941).
V
Vrtec : časopis s podobami za slovensko mladost (mladino), Ljubljana, I (1871) – LXXV (1944/45).
Valvasor
Johann Weichard Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain in vier Exemplaren, Nürnberg, 1689; ponatis Novo mesto, I (1877) – IV (1879). – Faksimile: Ljubljana 1971.
Vascotti
Chiaro Vascotti, Storia della Castagnevizza. Gorica,,1848.
VBV
Voditelj v bogoslovnih vedah, Maribor, I (1898) – XIX (1916).
VE
Vojna enciklopedija, Beograd, I (1958) – X (1967).
Valdemarin, Chiesa
Igino Valdemarin, La Chiesa e la Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Gorizia, Gorica, 1959.
Vijolica
Vijolica : glasilo Slovenske dekliške Marijine družbe v Gorici, Gorica, I (1945).
ViD
Vera in dom. Celovec, I (1949) – .
Vilhar
Srečko Vilhar, Slovensko učiteljišče v Kopru (1875–1909), Koper, 1976.
VM(r)b
Vestnik mariborskega okrožja. Od 1952 (št. 214): Večer. Maribor 1(1945) – .
Voce
La Voce di Gorizia. Gorica, I (1923) – V (1927).
VoceI
Voce Isontina. Gorizia I (1963) - . Prej: Voce diocesana (1958-1962).
VP
Vodnikova pratika, I (1927) – XIX (1945). Prvotni naslov: Velika pratika (1927).
Vr
Vrednote, Buenos Aires, I (1951) – .
Wurzbach
Konstantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben, Dunaj, I (1856) – LX (1891).
Z
Zvon, Dunaj, I (1870) – VI (1880). Med 1871 in 1875 ni izhajal.
Zaliv
Zaliv, Trst, 1966 – .
ZbGMD
Zbornik ob 50-letnici Goriške Mohorjeve družbe 1924–1974, Gorica, 1974.
ZBSS
Zbornik Svobodne Slovenije, Buenos Aires, 1949 –. Do 1954: Koledar…
ZbsvP
Zbornik svečenikov sv. Pavla, Gorica, I (1920) – VIII (1928).
Zgodovinski časopis, Ljubljana, I (1948) – .
ZD
Zgodnja Danica, Ljubljana, I/1848 – LVIII/1906 (prvotni naslov: Slovenski cerkveni časopis).
ZdrV (ZV)
Zdravniški vestnik, Ljubljana, I (1929) – XIII (1941).
ZdrO(ZO)
Zdravstveni obzornik, Ljubljana, I (1967) – XXVII (1993).
Zgod. glasbe
Vilko Ukmar, Dragotin Cvetko, Radoslav Hrovatin, Zgodovina glasbe, Ljubljana, 1948.
ZK
Zabavna knjižnica, Ljubljana, I (1886) – XXVII (1918).
Zk
Zvonček, Ljubljana, I (1900) – XL (1939).
ZMS
Zbornik Slovenske matice, Ljubljana, I (1899) – XIV (1912).
ZobV
Zobozdravstveni vestnik, Ljubljana, I (1945) – .
ZSM
Zbornik Slovenske matice, Ljubljana, 1899–1912.
ZslPh
Zeitschrift für slavische Philologie, Leipzig-Heidelberg, I (1925) – .
Zssl
Zgodovina slovenskega slovstva, Ljubljana, I (1956) – .
ZstV
Zdravstveni vestnik : strokovno glasilo slovenskega zdravništva. Ljubljana XV (1946) – . Prvotni naslov: Zdravniški vestnik (1929–1941); nato: Partizanski zdravstveni vestnik (1944–1945), glej tudi ZdrV.
ZUZ
Zbornik za umetnostno zgodovino, Ljubljana, I (1921) – XX (1944); Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, Ljubljana, I (1951) – .
ZZ
Zgodovinski zbornik. Priloga Laibacher Diocesanblattu, Ljubljana, 1888–1908.
ZZNT
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, Ljubljana, I (1971) –XV/XVI (2002)
Žika
Žika : družinski list, Ljubljana, I (1929) – XII (1941).
ŽiS
Življenje in svet, Ljubljana, I (1927) – XIII (1939).
ŽS
Ženski svet, Trst-Ljubljana, I (1923) – XIX (1941).