Kolofon Novi Slovenski biografski leksikon

Novi Slovenski biografski leksikon
Elektronska izdaja
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Urednica redakcije
Petra Testen Koren (2022-)
Barbara Šterbenc Svetina (2013-2022)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Vnos podatkov v jeziku XML
Ahac Meden
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Verzija 1.9
2021–04–21
Obseg: 1.261 gesel
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013–<2022>
ISSN 2350–5761
© Vse pravice pridržane SAZU in ZRC SAZU
Elektronska izdaja NSBL je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Elektronska izdaja je narejena po digitalni predlogi za tiskano izdajo, ki jo sproti dopolnjujemo z novimi gesli. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=269493248, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/269493248.
Novi Slovenski biografski leksikon
Tiskana izdaja
Vodja projekta: Oto Luthar
Glavna urednica: Barbara Šterbenc Svetina
Tehnični urednik: Martin Grum
Uredniški odbor: Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
Zv. 1: A (2013)
Področni uredniki: Pavlina Bobič, Franc Cimerman, Igor Grdina, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ana Lavrič, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar
Jezikovna urednica: Helena Dobrovoljc
Jezikovni pregled: Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop, Boris Kern
Zv. 2: B–Bla (2017)
Področni uredniki: Matej Ažman, Marjetka Balkovec Debevec, Dragan Božič, Vojteh Cestnik, Franc Cimerman, Martin Grum, Eva Holz, Aleksander Horvat, Drago Kladnik, Andrej Kranjc, Vojo Likar, Ahac Meden, Peter Mikša, Jasna Milinković, Jožica Narat, Mateja Ratej, Blaž Resman, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Snoj, Petra Testen, Kristina Toplak, Tatjana Veljanovski, Luka Vidmar, Branko Vreš
Jezikovni pregled: Nataša Hribar, Boris Kern
Zv. 3: Ble–But (2018)
Področni uredniki: Franc Cimerman, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar, Mateja Ratej, Peter Mikša, Jasna Milinković, Marjetka Balkovec Debevec, Martin Grum, Kristina Toplak, Jožica Narat, Matej Ažman, Vojo Likar, Ingrid Slavec Gradišnik, Dragan Božič, Drago Kladnik, Branko Vreš, Aleksander Horvat, Vojteh Cestnik, Tatjana Veljanovski
Jezikovni pregled: Nataša Hribar, Boris Kern
Zv. 4: C (2022)
Področni uredniki: Matej Ažman in Vojo Likar (filozofija), Marjetka Balkovec Debevc (šolstvo), Dragan Božič (arheologija), Vojteh Cestnik (veterina), Martin Grum (bibliotekarstvo, leksikografija, založništvo), Eva Holz (zgodovina do 1918, zgodovinopisje), Aleksander Horvat (paleontologija, geologija), Drago Kladnik (geografija), Andrej Kranjc (krasoslovje), Ahac Meden (film, popularna glasba, kulinarika), Peter Mikša (alpinizem, planinstvo), Jasna Milinković (šport), Jožica Narat (jezikoslovje, prevajanje), Mateja Ratej (zgodovina po 1918, gospodarska politika, mediji, gledališče), Andreja Rakovec, Helena Seražin, Barbara Vodopivec (umetnostna zgodovina, arhitektura, urbanizem), Ingrid Slavec Gradišnik (etnologija, antropologija), Jurij Snoj (glasba), Henrik Neubauer in Petra Testen Koren (balet), Kristina Toplak in Jerneja Brumen (izseljenstvo), Tatjana Veljanovski (geodezija), Alenka Koron (literatura), Branko Vreš in Marko Kreft (biologija), Irena Avsenik Nabergoj (verstva, teologija)
Jezikovni pregled: Nataša Hribar
Zv. 5: Č (2022)
Področni uredniki: Matej Ažman in Vojo Likar (filozofija), Marjetka Balkovec Debevc (šolstvo), Dragan Božič (arheologija), Vojteh Cestnik (veterina), Martin Grum (bibliotekarstvo, leksikografija, založništvo), Eva Holz (zgodovina do 1918, zgodovinopisje), Aleksander Horvat (paleontologija, geologija), Drago Kladnik (geografija), Andrej Kranjc (krasoslovje), Ahac Meden (film, popularna glasba, kulinarika), Peter Mikša (alpinizem, planinstvo), Jasna Milinković (šport), Jožica Narat (jezikoslovje, prevajanje), Mateja Ratej (zgodovina po 1918, gospodarska politika, mediji, gledališče), Andreja Rakovec, Helena Seražin, Barbara Vodopivec (umetnostna zgodovina, arhitektura, urbanizem), Ingrid Slavec Gradišnik (etnologija, antropologija), Jurij Snoj (glasba), Henrik Neubauer in Petra Testen Koren (balet), Kristina Toplak in Jerneja Brumen (izseljenstvo), Tatjana Veljanovski (geodezija), Alenka Koron (literatura), Branko Vreš in Marko Kreft (biologija), Irena Avsenik Nabergoj (verstva, teologija)
Jezikovni pregled: Nataša Hribar
© Založba ZRC, ZRC SAZU

Opis sprememb

  • 2022: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofona
  • 2015–2022: Mojca Mlinar Strgar, Ahac Meden: dodajanje novih gesel NSBL, strukturiranih podatkov in fotografij
  • 2014: Mojca Mlinar Strgar, Ahac Meden: dopolnjena verzija s preostalimi gesli
  • 2013: Petra Vide Ogrin: prva javna različica z 31 gesli

Avtorji člankov

Splošne kratice in krajšave v NSBL

/
ali
[!]
ugotovljena napaka
1980
označevanje izdaj (npr. tretja izdaja iz l. 1980)
AGRFT
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana
AJPES
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ALU
Akademija za likovno umetnost, Ljubljana
ALUO
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
ARS
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
AVNOJ
Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije)
BiH
Bosna in Hercegovina
c. kr.
cesarsko-kraljevi
c.-k.
cesarsko-kraljevi
CK
centralni komite
d. d.
delniška družba
DNK
deoksiribonukleinska kislina
DZ
Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana
DZS
Državna založba Slovenije in njene naslednice, Ljubljana
EJ
Enciklopedija Jugoslavije. 8 zvezkov. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1955–1971. 2. izd. v slovenskem jeziku, izšli samo 4 zvezki. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983–1989
ES
Enciklopedija Slovenije. 16 zvezkov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002
et al.
et alii (in drugi (avtorji))
EU
Evropska unija
FAO
Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Rim
FLRJ
Federativna ljudska republika Jugoslavija
gestapo
nemška nacistična tajna državna policija (Geheime Staatspolizei)
GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
HE
hidroelektrarna (v povezavi s konkretno hidroelektrarno)
i. e.
to je (id est)
idr.
in drugi, in drugo
informbiro
Informacijski biro komunističnih in delavskih partij
IO
izvršni odbor
ipd.
in podobni, in podobno
itd.
in tako dalje
JAZU
Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, Zagreb
JLA
Jugoslovanska ljudska armada, Beograd
KNOJ
Korpus narodne obrambe Jugoslavije
KP
komunistična partija
KPJ
Komunistična partija Jugoslavije
KPS
Komunistična partija Slovenije
KUD
kulturno-umetniško društvo
LDS
Liberalna demokracija Slovenije
LRS
Ljudska republika Slovenija
mdr.
med drugim
MGL
Mestno gledališče ljubljansko
NOB
narodnoosvobodilni boj
NOV
narodnoosvobodilna vojska, narodnoosvobodilna vojna
NOV in POJ
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije
NOV in POS
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije
npr.
na primer
NSI
Nova Slovenija
NŠAL
Nadškofijski arhiv, Ljubljana
NŠAM
Nadškofijski arhiv, Maribor
NUK
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
n. v.
nova vrsta
OF
Osvobodilna fronta
OI
olimpijske igre
ok.
okoli, okrog
OKS-ZŠZ
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
OPAC
Online Public Access Catalogue (javni računalniški knjižnični katalog)
osnovna šola (samo v povezavi z nazivom šole, npr. OŠ Šmartno)
oz.
oziroma
OZN
Organizacija združenih narodov, New York
OZNA
Oddelek za zaščito naroda
pass.
passim (tu in tam v besedilu)
p. c.
podružnična cerkev
PEN
mednarodno združenje književnikov (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists), London
pl.
plemeniti
prev.
prevedel
PSBL
Primorski slovenski biografski leksikon. 4 zvezki (20 snopičev). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974–1994
r.
rojen, rojena
RAI
Radio-televizija Italije (Radiotelevisione Italiana), Rim
RS
Republika Slovenija
RTV
radio-televizija
SAZAS
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije
SAZU
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
SBL
Slovenski biografski leksikon. 4 zvezki. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1991. Vsebina: Zv. 1: Abraham – Lužar, 1925–1930. Zv. 2: Maas – Qualle, 1933–1952. Zv. 3: Raab – Švikaršič. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960–1971. Zv. 4: Táborská – Žvanut. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980–1991
SFRJ
Socialistična federativna republika Jugoslavija
SHS
Država/Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
SKOJ
Zveza komunistične mladine Jugoslavije (Savez komunističke omladine Jugoslavije)
SLG
Slovensko ljudsko gledališče
SLS
Slovenska ljudska stranka
SNG
Slovensko narodno gledališče
SNOO
Slovenski narodnoosvobodilni odbor
SNOS
Slovenski narodnoosvobodilni svet
SNPJ
Slovenska narodna podporna jednota
SR
socialistična republika
SRS
Socialistična republika Slovenija
St.
Sanct (sveti, kot sestavni del krajevnih imen, npr. St. Peterburg, St. Moritz)
st.
stoletje
STO
Svobodno tržaško ozemlje
str.
stran
sv.
sveti
SZDL
Socialistična zveza delovnega ljudstva
št.
številka
t. i.
tako imenovani
TIGR
primorska protifašistična organizacija (Trst, Istra, Gorica, Reka)
tj.
to je
TOZD
temeljna organizacija združenega dela
TV
televizija, televizijski
TVS
Televizija Slovenija, Ljubljana
u.
umrl
UDV
Uprava državne varnosti
ULBB
Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. 5 zvezkov. Ljubljana: Univerza, 1955 -1999. Vsebina: Knj. 1: 1946-1956, 1957. Knj. 2: 1956–1966, 1969. Knj. 3: 1966-1976, del 1, 1979. Knj. 3: 1966-1976, del 2, 1981. Knj. 4: 1977-1986, del 1 in del 2, 1995. Knj. 5: 1987-1996, del 1, 1997. Knj. 5: 1987-1996, del 2, 1998. Knj. 5: 1987-1996, del 3, 1999
UNESCO
Organizacija OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Pariz
UNISIST
znanstveni informacijski sistem OZN (United Nations International Scientific Information System)
UO
upravni odbor
v. d.
vršilec dolžnosti
vol.
volumen
VOS
varnostno-obveščevalna služba
WHO
Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organisation), Ženeva
ZD
zdravstveni dom (samo v povezavi z imenom zdravstvenega doma, npr. ZD Ljubljana)
ZDA
Združene države Amerike
ZK
zveza komunistov
ZKJ
Zveza komunistov Jugoslavije
ZKS
Zveza komunistov Slovenije
ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana
ZSMS
Zveza socialistične mladine Slovenije
zv.
zvezek
ž. c.
župnijska cerkev