Kolofon Slovenski biografski leksikon

Slovenski biografski leksikon
Elektronska izdaja
Elektronska izdaja je narejena po prvi, tiskani izdaji SBL, ki je izšla v 16 zvezkih v letih od 1925 do 1991. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS–ID=859652, listek pa dostopen na naslovu: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/859652.
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Simona Frankl
Lucija Peršin Arifović
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Verzija 1.9
2021–04–21
Obseg: 5047 gesel
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013–<2022>
ISBN 978–961–268–001–5
© Vse pravice pridržane SAZU in ZRC SAZU
Elektronska izdaja SBL je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Slovenski biografski leksikon
Tiskana izdaja
Izidor Cankar et al. (ur.)
Zadružna gospodarska banka
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
16 zv.
1925–1991
Knjiga 1: 1. zv.: Abraham – Erberg, 1925; 2. zv.: Erberg – Hinterlechner, 1926; 3. zv.: Hintner – Kocen, 1928; 4. zv.: Kocen – Lužar, 1932
Knjiga 2: 5. zv.: Maas – Mrkun, 1933; 6. zv.: Mrkun – Peterlin, 1935; 7. zv.: Peterlin – Pregelj, 1949; 8. zv.: Pregelj Ivan – Qualle, 1952
Knjiga 3: 9. zv.: Raab – Schmid, 1960; 10. zv.: Schmidl – Steklasa, 1967; 11. zv.: Stele – Švikaršič, 1971
Knjiga 4: 12. zv.: Táborská – Trtnik, 1980; 13. zv.: Trubar – Vodaine, 1982; 14. zv.: Vode – Zdešar, 1986; 15. zv.: Zdolšek – Žvanut, 1991
Osebno kazalo, 1991

Opis sprememb

  • 2022: Petra Vide Ogrin: redakcija kolofona
  • 2019–2022: Lucija Peršin Arifović: dopolnjevanje in redakcija strukturiranih podatkov in fotografij
  • 2013–2022: Mojca Mlinar Strgar: dopolnjevanje in redakcija strukturiranih podatkov in fotografij
  • 2013–11–26: Petra Vide Ogrin: prva različica na novem strežniku

Avtorji člankov

Kratice in krajšave

Abh.
Abhandlung(en)
Abt.
Abteilung
ABZ
Ameriška bratska zveza. Pred letom 1940: Jugoslovanska katoliška jednota.
AF II
Conseil exécutif provisoire et Convention, Comité de salut public
AFŽ
Antifašistična fronta žensk (žena)
AG
Akademija za glasbo, Ljubljana. Pred letom 1945: Glasbena akademija (GA)
AGARD
Advisory Group for Aerospace Research and Development
AH
Arhiv Hrvatske
AICA
Association Internationale des Critiques d’Art
AIERI
Association Internationale des Études et Recherches sur l'Informationet et la Communication
AIU
Akademija za igralsko umetnost. Po letu 1963: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana
allg.
allgemein (-er, -e, -es)
ALU
Akademija za likovno umetnost, zdaj Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
AMN
Akademiia meditsinskikh nauk
Anz.
Anzeiger
AP
avtonomna pokrajina
APZ
akademski pevski zbor
ASIŽZ
Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza
ATC
avtomatska telefonska centrala
AUU
Akademija za upodabljajočo umetnost, zdaj Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
AVNOJ
Antifašističko vjeće narodnog oslobođenja Jugoslavije
AZ
Akademija znanosti
AZU
Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
Alberti-Žnideršičev panj
Bgd
Beograd
bgd
beogradski, beograjski (-a, -o)
bibl
bibliografija, bibliografski
bibl.
bibliografija, bibliografski
BiH
Bosna in Hercegovina
BIO
Bienale industrijskega oblikovanja. Od leta 2011: Bienale oblikovanja, Ljubljana
BITEF
Beogradski internacionalni teatarski festival, Beograd
BnF
Bibliothèque nationale de France
BVM
Beatae Virginis Mariae
CCIR
Comité consultatif international pour la radio
CD
Družba sv. Cirila in Metoda
CD JA
Centralni dom Jugoslovanske armije
CED
Commission européenne du Danube
CERN
Conseil européen pour la recherche nucléaire, Geneva. Od leta 1954: ’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
CESRA
Committee of European Solar Radio Astronomers
CGFM
Certified Government Financial Manager
CHZ
Centralni higienski zavod, Ljubljana
CIGRÉ
Conseil International des Grands Réseaux Électriques, Pariz
CISR
Colloquium on the Interdisciplinary Study of Religion
CK
Centralni komite
CK LM
Centralni komite Ljudske mladine
CK ZKS
Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
Clc
Celovec
clc
celovški (-a, -o)
CLN
Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CM
Ciril-Metod
CMD
Ciril-Metodova družba, Ljubljana, tudi Družba sv. Cirila in Metoda (DCM)
CNRS
Centre national de la recherche scientifique, Pariz
CO
centralni odbor
COBISS
Co-operative online bibliographic system and services
CVP
codex Vindobonensis Palatinus (rokopis v Avstrijski nacionalni knjižnici)
CZal
Cankarjeva založba, Ljubljana
ČP
Češka podružnica
ČSR
Češkoslovaška republika
ČSSR
Češkoslovaška socialistična republika
čsl
češkoslovaški (-a, -o), češkoslovenský (-á, -é)
DAS
Državni arhiv Slovenije, Ljubljana. Po letu 1991: Arhiv Republike Slovenije
DC
Društvo za ceste, Ljubljana
DCM
Družba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana, tudi Ciril-Metodova družba (CMD)
DD
Domini
Denkschr.
Denkschrift
dež.
deželni (-a, -o)
DFJ
Demokratična federativna Jugoslavija
DIT
Društvo inženirjev in tehnikov
DJ
Družba Jezusova
DLU
Društvo likovnih umetnikov
DM
Družba sv. Mohora, Celovec, zdaj Mohorjeva družba, Celovec, Prevalje, Celje, Ljubljana, Gorica
DÖAV
Deutschen und Österreichischen Alpenverein
Dol.
Dolenjska, Dolenjsko
dol.
dolenjski (-a, -o)
DOZ
Državni zavarovalni zavod
DPD
Delavsko prosvetno društvo
DSLU
Društvo slovenskih likovnih umetnikov, Ljubljana, zdaj Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
DSS
Društvo slovenskih skladateljev, Ljubljana
DZ
Državni zakonik
DZS
Državna založba Slovenije, Ljubljana
DZSZ
Državni zavod za socialno zavarovanje
EFIAP
Excellence de la Fédération Internationale de l'Art Photographique, Pariz
ELIN
Gesellschaft für elektrische Industrie, Weiz
EMO
Emajlirnica, metalna industrija in orodjarna, Celje
ENA
École nationale d'administration, Strasbourg
EO
Exekutionsordnung
EPS
European Physical Society, Mulhouse
ESO
European Southern Observatory
ESR
electron spin resonance (elektronska spinska resonanca)
ESZDNJ
Enotni sindikati zveze delovnih narodov Jugoslavije
ETAN
Elektronika, telekomunikacije, avtomatizacija, nuklearna tehnika
ETH
Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich (Švicarska državna tehniška visoka šola)
EUCARPIA
European Association for Research on Plant Breeding
FAGG
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
FAGV
Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, Ljubljana. Od leta 1961: Biotehniška fakulteta
fak.
fakulteta
FAO
Food and Agriculture Organization
FB
Frederic Baraga ; Friderik Baraga
FIDE
Fédération Internationale des Échecs (Svetovna šahovska federacija)
FIG
Fédération Internationale de Gymnastique, Lausanne
FK
Fran Kosar ; Frančišek Kosar
FLRJ
Federativna ljudska republika Jugoslavija
FNRJ
Federativna narodna republika Jugoslavija
FNT
Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Ljubljana. Po letu 1994 razdružena na več fakultet.
fol.
folio
FSPN
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana. Po letu 1991: Fakulteta za družbene vede
GA
Glasbena akademija, Ljubljana. Po letu 1945: Akademija za glasbo (AG)
Gal. MSrpske
Galerija Matice srpske, Novi Sad
GCR
gas cooled reactor (plinsko hlajeni reaktor)
Ges.
Gesellschaft
GeV
gigaelektronvolt
gimn.
gimnazija, gimnazijski (-a, -o)
Gkp
Glasbeno knjižna priloga
GL
gledališki list
GM
Glasbena matica, Ljubljana
GMD
Goriška Mohorjeva družba
GO
Glavni odbor
GO ASIŽZ
Glavni odbor Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze
GO OF
Glavni odbor Osvobodilne fronte
Gor.
Gorica
gor.
goriški (-a, -o)
Gorenj.
Gorenjska, Gorenjsko
GrA
graščinski arhivi
GRS
Gorska reševalna služba
GSI
Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt. Od leta 2008: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
Glavni štab
GUPOS
Glavna uprava državnih posestev
GUSTROJ
Glavna uprava kmetijskih strojnih postaj
HC
hidrocentrala
HE
hidroelektrarna
HM
Matica hrvatska, Zagreb
HP
horsepower (konjska moč KP)
HRRG
Hunting rationalisation research group
HRSS
Hrvatska republikanska seljačka stranka. Od leta 1925: Hrvatska seljačka stranka
IAEA
International Atomic Energy Agency (Mednarodna agencija za jedrsko energijo)
IAU
International Astronomical Union (Mednarodna astronomska zveza)
ICA
International Co-operative Alliance
ICOM
International Council of Museums, Pariz
ICOMOS
International Council on Monuments and Sites, Charenton-le-Pont
ICPE
International Center for Public Enterprises in Developing Countries, Ljubljana zdaj: International Center for Promotion of Enterprises
ICSPE
International Council of Sport and Physical Education
ID
izbrana dela
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEV
Inštitut za elektrozveze, Ljubljana
IFA
Industrofarmacija, Zagreb. Od leta 1947: Medika
IFIP
International Federation for Information Processing
IFMC
International Folk Music Council, zdaj: International Council for Traditional Music (ICTM)
IgA
imunoglobulin A
IGF
Interessengemeinschaft Farbenindustrie, Frankfurt am Main
IGLIS
Inštitut za gozdno in lesno industrijo Slovenije, Ljubljana. Od leta 1993: Gozdarski inštitut Slovenije
IgM
imunoglobulin M
IGU
International Geographical Union
IHB
International Hop Assotiation, Strasbourg
IKUE
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
IMBS
International Miniature Book Society
IMFM
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana
IMP
Industrijsko montažno podjetje, Ljubljana
INQUA
International Union for Quaternary Science
INV
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
IO
Izvršni odbor
IOOF
Izvršni odbor Osvobodilne fronte
IO OF
Izvršni odbor Osvobodilne fronte
IPRax
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IRIA
Institut de recherche d'informatique et d'automatique, Le Chesnay, France
ISA
International Sociological Association
ISp
izbrani spisi
ISBD
International standard bibliographic description (Mednarodni standardni bibliografski opis)
IUGB
International Union of Game Biologists
IUPAC
International Union of Pure and Applied Chemistry (Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo)
IWRB
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
IZDG
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana. Od leta 1989: Inštitut za novejšo zgodovino
izr.
izredni (-a, -o)
izv.
izvestje
JA
Jugoslovanska armada
JAZU
Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, Zagreb
Jb.
Jahrbuch, Jahrbücher
Jber.
Jahresbericht(e)
JD
Juraj Dobrila
JDS
Jugoslovanska demokratska stranka
JLA
Jugoslovanska ljudska armada
JNA
Jugoslovenska narodna armija
JNS
Jugoslovanska nacionalna stranka
Jp
Jakopičev paviljon, Ljubljana
JPO
Jugoslovanski pomožni odbor
JRZ
Jugoslovenska radikalna zajednica
JSDS
Jugoslovanska socialdemokratska stranka
JSKJ
Jugoslovanska katoliška jednota. Od leta 1940: Ameriška bratska zveza (ABZ)
Jsl
jugoslovanski (-a, -o)
JSS
Jugoslovanski sokolski savez
JSZ
Jugoslovanska strokovna zveza
JUREMA
Jugoslovensko društvo za regulaciju, mjerenje i automatizaciju
JUS
Jugoslovanski standardi
JUU
Jugoslovansko učiteljsko udruženje
KapA
Kapiteljski arhiv
KapALj
Kapiteljski arhiv, Ljubljana
kat.
katoliški (-a, -o)
katal.
katalog(i)
KD
Kmetijska družba
KGP
Kmetijsko gozdarsko podjetje
KID
Kranjska industrijska družba, Ljubljana
KM
Kmetijska matica
KMG
Koledar Goriške matice. Gorica 1921 (1922) – 1939 (za 1940). Prvotni naslov: Koledar: za ... leto. Gorica 1919 (za 1920) – 1920 (za 1921), od 1928 KGM.
KmK
Kmečka knjiga, založba, Ljubljana
KNOJ
Korpus narodne obrambe Jugoslavije
KNS
Krajevni narodni svet
kol.
koledar
Kol
koledar
Kor.
Koroška, Koroško
kor.
koroški (-a, -o)
KP
Komunistična partija
KPH
Komunistična partija Hrvatske
KPI
Komunistična partija Italije
KPJ
Komunistična partija Jugoslavije
KPS
Komunistična partija Slovenije
KSKJ
Kranjsko slovenska katoliška jednota
KTD
Katoliško tiskovno društvo, Ljubljana
KUD
Kulturno umetniško društvo
KUNI
Komisija za upravo narodne imovine in zaplembe imetja
KUNMZ
Komunističeskij univerzitet Narod. Menšistv. Zapada
kV
kilovolt
kW
kilovat
Lb.
Laibach
LEP
Large Electron–Positron Collider
lit.
literatura
Lj.
Ljubljana
lj.
ljubljanski (-a, -o)
LjK
Ljudska knjižnica
LK
Leposlovna knjižnica
LM
Ljudska mladina
LR
Ljudska republika
LRS
Ljudska republika Slovenija
LS
ljudska skupščina
MA
Mittelalter, mittelalterlich
MaG
Mala galerija, Ljubljana
MALj
Mestni arhiv Ljubljana. Od leta 1973: Zgodovinski arhiv, Ljubljana
MALJ
Mestni arhiv Ljubljana. Od leta 1973: Zgodovinski arhiv, Ljubljana
MANU
Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje
MAO
medstrokovni akcijski odbor
MASH
Mobile Army Surgical Hospital
MD
Mohorjeva družba, tudi Družba sv. Mohorja, Celovec, Prevalje, Celje, Ljubljana, Gorica
MES
Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, Sarajevo, zdaj Međunarodni teatarski i filmski festival MES Sarajevo
MESS
Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, Sarajevo, zdaj Međunarodni teatarski i filmski festival MES Sarajevo
MestG
Mestna galerija, Ljubljana
Mest. gl.
Mestno gledališče, Ljubljana, zdaj Mestno gledališče ljubljansko
MeV
megaelektronvolt
MF
Medicinska fakulteta
MH
Matica Hrvatska
Mitt.
Mitteilung(en)
MK
mestni komite
MK KPS
Mestni komite Komunistične partije Slovenije
Mlad. knj.
Mladinska knjiga, založba, Ljubljana
MLO
mestni ljudski odbor
MO
mestni odbor
MO OF
Mestni odbor Osvobodilne fronte
ModG
Moderna galerija, Ljubljana
MOL
Mestna občina ljubljanska, zdaj Mestna občina Ljubljana
Mon.
Monumenta
MOPR
Meždunarodnoe obščestvo Pomošči Revoljucioneram
mrb
mariborski (-a, -o)
Mrb
Maribor
Mrbg
Maribor, Marburg
MS
Matica slovenska, Ljubljana, tudi Slovenska matica, Ljubljana (SM)
Ms
manuskript
MSS
Manuscripti, Manuskripte
MSSV
Mächtig, Skalar, Suhadolc, Vipotnik (Studio)
Muzej NO
Muzej narodne osvoboditve, zdaj Muzej ljudske revolucije
MVA
megavolt amper
NarG
Narodna galerija, Ljubljana
NB
Narodna biblioteka
NDO
Narodna delavska organizacija
NDR
Nemška demokratična republika
NF
neue Folge
N. F.
neue Folge
NKOJ
Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije
NM
Narodni muzej, Ljubljana
NMR
nuklearna magnetna resonanca
NNS
Narodna napredna stranka
NO
narodni odbor
NOB
narodnoosvobodilni boj, narodnoosvobodilna borba
NOO
narodnoosvobodilni odbor
NOR
narodnooslobodilački rat
Notr.
Notranjska, Notranjsko
notr.
notranjski (-a, -o)
NOV
narodnoosvobodilna vojska (vojna)
NOVJ
Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije
NRJsle
Narodna republika Jugoslavija
NRS
Narodna radikalna stranka
NSZ
Narodna strokovna zveza
NT
novi testament
NUK
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
NY
New York
o. c.
opere citato
ODAS
Osrednji državni arhiv Slovenije. Od leta 1991: Arhiv Republike Slovenije
ODGM
Orkestralno društvo Glasbene matice
OECD
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OeNB
Österreichische Nationalbibliothek, Dunaj
OF
Osvobodilna fronta
OFM
Ordo Fratrum Minorum (Red manjših bratov)
OGymn.
Obergymnasium
OK
okrajni komite
OK KPS
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije
OKSOJ
Organizacija krščansko-socialistične omladine Jugoslavije
OLO
okrajni ljudski odbor
OMEP
Organisation Mondiale Pour L'Éducation Préscolaire
OMP
angl. outer membrane protein, slov. beljakovina zunanje membrane
OMP
outer membrane protein
OO
okrajni odbor
OOF
odbor Osvobodilne fronte
OO OF
Okrajni odbor Osvobodilne fronte
OO SZDL
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva
OPTIMA
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area
OSU
Ordo Sanctae Ursulae (Red sv. Uršule)
OUR
organizacija udruženog rada (organizacija združenega dela)
OUZD
Okrožni urad za zavarovanje delavcev, Ljubljana
OVRA
Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo
OZN
Organizacija Združenih narodov
OZNA
Oddelek za zaščito ljudstva (naroda)
OZNE
Oddelek za zaščito ljudstva (naroda)
OZNI
Oddelek za zaščito ljudstva (naroda)
PAB
Privilegovana Agrarna banka, Beograd
PAČ
Proletarske akcijske čete
PAH
polycyclic aromatic hydrocarbon
pass.
passim (tu in tam)
p. c.
podružna cerkev
PEN
Poets-Essayists-Novelists
pev.
pevski (-a, -o)
Pgr.
Program(m)
PK
Pokrajinski komite
PK SKOJ
Pokrajinski komite Saveza komunističke omladine Jugoslavije
PM
Prirodoslovno-matematična fakulteta, Ljubljana
PMF
Prirodoslovno-matematična fakulteta, Ljubljana
PMFF
Prirodoslovno-matematično-filozofska fakulteta, Ljubljana
PNOO
pokrajinski narodnoosvobodilni odbor
p. o.
posebni odtis
p.o.
posebni odtis
PO
partizanski odredi
p.odt.
posebni odtis
POJ
Partizanski odredi Jugoslavije
pol.
političen, politični
polit.
političen, politični
POOF
Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte
por.
poročen, poročni
POS
Partizanski odredi Slovenije
pos.odt.
posebni odtis
PP
patrum
PP & FF
patrum & fratrum
PRIZAD
Privilegovano izvozno akcionarsko društvo, Beograd
PSA
Prograsivne Slovenke Amerike, Cleveland
PTA
Parent-Teacher Association
PTT
Pošta, telegraf, telefon
PZS
Planinska zveza Slovenije
r.
rojen (-a), rojstni (-a, -o)
R.A.
Reichs-Anstalt
R.-A.
Reichs-Anstalt
RCA
Radio Corporation of America
RCEF
Raziskovalni center Ekonomske fakultete
RFP
république fédérative populaire
RHD
Resource harvesting division
RK KPS
Rajonski komite Komunistične partije Slovenije
RK
Rdeči križ
rkp
rokopis, rokopisni
RPF
république populaire fédérative
RS
Radio Slovenija, Ljubljana
RTV
Radiotelevizija
SAD
Sjedinjene Američke Države
SAIt
Società Astronomica Italiana, Firence
SANS
Slovensko-ameriški narodni svet, Cleveland
SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd
SAP
Slovenija avtopromet, Ljubljana
SAZU
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
S. B.
Sitzungsbericht(e)
S.B.A.W.
Sitzungsbericht der Akademie der Wissenschaften
SCVPB
Slovenska centralna vojno-partizanska bolnišnica
s. d.
sine dato
SDPJ
Savez društava za puteve Jugoslavije
SDZ
Slovenska demokratska zveza, Trst
sep.
separat
SESA
Software et engineering des systèmes d'automatique et d'informatique
SEV
Sovet êkonomičeskoj vzaimopomošči (Svet za vzajemno gospodarsko pomoč)
SFR
Socialistična federativna republika
SFRJ
Socialistična federativna republika Jugoslavija
SGM
Slovenski gledališki muzej, Ljubljana
SGŠ
Srednja glasbena šola, Ljubljana. Od leta 2009 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
SHS
(Kraljevina) Srbov, Hrvatov in Slovencev
SIAU
Slovensko italijanska antifašistična unija
SIGMA
Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine, Montpellier
SIM
Slovenska izseljenska matica, Ljubljana
SIMC
Societé Internationale de Musique Contemporaine (Mednarodno združenje za sodobno glasbo)
SIN
Schweizerisches Institut für Nuklearforschung, Villigen
Sja
Slovenija
SK
Slovanska knjižnica
SKD
Slovensko kemijsko društvo, Ljubljana
SKGZ
Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Trst
SKOJ
Savez komunističke omladine Jugoslavije
SKP
Svet za kulturo in prosveto
SKS
Slovenska kmetska stranka
SKSD
Slovenska krščansko-socialna zveza
SKUD
sindikalno kulturno-umetniško društvo
SKZ
Slovenski knjižni zavod, Ljubljana
sl.
slika
SLG
Slovensko ljudsko gledališče, Celje
SlKnj
Slovenska knjiga
SLORI
Slovenski raziskovalni inštitut, Trst
Slov.
Slovenec, Slovenka, Slovenci
slov.
slovenski (-a, -o)
sloven.
slovenščina
SLS
Slovenska ljudska stranka
SM
Slovenska matica, Ljubljana, tudi Matica slovenska (MS)
SMRJ
Savez metalskih radnika Jugoslavije
SNG
Slovensko narodno gledališče
SNGD
Slovensko narodno gledališče Drama, Ljubljana
SNOB
Slovenska narodnoosvobodilna brigada
SNOO
Slovenski narodnoosvobodilni odbor
SNOS
Slovenski narodnoosvobodilni svet
SNOUB
Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada
SNPJ
Slovenska narodno podporna jednota
SO
Svetlobni objekti
SOP
Savez organizacija za puteve
SPD
Slovensko planinsko društvo
SPZ
Slovenska prosvetna zveza, Celovec, (Slowenischer Kulturverband, Klagenfurt)
SPŽZ
Slovenska protifašistična ženska zveza
SRS
Socialistična republika Slovenija, zdaj Republika Slovenija
ss.
sequentes (sledeče)
SSI
Socialistična stranka Italije
SSR
Sojuz sovetskih respublik
SSSR
Sojuz sovetskih socialističeskih respublik
SŠM
Slovenska šolska matica, Ljubljana
stm.
steiermarkisch (-er, -e, -es)
STO
Svobodno tržaško ozemlje
svet.
svetovni (-a, -o)
SVMT
Schweizerischen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik
SVPB
Slovenska vojno-partizanska bolnišnica
SZ
Sovjetska zveza
SZDL
Socialistična zveza delovnega ljudstva
ŠkA
škofijski arhiv
ŠkAClc
Arhiv Krške škofije, Celovec (Archiv der Diözese Gurk, Klagenfurt)
škALj
Škofijski arhiv, zdaj Nadškofijski arhiv, Ljubljana
ŠkALj
Škofijski arhiv, zdaj Nadškofijski arhiv, Ljubljana
ŠkAlj
Škofijski arhiv, zdaj Nadškofijski arhiv, Ljubljana
ŠKALj
Škofijski arhiv, zdaj Nadškofijski arhiv, Ljubljana
ŠkAMrb
Škofijski arhiv, zdaj Nadškofijski arhiv, Maribor
ŠkAZgb
Kaptolski arhiv, Zagreb
TANJUG
Telegrafska agencija nove Jugoslavije
TANJUGA
Telegrafska agencija nove Jugoslavije (TANJUG)
Tb
Tagblatt
TBC
tuberkuloza
TBE
tick-borne encephalitis
TD
turistično društvo
TE
termoelektrarna
TELVE
Società Telefonica delle Venezie
TEPP
Tetraethyl pyrophosphate
TeV
tera elektron volt
TIGR
»Trst, Istra, Gorica, Reka«, tajna protifašistična organizacija v Julijski Benečiji
TOI
(Zbornica za) trgovino, obrt in industrijo, Ljubljana
TOMOS
Tovarna motornih koles Sežana
TOZD
Temeljna organizacija združenega dela
TPD
Trboveljska premogokopna družba
TSŠ
tehniška srednja šola
TurK
turistični klub
TV
televizija, televizijski (-a, -o)
TVD
Telovadno društvo
TVŠ
tehniška visoka šola
TZ
Tiskovna zadruga, Ljubljana
UDV
Uprava državne varnosti
UJU
Udruženje jugoslovenskog učiteljstva
ULUH
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske
umetn.
umetnostni (-a, -o)
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development (Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju)
UNDP
United Nations Development Programme (Razvojni program Združenih narodov)
UNESCA
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF
United Nations Children’s Fund (Sklad Združenih narodov za otroke)
UNIM
Union Internationale de la Marionnette (Mednarodna lutkarska zveza)
UNIMA
Union Internationale de la Marionnette (Mednarodna lutkarska zveza)
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNRRA
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
UNRRO
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
URAM
Metoda usklajevanja razmer na meji
URSS
Unija ruskih socialističnih svetov
US
United States
USA
United States of America
USAO
Ujedinjeni savez antifašističke omladine (Združena zveza antifašistične mladine)
USAOJ
Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (Združena zveza antifašistične mladine Jugoslavije)
USSR
Union of Soviet Socialist Republics
ust.
ustanovljen (-i, -a, -o)
v.d.
vršilec dolžnosti
v. d.
vršilec dolžnosti
VD
Vodnikova družba, Ljubljana
VDV
Vojska državne varnosti
VEKŠ
Visoka ekonomsko-komercialna šola, zdaj Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Ver.
Verein
Verz.
Verzeichnis
VEZNAVOD
Veterinarski znanstveni zavod, Ljubljana
Vhdl.
Verhandlung(en)
VKP/b
Vsezvezna komunistična partija (boljševikov)
VKP(b)
Vsezvezna komunistična partija (boljševikov)
VLS
Vseslovenska ljudska stranka
VOS
Varnostno-obveščevalna služba
VPŠ
Višja pedagoška šola, zdaj Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Vrhovni štab
WGN
World's Greatest Newspaper
WIG
Wiener Internationale Gartenschau
WHO
World Health Organization (Svetovna zdravstvena organizacija)
Wiss.
Wissenschaft(en)
YU
Yugoslavia
ZAKŠ
Zveza absolventov kmetijskih šol
ZAR
Zuid-Afrikaansche Republiek
ZAVNO
Zemaljsko antifašističko viječe narodnog oslobodenja
ZAVNOBiH
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine
ZAVNOH
Zemaljsko antifašističko viječe narodnog oslobodenja Hrvatske
ZB
Zveza borcev
ZbD
zbrano delo
ZbrD
zbrano delo
ZCP
Združena cestna podjetja
ZDA
Združene države Amerike
ZDHV
Znanstveno društvo za humanistične vede, Ljubljana
ZDO
Zapadnodolenjski odred
Zft
Zeitschrift
Zg
Zeitung
zgb
zagrebški (-a, -o)
Zgb
Zagreb
ZI
zapuščinski inventar
ZIS
Zvezni izvršni svet
ZIT
Zveza inženirjev in tehnikov, Ljubljana
ZKJ
Zveza komunistov Jugoslavije
ZKOS
Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije
ZKS
Zveza komunistov Slovenije
zool.
zoologische (-es)
ZR
Zvezna republika
ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana
ZRMK
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana
ZRN
Zvezna republika Nemčija
ZS
zbrani spisi
ZSLU
Zveza slovenskih likovnih umetnikov
ZSO
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem, Celovec
ZSSR
Zveza sovjetskih socialističnih republik
ž.
župnija
ž. c.
župnijska cerkev, župna cerkev
ŽDMO
Ženska demokratična mednarodna organizacija (Womens democratic cosmopolitan league), Cleveland
ž. u.
župnijski urad
A
Angel(j)ček, otrokom učitelj in prijatelj. Ljubljana 1 (1887) – 43 (1934/1935). Od 1989 naslov: Angelček.
Acta carsologica
Acta carsologica = Krasoslovni zbornik. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za prirodoslovne in medicinske vede = Academia scientarium et artium slovenica, Classic historia naturalis et medicina ; Inštitut za raziskovanje Krasa = Institutum Carsologicum. Poročila. Classis 4, Historia naturalis et medicina Ljubljana 1 (1955) – 5 (1970)
AD
Ameriška domovina = American Home. Cleveland, Ohio (1908) – (2008). Prvotni naslov: Amerika. Od 1909–1919: Clevelandska Amerika
ADB
Allgemeine deutsche Biographie: auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestaet Königs von Bayern Maximilian II. herausgegeben durch die historische Commision bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. 56 zvezkov. Leipzig: Duncker & Humblot, 1875–1912
ADK
Ameriški družinski koledar = American family almanac. Chicago 1 (1915) – 36 (1950)
AfslPh
Archiv für slavische Philologie. Berlin 1 (1876) – 42 (1929)
AfsPh
Archiv für slavische Philologie. Berlin 1 (1876) – 42 (1929)
AgTb
Agramer Tagblatt: Organ für Politik and Volkswirtschaft. Zagreb 1 (1886) – 37 (1922). Od 1922 naslov: Zagreber Tagblatt. Zagreb 37 (1922) – 41 (1926)
AgZg
Agramer Zeitung. Zagreb 1 (1826) – 86 (1912). – Prvotni naslov: Luna Agramer Zeitschrift. Od 1830–1834: Agramer politische Zeitung
AM
Ave Maria: slovenski nabožni list za jugoslovanske izseljence v Ameriki. Lemont, Illinois 1 (1909) – (še izhaja). Podnaslov se spreminja.
APDN
Arhiv za pravne i društvene nauke. Organ Pravnog fakulteta Univerziteta Beogradskog. Beograd 1 (1906). Nadaljevanje kot: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu: dvomesečni časopis za pravne i društvene nauke. Beograd 1 (1953) – (še izhaja)
Apes
Coraduzzi, Joannes Rudolphus. Apes academicae operosorum Labacensium: sive Institutum, leges, scopus, nomina et symbola novae Academiae sub apum symbolo Labaci adunatae, orbi literario exhibitae cum oratione inaugurali in primo conventu publico ad proceres Aemonae dicta. Izvirna izd.: Labaci 1701. Faksimile po izdajah, ki ju hranita Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Semeniška knjižnica v Ljubljani.
Apih
Apih, Josip. Slovenci in 1848. leto. Ljubljana: Matica slovenska, 1888
Arch Orthop UnfallChir
Archiv für orthopädische und Unfall-Chirurgie. München (1919) – (1977). Od leta 1978 do 1988 naslov: Archives of orthopaedic and traumatic surgery. Nadaljevanje kot: Archives of orthopaedic and trauma surgery. Berlin (1989)- (še izhaja)
Argo
Argo: Zeitschrift für krainische Landeskunde. Laibach 1 (1892) – 10 (1903)
Arhiv ZMD
Arhiv za zaštitu majke i djeteta. Zagreb 1 (1957) – 36 (1992)
ArhV
Arheološki vestnik. Ljubljana 1 (1950) – (še izhaja)
Arko, Idrija
Arko, Mihael. Zgodovina Idrije. Gorica: Katoliška knjigarna, 1931
AS
Amerikanski Slovenec: glasilo Kranjske slovenske katoliške jednote. Chicago 1 (1891) – (19??). V letih 1924–1925 naslov: Edinost-Amerikanski Slovenec. Podnaslov se je spreminjal. Nadaljevanje kot: KSKJ voice 1 (19??) – (še izhaja)
ASK
Šlebinger, Janko. Album slovenskih književnikov. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1928
AslPh
Archiv für slavische Philologie. Berlin 1 (1876) – 42 (1929)
AULA IV
Vsi procesi proti Slovencem in Hrvatom ter drugim antifašistom iz Jul. krajine pred fašističnim posebnim tribunalom 1927-1943 (brez procesov pred italijanskimi vojnimi sodišči) : iz knjige Aula IV. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1970
AZN
Kovačič, Franc, ur. Arhiv za zgodovino in narodopisje. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1930–1937. Zv. 1: 1930–1932. Zv. 2: 1936–1937
B
Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo. Celovec 1 (1869) – 10 (1877)
BabV
Babiški vestnik: glasilo diplomiranih babic za Slovenijo. Ljubljana 1 (1929) – 37 (1969)
Backer-Sommervogel
Bibliotheque de la Compagnie de Jésus. Première partie bibliographie par les pères Augustin et Aloys Backer, seconde partie histoire par le père Auguste Carayon. Nouvelle (3me) éd. par Carlos Sommervogel. Bruxelles: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1909. Vsebina: Zv. 1: Bibliographie, Abad – Boujard. Zv. 2: Bibliographie, Boulanger – Desideri. Zv. 3: Bibliographie, Desjacques – Gzowski. Zv. 4: Bibliographie, Haakman – Lorette. Zv. 5: Bibliographie, Lorini – Ostrozanski. Zv. 6: Bibliographie, Otazo – Rodriguez. Zv. 7: Bibliographie, Roeder – Thonhauser. Zv. 8: Bibliographie, Thor – Zype et supplément Aage – Casaletti. Zv. 9: Bibliographie, supplément Casalicchio – Zweisig et anonymes – pseudonymes. V BnF čas izhajanja: 1890–1900.
BC
Pohlin, Marko. Bibliotheca Carnioliae. Marci a S. Paduano Aug. Disc. Ord. Bibliotheca Carnioliae in qua reperiuntur scriptores, qui vel ipsi vel eorum opera in Carniolia primam lucem aspexerunt; vel alias in vel de Carniolia scripserunt, ordine alphabetica; seu ad formam bibliothecae pro alphabeti scrinia dispositi, pro varia ex iis et historica et critica, et chronologica notitia, atque eruditione capessenda: Beilage zum Jahrgange 1862 der „Mittheilungen des historischen Vereins für Krain“. Laibach: I. Kleinmayr und F. Bamberg, 1862
Bg
Bogoljub: cerkveni list za slovensko ljudstvo. Ljubljana 1 (1903) – 42 (1944)
Bibl CZal
Munda, Jože. Bibliografija Cankarjeve založbe 1945–1974. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975. Nadaljevanji za: 1975–1979 (1980); 1980-1984 (1985)
Bibl DS
Dokler, Anton. Jubilejno kazalo za vseh petdeset letnikov Doma in sveta. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1938
Bibl DZS
Munda, Jože in Maks Perc. Bibliografija izdaj Državne založbe Slovenije 1945–1965. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965; Isti. Bibliografija izdaj DZS sept. 1965 – jun. 1970 (1970); jul. 1970 – dec. 1974 (1975); 1975-1979 (1980); 1980–1984 (1985)
Bibl JLZ
Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova. Zagreb 1 (1956) – 14 (1986). Od 8. zvezka (1965) naslov: Bibliografija rasprava i članaka
Bibl LZ
Kodela, Rudolf, Jože Munda in Niko Rupel. Bibliografsko kazalo Ljubljanskega zvona 1881–1941. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1962
Bibl Mlad. knj.
Prašelj, Nada in Bogomil Gerlanc. Bibliografija založbe Mladinska knjiga 1945–1965. Dodatek: Bibliografija za 1966. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967; Ista. Bibliografija založbe Mladinska knjiga 1966 in 1967. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968; Gerlanc, Bogomil. Bibliografija založbe Mladinska knjiga 1966-1970 (1971); 1971-1977 (1978)
Bibl RSS
Poročilo o delu, III. Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1973–1980. Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije, Sklad Borisa Kidriča, 1974–1981
Bibl SM
Munda, Jože. Bibliografija Slovenske matice: 1864–1964: kronološki pregled in stvarno kazalo. Ljubljana: Slovenska matica, 1964. Nadaljevanje za 1964–1983 (1984)
Bibl UM
Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru: za leta 1976-1978. 4 zvezki. Maribor: Univerza, 1979
Bibl VZM
Bibliografija sodelavcev visokošolskih zavodov Maribor. 3 zvezki. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1970–1977
Bilten DMF NR Makedonija
Bilten na Društvoto na matematičarite i fizičarite od Narodna republika Makedonija. Skopje 1 (1950) – (še izhaja)
BiolV
Biološki vestnik: glasilo slovenskih biologov. Ljubljana 1 (1952) – 40 (1992)
BK
Blätter aus Krain: Beilage zur Laibacher Zeitung. Laibach 1 (1857) – 9 (1865)
BS
Backer-Sommervogel: Bibliotheque de la Compagnie de Jésus. Première partie bibliographie par les pères Augustin et Aloys Backer, seconde partie histoire par le père Auguste Carayon. Nouvelle (3me) éd. par Carlos Sommervogel. Bruxelles: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1909. Vsebina: Zv. 1: Bibliographie, Abad – Boujard. Zv. 2: Bibliographie, Boulanger – Desideri. Zv. 3: Bibliographie, Desjacques – Gzowski. Zv. 4: Bibliographie, Haakman – Lorette. Zv. 5: Bibliographie, Lorini – Ostrozanski. Zv. 6: Bibliographie, Otazo – Rodriguez. Zv. 7: Bibliographie, Roeder – Thonhauser. Zv. 8: Bibliographie, Thor – Zype et supplément Aage – Casaletti. Zv. 9: Bibliographie, supplément Casalicchio – Zweisig et anonymes – pseudonymes. V BnF čas izhajanja: 1890–1900.
BV
Bogoslovni vestnik. Ljubljana 1 (1920) – 24 (1944), 25 (1965) – (še izhaja)
Car.
Carinthia. Celovec 1 (1811) – 80 (1890)
Carn.
Carniolia: Zeitschrift und Unterhaltungsblatt für Kunst, Literatur, Theater und geselliges Leben. Laibach 1 (1838) – 6 (1844)
Carn.
Carniola: Zeitschrift fur Heimatkunde. Laibach 1 (1908) – 2 (1909). Nadaljevanje kot: Carniola: izvestja Muzejskega društva za Kranjsko. Ljubljana. Nova vrsta 1 (1910) – 9 (1919)
CFr
Cvetje z vrtov sv. Frančiška: mesečni list za verno slovensko ljudstvo, zlasti za ude tretjega reda sv. Frančiška. Gorica–Kamnik–Ljubljana 1 (1880) – 61 (1944)
CG
Cerkveni glasbenik. Ljubljana 1 (1878) – 68 (1945), 69 (1976) – (še izhaja)
CGl
Cerkveni glasbenik. Ljubljana 1 (1878) – 68 (1945), 69 (1976) – (še izhaja)
CK
Cirilova knjižnica: knjižna zbirka. Maribor zv. 1 (1919) – zv. 140 (1940)
Costa, Reiseerinnerungen
Costa, Heinrich. Reiseerinnerungen aus Krain. Laibach: Eger, 1848
CP
Cankar, Izidor, ur. Pisma Ivana Cankarja. 3 zvezki. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1948
Cuvaj
Cuvaj, Antun, ur. Građa za povijest školstva kraljevine Hrvatske i Slavonije. 5 zvezkov. Zagreb: Kr. hrv.-slav. -dalm. zem. vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu, 1907–1912. 2. popravljena in dopolnjena izd. 11 zvezkov. Zagreb: Kr. hrv.-slav. -dalm. zem. vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu, 1910–1913
Cvetje z vrtov sv. Frančiška
Zobec, Salvator, ur. Cvetje z vrtov sv. Frančiška: slavnostni izvod v spomin sedme stoletnice smrti sv. Frančiška. Ljubljana: [s. n.], 1926 (tisk. v Kamniku: A. Slatnar)
Cvetko
Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. 3 zvezki. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958–1960
CZ
Glonar, Joža, ur. Cankarjev zbornik. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1921
CZS
Cankar, Izidor in France Dobrovoljc, ur. Ivana Cankarja zbrani spisi. 21 zvezkov. Ljubljana: Nova založba, 1921–1954
Č
Čas: znanstvena revija. Ljubljana 1 (1907) – 36 (1942). Podnaslov se je spreminjal.
ČČM
Časopis Českého Museum. Praga 5 (1831) – 28 (1854). Prvotni naslov: Časopis Společnosti vlasteneského Museum v Čechách. 1 (1827) – 4 (1830). Od 1855 naslov: Časopis Musea Království českého. 29 (1855) – 93 (1919). Od 1923 naslov: Časopis Národního Musea. 97 (1923) – 114 (1940)
ČJKZ
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino. Ljubljana 1 (1918) – 7 (1931). V NUKu podatek o prenehanju izhajanja: 8 (1931).
ČMFL
Časopis pro moderní filologii. Praga 1 (1911) – 28 (1941/1942), 29 (1946) – (še izhaja). Med 1943 in 1945 ni izhajal.
ČZN
Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor 1 (1904) – 35 (1940). Nova vrsta 1 (1965) – (še izhaja)
D
Domovina. Celje 1 (1891) – 18 (1908)
D
Domovina. Ljubljana 1 (1918) – 23 (1941). 1941 se združi s Kmetskim listom in nastane: Domovina in Kmetski list. Ljubljana 23 (1941) – 26 (1944)
DEn
Delavska enotnost: glasilo republiškega sveta Zveze sindikatov za Slovenijo. Ljubljana 1 (1945) – 57 (1998). Podnaslov se je spreminjal. V NUKu podatek o začetku izhajanja: 1 (1942)
Dimitz
Dimitz, August. Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813: mit besonderer Rücksicht auf Kulturentwicklung. 4 zvezki (prvotni izid v 12 snopičih, vezave so različne). Ljubljana: I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1874–1876
DKK
Deutscher Kalender für Krain. Laibach = Ljubljana 1 (1888) – 30 (1918). Od 1904 naslov: Deutscher Kalender fur Krain und das Küstenland.
DL
Dolenjski list. Novo mesto 1 (1950) – (še izhaja)
Dm
Domoljub: slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Ljubljana 1 (1888) – 57 (1944). Od 1888–1896 je bil priloga Slovencu, od 1897 je izhajal samostojno. Od 1908–1928 podnaslov: glasilo Jugoslovanske kmetske zveze
DN
Dolenjske novice. Novo mesto 1 (1885) – 35 (1919)
DN
Dolenjske novice: informativen in gospodarski mesečnik za Dolenjsko. Novo mesto 1 (1939) – 1 (1940)
DP
Domači prijatelj: mesečnik za zabavo in pouk. Ljubljana 1 (1927) – 15 (1941). Od 1932 naslov: Prijatelj
DP
Domači prijatelj: Vydrov mesečnik. Praga 1 (1904) – 12 (1915)
DP
Domači prijatelj: zabavno-poučna priloga »Miru«. Celovec 1 (1897) – 2 (1898)
DPast
Duhovni pastir. Ljubljana 1 (1884) – 38 (1921)
DPol
Delavska politika: političen dnevnik. Ljubljana–Maribor 1 (1926) – 16 (1941)
Drobt.
Drobtinice (Drobtince): učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v podvučenje in za kratek čas. Celje–Celovec–Gradec–Maribor–Ljubljana–Št. Andraž 1 (1846) – 31 (1900). Drobtinice je ustanovil Anton Martin Slomšek. V NUKu letnica o prenehanju izhajanja: 1901
DS
Dom in svet: zabavi in pouku. Ljubljana 1 (1888) – 56 (1944)
DT
Družinski tednik: ilustrovani list za mesto in deželo. Ljubljana 5 (1933) – 17 (1945). Prvotni naslov: Roman. Ljubljana 1 (1929) – 4 (1932)
E
Edinost: glasilo Slovenskega političnega društva tržaške okolice. Trst 1 (1876) – 53 (1928). Od 1879 podnaslov: glasilo Slovenskega političnega društva za Primorsko, od 1898 podnaslov: glasilo političnega društva Edinost za Primorsko, od 1912 brez podnaslova.
E
Edinost: glasilo Jugoslovanske narodne stranke. Ljubljana 1 (1934) – 2 (1936). Leta 1935 ni izhajala.
E
Edinost = Unity: neodvisen dvotednik jugoslovanskih delavcev v Ameriki. New York–Chicago 1 (1920) – 10 (1924). Podnaslov se je spreminjal. Prvotni naslov: Sloga 1 (1915) – 5 (1919)
E
Edinost. Maribor 1 (1938) – 3 (1940). Uredniki France Geržej, Jaroslav Dolinar, Andrej Žmavc.
EFK
Enciklopedija fizičke kulture. 2 zvezka. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1975–1977
EJ
Enciklopedija Jugoslavije. 8 zvezkov. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1955–1971. 2. izd. v slovenskem jeziku, izšli samo 4 zvezki. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983–1989
ELU
Enciklopedija likovnih umjetnosti. 4 zvezki z dodatkom. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1959–1966. Založba od 3. zvezka dalje: Jugoslavenski leksikografski zavod.
Enc Sje
Enciklopedija Slovenije. 16 zvezkov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002
Erberg
Erberg, Jožef Kalasanc. Versuch eines Entwurfes zu einer Literar-Geschichte für Krain, 1825. Rokopis hrani Arhiv Republike Slovenije, fotokopijo rokopisa Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
Erjavec
Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928
Et
Etnolog: glasnik Etnografskega muzeja v Ljubljani. Ljubljana 1 (1926/1927) – 17 (1944). Nadaljevanje kot: Slovenski etnograf (SE): časopis za etnografijo in folkloro. Ljubljana 1 (1948) – 33/34 (1988/1990). Nadaljevanje kot: Etnolog. Nova vrsta: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana 1=52 (1991) – (še izhaja)
EV
Elektrotehniški vestnik: revija za elektrotehniko in računalništvo. Ljubljana 1 (1931) – (še izhaja). V letih 1944 in 1945 ni izhajal.
FRA
Fontes rerum austriacarum: österreichische Geschichtsquellen. Wien 1 (1849) – (še izhaja)
G
Gorenjec: političen in gospodarski list. Kranj 1 (1900) – 17 (1916), 18 (1934) – 25 (1941). Od 17. marca 1916 do 2. februarja 1934 ni izhajal. Podnaslov se je spreminjal.
G
Slovenski glasnik: (v članku Parapat) lepoznansko–podučen list. Celovec 1 (1858) – 11 (1868). Od jan. do jun. 1858 naslov: Glasnik za literaturo in umetnost. Od jul. 1858 do dec. 1859 naslov: Glasnik slovenski.
Gabršček
Gabršček, Andrej. Goriški Slovenci: narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice. 2 zvezka. Ljubljana: [samozal.] A. Gabršček, 1932–1934
GG
Gorenjski glas: glasilo Osvobodilne fronte za Gorenjsko. Kranj 1 (1948) – 5 (1952). Od 1953 naslov: Glas Gorenjske. Kranj 6 (1953) – 13 (1960). Od 1960 naslov: Glas. Kranj 13 (1960) – 37 (1984). Od 1985 naslov: Gorenjski glas. Kranj 38 (1985) – (še izhaja)
GJPD
Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva. Beograd 1 (1921) – 21 (1941). Prvotni naslov: Glasnik Profesorskog društva (GPD).
Glaser
Glaser, Karel. Zgodovina slovenskega slovstva. 4 zvezki. Ljubljana: Slovenska matica, 1894–1898
Glasilo DPM
Glasilo DPM: organizacijski list društev in zvez prijateljev mladine. Ljubljana (1960) - (1989). Nadaljevanje kot: Informacije ZPMS : organizacijski list društev in zvez prijateljev mladine. Ljubljana (1990) - (še izhaja)
Glasnik S. J.
Glasnik najsvetejših Src. Ljubljana 1 (1902) – 20 (1921). Od 1922 naslov: Glasnik presvetega Srca Jezusovega. Ljubljana 21 (1922) – 43 (1944)
GL Celje
Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Celje 1 (1946/1947) – (še izhaja)
GLLj
Gledališki list. Ljubljana. 1920/1921 – 1928/1929
GLLjD
Gledališki list (Slovenskega) Narodnega gledališča v Ljubljani. Drama. 1929/1930 – (še izhaja). Od sezone 1929/1930 izhaja ločeno za Dramo in Opero.
GLLJ Mest. gled.
Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. Ljubljana 1 (1951/1952) – (še izhaja).
GLLjO
Gledališki list (Slovenskega) Narodnega gledališča v Ljubljani. Opera. 1929/ 1930 – (še izhaja). Od sezone 1929/1930 izhaja ločeno za Dramo in Opero.
GLMb
Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. 1 (1946/1947) – (še izhaja). Od sezone 1967/1977 – 1985/1986 naslov: Gledališki list, Drama / Slovensko narodno gledališče Maribor. Od sezone 1986/1987 – 1989/1990 naslov: Gledališki list Drame SNG Maribor. Od sezone 1990/1991 – 1994/1995 naslov: Drama SNG Maribor.
GLMrb
Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. 1 (1946/1947) – (še izhaja). Od sezone 1967/1977 – 1985/1986 naslov: Gledališki list, Drama / Slovensko narodno gledališče Maribor. Od sezone 1986/1987 – 1989/1990 naslov: Gledališki list Drame SNG Maribor. Od sezone 1990/1991 – 1994/1995 naslov: Drama SNG Maribor.
GLMrbO
Gledališki list Opere in baleta SNG Maribor. 31 (1976) – (še izhaja). Delni predhodnik: Gledališki list Drame SNG Maribor.
GL Ptuj
Gledališki list. Ptuj. 1 (1952/1953) – 8 (1957/1958)
GMDS
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. A: Zgodovinski del. Ljubljana 1 (1919/1920) – 26 (1944/1945). B: Prirodoslovni del. Ljubljana 1 (1919/1920) – 10 (1929)
GMS
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. A: Zgodovinski del. Ljubljana 1 (1919/1920) – 26 (1944/1945). B: Prirodoslovni del. Ljubljana 1 (1919/1920) – 10 (1929)
GN
Glas naroda. Izdaja Narodna prosveta v Ljubljani. 1 (1935) – 2 (1936, št. 130)
GN
Glas naroda = Voice of the people: najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki = the oldest Slovenian–language newspaper. New York 1 (1893) – 70 (1963)
Gorica
Gorica: tednik. Gorica 1 (1899) – 15 (1914). Od 2. letn. izhajal vsak torek in soboto. Izdajatelj Josip Marušič.
GospV
Gospodarski vestnik: glasilo za gospodarska, finančna in organizacijska vprašanja. Ljubljana 1 (1952) – 54 (2005). Podnaslov se je spreminjal.
GozdV
Gozdarski vestnik. Maribor–Ljubljana 1 (1938) – (še izhaja). Od aprila 1941 do avgusta 1946 ni izhajal.
GPD
Glasnik Profesorskog društva. Beograd 1 (1921) – 21 (1941). Od 1930 naslov: Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva (GJPD).
GpL
Gospodarski list. Gorica 1, št. 1 (1922) – 7, 12 (1928)
Gr
Gruda: mesečnik za ljudsko prosveto. Ljubljana 1 (1924) – 18 (1941). Podnaslov se je spreminjal.
GradbV
Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Ljubljana 1 (1951) – (še izhaja)
Grafenauer B.
Grafenauer, Bogo. Boj za staro pravdo: vzroki, predhodniki, potek in pomen slovenskega kmečkega upora l. 1515 s pregledom poznejših kmečkih uporov na Slovenskem. Ljubljana: [samozal.], 1944 (V Ljubljani: Merkur)
Grafenauer I
Grafenauer, Ivan. Zgodovina novejšega slovenskega slovstva. 2 zvezka. Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1909–1911. Zv. 1: Od Pohlina do Prešerna, 1909.
Grafenauer II
Grafenauer, Ivan. Zgodovina novejšega slovenskega slovstva. 2 zvezka. Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1909–1911. Zv. 2: Doba narodnega prebujenja: (1848– 1868), 1911
Grafenauer Iv.
Grafenauer, Ivan. Iz Kastelčeve zapuščine. Ljubljana: Založila Katoliška bukvarna, 1911. Rokopisi Prešernovi, Kastelčevi in drugi. Dopolnjen ponatis iz „Časa“, letn. 4, 1910
Grafenauer 1917
Grafenauer, Ivan. Kratka zgodovina slovenskega slovstva. 2 zvezka. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1917–1919. Zv. 1: Od začetka do marčne revolucije, 1917. Zv. 2: Od marčne revolucije do naših dni, 1919. 2. popravljena izd., 1920
Grafenauer 1920
Grafenauer, Ivan. Kratka zgodovina slovenskega slovstva. 2 zvezka. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1917–1919. Zv. 1: Od začetka do marčne revolucije, 1917. Zv. 2: Od marčne revolucije do naših dni, 1919. 2. popravljena izd., 1920
Gratzy, Repertorium
Gratzy, Oskar. Repertorium zur 50 jährigen Geschichtschreibung Krains: 1848-1898. Laibach: Selbstverlag, 1898 (Laibach, I. Kleinmayr & F. Bamberg)
Gruden
Gruden, Josip. Zgodovina slovenskega naroda. 6 zvezkov. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1910–1916. Nadaljevanje: Mal, Josip. Zgodovina slovenskega naroda. 10 zvezkov. Celje: Družba sv. Mohorja, 1928–1939 (Mal)
GV
Geografski vestnik: časopis za geografijo in sorodne vede. Ljubljana 1 (1924) – (še izhaja)
GZ
Glasbena Zora. Ljubljana 1 (1899) – 2 (1900)
HA
Historia annua Collegii Societatis Jesu Labacensis: 1596-1691. Državni arhiv LR Slovenije, Ljubljana
Hoff
Hoff, Heinrich Georg, ur. Historisch-statistisch-topographisches Gemalde vom Herzogthume Krain und demselben einverleibten Istrien: ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde. 3 zvezki. Laibach: Heinrich Wilhelm Korn, 1808
Horm. Ar.
Hormayr's Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. Wien 1 (1810) – 17 (1827). V Österreichische Bibliothekenverbund: Archiv für geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. Wien 1 (1810) – 13 (1822). Od 1823 naslov: Archiv für Geschichte, Staatenkkunde, Literatur und Kunst. Wien 14 (1823) – 19 (1828). Od 1829 naslov: Neues Archiv für Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst. Wien 1=20 (1829) – 2=21 (1830).
Hribar
Hribar, Ivan. Moji spomini. 4 zvezki. Ljubljana: [s. n.], 1928–1933. Ponatis: Isti, in Vasilij Melik, ur. Moji spomini. 2 zvezka. Ljubljana: Slovenska matica, 1983–1984
HSH
Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch–Ungarischen Monarchie: für das Jahr … Wien 1 (1874) – 44 (1918)
IB
Illyrisches Blatt: Zeitschrift für Vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung. Laibach 1 (1819) – 104 (1849). Podnaslov se je spreminjal. Prvotni naslov: Laibacher Wochenblatt: zum Nutzen und Vergnügen. Laibach 1 (1804) – 15 (1818) (LW)
IG
Ilustrirani glasnik. Ljubljana 1 (1914) – 4 (1918)
Il
Ilustracija. Ljubljana 1 (1929) – 3 (1931)
Ilustr
Ilustracija. Ljubljana 1 (1929) – 3 (1931)
IMD
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko. Ljubljana 1 (1891) – 19 (1909). 1910 se združi s Carniola: Mitteilungen des Musealvereins für Krain in nastane Carniola: izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (Carn.). Ljubljana 1 (1910) – 9 (1919)
IMDK
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko. Ljubljana 1 (1891) – 19 (1909). 1910 se združi s Carniola: Mitteilungen des Musealvereins für Krain in nastane Carniola: izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (Carn.). Ljubljana 1 (1910) – 9 (1919)
IMK
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko. Ljubljana 1 (1891) – 19 (1909). 1910 se združi s Carniola: Mitteilungen des Musealvereins für Krain in nastane Carniola: izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (Carn.). Ljubljana 1 (1910) – 9 (1919)
IndV
Industrijski vestnik: glasilo Ministrstva za industrijo LRS. Ljubljana 1 (1946) – 5 (1950)
INK
Ilustrovani narodni koledar. Celje–Ljubljana 1 (1889) – 25 (1914)
InvalV
Indvalidski vestnik: glasilo vojnih invalidov Slovenije. Ljubljana 23 (1946) – 39 (1962). Prvotni naslov: Vojni invalid: glasilo splošne organizacije vojnih invalidov, vdov in sirot za Slovenijo. Ljubljana 1 (1921) - 23 (1946)
IS
Ilustrirani Slovenec: tedenska priloga Slovenca. Ljubljana 1 (1924/1925) – 8 (1932)
ISF
Jagić, Vatroslav Ignatius. Istorija slavjanskoj filologii. Sankt Peterburg: Tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1910 (Enciklopedija slavjanskoj filologii; 1)
IST
Slovenski ilustrovani tednik. Ljubljana 1 (1911) – 4 (1914). Prvotni naslov: Ilustrovani tednik. Ljubljana št. 1, 2 (1911)
Ist. I.-II.
Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii. I: Jagić, Vatroslav Ignatius. Briefwechsel zwischen Dobrovský und Kopitar = Pisma Dobrovskago i Kopitara v povremennom porjadke. Sankt Peterburg: Tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1885 (Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii; 1). II: Jagić, Vatroslav Ignatius, ur. Neue Briefe von Dobrovsky, Kopitar und andern Süd- und Westslaven = Novyja pis'ma Dobrovskago, Kopitara i drugih jugozapadnih Slavjan. Sankt Peterburg: Tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1897 (Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii; 2)
IT
Ilustrovani tednik. Ljubljana 1 (1911) – 4 (1914). Od št. 3 (1911) naslov: Slovenski ilustrovani tednik
ITD
ITD: ilustrirani tednik Dela. Ljubljana 30 (1974) – 33 (1977). Nastane z združitvijo Tovariša in Tedenske tribune. Nadaljevanje kot: Teleks. Ljubljana 33 (1977) - 44 (1988)
J
Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Ljubljana 1 (1920) – 26 (1945)
JF
Južnoslovenski filolog: povremeni spis za slovensku filologiju i lingvistiku. Beograd 1 (1913) – (še izhaja). Podnaslov se spreminja.
JGGÖ
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 1 (1880) – 95 (1979). Nadaljevanje kot: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 96 (1980) – (še izhaja)
JGGPÖ
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 1 (1880) – 95 (1979). Nadaljevanje kot: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 96 (1980) – (še izhaja)
JGOPÖ
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 1 (1880) – 95 (1979). Nadaljevanje kot: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 96 (1980) – (še izhaja)
JGPÖ
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 1 (1880) – 95 (1979). Nadaljevanje kot: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien 96 (1980) – (še izhaja)
JiS
Jezik in slovstvo. Ljubljana 1 (1955/1956) – (še izhaja)
Jsla
Jugoslavija. Ljubljana 1 (1918) – 5 (1922)
Jsl(n)
Jugoslovan. Tednik (ob sobotah). Ljubljana št. 1 (10. nov. 1917) – št. 37 (20. jul. 1918)
Jsl(n)
Jugoslovan. Dnevnik. Ljubljana 1 (1930) – 2 (1931)
Jsln
Jugoslovan. Tednik (ob sobotah). Ljubljana št. 1 (10. nov. 1917) – št. 37 (20. jul. 1918)
Jsln
Jugoslovan. Dnevnik. Ljubljana 1 (1930) – 2 (1931)
Juventus
Nomina juvenum in Caes. Reg. Lyceo Labacensi 1762–1807. Juventus Caes. Reg. Gymnasii Labacensis 1808, 1814–1849
Juventus
Nomina juvenum in Caes. Reg. Gymnasio Rudolphswertensi 1791–1805. Juventus Caes. Reg. Gymnasii Rudolphswertensis 1817–1845
JZŽ
Albrecht, Fran, ur. Jubilejni zbornik za petdesetletnico 0tona Župančiča. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1928
K
Kmetovalec. Gorica 1 (1875) – 2 (1877). Leta 1877: Gospodarski list
K
Kmetovalec. Ljubljana 1 (1884) – 61 (1944) in Slovenj Gradec 62 (1994) – (še izhaja). Revija ni izhajala od 1945 – 1993
KAM
Ave Maria koledar. Lemont, Illinois1 (1913) – (1983). Od 1943–1945: Slovenski koledar.
Kamniški zbornik
Kamniški zbornik. Kamnik 1 (1955) – (še izhaja)
KCD
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda: za navadno leto … Ljubljana 1903 (za 1904) – 1933 (za 1934). Prvotni naslov: Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda Ljubljana 1 (1887) – 15 (1902). Od 1935 naslov: Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda. Ljubljana 1934 (za 1935) – 1940 (za 1941)
KCkD
Koledar Cankarjeve družbe. Ljubljana 1929 (za 1930) – 1940 (za 1941)
KCM
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda: za navadno leto … Ljubljana 1903 (za 1904) – 1933 (za 1934). Prvotni naslov: Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda Ljubljana 1 (1887) – 15 (1902). Od 1935 naslov: Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda. Ljubljana 1934 (za 1935) – 1940 (za 1941)
KCMD
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda: za navadno leto … Ljubljana 1903 (za 1904) – 1933 (za 1934). Prvotni naslov: Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda Ljubljana 1 (1887) – 15 (1902). Od 1935 naslov: Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda. Ljubljana 1934 (za 1935) – 1940 (za 1941)
KDCM
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda: za navadno leto … Ljubljana 1903 (za 1904) – 1933 (za 1934). Prvotni naslov: Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda Ljubljana 1 (1887) – 15 (1902). Od 1935 naslov: Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda. Ljubljana 1934 (za 1935) – 1940 (za 1941)
Krajnska Zhbeliza (Krajnska čbelica). Ljubljana 1 (1830) – 5 (1848). Od 1835–1847 ni izhajala. Ponatis: Novo mesto 1 – 5 (1883). Faksimile: Ljubljana 1 – 5 (1969)
KDM
Koledar družbe sv. Mohorja. Celovec 1872 (za 1873) – 1990 (1991). Prvotni naslov: Koledarček družbe sv. Mohora. Celovec 1860 (za 1861) – 1871 (za 1872). Do 1890 naslov: Koledar Družbe sv. Mohora. 1919 naslov: Koledar Družbe svetega Mohorja v Celovcu. Od 1919 naslov: Koledar Družbe sv. Mohorja. Celje 1919 (za 1920) – 1955 (1956). Od 1920 izhajal na Prevaljah, od 1942 – 1945 v Ljubljani. Od 1956 naslov: Koledar Mohorjeve družbe. Celje 1956 (za 1957) – 1971 (za 1972). Od 1972 naslov: Mohorjev koledar. Celje 1972 (1973) – (še izhaja). Podnaslov se je spreminjal: za navadno leto … ali za prestopno leto ...
KG
Kmečki glas: tednik za podeželsko ljudstvo. Ljubljana 1 (1943) – (še izhaja). Podnaslov se spreminja.
KGM
Koledar Goriške matice. Gorica 1921 (1922) – 1939 (za 1940). Prvotni naslov: Koledar: za ... leto. Gorica 1919 (za 1920) – 1920 (za 1921), od 1928 KGM.
KGMD
Koledar Goriške Mohorjeve družbe. Gorica 1924 (za 1925) – (še izhaja)
Kidrič
Kidrič, Francè. Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1930 (Razprave znanstvenega društva v Ljubljani; 7. Historični odsek; 1)
Kidrič
Kidrič, Francè. Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do Zoisove smrti: razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica, 1929 [i. e.] 1932–1938. Delo je izšlo v petih sešitkih.
Kidrič, Dobrovský
Kidrič, Francè. Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1930 (Razprave znanstvenega društva v Ljubljani; 7. Historični odsek; 1)
Kidričevo gradivo
Zapiski in kartoteke iz zapuščine akademika prof. dr. Franceta Kidriča v arhivu Slovenskega biografskega leksikona, SAZU Ljubljana
Kidrič, PA
Kidrič, Francè, ur. in napisal op. Prešernov album. Z uporabo Kidričevega gradiva dokončala Alfonz Gspan in Mirko Rupel. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1949 [i. e. 1950]. Ponatis: Državna založba, 1980
Kidrič, Prešeren I
Kidrič, Francè. Prešéren. I: Pesnitve – pisma. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1936 (Slovenski pisatelji)
Kidrič, Prešeren II
Kidrič, Francè. Prešéren II: Biografija: 1800–1838: življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1938 (Slovenski pisatelji)
Kidrič, Zgod.
Kidrič, Francè. Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do Zoisove smrti: razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica, 1929 [i. e.] 1932–1938. Delo je izšlo v petih sešitkih.
KIS
Krek, Janez Evangelist. Izbrani spisi. 5 zvezkov. Vsebina: Zv. 1.: Dolenec, Ivan, ur. Mlada leta: (1865–1892). Ljubljana: Društvo dr. Janez Ev. Krek, 1923. Zv. 2: Dolenec, Ivan, ur. Prvih pet let javnega dela: (1892–1897). Celje: Družba sv. Mohorja, 1927–1929. Zv. 3: Socializem: (iz l. 1901). Ljubljana: Društvo dr. Janez Ev. Krek, 1925. Zv. 4: Dolenec, Ivan, ur. Prvikrat v Državnem zboru: (1897–1900). Celje: Družba sv. Mohorja, 1933. Zv. 5: Brumen, Vinko, ur. Življenje in delo v letih 1900–1907. Celje: Mohorjeva družba, 1993
KK
Ant(on). Knezova knjižnica: zbirka zabavnih in poučnih spisov. Ljubljana: Slovenska matica, 1894–1935
KL
Kmetijski list: glasilo Samostojne kmetijske stranke za Slovenijo. Ljubljana 1 (1919) – 25 (1943). Od 1925, št. 29 naslov: Kmetski list. Od 1925-1941 podnaslov: glasilo Zveze slovenskega kmetskega ljudstva. Podatek v NUKu o prenehanju izhajanja: 23 (1941)
KLDB
Krajevni leksikon dravske banovine: krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujsko-prometnimi podatki vseh krajev dravske banovine. Ljubljana: Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, 1937
KLI
Kmetovalec. Ljubljana 1 (1884) – 61 (1944) in Slovenj Gradec 62 (1994) – (še izhaja). Revija ni izhajala od 1945 – 1993
KL Sje
Savnik, Roman, France Planina in Živko Šifrer, ur. Krajevni leksikon Slovenije: repertorij z uradnimi topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije. 4 zvezki. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968–1980
KMD
Koledar družbe sv. Mohorja. Celovec 1872 (za 1873) – 1990 (1991). Prvotni naslov: Koledarček družbe sv. Mohora. Celovec 1860 (za 1861) – 1871 (za 1872). Do 1890 naslov: Koledar Družbe sv. Mohora. 1919 naslov: Koledar Družbe svetega Mohorja v Celovcu. Od 1919 naslov: Koledar Družbe sv. Mohorja. Celje 1919 (za 1920) – 1955 (1956). Od 1920 izhajal na Prevaljah, od 1942 – 1945 v Ljubljani. Od 1956 naslov: Koledar Mohorjeve družbe. Celje 1956 (za 1957) – 1971 (za 1972). Od 1972 naslov: Mohorjev koledar. Celje 1972 (1973) – (še izhaja). Podnaslov se je spreminjal: za navadno leto … ali za prestopno leto ...
KMG
Koledar Goriške matice. Gorica 1921 (1922) – 1939 (za 1940). Prvotni naslov: Koledar: za ... leto. Gorica 1919 (za 1920) – 1920 (za 1921), od 1928 KGM.
KmG
Kmečki glas: tednik za podeželsko ljudstvo. Ljubljana 1 (1943) – (še izhaja). Podnaslov se spreminja.
