Slovenski biografski leksikon

Zgonik Mavricij, geograf in zgodovinar, r. 10. marca 1910 v Tinjanu v Istri orožniku Mavriciju in Mariji r. Lipič, živi v Mariboru. Mat. je na klas. gimn. v Mrbu 1929, dipl. iz geografije in zgodovine s sociologijo na Univ. v Lj. 1933, tu dosegel 1968 naziv magistra in bil prom. 1971 z dis. Spreminjanje izrabe tal kot element preobrazbe pokrajine v Dravski dolini (predelano izšlo 1977). Od 1936 (opravil tudi prof. izpit) je bil prof. na realni gimn. v Mrbu, med okupacijo z družino preseljen v Admont na Zg. Štajersko, po osvob. prof. na klas. gimn. in do 1947 vzgojitelj v Slov. dij. domu v Trstu, do 1949 prof. na sred. pomorski šoli v Kopru in do 1950 ravnatelj slov. gimn. v Kopru. Nato se je vrnil v Mrb in do 1955 učil na učiteljišču, bil nekaj časa ravnatelj VI. niž. gimn., 1955–8 pedag. svetovalec za okraj Mrb, nato do 1964 prof. na TSŠ. Na Pedag. akad. je bil od jeseni 1963 pogodbeni prof. za metodiko geografije in pedag. prakso, 1964 postal izr. prof. za geografijo, 1977 upokojen. Hon. je 1956–9 predaval metodiko geografije na Naravosl. fak. v Lj., bil več let vodja in učitelj na Delav. univ. v Mrbu, 1954–7 inšpektor za srednje šole mrb okraja. Je častni član Geogr. društva v Mrbu od 1947, Geogr. društva Sje od 1982 in Zgod. društva v Mrbu od 1983. Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem (1975). Aktivno je sodeloval na štev. kongresih in simpozijih geografov in zgodovinarjev doma in v tujini: Zgb, Grenoble, Bratislava, Bruxelles, Salzburg, Mrb (1972: Vloga drž. meje v gospodarsko-populacijskem razvoju ter spreminjanju izrabe tal v obmejnem podravskem hribovitem ozemlju; 1975: Teoretske osnove nekaterih pojavov in problemov v obmejnih regijah severovzh. Sje) idr.

O severovzh. Sji in njenih obmejnih problemih je pisal mdr. za: Proteus (1937: Dravsko polje in njegovi sestavni deli), GV (1954: Drava kot hidroenergetski vir; 1976: Migracije učencev v gospodarstvu v obmejnih krajih mrb regije kot družbenogeografski pojav), Zbornik razprav mrb visokošol. zavodov 1959–69 (1970: Dnevna migracija prebivalstva in ekonomsko-geografska diferenciacija Dravske doline), ČZN (1972: Delež falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva in preoblikovanju pokrajine na Lovrenškem in Ruškem Pohorju v 19. stol.; 1975: Prehajanje konjiško-oplotniške graščinske posesti na kapitalistično gospodarjenje zožuje in odpravlja servitutne pravice), Kron (1983: Vloga geogr. okolja na začetke in rast Mrba). Prispeval je poglavja za knjige: Siti in lačni Slovenci, 1969 (Proces deagrarizacije v hribovitih območjih Dravske doline), Socialnogeografski aspekti razlikovanja med slov. pokrajinami, 1974 (Tedenske migracije kot odraz družbenega razlikovanja v obmejni podravski regiji), Radlje skozi čas, 1984 (Splošna geogr. oznaka občine Radlje ob Dravi, Doba fužinarstva in glažutarstva). Za KL Sje je obdelal radeljsko občino z vsemi kraji, Mrb (splošni pregled) in nekatera naselja v mrb in dravograjski občini.

Metodiko pouka obravnavajo priročniki: Nazornost v geografiji (1958), Metodika geografskega pouka (1960), Metodika nastave geografije u osn. školi i školama II. stupnja (Sarajevo 1967, predel. slov. izdaja), Zgodovina v sodobni šoli. Med pedagoško-metodičnimi članki so tehtnejši v: SodP (1953: Geogr. problematika na sred. šolah; 1956: Kaj naj ve učitelj pri zbiranju domoznanskega gradiva), ČZN (1966: Pisani viri in pouk zgodovine), Geogr. obzorniku (1966: Geogr. vaje in praktične naloge v šoli; 1972: Snovno gradivo kot miselno gradivo), Zborniku Pedag. akad. v Mrbu (1970: Problematika dispozicije v učnem procesu in sodobni koncept geografije), Vzgoji in izobraževanju (1975: Kvalitetna motivacija – temeljna didaktična zahteva v geogr. učni praksi), ZČ (1977: Teoretske osnove in razmišljanja o nekaterih vprašanjih v didaktiki zgodovine; 1979: Stvarne in spoznavne strukture zgodovine s posebnim vidikom na učni proces).

Napisal je učbenike (večkrat ponatisnjeni): Zemljepisni pregled zemljin za II. in III. razred gimn. (1950); Zemljepisni pregled zemljin: Evropa (1951); Zemljepisni pregled izvenevropskih zemljin za II. r. nižje gimn. (1954); Zemljepisni pregled zemljin: orientacija na zemeljski obli, Evropa (1956); Zemljepisni pregled izvenevropskih celin za III. r. nižje gimn. (1957); Zemljepis za 6. r. osnovnih šol (1962, s S. Kranjcem in D. Komparetom); Zemljepis za 7. r. o. šol (1962, s S. Kranjcem in T. Oblakom). Priredil je delovne zvezke za Zemljepis za 6. (1967), 7. (1967) in 8. (1968) r. osnovnih šol ter Vaje iz geografije za te razrede (1967; veliko ponatisov). Sodeloval je pri zemljepisni čitanki Po tujih celinah (1962). - Prim.: osebni podatki; Bibl VZM I, II, III; S. Ilešič, GV 1970, 151–2 (s sliko) in 1980, 204; Večer 1970, št. 69 (s sliko); Geogr. obzornik 1970, št. 3–4, 36–7 (s sliko); Zbornik razprav mrb visokošol. zavodov 1959–69, 1970, 313–4; Zbornik Pedag. akad. v Mrbu 1970, 446–9 (s sliko); Delo 1990, št. 63 (s sliko). Svk.

Savnik, Roman: Zgonik, Mavricij (1910–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi865581/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine