Predgovor

Portal Slovenska biografija združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon, od 1. zvezka s črko A (2013) do 5. zvezka s črko Č (2022), ki ga sproti dopolnjujemo z novimi gesli. Slovenska biografija predstavlja tako na enem mestu temeljna biografska dela, ki so nastala pod peresi napomembnejših slovenskih znanstvenikov, zlasti humanistov. Mnoga biografska gesla pomenijo ne le sintezo, marveč prava raziskovalna odkritja in so kot taka nepogrešljivo referenčno izhodišče raziskav na področju slovenske humanistike, družboslovja in zgodovine naravoslovnih ved.

Cilj Slovenske biografije je, da s pomočjo moderne tehnologije poveže biografske raziskave na Slovenskem ter na enovit način prikaže bogastvo biografskih podatkov o Slovencih v domovini, v zamejstvu in po svetu. Metode ter podatkovni model Slovenske biografije izvirajo iz dolgoletnega izročila slovenske biografike ter razvoja te vede v informacijski dobi. Naša želja je, da bi tako podali zaokrožen ter verodostojen prikaz najpomembnejših osebnosti iz zgodovine slovenskega naroda.

Trenutno obsega portal Slovenska biografija vsa gesla SBL (1925–1991), gesla na črke od A do M iz PSBL in gesla NSBL, postopoma pa dodajamo preostala manjkajoča gesla iz PSBL in nova v NSBL. Portal tako po eni strani dopolnjujemo vsebinsko, torej z novimi gesli, nadgrajujemo pa ga tudi v funkcionalnem in tehnološkem smislu z izboljšavami poizvedovalnega sistema, ki večajo uporabnost elektronskega biografskega leksikona.

Portal Slovenska biografija omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • enostavno iskanje, kjer sistem išče po izluščenih in označenih biografskih podatkih in po celotnem besedilu; zadetki poizvedbe so razvrščeni tako, da so na vrhu seznama zadetkov tisti, kjer se iskana poizvedba pojavlja v izluščenih biografskih podatkih, nato pa tisti, kjer se pojavlja v celotnem besedilu,
 • zahtevno iskanje po določenih parametrih,
 • brskanje po abecednem kazalu oseb,
 • brskanje po obdobjih,
 • brskanje po poklicih,
 • brskanje po datumu rojstva ali smrti,
 • brskanje po zemljevidu,
 • brskanje po rodbinah,
 • brskanje po nekaterih izbranih skupinah oseb, npr. po skupini članov Akademije operozov, po osebah plemenitega rodu, po osebah s cerkvenimi nazivi, po članih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, po osebah, katerih ime je izpeljano ali povezano z določenim krajem,
 • vpogled v sorodstvene povezave oseb,
 • komentiranje pri posameznih geslih,
 • iskanje po avtorjih gesel,
 • seznam avtorjev je aktiven in omogoča iskanje po avtorjih gesel,
 • pri spremenjenih podatkih je viden izpis vira podatka,
 • posebej so označeni negotovi podatki.

Biografske podatke, ki se v poizvedovalnem sistemu Slovenska biografija izpostavljeno prikažejo pri vsaki osebi, smo posodobili in dopolnili tam, kjer smo imeli te podatke na voljo. Celotnih besedil gesel pa nismo spreminjali in se prikažejo takšna, kot obstajajo v tiskani obliki – popravili smo le zatipkane napake; na napačne navedbe datuma in kraja rojstva ali smrti opozarjamo v opombah.

V prihodnosti nameravamo obstoječim vsebini in funkcijam poizvedovalnega sistema dodati še naslednje:

 • nova gesla,
 • slikovno in avdio–vizualno gradivo, tudi digitalizirane bibliografske enote,
 • povezave na zunanje relevantne spletne strani,
 • notranje povezave med osebami v leksikonu,
 • razvezane oblike krajšav in kratic
 • za vsako geslo bomo dodali izpis bibliografske reference prve objave,
 • dodali bomo izpise še nekaterih drugih, že označenih podatkov,
 • pri izpisu zadetkov bomo dodali podatek o številu zadetkov,
 • sezname bibliografskih in splošni kratic,
 • vpogled v tehnično dokumentacijo,
 • morebitno nadgradnjo vizualne podobe.

Vsi sodelujoči pri gradnji in urejanju spletnega portala Slovenska biografija si prizadevamo za njegovo čim večjo uporabnost in boljšo funkcionalnost. Zato bomo hvaležni za morebitne strokovne odzive, pripombe, predloge (petra.vide@zrc-sazu.si).

Petra Vide Ogrin
V Ljubljani, 21. aprila 2022


Kolofon

Slovenska biografija
Urednica portala Slovenska biografija
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Redakcija strukture TEI
Matija Ogrin
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Redakcija biografskih podatkov
Martin Grum
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Razreševanje krajevnih imen
Drago Kladnik
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Razreševanje osebnih imen s plemiškimi predikati
Miha Preinfalk
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Razreševanje krajšav
Andreja Žele
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Razreševanje poklicev s področja etnologije
Monika Kropej
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Razreševanje cerkvenih nazivov
Marijan Smolik +
Ročna redakcija podatkov SBL1
Simona Frankl
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija podatkov PSBL
Lucija Peršin Arifović
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Vnos podatkov NSBL v XML
Ahac Meden
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Verzija 1.9
2021–04–21
Obseg: 7.826 oseb (in 6.182 z njimi povezanih oseb) in 124 rodbin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013–<2022>
ISSN 2350–5370
© Vse pravice pridržane SAZU in ZRC SAZU
Portal Slovenska biografija je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopen na svetovnem spletu.

Slovenski biografski leksikon

Izidor Cankar et al. (ur.). Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 16 zv., 1925–1991
Elektronska izdaja je narejena po prvi, tiskani izdaji SBL, ki je izšla v 16 zvezkih v letih od 1925 do 1991. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=859652, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/859652.

Primorski slovenski biografski leksikon

Martin Jevnikar et al. (ur.). Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 20 snopičev, 1974–1994
Elektronska izdaja je narejena po tiskani izdaji PSBL, ki je izšla v 20 snopičih v letih od 1974 do 1994. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=7175168, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/7175168.

Novi Slovenski biografski leksikon

Barbara Šterbenc Svetina, Petra Testen (gl. ur.). Ljubljana, Založba ZRC, zv. 1–<5>, 2013–<2022>
Elektronska izdaja je narejena po digitalni predlogi za tiskano izdajo, katere prvi zvezek s črko A je izšel leta 2013, vendar to vsebino sproti dopolnjujemo z novimi gesli. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=269493248, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/269493248.

Opis sprememb

 • 2022: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofonov
 • 2021–2022: Lucija Peršin Arifović: dodajanje digitaliziranih gesel PSBL (črke K–M) s strukturiranimi podatki ter dopolnjevanje sorodstvenih povezav
 • 2021–2022: Mojca Mlinar Strgar: dodajanje in korekture novih gesel NSBL s strukturiranimi podatki in fotografijami ter redakcija virov pri fotografijah; dodajanje preostalih gesel PSBL in strukturiranih podatkov; dopolnjevanje sorodstvenih povezav; redakcija in dopolnjevanje taksonomije poklicev; redakcija in dopolnjevanje biografskih podatkov; redakcija zemljepisnih imen in njihove geolokacije; uvedba nove oznake TEI za prikaz dokumentov v formatu pdf
 • 2015–2022: Ahac Meden: dodajanje novih gesel NSBL, priprava strukturiranih podatkov ter relacij
 • 2019–2020: Lucija Peršin Arifović: dodajanje in redakcija strukturiranih podatkov ter dopolnjevanje sorodstvenih povezav pri že objavljenih geslih PSBL
 • 2019–2020: Mojca Mlinar Strgar: dodajanje novih gesel NSBL s strukturiranimi podatki in fotografijami; dodajanje strukturiranih podatkov pri že objavljenih geslih PSBL; dopolnjevanje sorodstvenih povezav; dopolnjevanje taksonomije poklicev; redakcija biografskih podatkov; redakcija zemljepisnih imen in njihove geolokacije
 • 2018: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofonov
 • 2018: Mojca Mlinar Strgar: dopolnjevanje in redakcija strukturiranih podatkov obstoječih gesel ter dodajanje relacij; dopolnjevanje taksonomije poklicev; dopolnjevanje seznama relacij; dodajanje novih gesel NSBL in redakcija strukturiranih podatkov in relacij
 • 2017: Mojca Mlinar Strgar: dodajanje novih gesel NSBL in redakcija strukturiranih podatkov ter relacij; dodajanje novih fotografij; dopolnjevanje relacijskih povezav; dopolnjevanje seznama relacij; dopolnjevanje taksonomije poklicev; dopolnjevanje in redakcija obstoječih gesel
 • 2016: Mojca Mlinar Strgar: redakcija razvezave okrajšav; dodajanje novih gesel NSBL in redakcija strukturiranih podatkov ter relacij; dopolnjevanje taksonomije poklicev; dopolnjevanje seznama relacij; dodajanje novih gesel PSBL – črka K; dodajanje novih fotografij; dodajanje novih gesel NSBL in redakcija strukturiranih podatkov ter relacij
 • 2015: Mojca Mlinar Strgar: uvedba elementa za označevanje vira podatkov za popravke v besedilu; dodajanje novih fotografij; označevanje in urejanje gesel po snopičih PSBL; razvezave okrajšav; razni popravki v besedilih in dopolnitve v metapodatkih; dodajanje in redakcija družinskih povezav med osebami; dodajanje novih gesel PSBL – črka B, C in urejanje strukturiranih podatkov ter dodajanje relacij; dodajanje novih gesel PSBL – črke Č, D, E, F, G, H, I, J, K; urejanje okrajšav; urejanje strukturiranih podatkov za gesla PSBL; dopolnjevanje taksonomije poklicev
 • 2014: Mojca Mlinar Strgar: označevanje popravkov v besedilu z elementoma in ; urejanje fotografij in popravki pri navajanju; dodajanje družinskih povezav (relacije) pri več osebah (npr. Stritar, Tavčar, Župančič, Ramovš, Vidmar itd.); dodajanje novih gesel iz PSBL – črka B in urejanje strukturiranih podatkov ter dodajanje relacij; dodajanje novih fotografij
 • 2014, junij: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofonov
 • 2014, januar–maj: Mojca Mlinar Strgar, Ahac Meden: redakcija bibliografije pri geslih in vnos celotnih besedil vseh gesel 1. zv. NSBL
 • 2014, januar: Mojca Mlinar Strgar: vnos podatkov preostalih gesel iz NSBL
 • 2013, november–december: Mojca Mlinar Strgar: vnos podatkov 31. gesel iz NSBL
 • 2013:11–22: Tomaž Erjavec: vzpostavljanje zadnje verzije
 • 2013, maj–oktober: Ahac Meden: vnos podatkov za NSBL v poseben obrazec
 • 2013–05–23: Tomaž Erjavec: person(Grp)/@n spremenjen v @role; dodana podrejena imena in sorodstvene relacije; imena relacij dodana v svojo taksonomijo
 • 2013–05–10: Tomaž Erjavec: spremenil @xml:lang (kjer gre) v dvočrkovne kode ISO 639
 • 2013–05–08: Tomaž Erjavec: dodal oznake geo v placeName
 • 2013, april: Mojca Mlinar Strgar: redakcija datumov in krajevnih imen v primerih, ko je na voljo več podatkov; dodajanje vira podatkov
 • 2013, marec: Mojca Mlinar Strgar: redakcija moških in ženskih oblik v taksonomiji poklicev
 • 2013–03–07: Tomaž Erjavec: elementi occupation dopolnjeni, da kažejo v taksonomijo; popravljeni personGrp, link spremenjen v idno, dodana taxonomija poklicev
 • 2013–02–07: Tomaž Erjavec: dodan classDecl in @n spremenjen v @source
 • 2012, december: Mojca Mlinar Strgar: objavljena delovna verzija SBL; pripombe, ugotavljanje in popravljanje napak
 • 2012–12–12: Tomaž Erjavec: dodane povezave oseb na www.slovenska–biografija.si
 • 2012, september–november: Mojca Mlinar Strgar: redakcija podatkov
 • 2012, maj–julij: Mojca Mlinar Strgar: zbiranje digitaliziranih fotografij – portretov oseb
 • 2012, januar–marec: Mojca Mlinar Strgar, Drago Kladnik: redakcija krajevnih imen v sodelovanju z Dragom Kladnikom
 • 2011, december: Mojca Mlinar Strgar: določanje izpisa krajevnih imen, bibliografskih referenc, osebnih imen s plemiškim predikatom
 • 2011, september–november: Mojca Mlinar Strgar: označevanje sorodstvenih razmerij; razreševanje nejasnosti pri imenih s plemiškim predikatom (posvetovanje z Miho Preinfalkom); redakcija taksonomije poklicev; dokumentiranje postopkov podrobnega označevanja bibliografskih enot (biblStruct)
 • 2011, julij: Mojca Mlinar Strgar: redakcija posebnih znakov po UNICODE
 • 2011, maj: Mojca Mlinar Strgar: zbiranje digitaliziranih dokumentov po seznamu literature pri geslu o Benjaminu Ipavcu; zbiranje digitaliziranih dokumentov po seznamu literature pri geslu o Francetu Prešernu; zbiranje digitaliziranih dokumentov po seznamu literature pri geslu o Valvasorju
 • 2011, marec, april: Mojca Mlinar Strgar: zbiranje digitaliziranih dokumentov po seznamu literature pri geslu o Valvasorju
 • 2011, februar, marec: Mojca Mlinar Strgar: uvajanje podrobnih oznak za bibliografske enote pri določenih geslih (element biblStruct); zbiranje digitaliziranih dokumentov (.pdf) po seznamu literature pri geslu o Francetu Prešernu; zbiranje digitaliziranih dokumentov po seznamu literature pri geslu o Ernestini Jelovšek
 • 2011, februar: Mojca Mlinar Strgar: SBL – uvajanje novih oznak za sorodstvena razmerja (element relation in atributi @name, @active, @pasive, @type); dokumentiranje postopka
 • 2011, januar: Mojca Mlinar Strgar: redakcija podatkov PSBL, SBL2 (stari)
 • 2010, november: Mojca Mlinar Strgar, Marijan Smolik: redakcija cerkvenih nazivov v sodelovanju z Marijanom Smolikom
 • 2010, november: Mojca Mlinar Strgar, Monika Kropej: redakcija poklicev s področja etnologije v sodelovanju z Moniko Kropej
 • 2010, september–december: Mojca Mlinar Strgar: taksonomija poklicev, razreševanje arhaičnih izrazov, element note
 • 2010, avgust: Mojca Mlinar Strgar: redakcija besedil določenih gesel
 • 2010, julij: Mojca Mlinar Strgar: dokumentiranje označevanja podatkov (date, floruit, persName, placeName)
 • 2010, julij, avgust: Mojca Mlinar Strgar, Andreja Žele: redakcija krajšav, naglasov, vezajev v sodelovanju z Andrejo Žele
 • 2010, april, maj, junij: Mojca Mlinar Strgar, Miha Preinfalk: redakcija plemiških predikatov v elementu roleName @type="noble", tudi elementa namelink; razreševanje nejasnosti v sodelovanju z Miho Preinfalkom
 • 2010, marec: Mojca Mlinar Strgar: redakcija obdobja delovanja; pri datumih rojstva dodali @type="bapt"; PSBL – urejanje podatkov; SBL1, PSBL, SBL2 (stari) – usklajevanje in urejanje podatkov; urejanje jezikov – krajšave
 • 2010, februar: Mojca Mlinar Strgar: krajevna imena – dodali element za občino (region @type="municipal"); podrobnejše označevanje datumov rojstva in smrti, osebnih in krajevnih imen, obdobij delovanja z dodajanjem atributov: @type, @cert="medium" in @notBefore/notAfter
 • 2010, januar: Mojca Mlinar Strgar: redakcija seznama bibliografskih kratic in krajšav, redakcija kratic in krajšav avtorjev gesel
 • 2009, september–december: Mojca Mlinar Strgar: redakcija poklicev, krajevnih imen
 • 2010–09–02: Petra Vide Ogrin, Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek: ročni popravki, izločanje podatkov o osebah
 • 2009, avgust: zunanji sodelavci: dodajanje poklicev
 • 2009, julij, avgust: zunanji sodelavci: dodajanje in redakcija osebnih imen (tudi variantna imena, šifre, psevdonimi, roleName, genName, jezikovne variante) v XML, rodbin še ne
 • 2009, junij, julij: Mojca Mlinar Strgar: redakcija strukturiranih podatkov
 • 2009, junij: Mojca Mlinar Strgar: redakcija obdobja delovanja (element floruit)
 • 2009, junij, julij: Mojca Mlinar Strgar: redakcija strukturiranih podatkov
 • 2009–06–14: Petra Vide Ogrin, Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek: Vnos kolofona in redakcija oznak TEI, delovna postavitev strežniškega sistema. Izdaja beta – 0.8
 • 2009, maj: Mojca Mlinar Strgar: razreševanje kazalk pri osebnih imenih
 • 2009–05–30: Simona Frankl, Petra Vide Ogrin, Mojca Mlinar Strgar, Mojca Uran: končana prva faza ročne redakcije oznak TEI; mnogi popravki v besedilu.
 • 2008–12–20: Petra Vide Ogrin: prva faza odstranjevanja napak s strojnimi postopki; dokončan model označevanja v XML–TEI; pretvorba celotnega besedila v zapis TEI; prva faza strojne redakcije oznak TEI; popravki v besedilu.
 • 2008–10–30: Sodelavci Biblioteke SAZU – končano korekturno branje in vnos korektur v urejevalniku besedil; mnogi popravki v besedilu.