KmKol
Kmečki koledar: za leto ... Ljubljana 1953 – 1962. Prvotni naslov: Koledar založbe Kmečka knjiga. Od 1954-1959 naslov: Koledar Kmečke knjige
KMl
Knjižnica za mladino: knjižna zbirka. Gorica : "Goriška tiskarna" A. Gabršček (tisk. in zal.). 1 (1895) – 31 (1906). Ustanovila Zveza slovenskih učiteljskih društev, izdajatelj in odgovorni urednik Andrej Gabršček.
KO
Katoliški obzornik. Ljubljana 1 (1897) – 10 (1906). Publikacijo je urejal in izdajal Aleš Ušeničnik.
Ko
Konjerejec: glasilo Konjerejskega društva za mariborsko oblast. Maribor–Ivanjkovci 1 (1925) – 7 [i. e. 6] (1930)
Ko
Konjerejec: uradno glasilo samostojnega konjerejskega odseka c. kr. kmetijske družbe kranjske. Ljubljana 1 (1913/1914) – 6 (1922). Od jun. 1914 do apr. 1919 ni izhajal. Uvezana nesamostojna priloga revije Kmetovalec.
Ko je ko u Jsli
Jugoslovenski savremenici: ko je ko u Jugoslaviji. Beograd: Hronometar, 1970 (Biblioteka Leksikon)
Kokole
Kokole, Jože. Bibliografija doktorskih disertacij Univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920–1968. Ljubljana: Univerza, 1969
Kol AM
Ave Maria koledar. Chicago 1 (1913) – (1983). Od 1943–1945: Slovenski koledar
Kol KM
Veliki koledar Kmetijske matice: za leto ... Ljubljana 1 (1926) – 12 (1937). Od 1934 naslov: Koledar Kmetijske matice. Od 1937 naslov: Kmetska pratika.
KolKM
Veliki koledar Kmetijske matice: za leto ... Ljubljana 1 (1926) – 12 (1937). Od 1934 naslov: Koledar Kmetijske matice. Od 1937 naslov: Kmetska pratika.
Kolmer
Kolmer, Gustav. Parlament und Verfassung in Oesterreich. 8 zvezkov. Wien–Leipzig: C. Fromme, 1902–1914
Kol OFS
Koledar Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana 1945 (za 1946) – 1947 (za 1948). Od 1947 naslov: Koledar Osvobodilne fronte Slovenije. Urednik Ignac Koprivec.
KolPD
Koledar Slovenskega planinskega društva. Celje 1 (1910) – 11 (1929). Od 1913 naslov: Planinski koledar ; Koledar Prešernove družbe: za leto ... Ljubljana (1953) - (1959). Prvotni naslov: Koledar Prešernove knjižnice: za leto ... Ljubljana (1948) - (1952). Nadaljevanje kot: Prešernov koledar: za leto ... Ljubljana (1960)- (še izhaja)
KolSlov
Koledar slovenske Koroške. Celovec 1 (1948) - 15 (1962)
Kol(S)PD
Koledar Slovenskega planinskega društva. Celje 1 (1910) – 11 (1929). Od 1913 naslov: Planinski koledar
Kompozitori Jsle
Milosavljević-Pešić, Milena. Kompozitori i muzički pisci Jugoslavije: članovi Saveza kompozitora Jugoslavije 1945-1967: katalog. Beograd: Savez kompozitora Jugoslavije, 1968
Kor S
Koroški Slovenec: list za politiko, gospodarstvo in prosveto. Dunaj–Celovec 1 (1921) – 21 (1941)
KPZS
Prijatelj, Ivan. Kulturna in politična zgodovina Slovencev:1848-1895. 5 zvezkov. Ljubljana: Akademska založba, 1938–1940. Peti zvezek izšel pri založbi Znanstveno društvo.
Kragl, Tržič
Kragl, Viktor. Zgodovinski drobci župnije Tržič. Tržič: Župni urad, 1936
Krek, Izbrani spisi
Krek, Janez Evangelist. Izbrani spisi. 5 zvezkov. Vsebina: Zv. 1.: Dolenec, Ivan, ur. Mlada leta: (1865–1892). Ljubljana: Društvo dr. Janez Ev. Krek, 1923. Zv. 2: Dolenec, Ivan, ur. Prvih pet let javnega dela: (1892–1897). Celje: Družba sv. Mohorja, 1927–1929. Zv. 3: Socializem: (iz l. 1901). Ljubljana: Društvo dr. Janez Ev. Krek, 1925. Zv. 4: Dolenec, Ivan, ur. Prvikrat v Državnem zboru: (1897–1900). Celje: Družba sv. Mohorja, 1933. Zv. 5: Brumen, Vinko, ur. Življenje in delo v letih 1900–1907. Celje: Mohorjeva družba, 1993
Kron
Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino. Ljubljana 1 (1953) – (še izhaja)
Kron
Kronika slovenskih mest. Ljubljana 1 (1934) – 7 (1940). Prve tri številke (1934) so izšle pod naslovom: Kronika Mestne občine ljubljanske
Krones
Krones, Franz. Geschichte der Karl Franzens Universität in Graz. Graz: Verlag der Karl Franzens-Universität, 1886
KS
Koroški Slovenec: list za politiko, gospodarstvo in prosveto. Dunaj–Celovec 1 (1921) – 21 (1941)
Kukuljević
Kukuljević Sakcinski, Ivan. Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. 6 zvezkov. Zagreb: Tiskom narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja, 1858–1860
L
Lovec: glasilo Slovenskega lovskega društva. Ljubljana 1 (1910) – (še izhaja)
LAZU
Letopis Akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana 1 (1938/1942) – 2 (1943/47). Nadaljevanje kot: Letopis Slovenske akademije znansoti in umetnosti. Ljubljana 3 (1948) – (še izhaja) (LSAZU)
Lb. KirchenZg
Laibacher Kirchenzeitung. Ljubljana št. 1-26 (1848). Nadaljevanje kot: Theologische Zeitschrift. Ljubljana št. 1-52 (1849)
Ljubljanski časnik. Ljubljana 1 (1850) – 2 (1851)
Ljubljanski časnik. Ljubljana 1 (1850) – 2 (1851)
LD
Ljubljanski dnevnik. Ljubljana 1 (1951) – 18 (1968). Od 1968 (št. 89) naslov: Dnevnik
LDk
Ljubljanski dnevnik. Ljubljana 1 (1951) – 18 (1968). Od 1968 (št. 89) naslov: Dnevnik
LdP
Ljudska pravica. Ljubljana 1 (1934) – 25 (1959). V letih 1940 – 1942 ni izhajala. Od 1953 (št. 140) – 1954 (št. 137) naslov: Ljudska pravica – Borba.
LdPBorba
Ljudska pravica. Ljubljana 1 (1934) – 25 (1959). V letih 1940 – 1942 ni izhajala. Od 1953 (št. 140) – 1954 (št. 137) naslov: Ljudska pravica – Borba.
LdTd
Ljudski tednik. Trst 1 (1946) - 6 (1951)
Levstikova pisma
Pirjevec, Avgust, ur. Levstikova pisma. Ljubljana: Slovenska matica, 1931
Likovna EJ
Likovna enciklopedija Jugoslavije. 2 zvezka. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1984–1987
Lilek
Lilek, Emilijan. Slovenski v tujini službujoči šolniki. 2. popravljeno in pomnoženo izdanje. Celje: [samozal.] E. Lilek, 1935
LKU
Ljubitelj krščanske umetnosti. Maribor 1 (1914). Publikacija je izhajala samo eno leto.
LL
Ljubljanski list: večerna priloga deželnemu uradnemu časniku. Ljubljana 1 (1884) – 2 (1885)
LMS
Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1869 – 1912. Od 1894 – 1907 naslov: Letopis Slovenske matice. Prvotni naslov: Národni koledar in Letopis Matice slovenske (NKL). Ljubljana 1866 ( za 1867) – 1868 (za 1869). Za leto 1908 in 1909 Letopis ni izšel.
LMSrpske
Letopis Matice srpske. Novi Sad 1 (1824) – (še izhaja)
LN
Lublan∫ke novize (Lublanske novice). Ljubljana 1 (1797) – 4 (1800)
LO
Ljudski oder: list za poglobitev našega igranja. Kranj 1 (1934) – 7 (1939/1940). Leta 1939/1940 podnaslov: dvomesečnik za vse panoge ljudske gledališke umetnosti.
Lončar
Lončar, Dragotin. Politično življenje Slovencev 33 str. Ljubljana: [samozal.] D. Lončar, 1906 (Knjižnica političnih in socialnih spisov; 1), p. o.: Naši zapiski. Isti, predelana in pomnožena izd.: Politično življenje Slovencev: (od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta). 177 str. Ljubljana: Slovenska matica, 1921
LSAZU
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana 3 (1948) – (še izhaja). Prvotni naslov: Letopis Akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana 1 (1938/1942) – 2 (1943/47) (LAZU).
LSM
Letopis Slovenske matice. Naslov od 1894 – 1907. Letopis Matice Slovenske (LMS). Ljubljana 1869 – 1912. Prvotni naslov: Národni koledar in Letopis Matice slovenske (NKL). Ljubljana 1866 ( za 1867) – 1868 (za 1869). Za leto 1908 in 1909 Letopis ni izšel.
LSZg
Laibacher Schulzeitung: Organ des krainischen Landes-Lehrervereines. Laibach 1 (1873) – 46 (1918)
LT
Laibacher Tagblatt. Laibach 1 (1868) – 13 (1880). Nadaljevanje kot: Laibacher Wochenblatt (LW): organ der Verfassungspartei in Krain. Laibach 1 (1880) – 677 (1893) . V letih 1811–1813 ni izhajal.
LV
Liječnički vjesnik: organ zbora liječnika Hrvatske. Zagreb 1 (1877) – (še izhaja). Prvotni naslov: Liečnički viesnik. Podnaslov se spreminja.
LW
Laibacher Wochenblatt: organ der Verfassungspartei in Krain. Laibach 1 (1880) – 677 (1893). Prvotni naslov: Laibacher Tagblatt (LT). Laibach 1 (1868) – 13 (1880)
LW
Laibacher Wochenblatt: zum Nutzen and Vergnügen: als Zugabe zur Edel von Kleinmayerschen Laibacher Zeitung. Ljubljana 1 (1804) – 12 (1818). V letih 1811–1813 ni izhajal. Nadaljevanje: Illyrisches Blatt: Zeitschrift für Vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung (IB). Laibach 1 (1819) – 104 (1849). Podnaslov se je spreminjal.
LZ
Ljubljanski zvon. Ljubljana 1 (1881) – 61 (1941). Prvotno izdajatelji: Josip Jurčič, Janko Kersnik, Fran Levec, Ivan Tavčar. Od 1900–1903 ima prilogo: Slovenska knjigarna. Ljubljana 1 (1900) – 4 (1903)
LZa
Ljubljanski zvon. Ljubljana 1 (1881) – 61 (1941). Prvotno izdajatelji: Josip Jurčič, Janko Kersnik, Fran Levec, Ivan Tavčar. Od 1900–1903 ima prilogo: Slovenska knjigarna. Ljubljana 1 (1900) – 4 (1903)
LZg
Laibacher Zeitung. Ljubljana 1 (1783) – 135 (1918). V NUKu podatki o začetku in prenehanju izhajanja: 1 (1784) – 137 (1918)
M (Trst)
Mladika. Trst 1 (1957) – (še izhaja)
M
Mladika: družinski list s podobami. Gorica–Prevalje–Celje 1 (1920) – 22 (1941)
Macun
Macun, Ivan. Književna zgodovina Slovenskega Štajerja. Gradec: Založnik pisatelj., 1883
Mal
Mal, Josip. Zgodovina slovenskega naroda. 10 zvezkov. Celje: Družba sv. Mohorja, 1928–1939. Začetek: Gruden, Josip. Zgodovina slovenskega naroda. 6 zvezkov. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1910–1916 (Gruden)
Mantuani
Mantuani, Josip. Kazalo spisov, člankov, dopisov in poročil, natisnjenih v „Cerkvenem glasbeniku“ od leta 1878 do leta 1926. Ljubljana: Cecilijino društvo, 1927 (Cerkveni glasbenik; 1927, dodatna priloga)
Marn
Marn, Josip. Jezičnik. Ljubljana 1 (1863) – 30 (1892). Ponatis izbora jezikoslovnih razprav iz Učiteljskega tovariša.
Marolt, Celje
Marolt, Marijan. Dekanija Celje. 2 zvezka. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1931–1932
MAS
Stele, France. Monumenta artis Slovenicae. 2 zvezka. Ljubljana: Akademska založba, 1935-1938
MDZK
Mittheilungen der kaiserl. königl. Central–Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien 1 (1856) – 28 (1902), 1 (1902) – 15 (1916)
MedE
Medicinska enciklopedija. 2. izd. 7 zvezkov. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1967–1974
MHK
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain. Laibach 1 (1846) – 23 [i.e. 24] (1868). Uredniki: Vinko Fereri Klun, Elija Rebič, August Dimic.
MHVK
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain. Laibach 1 (1846) – 23 [i.e. 24] (1868). Uredniki: Vinko Fereri Klun, Elija Rebič, August Dimic.
MhVSt
Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Graz 1 (1850) – 50 (1903)
MiD
Misel in delo: kulturna in socialna revija. Ljubljana 1 (1935) – 6 (1940). Št. 12 (1938) je izšla kot jubilejni zbornik ob 20-letnici Jugoslavije. V NUKu podatek o izhajanju: 1 (1934) – 7 (1941)
MIÖG
Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung
MK
Mohorjeva knjižnica: knjižna zbirka. Prevalje–Celje–Ljubljana–Celovec 1 (1923) – 143 (1966)
MKM
Mittheilungen des Musealvereins für Krain. Laibach 1 (1866) – 20 (1907). Uredniki: Karl Deschmann, Anton Kaspret, Oskar Gratzy, Fr. Komatar.
MMK
Mittheilungen des Musealvereins für Krain. Laibach 1 (1866) – 20 (1907). Uredniki: Karl Deschmann, Anton Kaspret, Oskar Gratzy, Fr. Komatar.
MMVK
Mittheilungen des Musealvereins für Krain. Laibach 1 (1866) – 20 (1907). Uredniki: Karl Deschmann, Anton Kaspret, Oskar Gratzy, Fr. Komatar.
MNMuz
Mala nova muzika: priloga Nove muzike. Ljubljana 1 (1928) – 2 (1929)
Moder
Moder, Janko. Iz zdravih korenin močno drevo: iz zgodovine Družbe sv. Mohorja. 2 zvezka. Celje: Družba sv. Mohorja, 1952–1953
Moder, SLNP
Moder, Janko, ur. Slovenski leksikon novejšega prevajanja. Ljubljana: Lipa, 1985 (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev; 3)
MohBibl
Moder, Janko. Mohorska bibliografija. Celje: Mohorjeva družba, 1957
MohK
Mohorjeva knjižnica: knjižna zbirka. Prevalje–Celje–Ljubljana–Celovec 1 (1923) – 143 (1966)
MP
Modra ptica: leposlovna revija. Ljubljana 1 (1929/1930) – 12 (1940/1941). Urednika: Janez Žagar, Vladimir Bartol.
MR
Mladinska revija. Ljubljana 1 (1946) – 6 (1950/1951)
MuzE
Muzička enciklopedija. 2. izd. 3 zvezki. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1971–1977
MV
Mariborski večernik „Jutra“. Maribor 1=8 (1927) – 15 (1941). Od 1939 (št. 172) naslov: Večernik. Nadaljuje štetje časnika Tabor: Maribor 1 (1920) – 8 (1927). Uredniki: Stanko Virant, Franc Brozovič, Stanko Kosovel, Vekoslav Spindler, Josip Knaflič, Radivoj Rehar, Josip Zupančič, Makso Koren, Fran Vatovec.
MZK
Mittheilungen der kaiserl. königl. Central–Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien 1 (1856) – 28 (1902), 1 (1902) – 15 (1916)
N
Kmetijske in rokodelske novice: na svitlobo dane od c. k. Krajnske kmetijske družbe. Ljubljana 1 (1843) – 6 (1848). Nadaljevanje kot: Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči. Ljubljana 7 (1849) – 12 (1854). Nadaljevanje kot: Novice gospodarskih, obertnijskih in narodskih stvari. Ljubljana 13 (1855). Nadaljevanje kot: Novice gospodarske, obertnijske in narodske. Ljubljana 14 (1865) – 60 (1902).
NA
Novi akordi: zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo. Ljubljana 1 (1901/1902) – 13 (1914/1915). Od 1910–1914 glasbeno–književna priloga (Gkp).
Novi čas. Gorica 1 (1909) – 6 (1915)
Novi čas: delavski list. Ljubljana 1 (1921) – 2 (1922)
Novi čas: mesečnik za izobrazbo. Cleveland–Ljubljana 14 (1928 št. 1.-6., januar–junij). Prvotno: Čas: mesečnik za gospodarstvo, poduk in izobrazbo. Chicago–Cleveland 1 (1915) – 13 (1927)
Novi čas: tednik za gospodarstvo in prosveto. Murska Sobota 1 (1932) – 2 (1933)
ND
Nova doba. Celje 1 (1919) – 23 (1941), 24 (1990) – 29 (1995)
ND
Nova doba: glasilo Slovenske gospodarske stranke. Ljubljana 1 (1907) – 2 (1908)
ND
Nova doba: uradno glasilo Jugoslovanske katoliške jednote = New Era: official organ of South Slavonic Catholic Union. Cleveland 1 (1925) – (1978)
NDk
Narodni dnevnik: neodvisen politični list. Ljubljana 1 (1924) – 5 (1928). Od 11. nov 1924 do 29. jan. 1925 ni izhajal.
NE
Stanojević, Stanoje, ur. Narodna enciklopedija: srpsko-hrvatsko-slovenačka. 4 zvezki. Zagreb: Bibliografski zavod, 1925–1929
NG
Naš glas: glasilo Centralnog saveza javnih namještenika u kraljestvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ljubljana 1 (1919) – 24 (1942)
NG
Naš glas: glasilo Udruženja slovenskih srednješolcev v Italiji. Trst 1 (1924) – 4 (1928)
NGp
Narodni gospodar: glasilo Gospodarske zveze. Ljubljana 1 (1900) – 46 (1945)
NgV
Narodnogospodarski vestnik: glasilo Slovenskega trgovskega društva „Merkur“ in zveze industrijalcev na slovenskem ozemlju, dalje Slovenskega trgovskega društva v Celju in Slovenskega trgovskega in obrtnega društva v Mariboru. Ljubljana 16 (1919) – 20 (1923). Prvotni naslov: Slovenski trgovski vestnik (STV). Ljubljana 1 (1904) – 16 (1919). Nadaljevanje kot: Trgovski tovariš (Trg. tov.). Ljubljana 21 (1924) – 38 (1941)
NIN
NIN: Nedeljne informativne novine. Beograd 1 (1951) - (še izhaja)
NKL
Národni koledar in Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1866 ( za 1867) – 1868 (za 1869). Nadaljevanje kot: Letopis Matice Slovenske (LMS). Ljubljana 1869 – 1912. Od 1894 – 1907 naslov: Letopis Slovenske matice (LSM).
NKLMS
Národni koledar in Letopis Matice Slovenske. Ljubljana 1866 ( za 1867) – 1868 (za 1869). Nadaljevanje kot: Letopis Matice Slovenske (LMS). Ljubljana 1869 – 1912. Od 1894 – 1907 naslov: Letopis Slovenske matice (LSM).
NMuz
Nova muzika: dvomesečnik za vokalno in instrumentalno glasbo. Ljubljana 1 (1928) – 2 (1929)
NOja
Nova obzorja: revija za kulturo in politiko. Maribor 1 (1948) – 17 (1964)
Novakovo gradivo
Novak, Josip. Učitelji in učiteljice na bivšem Kranjskem pred letom 1869. NUK, Ms 1085
Nova M
Nova mladika. Celje 1 (1970) – 11 (1980)
NoZ
Novi zapiski. Ljubljana 1 (1922). Izšlo 10 številk. Urednika Albin Prepeluh in Dragotin Lončar.
NR
Naš rod. Ljubljana 1 (1929/1930) – 15 (1943/1944)
NRazgl
Naši razgledi: NR: štirinajstdnevnik za politična, gospodarska in kulturna vprašanja. Ljubljana 1 (1952) – 41 (1992)
NS
Novi svet = New World: mesečnik za slovenske družine v Ameriki = family magazine for American Slovenes. Chicago 1 (1938) – 28 (1965)
NS
Novi svet: mesečnik. Ljubljana 1 (1946) – 7 (1952)
NSd
Naša sodobnost. Ljubljana 1 (1953) – 10 (1962). Prvotni naslov: Sodobnost (Sd, Sdb). Ljubljana 1 (1933) – 9 (1941). Nadaljevanje kot: Sodobnost: 11 (1963) – (še izhaja)
NSod
Naša sodobnost. Ljubljana 1 (1953) – 10 (1962). Prvotni naslov: Sodobnost (Sd, Sdb). Ljubljana 1 (1933) – 9 (1941). Nadaljevanje kot: Sodobnost: 11 (1963) – (še izhaja)
NV
Nastavni vjesnik: časopis za srednje škole. Zagreb 1 (1892/1893) – 51 (1942/1943) in 1 (1996) – (še izhaja)
NZ
Naši zapiski: socialna revija. Gorica–Ljubljana 1 (1902/1903) – 14 (1922). Od 1913 podnaslov: socialistična revija.
NZb
Naši zbori: dvomesečnik slovenskih zborovskih skladb. Z glasbeno-književno prilogo (Gkp). Ljubljana 1 (1946) – (še izhaja). Podnaslov se spreminja.
NZT
Struna, Albert, ur. Naši znameniti tehniki. Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, 1966
Naša žena: prva slovenska ženska in družinska revija. Ljubljana 1 (1940) – (še izhaja)
Obz
Obzornik: mesečnik za ljudsko prosveto. Ljubljana 1 (1946) – 8 (1953). Nadaljevanje kot: Obzornik: mesečna ljudska revija Prešernove družbe. Ljubljana 1 (1954) – 35 (1988). Nadaljevanje kot: Srce in oko: revija Prešernove družbe: Ljubljana št. 1 (1989) – št. 49 (1993)
ODZK
Obravnave deželnega zbora ljubljanskega (od 1870 kranjskega). Ljubljana 1 (1867) – (1914). V avstrijski nacionalni knjižnici podatki o izhajanju: Obravnave deželnega zbora ljubljanskega = Bericht über die Verhandlungen des Krainischen Landtages zu Laibach. Ljubljana 1 (1861) – 34 (1893/1894). Nadaljevanje kot: Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani = Verhandlungen des Krainischen Landtages zu Laibach. 35 (1884/1895) – 48 (1911/1912)
OG
Obrtniški glasnik: glasilo Zavoda za pospeševanje obrti Zbornice za TOI v Ljubljani. Ljubljana 1, 1930 (1932) – 6 (1939/1940)
Oja
Obzorja: revija za leposlovje, umetnost in publicistiko. Maribor 1 (1938) – 3 (1940)
OMF
Obzornik za matematiko in fiziko. Ljubljana 1 (1951) – (še izhaja)
OrgV
Organizacijski vestnik Osvobodilne fronte Slovenije: glasilo IOOF Slovenije za aktiviste OF. Ljubljana 1 (1945) – 9 (1953). Od 1953 naslov: Organizacijski vestnik Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Priloga Spor med 21. okt. 1945 in 7. avg. 1947.
Orožen
Orožen, Ignacij. Das Bisthum und die Diözese Lavant: 1875–1893. Vsebina: Theil 1: Das Bisthum das Domkapitel und die Dekanate. Marburg: Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates, 1875. Theil 2: zv. 1, Das Benediktiner-Stift Oberburg, zv. 2., Das Dekanat Oberburg. Marburg: [samozal.] I. Orožen, 1876–1877. Theil 3: Das Archidiakonat Sannien, das Dekanat Cilli. Cilli: J. Rakusch, 1880. Theil 4: 1. zv., Das Dekanat Fraßlau. 2. zv., Das Dekanat Tüffer. Cilli: J. Rakusch, 1880–1881. Theil 5: Das Dekanat Schallthal. Graz: [samozal.] I. Orožen, 1884. Theil 6: Das Dekanat Drachenburg. Marburg: der Verfasser, 1887. Theil 7: Das Dekanat Rohitsch. Marburg: [samozal.] I. Orožen, 1889. Theil 8: Das Dekanat Neukirchen. Marburg: der Verfasser, 1893.
OSN
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vedomostí. 28 zvezkov. Praha: J. Otto, 1888–1909
OSN Dodatek
Nemec, Bohumil, ur. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnemu. 12 zvezkov. Praha: J. Otto, 1930–1943
OV
Obrtni vestnik: strokovni list za povzdigo in napredek slovenskega obrtništva. Ljubljana 1 (1914) – 24 (1941). Od 1915 do 1918 ni izhajal
OW
Ost und West: Blätter für Kunst, Literatur und gesellinges Leben. Prag (1937) - (1948) obrtništva. Ljubljana 1 (1914) – 24 (1941). Od 1915 do 1918 ni izhajal
P
Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko. Celje–Maribor–Ljubljana 1 (1880) – 62 (1940/1941). Podnaslov se je spreminjal: časopis za učitelje in prijatelje šole, pedagoški in znanstven list, pedagoški list, list za šolo in dom. Nadaljevanje kot: Popotnik: list za vzgojo, prosveto in kulturo. Ljubljana 63 (1945) – 66 (1949)
PA
Aškerc, Anton, ur. Prešernov album: ob stoletnici pesnikovega rojstva (Ljubljanski zvon; leto 1900, št. 12). Ljubljana: Narodna tiskarna, 1900
PA
Kidrič, Francè, ur. in napisal op. Prešernov album: z uporabo Kidričevega gradiva dokončala Alfonz Gspan in Mirko Rupel. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1949 [i. e. 1950]. Ponatis: Državna založba, 1980
Pajkovo gradivo
Zapiski dr. Josipa Pajka: rokopis v Škofijskem arhivu Maribor, fotokopijo rokopisa hrani arhiv SBL, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani.
PC
Pota in cilji: zbirka poljudno–znanstvenih spisov: knjižna zbirka (1919) – (1931)
PČZ
Priroda, človek in zdravje: mesečnik za poljudno zdravstvo. Ljubljana 1 (1945/1946) – 35 (1980)
PD
Prosvetni delavec: glasilo sindikata prosvetnih delavcev. Ljubljana 1 (1950) – 42 (1991) Je nadaljevanje: Prosvetni delavec: priloga „Popotnika“ k štev. ... Ljubljana pril. k št. 4/5 (1945) – pril. k št. 8/10 (1949)
PDk
Primorski dnevnik: glasilo Osvobodilne fronte za Slovensko Primorje. Trst 1 (1945) – (še izhaja). Podnaslov se je spreminjal.
Pfeifer
Pfeifer, Josef. Die Landtagsabgeordneten des Herzogthums Krain 1861 – 1901. Sonderabdruck aus der Laibacher Zeitung. Laibach: Ig. V. Kleinmayer & Fed. Bamberg, 1902
PiČ
Prostor in čas: revija za kulturna in družbena vprašanja. Maribor 1 (1969) - 6 (1974)
Pirc, Bibl
Pirc, Ivo. Bibliografija slovenskega slovstva iz zdravilstva, zdravstva in socialnega skrbstva do konca leta 1940. Prvi del : Pisatelji in njih dela. Ljubljana: Higijenski zavod, 1944
PKJIF
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Beograd 1 (1921) – (še izhaja)
PL
Pedagoški letopis: za leto … Ljubljana zv. 1, 1901 (za 1902) – zv. 18 (1920). Nadaljuje se kot: Pedagoški zbornik: za leto ... Ljubljana zv. 19 (1921) – zv. 22 (1925). Nadaljuje se kot: Pedagoški zbornik Slovenske šolske matice. Ljubljana zv. 23 (1923) – zv. 36 (1940)
Plesničar
Plesničar, Pavel. Narod naš dokaze hrani: bibliografski pregled slovenskega tiska na Primorskem do konca l. 1918. Ljubljana: [s. n.], 1940
PLk
Pedagoški letnik. Ljubljana 1 (1887) – 7 (1897). Slavnostni Pedagoški letnik izšel 1897.
Pm
Primorec. Gorica 1 (1893) – 24 (1915). Priloga Soči, od 1895 izhajal samostojno.
Pm
Primorec: političen in podučiven list. Trst 1, št. 1 (1871) – 1, št. 20 (1871)
Pm
Primorec: političen, podučen in kratkočasen časnik slovenskemu ljudstvu. Trst 2, (1867) – 4 (1869). Prvotni naslov: Ilirski Primorjan. Trst 1, št. 1 (1866) – 1, št. 24 (1866)
Pohlin
Pohlin, Marko. Bibliotheca Carnioliae. Marci a S. Paduano Aug. Disc. Ord. Bibliotheca Carnioliae in qua reperiuntur scriptores, qui vel ipsi vel eorum opera in Carniolia primam lucem aspexerunt; vel alias in vel de Carniolia scripserunt, ordine alphabetica; seu ad formam bibliothecae pro alphabeti scrinia dispositi, pro varia ex iis et historica et critica, et chronologica notitia, atque eruditione capessenda: Beilage zum Jahrgange 1862 der „Mittheilungen des historischen Vereins für Krain“. Laibach: I. Kleinmayr und F. Bamberg, 1862
Pokorn
Pokorn, Frančišek. Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788. Ljubljana: Katoliška tiskarna, 1908
Pol stoletja
Sajovic, Rudolf, ur. Pol stoletja društva „Pravnik“: spominska knjiga. Ljubljana: Društvo „Pravnik“, 1939
PonS
Ponedeljski Slovenec. Ljubljana 4 (1932) – 12 (1939). Prvotni naslov: Slovenski list (SL). Ljubljana 1 (1928) – 4 (1931)
PR
Prirodoslovne razprave = Dissertations d'histoire naturelle. Ljubljana knj. 1 (1932) – knj. 4 (1940)
Pr
Proletarec: list za interese delavskega ljudstva. Chicago, Illinois 1 (1906) – 47 (1952)
Prevodioci Jsle
Savremeni književni prevodioci Jugoslavije. Beograd: Savez književnih prevodilaca Jugoslavije, 1970. Vsebuje biografske podatke.
Prijatelj
Prijatelj, Ivan. Janko Kersnik, njega delo in doba. Zv. 6, sešitek 1 (1910), zv. 6, sešitek 2/3 (1914). Ljubljana: L. Schwentner, 1910–1914 (Janka Kersnika zbrani spisi)
Prijatelj, Borba
Prijatelj, Ivan. Borba za individualnost slovenskega književnega jezika v letih 1848-1857. Ljubljana: Slavistično društvo, 1937
Prijatelj, Kersnik
Prijatelj, Ivan. Janko Kersnik, njega delo in doba. Zv. 6, sešitek 1 (1910), zv. 6, sešitek 2/3 (1914). Ljubljana: L. Schwentner, 1910–1914 (Janka Kersnika zbrani spisi)
Prijatelj, KPZS I-V
Prijatelj, Ivan. Kulturna in politična zgodovina Slovencev:1848-1895. 5 zvezkov. Ljubljana: Akademska založba, 1938–1940. Peti zvezek izšel pri založbi Znanstveno društvo.
Prijatelj, Profili
Prijatelj, Ivan. Duševni profili slovenskih preporoditeljev: za šestdesetletnico izdali Prijateljevi učenci. Ljubljana: [s. n.], 1935
Prijatelj, SKSZ
Prijatelj, Ivan in Anton Ocvirk, ur. in pisec op. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina: 1848–1895. 6 zvezkov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955–1985. Vsebina: Zv. 1: Staroslovenci. 1, Obdobje tvornega konservatisma: 1848–1860, 1955. Zv. 2: Staroslovenci. 2, Obdobje okorelega konservatizma: 1860–1868, 1956 [i. e.] 1957. Zv. 3.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1958. Zv. 4.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1961. Zv. 5/1: Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1966. Zv. 5/2: Kermavner, Dušan. Slovenska politika v letih 1879–1895, 1966. Zv. 6: Munda, Jože. Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1985
Primorski SBL
Primorski slovenski biografski leksikon. 4 zvezki (20 snopičev). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974–1994
Progr. d. StOG
Programm des Staats-Obergymnasiums zu Klagenfurt : herausgegeben am Schlusse des Studienjahres ... Klagenfurt (1890) – (1912)
PV
Planinski vestnik: glasilo Slovenskega planinskega društva. Ljubljana I (1895) – (še izhaja)
PZ
Pedagoški zbornik. Ljubljana: Zveza pedagoških društev LR Slovenije, 1955 (Pedagoška knjižnica; 2)
PZ
Pedagoški zbornik. Ljubljana: Zveza pedagoških društev LR Slovenije, 1956 (Pedagoška knjižnica; 7)
PZb
Planinski zbornik. Ljubljana 1 (1945). Izšel kot 45. letnik Planinskega vestnika.
R
Rodoljub: glasilo „Slovenskega društva“ v Ljubljani. Ljubljana 1 (1891) – 14 (1904)
Rad
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb knj. 1 (1867) – knj. 269 (1940)
Razgl
Razgledi: obči kulturni mesečnik. Trst 1 (1946) – 8 (1955)
RazstSN
Borko, Božidar, ur. Razstava slovenskega novinarstva v Ljubljani. Ljubljana: Jugoslov. novinarsko udruženje, ljubljanska sekcija, 1937. Izšlo ob 140–letnici Vodnikovih „Lublanskih noviz“ in 30–letnice slovenske novinarske organizacije.
RAZU
Razprave Akademije znanosti in umetnosti. Filozofsko-filološko-historičnega razreda 1 (1943) – 2 (1944); Pravnega razreda 1 (1941) – 3 (1945); Matematično-prirodoslovnega razreda 1 (1940) – 4 (1949); Nadaljevanje kot: Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razreda za zgodovinske in družbene vede 1 (1950) –; Razreda za filološke in literarne vede 1 (1950) –; Razreda za matematične, fizikalne in tehnične vede. Serija A 1 (1950) – 10 (1973). Serija B 1 (1978) ; Razreda za prirodoslovne in medicinske vede 1 (1951) – 49 (2008). Nadaljevanje kot: Folia biologica et geologica 50 (2009) – ; Oddelka za medicino 1 (1957) – (RSAZU)
RDHV
Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede. Ljubljana 1 (1923) – 18 (1940). Od 1923–1930 naslov: Razprave. Tematske številke od zv. 7 (1930) – zv. 18 (1940)
Repertoar
Repertoar slovenskih gledališč. 6 zvezkov. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967–<1992>. Dosedanja vsebina: Osnovna knjiga: Gostiševa, Nevenka, ur. … et al. 1867–1967: popis premier in obnovitev, 1967. Dopolnilna 1: Kaufman, Mojca in Majda Clemenz. 1967–1972, 1973. Dopolnilna 2: Clemenz, Majda. 1972–1977, 1978. Dopolnilna 3: Kaufman, Mojca in Majda Clemenz. 1977–1982, 1983. Dopolnilna 4: Vevar, Štefan. 1982–1987, 1987. Dopolnilna 5: Vevar, Štefan. 1987/1988–1991/1992: peto nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967, 1992
RES
Revue des etudes slaves. Pariz 1 (1921) – (še izhaja)
RÉS
Revue des etudes slaves. Pariz 1 (1921) – (še izhaja)
Riemann
Riemann, Hugo. Hugo Riemanns Musik Lexikon. 11. izd. dopolnil Alfred Einstein. 2 zvezka. Berlin: Max Hesse, 1929
RK
Rimski katolik. Gorica 1 (1888/1889) – 8 (1896)
RMPR
Razprave matematično-prirodoslovnega razreda Akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana 1 (1940) – 4 (1949)
RP
Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije. Trst–Ljubljana 1 (1898) – 15 (1920). Do 1905 izhajal v Trstu, nato v Ljubljani. V Trstu izhajal pod naslovom: Delavec – rdeči prapor. Od maja 1911 do maja 1920 ni izhajal.
RSAZU
Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti Ljubljana. Razreda za zgodovinske in družbene vede 1 (1950) –; Razreda za filološke in literarne vede 1 (1950) –; Razreda za matematične, fizikalne in tehnične vede. Serija A 1 (1950) – 10 (1973). Serija B 1 (1978) ; Razreda za prirodoslovne in medicinske vede 1 (1951) – 49 (2008). Nadaljevanje kot: Folia biologica et geologica 50 (2009) – ; Oddelka za medicino 1 (1957) – (RSAZU); Prvotni naslov: Razprave Akademije znanosti in umetnosti (RAZU): Filozofsko-filološko-historičnega razreda 1 (1943) – 2 (1944); Pravnega razreda 1 (1941) – 3 (1945); Matematično-prirodoslovnega razreda 1 (1940) – 4 (1949)
RZD
Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede. Ljubljana 1 (1923) – 18 (1940). Od 1923–1930 naslov: Razprave. Tematske številke od zv. 7 (1930) – zv. 18 (1940)
RZDHV
Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede v Ljubljani. Ljubljana 1 (1923) – 18 (1940). Od 1923–1930 naslov: Razprave. Tematske številke od zv. 7 (1930) – zv. 18 (1940)
S
Slovenec: političen list za slovenski narod. Ljubljana 1 (1873) – 73 (1945)
Saje, Belogardizem
Saje, Franček. Zločin nad domovino. Knjiga 1, Belogardizem. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1951. Isti. Zločin nad domovino. Knjiga 1, Belogardizem. 2. , dopolnjena izd. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1952
SB
Slovenska bčela: podučen in kratkočasen list. Celovec 1 (1850) – 4 (1853)
SBibl
Slovenska bibliografija: časopisje in knjige, članki in leposlovni prispevki v časopisju in zbornikih. Ljubljana 1945/1947 (1948) – 1977 (1985)
SBibl 1945-7
Slovenska bibliografija 1945–1947. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica
SBL
Slovenski biografski leksikon. 4 zvezki. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1991. Vsebina: Zv. 1: Abraham – Lužar, 1925–1930. Zv. 2: Maas – Qualle, 1933–1952. Zv. 3: Raab – Švikaršič. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960–1971. Zv. 4: Táborská – Žvanut. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980–1991
SC
Slovenski čebelar: glasilo Slovenskega čebelarskega društva. Ljubljana 1 (1898) – (še izhaja)
Schiviz
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig, ur. Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz and Gradisca. Görz: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1904
Schiviz
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig. Der Adel in den Matriken der Stadt Graz. Gradec: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1909
Schiviz
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig, ur. Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain. Görz: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1905
Schiviz, Görz
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig, ur. Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz and Gradisca. Görz: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1904
Schiviz, Graz
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig. Der Adel in den Matriken der Stadt Graz. Gradec: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1909
Schiviz, Krain
Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig, ur. Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain. Görz: [samozal.] L. Schiviz von Schivizhoffen, 1905
Schumi
Schumi, Franz. Archiv für Heimatkunde: Geschichtsforschungen, Quellen, Urkunden und Regesten. 2 zvezka v enem kosu. Laibach: Verlag des Herausgebers, 1882–1887
Slovenski čebelar: glasilo Slovenskega čebelarskega društva. Ljubljana 1 (1898) – (še izhaja)
Sd
Sodobnost: neodvisna slovenska revija. Ljubljana 1 (1933) – 9 (1941). Nadaljevanje kot: Naša sodobnost. Ljubljana 1 (1953) – 10 (1962). Nadaljevanje kot: Sodobnost. Ljubljana 1 (1963) – (še izhaja)
Sdb
Sodobnost: neodvisna slovenska revija. Ljubljana 1 (1933) – 9 (1941). Nadaljevanje kot: Naša sodobnost. Ljubljana 1 (1953) – 10 (1962). Nadaljevanje kot: Sodobnost. Ljubljana 1 (1963) – (še izhaja)
SDL
Smolej, Viktor. Slovenski dramski leksikon. 2 zvezka. Ljubljana: Mestno gledališče, 1961–1962 (Knjižnica Mestnega gledališča; zv. 16, 20)
SE
Slovenski etnograf: časopis za etnografijo in folkloro. Ljubljana 1 (1948) – 33/34 (1988/1990). Prvotni naslov: Etnolog (Et). Ljubljana 1 (1926/1927) – 17 (1944). Nadaljevanje kot: Etnolog. Nova vrsta: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana 1=52 (1991) – (še izhaja)
SG
Slovenski glasnik: lepoznansko–podučen list. Celovec 1 (1858) – 11 (1868). Od jan. do jun. 1858 naslov: Glasnik za literaturo in umetnost. Od jul. 1858 do dec. 1859 naslov: Glasnik slovenski.
SGL
Samec, Smiljan, ur. Slovenski gledališki leksikon. 3 zvezki. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1972 (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega; zv. 56, 57, 58)
SGp
Slovenski gospodar: podučiven list za slovensko ljudstvo. Maribor 1 (1867) – 75 (1941). Podnaslov se je spreminjal.
SGpd
Slovenski gospodar: podučiven list za slovensko ljudstvo. Maribor 1 (1867) – 75 (1941). Podnaslov se je spreminjal.
SGR
Slovenska glasbena revija. Ljubljana 1 (1951/1952) – 5 (1959/1960). Priloga: Glasbeno knjižni del
SIK
Kacin, Ivan, prir., Andrej Škrbec, prir. in Mirko Peljhan, ur. Slovenski izseljenski koledar za južno Ameriko: za navadno leto 1937. Buenos Aires: Slovensko prosvetno društvo I., 1936
SIK
Slovenski koledar: koledar za Slovence po svetu. Ljubljana 1 (1954) – 40 (1993). Nadaljevanje kot: Slovenski izseljenski koledar Ljubljana 41 (1994) – (še izhaja)
Simonič
Simonič, Franc. Slovenska bibliografija. Del 1, Knjige: (1550-1900.). Ljubljana: Slovenska matica, 1903–1905
SIT
Slovenski ilustrovani tednik. Ljubljana 1 (1911) – 4 (1914). Prvotni naslov: Ilustrovani tednik. Ljubljana št. 1, 2 (1911)
SiV
Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva. Ljubljana 10 (1923) – 34 (1948). Prvotni naslov: Slovenski sadjar: ilustrovan list za pospeševanje sadjarstva. Ljubljana 1 (1913) – 9 (1922). Nadaljevanje kot: Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo (SVV) Ljubljana 1 (1949) – 48 (1961).
SJ
Slovenski jezik: glasilo Slavističnega društva. Ljubljana 1 (1938) – 4 (1941)
Sja
Slovenija. Ljubljana 1 (1848) – 3 (1850)
Sja
Slovenija. Ljubljana 1 (1932) – 10 (1941)
SJk
Slovenski jezik: glasilo Slavističnega društva. Ljubljana 1 (1938) – 4 (1941)
Ska
Slovenka: glasilo slovenskega ženstva. Trst 1 (1897) – 7 (1902). V NUKu podatek o zaključku izhajanja: 6 (1902)
SKG
Socialistično kmetijstvo. Ljubljana 1 (1950) – 12 (1961). Od 1962 naslov: Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo. Ljubljana 13 (1952) – 18 (1967)
SKG
Srpski književni glasnik. Beograd 1 (1901) – 32 (1914), n. s. 1 (1920) – 62 (1941), t. s. 1 (1992) – (še izhaja)
SKPZ
Prijatelj, Ivan in Anton Ocvirk, ur. in pisec op. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina: 1848–1895. 6 zvezkov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955–1985. Vsebina: Zv. 1: Staroslovenci. 1, Obdobje tvornega konservatisma: 1848–1860, 1955. Zv. 2: Staroslovenci. 2, Obdobje okorelega konservatizma: 1860–1868, 1956 [i. e.] 1957. Zv. 3.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1958. Zv. 4.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1961. Zv. 5/1: Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1966. Zv. 5/2: Kermavner, Dušan. Slovenska politika v letih 1879–1895, 1966. Zv. 6: Munda, Jože. Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1985
SKSZ
Prijatelj, Ivan in Anton Ocvirk, ur. in pisec op. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina: 1848–1895. 6 zvezkov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955–1985. Vsebina: Zv. 1: Staroslovenci. 1, Obdobje tvornega konservatisma: 1848–1860, 1955. Zv. 2: Staroslovenci. 2, Obdobje okorelega konservatizma: 1860–1868, 1956 [i. e.] 1957. Zv. 3.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1958. Zv. 4.: Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma: 1868–1881, 1961. Zv. 5/1: Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1966. Zv. 5/2: Kermavner, Dušan. Slovenska politika v letih 1879–1895, 1966. Zv. 6: Munda, Jože. Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma: 1881–1895, 1985
SL
Slovenski list. Ljubljana 1 (1928) – 4 (1931). Nadaljevanje kot: Ponedeljski Slovenec (PonS). Ljubljana 4 (1932) – 12 (1939)
SL
Slovenski list: neodvisno slovensko krščanskosocijalno glasilo. Ljubljana 1 (1896) – 8 (1903)
SlKnj
Slovenska knjiga
SloBibl
Slovenska bibliografija. Ljubljana 1 (1945) - 31 (1977)
Slodnjak
Slodnjak, Anton. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Akademska založba, 1934 (Akademska biblioteka; 1)
Slodnjak, (Pregled)
Slodnjak, Anton. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Akademska založba, 1934 (Akademska biblioteka; 1)
SlovJ
Slovenski Jadran. Koper 1 (1952) – 12 (1963, št. 17). Nadaljevanje kot: Primorske novice. Koper–Nova Gorica št. 1 (1963) – št. 76 (2000)
SMI
Socialna misel: mesečnik za vse panoge socialnega in kulturnega življenja. Ljubljana 1 (1922) – 6 (1927). Od 1924 podnaslov: mesečnik za politiko, kulturo ter socialno in gospodarsko življenje.
Sn
Slovan: mesečnik za književnost, umetnost in prosveto. Ljubljana 1 (1902/1903) – 15 (1917). Uredniki: Fran Govekar, Fran Ilešič, Oton Župančič, Milan Pugelj
Sn
Slovan: političen in leposloven list. Ljubljana 1 (1884) – 4 (1887). Lastnik in izdajatelj Ivan Hribar, od letnika 2 solastnik Ivan Tavčar, urednik Anton Trstenjak.
SN
Slovenski narod. Maribor–Ljubljana 1 (1868) – 75 (1943). 8. nov. 1943 se združi z dnevnikom Jutro in nastane: Slovenski narod: ponedeljska izdaja. Ljubljana 75 (1943) – 77 (1945). Do 6. okt. 1872 izhajal v Mariboru, nato v Ljubljani.
SNP
Štrekelj, Karel, ur. Slovenske narodne pesmi. 4 zvezki. Ljubljana: Slovenska matica, 1895–1923. Zv. 1: 1895–1898. Zv. 2: 1900–1903. Zv. 3: 1904–1907. Zv. 4: 1908–1923. Snopič 15 (1913) in snopič 16 (1923) je uredil dr. Joža Glonar.
SocK
Socialistično kmetijstvo. Ljubljana 1 (1950) – 12 (1961). Od 1962 naslov: Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo. Ljubljana 13 (1952) – 18 (1967)
SocKiG
Socialistično kmetijstvo. Ljubljana 1 (1950) – 12 (1961). Od 1962 naslov: Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo. Ljubljana 13 (1952) – 18 (1967)
SocK(iG)
Socialistično kmetijstvo. Ljubljana 1 (1950) – 12 (1961). Od 1962 naslov: Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo. Ljubljana 13 (1952) – 18 (1967)
SocM
Socialistična misel: kulturno-prosvetna revija. Ljubljana 1 (1952/1953) – 3 (1955)
SodP
Sodobna pedagogika. Ljubljana 1 (1950) – (še izhaja)
SP
Slovenski pravnik: glasilo društva „Pravnik“ v Ljubljani. Ljubljana 1 (1881) – 58 (1944). Od 1942 podnaslov: glasilo društva „Pravnik“. Ni izhajal od 1884 – 1887 in 1918 – apr. 1920.
SPASJ
Stöger, Janez Nepomuk. Scriptores Provinciae austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora. Opera Joannis Nep. Stoeger Societatis Jesu presbyteri. Wien: Typis Congr. Mechit, 1856 (Collectio scriptorum Societatis Jesu; 1)
SPj
Slovenski prijatelj: časopis za cerkev, šolo in dom. Celovec 1 (1851/1852) – 32 (1883). Prvotni naslov od 1851/1852 – 1855: Šolski prijatelj
SPKN
Korytko, Emil. Slovenske pesmi krajnskega naroda. 5 zvezkov. Ljubljana: Joshef Blasnik, 1939-1944
Spominski almanah
Spominski almanah slovenskih strokovnih pisateljev, publicistov in projektantov. Ljubljana: Nova strokovna založba, 1939
SPor
Slovenski poročevalec. Ljubljana 1 (1938) – 20 (1959). 1938 izhajal ilegalno, ciklostilno (Dolnja Lendava), 1941-1945 v partizanih.
SPř
Slovanský přehled. Praga 1 (1899) – (še izhaja)
SPŕ
Slovanský přehled. Praga 1 (1899) – (še izhaja)
SR
Slavistična revija: časopis za literarno zgodovino in jezik. Ljubljana 1 (1948) – (še izhaja)
SS
Slovanski svet. Ljubljana–Trst–Dunaj 1 (1888) – 12 (1899)
SSk
Slovenski sokol: glasilo Slovenske sokolske zveze. Ljubljana 1 (1904) – 11 (1914)
SSK
Slovenski sokol: glasilo Slovenske sokolske zveze. Ljubljana 1 (1904) – 11 (1914)
SSKJ
Slovar slovenskega knjižnega jezika. 5 zvezkov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970–1991
SŠP
Slovenski prijatelj: časopis za cerkev, šolo in dom. Celovec 1 (1851/1852) – 32 (1883). Prvotni naslov od 1851/1852 – 1855: Šolski prijatelj
ST
Slovenska Talija: zbirka dramatičnih del in iger. Ljubljana 1 (1867) – 60 (1896)
Stelè, Kamnik
Stelè, France. Politični okraj Kamnik: topografski opis. Ljubljana: Umetnostno–zgodovinsko društvo, 1922–1929 (Umetnostno zgodovinski spomeniki Slovenije; 1)
Steletovo gradivo
Zapiski akademika prof. dr. Franceta Steleta. Hrani Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, ZRC SAZU v Ljubljani
StenAb
Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses. Dunaj 1861 – 1918
StenAbg
Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses. Dunaj 1861 – 1918
StenAb(g)
Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses. Dunaj 1861 – 1918
Steska
Steska, Viktor. Slovenska umetnost. I. Del, Slikarstvo. Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1927 (Mohorjeva knjižnica; 16)
Steskovo gradivo
Zapiski msgr. Viktorja Steske. Hrani arhiv SBL, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU v Ljubljani.
Stoeger
Stöger, Janez Nepomuk. Scriptores Provinciae austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora. Opera Joannis Nep. Stoeger Societatis Jesu presbyteri. Wien: Typis Congr. Mechit, 1856 (Collectio scriptorum Societatis Jesu; 1)
Strahl
Strahl, Eduard Ritter von. Die Kunstzustände Krains in den vorigen Jahrhunderten: eine culturhistorische Studie von Eduard Ritter von Strahl. Graz: [s. n.], 1884
StrojV
Strojniški vestnik: glasilo Društva strojnih inženirjev in tehnikov LRS idr. Ljubljana 1 (1955) – (še izhaja)
STV
Slovenski trgovski vestnik: glasilo Slovenskega trgovskega društva „Merkur“, Slovenskega trgovskega društva v Celju, Slovenskega trgovskega in obrtnega društva v Mariboru. Ljubljana 1 (1904) – 16 (1919). Nadaljevanje kot: Narodnogospodarski vestnik (NgV). Ljubljana 16 (1919) – 20 (1923). Nadaljevanje kot: Trgovski tovariš (Trg. tov.) Ljubljana 21 (1924) – 38 (1941)
SU
Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev. Ljubljana 1 (1899) – 42 (1944). V NUKu podatek o zaključenem štetju: 45 (1944). Podnaslov se je spreminjal. SU: Slovenski učitelj: list za učitelje, odgojitelje in šolske prijatelje. Ljutomer 1 (1872) – 5 (1877). Od 10. nov. 1873 do 1. jun. 1874 ni izhajal.
Suvremeni pisci Jsle
Zorzut, Miloš, ur. Suvremeni pisci Jugoslavije. Zagreb: Stvarnost, 1966 (Biblioteka suvremenih priručnika)
SV
Slovenske večernice: za poduk in kratek čas: knjižna zbirka. Celovec–Prevalje–Celje–Ljubljana 1 (1860) – (še izhaja)
SVV
Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo. Ljubljana 1 (1949) – 48 (1961). Prvotna naslova: Slovenski sadjar: ilustrovan list za pospeševanje sadjarstva. Ljubljana 1 (1913) – 9 (1922) in Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva (SiV). Ljubljana 10 (1923) – 34 (1948).
SZS
Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije. Ljubljana: Jubilej, 1939
Govekar, Minka, ur. Slovenska žena. Ljubljana: Jugoslave Express Réclame Company, 1926
Šaf.
Šafařik, Paul Josef in Konstantin Jireček, ur. Geschichte der südslavischen Literatur. 3 zvezki. Praga, 1864–1865
Šlebinger
Šlebinger, Janko. Slovenska bibliografija za l. 1907-1912. Ljubljana: Matica Slovenska, 1913
Šlebinger–Marentič
Šlebinger, Janko in Janez Marentič. Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919–1938. Ljubljana: Kmetijska zbornica, 1939
Šlebinger SM
Šlebinger, Janko. Publikacije Slovenske matice: od leta 1864 do 1930. Ljubljana: Slovenska matica, 1930
ŠP
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom. Celovec 1 (1851/1852) – 32 (1883). Od leta 1856: Slovenski prijatel: časopis za cerkev, šolo in dom
Šuklje I-III
Šuklje, Fran(jo). Iz mojih spominov. 3 zvezki. Ljubljana: Katoliško tiskovno društvo, 1926–1929
Šuklje, Sodobniki
Šuklje, Fran. Sodobniki: mali in veliki. Ljubljana: Satura, 1933
TG
Tehnika in gospodarstvo. Ljubljana 1 (1934) – (1941)
Thalnitscher, Ectypon
Thalnitscher, Joannes Gregorius. Ectypon bibliothecae publicae Labacenisis. Rokopis hrani Semeniška knjižnici v Ljubljani.
Thieme–Becker
Thieme, Ulrich, Felix Becker, Fred C. Willis in Hans Volmer, ur. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 zvezkov. Leipzig: E. A. Seemann, 1907-1950
TiP
Teorija in praksa: družboslovna revija. Ljubljana 1 (1964)- (še izhaja)
TL
Trgovski list: časopis za trgovino in obrt ter narodno gospodarstvo sploh. Trst–Ljubljana 1 (1913) – 28 (1945). Do 7. avg. 1920 je izhajal v Trstu. Podnaslov se je spreminjal.
Tov
Tovariš: ilustrirana revija. Ljubljana 1 (1945) – 29 (1973)
Trg. tov.
Trgovski tovariš: glasilo Slovenskega trgovskega društva „Merkur“, Slovenskega trgovskega društva v Celju, Slovenskega trgovskega in obrtnega društva v Mariboru. Ljubljana 21 (1924) – 38 (1941). Prvotni naslov: Slovenski trgovski vestnik (STV). Ljubljana 1 (1904) – 16 (1919). Nadaljevanje kot: Narodnogospodarski vestnik (NgV). Ljubljana 16 (1919) – 20 (1923)
Trstenjak
Trstenjak, Anton. Slovensko gledališče: zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske: s četirimi slikami. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892.
TS
Tedenske slike. Ljubljana 1 (1914) – 5 (1918)
TT
Tedenska tribuna. Ljubljana 1 (1953) – 21 (1973)
Tuma
Tuma, Henrik. Iz mojega življenja: spomini, misli in izpovedi. Ljubljana: Naša založba, 1937
TurV
Turistični vestnik: strokovni časopis za turizem in gostinstvo. Ljubljana 1 (1953) – 25 (1977). Nadaljevanje kot: Lipov list: slovenska turistična revija. Ljubljana 1 (1984) – (še izhaja)
TV 15
TV–15 naš tovariš. Ljubljana 1 (1963) – 25 (1987). Nadaljevanje kot: TV–15. Ljubljana 1 (1963) – 24 (1991). Nadaljevanje kot: Svobodna misel: TV–15. Ljubljana 30 (1992) – (še izhaja)
TV–15
TV–15 naš tovariš. Ljubljana 1 (1963) – 25 (1987). Nadaljevanje kot: TV–15. Ljubljana 1 (1963) – 24 (1991). Nadaljevanje kot: Svobodna misel: TV–15. Ljubljana 30 (1992) – (še izhaja)
ULj
Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. Zv 1. Ljubljana: Univerza, 1957
ULj 1969
Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. Zv. 2: 1956–1966. Ljubljana: Univerza, 1969
ULj II
Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. Zv. 2: 1956–1966. Ljubljana: Univerza, 1969
ULj III/1–2
Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Zv. 3,1–2: 1966-1976. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, 1979–1981
Um
Umetnost: mesečnik za umetnostno kulturo. Ljubljana 1 (1936/1937) – 9 (1944/1945)
UT
Učiteljski tovariš (tovarš): list za šolo in dom. Ljubljana 1 (1861) – 81 (1941). Podnaslov se je spreminjal.
V
V(e)rtec: časopis s podobami za slovensko mladost (mladino). Ljubljana 1 (1871) – 75 (1944/1945). Podnaslov se je spreminjal.
Valvasor
Valvasor, Johann Weichard. Die Ehre des Hertzogthums Crain. 4 zvezki. Laybach–Nurnberg, 1689. Ponatisi: 2. unveränderte Aufl. Rudolfswerth: Krajec, 1877–1879; Faksimile. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970–1974 (Monumenta litterarum slovenicarum; 9); Faksimile. München: R. Trofenik, 1971–1973
VB
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat. Dunaj 1 (1808) – 7 (1814). Nadaljevanje kot: Erneuerte vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat. Dunaj 8 (1915) – 12 (1820)
VBV
Voditelj v bogoslovnih vedah. 19 zvezkov. Maribor: [s. n.], 1898–1916
VE
Vojna enciklopedija. 2. izd. 11 zvezkov. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije, 1970–1976
Veider
Veider, Janez. Stara ljubljanska stolnica: njen stavbni razvoj in oprema. Ljubljana: Umetnostno zgodovinsko društvo, 1947 (Razprave umetnostno zgodovinskega društva; 1)
Vencajz
Vencajz, Janko. Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva „Slovenija“ na Dunaji. V Ljubljani [i. e.] na Dunaji: Akad. društvo „Slovenija“, 1894
Veselovo gradivo
Konvolut zapiskov in časopisnih izrezkov Frana Vesela. Gradivo hrani rokopisni oddelek NUK v Ljubljani.
Vhdl. d. geol. R.–A.
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt (Bundesanstalt, Staatsanstalt). Dunaj 1 (1867) – (še izhaja). Od 1939: Verhandlungen der Zweigstele Wien der Reichsstelle fur Bodenforschung. 1941–1943: Berichte der Reichsstelle für Bodenforschung
VMb
Vestnik: glasilo Osvobodilne fronte za Mariborsko oblast. Maribor 1 (1945) – 8 (1952). Od 1952, št. 214 nadaljevanje kot: Večer. Maribor 8 (1952) – (še izhaja)
VMrb
Vestnik: glasilo Osvobodilne fronte za Mariborsko oblast. Maribor 1 (1945) – 8 (1952). Od 1952, št. 214 nadaljevanje kot: Večer. Maribor 8 (1952) – (še izhaja)
Vošnjak
Vošnjak, Josip. Spomini. 2 zvezka. Ljubljana: Slovenska matica, 1905–1906. Ponatis: Ljubljana: Slovenska matica, 1982
VP
Vodnikova pratika. Ljubljana 1 (1926 za 1927) – 19 (1944 za 1945). Prvotni naslov za leto 1927: Velika pratika. Izdala in založila Vodnikova družba v Ljubljani. Uredil Pavel Karlin.
Vrhovnik, Gostilne
Vrhovnik, Ivan. Gostilne v stari Ljubljani: s slikami. Ljubljana: „Jutro“ 1926. Popravljen in pomnožen ponatis iz Jutra 1926. Podpisan s psevdonimom Staroslav.
WALZ
Wiener allgemeine Literaturzeitung. Wien 1 (1814) – 4 (1816)
Wastler
Wastler, Josef. Steirisches Kunstler-Lexicon. Graz: „Leykam“, 1883
WGO
WGO [Weltgesundheitsorganisation]. Hamburg (1958) - (1966). Nadaljevanje kot: WGO : Monatshefte für osteuropäisches Recht. Heidelberg (1967) – (2007).
WJ
Jahrbücher der Literatur : Wiener Jahrbücher. Wien 1 (1818) – 128 (1849)
Wollman
Wollman, Frank. Slovinské drama. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1925 (Spisy Filosofické fakulty University Komenského; 16)
Wurzbach
Wurzbach, Constant von. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750-1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländem gelebt haben. 60 zvezkov. Wien: L. C. Zamarski, 1856–1891
WZg
Wiener Zeitung: österreichhische Tageszeitung seit 1703. Wien 1 (1780) – (še izhaja). Prvotni naslov: Wiennerisches Diarium. Wien 1 (1703) – (1721). Od marca 1940 do sept. 1945 ni izhajal.
Z
Zvon: lepoznanski list. Dunaj 1 (1870) – 6 (1880). V letih 1871 – 1875 ni izhajal. Podnaslov se je spreminjal.
ZaV
Zadružni vestnik: glasilo Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani. Ljubljana 1 (1930) – 12 (1941)
Zgodovinski časopis: glasilo Zgodovinskega društva za Slovenijo. Ljubljana 1 (1947) – (še izhaja)
ZD
Zgodnja Danica: katoliški cerkveni list. Ljubljana 2 (1849) – 55 (1902). Nadaljevanje kot: Danica: cerkven časopis za slovenske pokrajine. Ljubljana 1=56 (1903) – 3=58 (1906). Prvotni naslov: Slovenski cerkveni časopis. Ljubljana 1, št. 1 (1848) – 1, št. 27 (1848)
ZDÖAV
Zeitschrift des Deutschen und Österreichen Alpenvereins. 3 (1872) – 68 (1937). Časopis ima predhodnika in naslednika.
ZdrV
Zdravniški vestnik: glasilo slovenskega zdravništva v Sloveniji. Ljubljana 1 (1929) – 13 (1941). Od 1944 naslov: Partizanski zdravstveni vestnik: glasilo sanitetnega oddelka Glavnega štaba Slovenije. Št. 1 (januar 1944) – št. 9/10 (april 1945). Nadaljevanje kot: Zdravstveni vestnik: strokovno glasilo slovenskega zdravništva = journal of Slovenian Medical Society. Ljubljana 15 (1946) – 61 (1992). Nadaljevanje kot: Zdravniški vestnik. Ljubljana 61, št. 5/6 (1992) – (še izhaja)
ZV
Zdravniški vestnik: glasilo slovenskega zdravništva v Sloveniji. Ljubljana 1 (1929) – 13 (1941). Od 1944 naslov: Partizanski zdravstveni vestnik: glasilo sanitetnega oddelka Glavnega štaba Slovenije. Št. 1 (januar 1944) – št. 9/10 (april 1945). Nadaljevanje kot: Zdravstveni vestnik: strokovno glasilo slovenskega zdravništva = journal of Slovenian Medical Society. Ljubljana 15 (1946) – 61 (1992). Nadaljevanje kot: Zdravniški vestnik. Ljubljana 61, št. 5/6 (1992) – (še izhaja)
ZfthVSt
Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark. Graz 4 (1906) – 36 (1943), 37 (1946) – (še izhaja). Prvotni naslov: Steirische Zeitschrift für Geschichte. Graz 1 (1903) – 3 (1905)
ZJF
Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 1 (1920/1921) – 28 (1978). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ljubljana 29 (1979) – 50 (1990). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 51 (1991) – (še izhaja)
ZJFL
Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 1 (1920/1921) – 28 (1978). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ljubljana 29 (1979) – 50 (1990). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 51 (1991) – (še izhaja)
ZK
Zabavna knjižnica: knjižna zbirka. Ljubljana 1 (1886) – 27 (1918)
Zk
Zvonček: list s podobami za slovensko mladino. Ljubljana 1 (1900) – 40 (1939)
ZKor
Kidrič, France. Zoisova korespondenca. 2 zvezka. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1939–1941 (Korespondence pomembnih Slovencev; 1, 2). Vsebina: Zv. 1: 1808–1809, 1939. Zv. 2: 1809–1810, 1941
ZMS
Zbornik Slovenske matice: Ljubljana 1 (1899) – 14 (1912)
Znameniti Hrvati
Laszowski, Emilij, ur. Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925. Zagreb: Odbor za izdanje knjige „Znameniti i zaslužni Hrvati 925–1925“, 1925. Faksimile: Zagreb: „August Cesarec“, 1990
ZobV
Zobozdravstveni vestnik. Ljubljana 1 (1945) – (še izhaja)
ZÖVK
Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Wien 1 (1895) – 23 (1917). Nadaljevanje kot: Wiener Zeitschrift für Volkskunde. Wien 25 (1919) – 49 (1944). Nadaljevanje kot: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Wien N. S. 1=50 (1947) – (še izhaja)
ZPD
Zbornik Prirodoslovnega društva. Ljubljana 1 (1939) – 4 (1946)
ZslPh
Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig-Heidelberg I (1925) – (še izhaja)
ZSM
Zbornik Slovenske matice. Ljubljana 1 (1899) – 14 (1912)
Zssl
Legiša, Lino, Alfonz Gspan, Anton Slodnjak, Joža Mahnič in Viktor Smolej. Zgodovina slovenskega slovstva. 7 zvezkov. Ljubljana: Slovenska matica, 1956–1971. Vsebina: Zv. 1: Gspan, Alfonz … et al. Do začetkov romantike, 1956. Zv. 2: Legiša, Lino in Anton Slodnjak. Romantika in realizem I, 1959. Zv. 3: Slodnjak, Anton. Realizem II, 1961. Zv. 4: Slodnjak, Anton. Nova struja (1895–1900) in nadaljnje oblike realizma in naturalizma, 1963. Zv. 5: Mahnič, Joža. Obdobje moderne, 1964. Zv. 6: Legiša, Lino. V ekspresionizem in novi realizem, 1969. Zv. 7: Smolej, Viktor. Slovstvo v letih vojne 1941–1945, 1971
ZstV
Zdravstveni vestnik: strokovno glasilo slovenskega zdravništva = journal of Slovenian Medical Society. Ljubljana 15 (1946) – 61 (1992). Prvotni naslov: Zdravniški vestnik: glasilo slovenskega zdravništva. Ljubljana 1 (1929) – 13 (1941). Od 1944 naslov: Partizanski zdravstveni vestnik: glasilo sanitetnega oddelka Glavnega štaba Slovenije. Št. 1 (januar 1944) – št. 9/10 (april 1945). Nadaljevanje kot: Zdravniški vestnik. Ljubljana 61, št. 5/6 (1992) – (še izhaja)
ZUZ
Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire d'art. Ljubljana 1 (1921) – 20 (1944). Nadaljevanje kot: Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire d'art. Nova vrsta. Ljubljana 1 (1951) – (še izhaja)
ZZ
Zgodovinski zbornik: priloga Laibacher Diöecesanblatt–u. Ljubljana 1 (1888) – 15 (1908). Od maja 1900 do mar. 1907 ni izhajal.
ZZR
Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 1 (1920/1921) – 28 (1978). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ljubljana 29 (1979) – 50 (1990). Nadaljevanje kot: Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana 51 (1991) – (še izhaja)
Žigon
Žigon, Joka. Véliko pismo slovenske duhovne združitve: ustanovitev Slovenske matice. Ljubljana: Slovenska matica, 1935
ŽiS
Življenje in svet. Ljubljana 1 (1927) – 13 (1939)
ŽMNP
Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija. Petrograd (1834) - (1917)
Žontar, Kranj
Žontar, Josip, Walter Schmid in France Stelè. Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana: Muzejsko društvo za Slovenijo, 1939. Ponatis: Kranj: Skupščina občine, 1982.
ЖМНП
Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija. Petrograd (1834) - (1917)
ŽS
Ženski svet: glasilo Ženskih društev v Julijski krajini. Trst–Ljubljana 1 (1923) – 19 (1941)