Primorski slovenski biografski leksikon

PEROVŠEK Franc, družbenopolit. delavec, r. 2. dec. 1922 v Šmarjah pri Grosupljem, živi v Lj. Oče Jakob, mati Frančiška Repar. Po osn. š. je v Lj. obiskoval gimn. Ob napadu na Jslo je končal VII. razr. Po vojni je dokončal gimn. in študiral na Prav. fak. Med šolanjem je bil član Sokola, sodeloval je tudi v levičarskih organ. Febr. 1941 ga je Radko Polič pritegnil v SKOJ. Po kapitulaciji jugoslov. vojske se je pridružil OF. Bil je aktivist OF in KPS in je delal predvsem med mladino na območju Grosupljega. Bil je član rajonskega OOF. V drugi pol. okt. 1941 se je vključil v Grosupeljsko četo. Nov. tega leta, ko je zaradi dela na terenu izgubil zvezo s četo, je nadaljeval civilno polit. dejavnost in bil kmalu aretiran. Do febr. 1942 je bil zaprt v lj. zaporih, tedaj se je rešil in vključil v Šercerjev bat. Postal je politdelegat 3. čete. Za tam je bil komisar Roške čete na Kočevskem in za tem 3. bat. Dolenjskega odreda. Nadalje je bil namestnik politkomisarja 3. grupe odredov in namestnik politkomisarja Dolomitskega odreda. Mar. 1943 je prišel na Prim. Postal je namestnik politkomisarja Južnoprimorskaga odreda in potem brigade S. Gregorčiča. V tej funkciji se je udeležil pohoda prim. brigad v Benečijo in Rezijo. Po vrnitvi brigad iz Benečije je ostal v zah. Prim. in postal vodja skupin, ki so jim poverili polit. in vojaško dejavnost NOB na najbolj zahodnem delu slov. narodnega ozemlja. Po kapitulaciji It. je deloval v pokraj. organizacijah KPS in OF na Gorenjskem. V začetku jan. 1945 se je vrnil v Slov. Prim. in bil do konca vojne sekretar južnoprim. okrožja. Po osvoboditvi je bil preds. Poverjeništva PNOO za cono B Slov. Prim. in je vodil odbor SIAU. Po ustanovitvi KP JK je bil član njenega izvršnega komiteja. Po uveljavitvi pariške mirovne pogodbe sept. 1947 se je vrnil v Lj. in opravljal številne pomembne republ. in zvezne naloge. Vodil je PK SKOJ za Sjo in GO LMS, bil je član biroja CK LMJ, član komisije za agitprop pri CK KPJ. Bil je poverjenik CK KPJ in CK KPS v coni B STO, za tem pa sekretar komisije za agitprop pri CK ZKS in nato enake komisije pri RK SZDL. V letih 1948 do 1968 je bil član CK KPS in republ. (1946–53) ter zvezni (1957–64) poslanec. Od 1956 do 1959 je bil dir. RTV Lj., od 1959 do 1963 pa vodja centra za marksistično vzgojo pri OK ZKS v Lj. Aktiven je bil tudi kot preds. sveta U v Lj., preds. odbora za kulturo in prosveto pri skupščini LRS, nadalje kot preds. sveta INV ter sveta Visoke š. za politične vede v Lj. Bil je tudi podpreds. združenja RTV Jsle. Aktiven je bil tudi v borčevski organizaciji in je član sveta republike. P. je nosilec številnih priznanj in odlikovanj.

Prim.: Življenjepisni podatki v Arhivu CK ZKS v Lj.; Tone Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, Lj. 1983, pass.

Plah.

Plahuta, Slavica: Perovšek, Franc (1922–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941110/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine