Slovenski biografski leksikon

Velikonja Jože, geograf, r. 17. apr. 1923 v Ljubljani pisatelju Narteju (gl. čl.) in Ivanki r. Jeglič, živi v Seattlu (Washington, ZDA). Po klas. gimn. v Lj. 1933–41 je študiral geografijo in pomožne vede 1941–2 v Rimu, 1942–4 v Lj. in 1945–8 ponovno v Rimu, kjer je 1948 doktoriral z dis. o Vipavski dolini (Ricerche geografiche sulla Valle del Vipacco). 1947–55 je učil na slov. učiteljišču in klas. gimn. v Trstu. Tedaj je sestavil slov. učbenike (vsi izšli v Trstu): Zgodovina in zemljepis za osn. šole, 1948; Zemljepis za višje razr. srednjih šol, 1951; Zgodovina in zemljepis, 1952 (3 knjige: za 3.-5. razr. osn. šol); Evropa, Zemljepis za 3. razr. srednjih šol, 1954. Priredil je: Zemljepisni atlas za osn. šole (Trst 1948); L. Visintin, Zemljepisni atlas za sred. in njim sorodne šole (Novara 1948) in L. Visintin, Zemljevid Slovenije (Novara 1948). 1955 se je naselil v ZDA in bil 1956–7 ročni delavec pri tvrdki Cleveland Twist Drill Co (Cleveland).1957 je nadaljeval študij v Chicagu, 1958 poučeval geografijo na University of Chicago (obenem sodelavec Department of city planning, Chicago), 1958–9 na šoli Elmhurst college pri Chicagu, 1959–64 na Southern Illinois university (Carbondale). Od 1964 predava polit. geografijo (Vzhodna Evropa) na University of Washington, kjer je od 1979 redni prof. in hkrati prof. na Vzhodnoevropskem inštitutu. Kot gost je predaval na University of Wisconsin 1961, Yale university 1963–4, University of Liverpool 1967–8, University of California 1975 idr. Na štud. potovanjih je bil v Kanadi (1957) in od 1967 večkrat v Evropi (v Jsli 1968, 1971, 1973). Aktivno se udeležuje geogr. kongresov, npr.: italijanskih (1961, 1971, 1975), mednar. (Budimpešta 1971, Montreal 1971), World population conference (Liege, Belgija, 1973). Organiziral je konference polit. geografov v Bellinghamu 1966, Vancouvru 1967 in Saint Louisu 1967. — V. je član štev. amer., zlasti geogr. društev (mdr. Society for Slovene studies) in od 1978 dopisni član Società geografica Italiana v Rimu. — Prejel je: 1. nagrado za razpravo L' industrializzazione della Jugoslavia ob razpisu it. geogr. časopisa l'Universo, Florenca, 1951; posebno priznanje ob enakem razpisu 1952 za razpravo L'economia sovietica (obe obj. v istem časopisu 1951–2).

Proučuje polit. in socialno geografijo. Je soavtor knjige Locational patterns of major industries in the city of Chicago (Chicago 1960) in avtor štev. člankov, npr. Postwar population movements in Europe (Annals of the Assoc. of Amer. geographers 1958), Sodobna polit. geografija in slov. polit. stvarnost (Vrednote, Buenos Aires, 1968), Slov. identiteta v sodobni Evropi (Most, Trst, 1973, v slov. in ital.; v angl.: Papers in Slovene studies 1975), Some geogr. implications of the »Brain Drain« (v knjigi Regional studies, methods and analyses, Budimpešta, 1974). Največ raziskuje evrop. imigracijo v ZDA, slovensko npr. v brošuri Slov. profesorji na amer. univerzah in collegeih (Carbondale 1960, 1961²) in člankih: Pri preučevanju izseljenstva (AD 1969, št. 158), Yugoslavia-Emigration (Südosteuropa Handbuch, Göttingen, 1975), Slovene immigration to Colorado (AD 1980, št. 13, 19, 22, 25), O pisanju zgod. Slovencev v Ameriki (AD 1980, št. 104, 107). O ital. izseljencih je sestavil bibl. Italians in the United States (Carbondale 1963) in napisal več razprav. V knjigi The present situation of and need for studies on Polonia communities, Varšava 1976 pa je napisal članek o poljskih izseljencih. Strok. ocene objavlja v mnogih amer. in angl. časopisih. — Prim.: osebni podatki (z bibliogr.); izv. klas. gimn. Lj.; Zbornik Svobodne Slovenije 1968, 206–12 (s sliko in bibl); A. Kolerič in M. Pertot, Bibl slov. tiska v Italiji, Trst 1969. Svk.

Savnik, Roman: Velikonja, Jože (1923–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768684/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VELIKONJA Jože, geograf, r. 17. apr. 1923 v Lj., živi v Seattlu (Washington, ZDA). Oče pisatelj Narte (gl. čl.), mati Ivanka Jeglič. Klas. gimn. v Lj. (1933–41), geografija in pomožne vede v Rimu (1941–42), v Lj. (1942–44) in spet v Rimu (1945–48), kjer je 1948 doktoriral z disertacijo o Vipavski dolini Ricerche geografiche sulla Valle del Vipacco. Od 1947 do 1955 je učil na slov. učiteljišču in klas. gimn. v Trstu ter sestavil učbenike, ki so izšli pri ZVU v Trstu: Zgodovinska in zemljepisna čitanka za 3., 4. in 5. razr. osn. šol, 1948; Zemljepis zemljin za višje razrede srednjih šol, 1951; Zgodovina in zemljepis, 1952 (tri knjige za 3., 4. in 5. razr. osn. šol); pripravil je slov. izdajo zemlj. atlasa L. Visintin, Zemljepisni atlas za srednje in njim sorodne šole, Novara, De Agostini, 1948, in L. Visintin, Zemljevid Slovenije, ibid. 1948; sam je sestavil Zemljepisni atlas za osnovne šole, Trst 1948 (9 listov zemljevidov in besedila). - 1955 se je preselil v ZDA in bil prvi dve leti zaposlen kot ročni delavec v Cleveland Twist Drill Comp. Študij geografije je izpopolnjeval v Montrealu (U McGill v poletju 1957) in na U v Chicagu (1957–59). V letih 1958–59 je poučeval na Elmhurst College v predmestju Chicaga, spomladi 1959 na U v Chicagu, v letih 1959–64 na Southern Illinois University (Carbondale). Od 1964 predava polit. geogr. na Univ. of Washington v Seattlu, Washington, kjer je od 1979 redni prof. in hkrati prof. na Vzhodnoevrop. inštitutu. Kot gost je predaval na Univ. of Wisconsin (poleti 1961), na Univ. Yale v New Havenu (1963–64), na Univ. of Liverpool (Angl.) (1967–68), na Univ. v Avignonu (Franc.) (spomladi 1972), na Univ. of California, Berkeley (spomladi 1975) idr. - Napravil je več študijskih potovanj po Franciji (1972), It. (1955, 1977), Zah. Nemčiji (1955, 1987), Jsli (1968, 1971, 1973, 1987), Avstr. (1954), Kanadi (1957), Argentini (1984, 1985). - Njegova stroka je kult., social. in polit. geograf. s posebnim ozirom na srednjo in vzhodno Evropo ter študij prebivalstva in selitev (migracij). Glavni del njegove strok. bibl. predstavljajo razprave iz polit. in social. geogr., težišče pa zavzema tematika človeških migracij in etničnih diaspor. Konkretni cilj njegovega raziskovanja je imigracija Slov. in It. v ZDA ter njihova prisotnost in organizirano javno življenje. Najvažnejše razprave: Distribuzione geografica degli italiani negli Stati Uniti, Atti del XVIII Congresso Geografico Italiano, Trieste, 4–9 apr. 1961, Vol. 2, 243–62; Italians in the United States, Southern Illinois University, Department of Geography. Occasional Papers No. 1, Carbondale, Illinois 1963, 90 str.; Gli Italiani nelle città canadesi - Appunti geografici, Atti, Congresso Geografico Italiano, Como 1964, Como 1965, 271–88; Recente sviluppo del flusso migratorio italiano verso gli Stati Uniti, Atti, Congresso Geografico Italiano Roma, 1967, 14 str.; Italian Immigrants in the United States in the Mid-Sixties, International Migration Review, New York 1967, vol. 1, no. 3, 25–37; Contributo italiano al carattere geografico di Tontitown, Arkansas e Rosati, Missouri, v Gli Italiani negli Stati Uniti, Istituto di Studi Americani, Firenze 1972, 423–52; Italian Immigrants in the United States in the Sixties, v S. Tomasi in M. H. Engel, The Italian Experience in the United States, New York, Center for Migration Studies, 1970, 23–38; The Identity and Functional Networks of the Italian Immigrants, v F. Cordasco, Studies in Italian American Social History: Essays in Honor of Leonard Covello, Rowman and Littlefield 1975, 182–98; Territorial Spread of the Italians in the United States, v S. M. Tomasi, Perspectives in Italian Immigration and Ethnicity, New York, Center for Migration Studies, 1977, 67–84; The Periodical Press and Italian Communities, v R. N. Juliani, The Family and Community Life of Italian Americans, Staten Island, The Italian American Historical Association, 1983, 47–60; Italian Americans ih the East and West: Regional Coverage in Italian American Studies, 1975–1983, v L. Tomasi, Immigrant Experience in the United States, New York, Center for Migration Studies 1984; isto v L. Tomasi, Italian Americans: New Perspectives in Italian Immigration and Ethnicity, New York, Center for Migration Studies, 1985, 142–72 ter 419–21; Gli studi americani all'est e all'ovest: rassegna degli studi regionali sugli italo-americani, 1975–1983, v Euroamericani, Vol. 1, La popolazione di origine italiana negli Stati Uniti, Torino, Fond. G. Agnelli, 1987, 245–56 in 396–410; Places, Communities and Regions in the American Italian Studies - Territorial Coverage, v. J. Krase in W. Egelman, The Melting Pot and Beyond: Italian Americans in the Year 2000, Staten Island, AIHA, 1987, 37–60; Sholarship of the American Italian Historical Association – Past Achievement and Future Perspectives, v. D. Candeloro in F. L. Gardaphe, Italian Ethnics: Their Languages, Literature, Life. Proceedings of the 20th Conference of the American Italian Historical Association, November 1245, 1987; Demo-graphic and Cultural Aspects of Italian Americans, v. G. Battistella, Italian-Americans in the '80s; Sociodemographic Profile, New York, Center for Migration Studies and Torino - Agnelli Foundation, 1989, 22–35; 25 Years of the International Migration Digest and the International Migration Review, v International Migration Review, 23/87, 709–25; Aspetti demografici e culturali degli italoamericani, v G. Battistella, Gli Italoamericani negli anni ottanta. Un profilo sodiodemografico, Torino, Fond. G. Agnelli, 1990, 39–57.

Slov. eksistenci, slov. identiteti in bodočnosti slov. naroda v sodobni Evropi kot tudi usodi slov. etnične diaspore je V. posvetil mnogo svojega strok. dela. Omenimo le najvažnejše: Današnja vloga zdomske Slovenije, Draga 1971, Trst, str. 9–21 (objavljeno tudi v Amer. domovini, Cleveland, in Klicu Triglava, London); Slovenska identiteta v sodobni Evropi - L'identità slovena nell'Europa contemporanea, Most, Trst 1973, št. 37/38, str. 2–21; Slovene Identity in Contemporary Europe, v Papers in Slovene Studies, New York 1975, 1–26; Slovene immigration to Colorado, Amer. domovina, Cleveland, febr. 1980; Slovene Newspapers and Periodicals in America, v SYMPOSIA 1, New York, L.S.A., 1981, 111-26; Spomenica, v Meddobje, Buenos Aires 19/1983, 134–38; Slovene and Croatian Lands in the 16th Century. A. Geographical Framework, v R. Lenček, Four Hundred Years of the South Slavic Protestant Reformation (1584–1984), obj. tudi v Slovene Studies, 1984, št. 1–2, 11–30; »Kje, domovina, si?«, v Draga '84, Trst 1984, DSI, str. 9–30 (obj. tudi v AD sept. 1984 in v Naše novine, Toronto, jan.-febr. 1985); Slovenski kulturni prostor, v KolMD 1986, Celovec 1985, 95–98; Las comunidades eslovenas en el Gran Buenos Aires, v Estudios Migratorios Latinoamericanos I, No. 1, 1985 (obj. tudi v AD, Jan. 1986, Svobodni Sloveniji, sept.-okt. 1985); Pogled v slovensko bodočnost, v Visokošolski tečaj, Buenos Aires 1986, 104–08 (obj. tudi v AD, okt. 1986); Pisma Izidorja Cankarja ob stoletnici rojstva (22.4.1886 - 22.9.1958), v Meddobje 1986, 66–80; Transatlantic Bridges. Some European Roots of American Creative Writing, v M. Jurak, Cross-Cultural Studies. American, Canadian and European Literatures: 1945-1985, Lj., E. Kardelj University, The English Department, 1988, 315–322; Slovenes in the United States - 1980 (Statistics on Ancestry), v Slovenski koledar '89, Lj. 1988, 216–21; Bled 1988, v Meddobje 24/1989, 1–2, 109–18 (obj. tudi v AD jul. 1989); The Landscapes of Slovenia, Festschrift in memory of T. Hočevar, izd. A. Lokar in W. Mazek, Slovene Studies 11/1989, 137–46; Dinamičnost slovenskih vezi s svetom in beg možganov, Meddobje, Buenos Aires 1990, 25/1–2, 63–70.

V. je ustanovni član Society for Slovene Studies in redni član številnih strok. organizacij kot Association of American Geographers, American Association for the Advancement of Slavic Studies, Società Geografica Italiana, American Italian Historical Assotiation. - Aktivno se udeležuje pomembnejših geogr. kongresov (It. 1961, 1971, 1975, 1981, Budimpešta 1971, Montreal 1972, Liege 1973, Buenos Aires 1985). Tudi sam je organizator študij. in strok. srečanj, npr. v Bellinghamu (1966) in v Vancouvru (1967). V apr. 1967 je v sodelovanju s prof. Coxom organiziral srečanje polit. geografov v okviru letnega kongresa amer. geografov v St. Louisu, Missouri. Še posebej velja omeniti v okviru Society for Slovene Studies organizacijo simpozija o Adamiču (3. nov. 1984) v New Yorku ter mednar. simpozij o slov. emigraciji (23. nov. 1986) v New Yorku. V okviru American Italian Historical Association je 15. okt. 1988 organiziral simpozij na temo The Future of the American Italian Historical Association, naslednje leto pa v San Franciscu srečanje na temo Italian in the West. - 1951 je ob razpisu it. geogr. revije L'Universo prejel 1. nagrado za najboljšo geograf. študijo z naslovom L'industrializzazione della Jugoslavia, naslednje leto pa ob enakem razpisu posebno priznanje za razpravo L'economia sovietica (obe študiji sta objavljeni v L'Universo 1951-1952). - V. objavlja v številnih mednar. strok. revijah, kot so: Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Annals of the Association of American Geographers, Balkan Studies, The International Migration Review, The Journal of Politics, kot tudi v Meddobju, Slavistični reviji, Ameriški domovini, Klicu Triglava, Svobodni Sloveniji, Vrednotah, Mladiki, Mostu.

Prim.: Osebni podatki 8. avg. 1990; Jože Velikonja, ZbSS, Buenos Aires 1967, 206-12 s sl. in bibl.; Joseph Velikonja, Slovene Studies: Journal of the SSS 5, New York 1983, 94–95; SBL IV, 339 z liter.; S. Devetak, A Step towards Slovenia's Third University, Rodna gruda, Lj. 1988, št. 4; R. L. Lenček, Curriculum vitae J. Velikonja, arh. PSBL, kjer je tudi celotna bibliografija vseh Velikonjevih del; A. Kolerič-M. Pertot, Bibl. slov. tiska v It., Trst 1969.

mlp

Lapornik Pelikan, Maja: Velikonja, Jože (1923–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768684/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine