Primorski slovenski biografski leksikon

Lenček (Lencek) Rado L., slavist, etnograf, jezikoslovec, univ. prof., r. 3. okt. 1921 na Mirni na Dolenjskem, živi v New Yorku (ZDA). Oče Ludvik, doma iz Studenca pri Planini na Notranjskem, orožniški podoficir, od 1935 uradnik elektropodjetja Novobor v Novem mestu, mati Katarina Jakša iz Semiča v Beli krajini. Osn. š. obiskoval v Črnomlju (1927–32), gimn. v Novem mestu (1932–40). Slavistiko in etnografijo študiral na U v Lj. (1940–44), slovansko filologijo pri Art. Croniji na U v Padovi (1944–46), moderno lingvistiko na University Of Chicago v ZDA (1958–59), slovansko jezikoslovje pri Romanu Jakobsonu, Horacu G. Luntu in Albertu B. Lordu na Harvard Univ. v Cambridgeju, Mass. (1959–62). Diplome: Univ. of Chicago, M. A. 1959; Harvard Univ., doktorat 1962. Štipendist American Council of Learned Societes in International Research and Exchanges Board za raziskovalno delo v Jsli in Bol. (1962, 1971, 1972, 1975), National Science Foundation (1974, 1979), U. S. Department of Education (1978); v 1969 na znanstvenem raziskovalnem delu pri Sovjetski Akademiji znanosti in umetnosti v Leningradu in Moskvi. – Od 1944–55 je poučeval na slov. sred. šolah v Gor. in Trstu; 1949–56 je bil zunanji sodelavec pri RAITrstA; 1951–54 časnikar in ur. Kulturnih vesti pri United States Information Service (USIS) v Trstu. 1956 se je preselil v ZDA. Od 1962–65 docent za slovan. jezike in književnosti na U of Illinois (Urbana, IH.); od 1965–69 docent, od 1969–74 izredni prof., od 1974 dalje redni prof. slovan. jezikov in kultur na Columbia U v New Yorku in koordinator njenega programa za študij slovanskih kultur. Od 1969–72 gostujoči prof. na New York U, 1974 na Yale U (New Haven). – Raziskovalno znanstveno delo začel kot slavist in etnograf v letih 1940–44; v Lj. sodeloval v revijah Obisk, DS, GMDS, SU, Et, Zbornik zim. pomoči. Od 1945–56 objavljal v Gor. in Trstu v listih: KatG, Demokr., NL; v revijah: Setev, Mlada setev, SIS, LitV; v Vidmu: Ce fastu?, Rivista della Società Filologica Friulana; v KolGMD, IzvTrst 1949/50; v serijah radijskih oddaj za RAITrstA: Slovenščina za Slovence (1953–55), Iz slov.-it. kulturnih stikov (1955), Po sledovih naših dedov: Izbrana poglavja iz slov. ljudske umetnos; etnografski zapiski in študije (Trst 1947); Slovenska marijanska lirika (Trst 1954), podpis Riko Lavrin. Etnografske razprave so še: Etnografia in šola (SU 1943); Dvoje kužnih obredij iz l. 1854 (Et 1944); Iz zbirke beneškoslov. narodnih pesmi (Mlada setev 1947); Poročilo o čupi (IzvTrst 1950); Una versione slovena della leggenda di S. Alessio (Ce fastu? 1948); Po jerebico ... Poskus oživitve starega narod. običaja (Slov. oder, Trst 1951). V Mladi setvi Trst so še: Iz ljudske zakladnice (1946), Kraški ljudski reliefi in Kulturni spomeniki v Goriški knjižnici (1947), Trije zapisi narodnih pesmi (1948); v KolGMD: Umetnost kraškega človeka (1955), Po sledovih kraške dramatike (1956). Napisal je Spremne besede v knjigo Metod Turnšek, Država med gorami, drama v petih dejanjih, Trst 1948, in v knjigo Dr. Petkovšek, Radijske pravljice, Trst 1952, in izdal knjigo Volčič Jern (Joža Lovrenčič), Duhovin, kraška zgodba, Trst 1951. – V ZDA je po 1956 nadaljeval kot jezikoslovec in kult. zgod. ter objavljal v znanstvenih revijah: Slavic Review (New York), Slavic and East European Journal (Madison, Wisc.), Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad), SR (Lj.), The Florida State U Slavic Papers (Tallahassee, Flo.), Južnoslovenski filolog (Bgd), SSS (Society for Slovene Studies) Newsletter (New York), Papers in Slovene Studies (New York), General Linguistica (University Park & London), Linguistica (Lj.), Papers in Slavic Philology (Ann Arbor, Mich.), Folia Slavica (Columbus, Ohio), Traditiones: Acta Instituti Ethnographiae Slovenorum (SAZU, Lj.), Nationalities Papers (Charleston, III.), Slovene Studies: A Journal of the SSS (New York), Canadian Review of Studies in Nationalism (Charlottetown, Canada); in samostojno v knjigah: A Bibliographical Guide to the Literature on Slavic Civilizations (Columbia U, N. Y. 1966); Selected Primary Sources on the Prehistory and Early History of Slavic Peoples, I (Columbia U, N. Y. 1966); An Outline of the Course on Slavic Civilizations (Columbia U, N. Y. 1970, 1978); Old Church Slavonic Texts (Columbia U, N. Y. 1973); American Linguists on Slovene Language. A Comprehensive Annotated Bibliography, 1940–1975 (SSS, N. Y. 1975); Jan Baudouin de Courtenay on the Dialects Spoken in Venetian Slovenia and Rezija (SSS Documentation Series, 1, N. Y. 1977; v ital.: Il pensiero di Jan Baudouin de Curtenay sui dialetti parlati nella Slavia Italiana e nella Resia, prev. M. Vertovec, izdal SLORI, Čedad 1978); O jeziku in zavesti narodnega porekla (Slovene Ethnic Heritage Studies Center, N. Y. 1978); Conference on the Development of Minor Slavic Language Materials: Slovene. Columbia University, New York 1978. Discussion and Documentation Materials (N. Y. 1978); Introduction to the Slovene Language (U. S. Office of Education Research Report, N. Y. 1980); The Structure and History of the Slovene Language (Slavica, Columbus, Ohio 1982). – Kot ur. in sour. je sodeloval pri publikacijah: Xenia Slavica, Papers Presented to Gojko Ružičić on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday, 2 February 1969 (The Hague: Mouton 1975); The Dilemma of the Melting Pot: The Case of the South Slavic Languages. Papers Presented at the Michael Pupin Symposium, 1974 (University Park & London: The Pennsylvania State U Press 1976); Papers in Slovene Studies, 1975, 1976 (SSS, N. Y. 1975, 1977); Proceedings of the Symposium on Slavic Cultures: Bulgarian Contributions to Slavic Cultures, Columbia U, November 14, 1980 (Sofia Press, Sofija 1983). – V študijah iz jezikoslovja obravnava L. vprašanja slov. jezika, slovansko jezikoslovje in sociolingvistične probleme slovanskih jezikov. Slov. jeziku je bila posvečena L-ova doktorska disertacija The Conjugational Pattern of Contemporary Standard Slovene (Harvard U 1962), v kateri je podana teorija in praktična klasifikacija slov. glagola na podlagi ene same osnove (R. jakobsonovska shema). Razširjena z obdelavo sistema glagolskega vida in z analizo produktivnosti besedotvornih razredov slov. glagola je izšla ta študija v knjigi The Verb Pattern of Contemporary Standard Slovene (Wiesbaden 1966). V Zborniku za filologiju i lingvistiku je izšla študija Modalna raba adverba LAHKO v slov. (1968); v SR O zaznamovanosti in nevtralizaciji slovnične kategorije spola v slov. knjižnem jeziku (1972) in O morfofonemski tipologiji slov. velelnika (1976); v SSS Newsletter A Note on the Problem of Evolution of the Future Tense Pattern in Slovene (In Memory of Rajko Nahtigal on the occasion of the Centennial Anniversary of His Birthday, 1977); v Papers in Slavic Philology On the Imperative Structure in Slovene (1977); v Traditiones O dialektično mešanih besedilih ljudskih pesmi (1979); v tedniku Slovene Diary O jeziku in zavesti narodnega porekla (Toronto 1979); v Slovene Studies On the Options of the Poetry of A Small Nation (1979); v Papers in Slovene Studies The Language Revolution in Slovene Romantic Poetry (1978); v South Slavic and Balkan Linguistics On Poetic Function of the Grammatical Category of Dual (Amsterdam 1982). – Vrsto esejev je L. posvetil vrednotenju in prevrednotenju kulturnega poslanstva Jer. Kopitarja v slavistiki: The Theme of the Greek Koine in the Concept of a Slavic Common Language and Matija Majar's Model, v American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists, Prague 1968 (The Hague, Mouton 1968); Kopitar's Slavic Version of the Greek Dialects Theme, v Symbolae in Honorem Georgii Y. Shevelov, Universitas Libera Ucrainiensis, Facultas Philosophica, Studia, T. 7 (Münich 1971); Jernej Kopitar, posrednik med Vzhodom in Zahodom (AD 30. apr. 1980); A Fragment from Jernej Kopitar's Correspondence with TALVJ (Slovene Studies 3, 1981); Kopitar's Share in the Evolution of Slavic Philology in Three Editions of Jernej Kopitar's »Patriotic Phantasies of a Slav« (v knjigi To Honor Jernej Kopitar, 1780–1980, ed. R. L. Lencek in Henry R. Cooper Jr., Papers in Slavic Philology 2, Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1982). – V ciklu razprav se L. ukvarja s splošno–lingvističnimi vprašanji v zvezi s slov. jezikom, tako npr. ob delu poljskega jezikoslovca Jana Baudouina de Courtenaya (1845–1929): On the Use of the Gerund in –č in the Slovene Dialects Contiguous with Friulian (Linguistica 1976); A New Version of the Ballad »Kralj Matjaž. Rescues His Captive Wife« in Baudouin de Courtenay's Collections (Papers in Slovene Studies 1977); Baudouin de Courtenay's Concept of Mixed Languages (Linguistica 1978); Čakavisms in Western Slovene Dialects (Studies in Honor of Horace G. Lunt, Columbus 1978); Dvanajst pisem Ivana Trinka Baudouinu de Courtenayu (TKol 1980); Language-Society Nexus in Baudouin's Theory of Language Evolution: Language Change in Progress, Jan Baudouin de Courtenay and World Linguistics (Varšava 1983); Baudouin's Theory on Geo-linguistic Diffusion, Jan Baudouin de Courtenay and Linguistic Contacts in the Eastern Alpine Area (Varšava 1983). – O sociolingvističnih vprašanjih piše npr. v naslednjih razpravah: Problems in Sociolinguistics in the Soviet Union, Monograph Series on Languages and Linguistics, 24 (Georgetown U Press, Washington 1971); Linguistic Research on Language Interference Problems in the Speech of Slavic Communities in the United States (General Linguistics 16, 1976); The Parnisgràha Rule in the Evolution of Slavic Literary Languages (Slovene Studies 2, 1979); On Dilemmas and Compromises in the Evolution of Modem Slovene (Slavic Linguistics and Language Teaching, edit. F. T. Magner, Columbus 1976); O sociolingvističkim funkcijama standardnih jezika (Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 9 Bgd & Novi Sad 1980); On Sociolinguistic Determinants in the Evolution of Slavic Literary Languages. Proceedings of the Conference on the Formation of the Slavonic Literary Languages (Oxford & Los Angeles 1983). Širšo slavistično tematiko obravnavajo npr. razprave: Dobrovsky and the South Slavic Literary Languages, Czechoslovak Past and Present (The Hague: Mouton 1967); Čupa, Čupus 'a Hollowed Out Boat' in Russian and Slovene. Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun (New York U Press, N. Y. 1968); On the Use of Procedures of Contrastive Analysis in Historical Grammar (The Florida State U Slavic Papers 3, 1969); On the Morphophonemic Patterning of the Slavic Imperative. American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists, Warszaw 1973 (The Hague: Mouton 1973); Some Observations on the Truncated Forms of the Imperative in Serbocroatian (Južnoslovenski filolog 30, 1975); A Note on the History of Verbal Dual Morphology in Serbocroatian, Xenia Slavica (The Hague: Mouton 1975); A Few Remarks for the History of the »Serbocroatian« Long. (Zb. za filolog. i lingvistiku 1976); The First Person Dual Desinence in Old Serbian Texts (ibid.); A Note on the –m>–n Change in South Slavic Dialects. Eric P. Hamp Festschrift (Columbus 1983); From Language Interference to the Influence of Area in Dialect Geography. American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev 1983 (Columbus 1983). – Slovanski kult. zgodovini so posvečene še naslednje publikacije: On Slavic Heritage in Slovene Culture (Papers in Slovene Studies 1975); Humanism in the Slovene Lands (Nationalities Papers 7, 1979); In the Margin of Slavic Historiography (Slovene Studies 3, 1981); At the Roots of the Slovene Intellectual Disassociation from the Illyrian Movement (Slovene Studies 4, 1982); The Enlightenment Interest in Languages and National Revival of the South Slavs (Canadian Review of Studies in Nationalism 10, 1983); A Lesson from Bulgarian Cultural History. Proceedings of the Columbia U Symposium on Slavic Cultures, November 1980 (Sofija 1983); At the Roots of Slavic Cultural History. Proceedings of the First International Congress of Bulgarian Studies, Sofia 1981 (Sofija 1983). – Z referati je sodeloval na mednarodnih znanstvenih slavističnih srečanjih: v Pragi 1968, Varšavi 1973, 1979, Banffu 1974, Zgbu 1978, Sofiji in Oxfordu 1981, Kijevu 1983. Organiziral je vrsto mednarodnih konferenc o slovan. kulturah: okt. 1974 na Columbia U simpozij Michael Pupin – Contribution of Yugoslavs to the American Heritage; sept. 1979 na Ravnci (Prato di Resia) skupaj s Società Filologica Friulana (Udine) o Janu Baudouinu de Courtenayu; maja 1980 na Northwestern U (Evanston, 111.) o Jer. Kopitarju; nov. 1980 na Columbia U v New Yorku o bolgarskem prispevku k slovanskim kulturam; nov. 1983 na isti U o Juraju Križaniću. – Član je Linguistic Society of America, Societas Linguistica Europea, International Linguistic Association (New York), International Association for the Study and Dissemination of Slavic Studies, Society for Slovene Studies, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, American Association for the Advancement of Slavic Studies, SKA v Buenos Airesu idr. 1973 je bil med ustanovitelji in prvih deset let preds. Society for Slovene Studies, znanstvene družbe za slov. študije pri Columbia U v New Yorku. Družba pospešuje slov. študij v angl. govorečem svetu, sodeluje z znanstveniki, ki se zanimajo za slov. vprašanja, pospešuje znanstvene informacije v slovenističnih strokah, prireja konference in pripravlja slovenistične publikacije v angl. L. sodeluje pri njenih publikacijah: Slovene Studies, Journal of the SSS (1978–), Papers in Slovene Studies (1975–78), SSS Newsletter (1973–78), Documentation Series of the SSS Newsletter, SSS Letter (1978–), in na njenih konferencah. Podrobna bibliografija L-vega znanstvenega dela je v arh. Society for Slovene Studies, Columbia U, New York. Kratice in psevdonimi: R. L., R. L. L., Riko Lavrin, Nelček Odar, A. B.

Prim.: Osebni podatki; M. Dodič, 225 let novomeške gimn., Novo mesto 1971, 368; International Who's Who of Intellectuals, I, Cambridge 1977; Directory of American Scholars. Seventh edition. Foreign Languages, Linguistics and Philology, New York & London 1978; Dictionary of International Biography, XVI, Cambridge 1979; The American Registry Series. First Selected Edition, Raleigh 1980; Columbia U Bulletin, School of International and Public Affairs and the Regional Institules 1982–1984. Vol. 16, No. 10, N. Y. 1982; M. Jevnikar, Rado L. Lenček, Struktura in zgod. slov. jezika, M(Trst) 1983, št. 4, 60.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lenček, Rado L. (1921–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921660/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine