Primorski slovenski biografski leksikon

Marc Pavel, strokovnjak za gospodarsko pravo, univ. prof., r. 30. nov. 1902 v Trstu (Škorklja), živi v Lj. Oče Ivan, delavec v Javnih skladiščih, mati Frančiška Dolgan, oba iz Štorij. V Trstu je obiskoval osn. š. sv. Cirila in Metoda v ul. Acquedotto (1909–12) in imel za učitelja Emila Adamiča (PSBL I, 6–7) ter dvoletno dvojezično pripravnico za nem. sred. šole v ul. sv. Frančiška, nato nem. klas. gimn. (1914–18), ki je prenehala ob prihodu it. vojske. 5. razr. je dovršil na posebnih srednješolskih tečajih v Narodnem domu, ostale razr. na Klas. gimn. v Kranju (1919–22). Dobil je 1. dec. 1921 jsl. državljanstvo, po maturi odslužil vojaški rok v Valjevu, se v jeseni 1923 vpisal na Pravno fak. lj. U in diplomiral 14. jun. 1929, vmes je bil 1926/27 zaposlen na Ministr. za gradnje v Bgdu. Po diplomi je prakticiral na sodišču v Lj., avg. 1930 postal sodni pripravnik v Mrbu., okt. 1930 dodeljen drž. pravobranilstvu v Lj. in tu ostal do konca maja 1945, vmes je jan. 1934 napravil sodniški izpit. Nato je bil v Min. za notranje zadeve LRS član, od jul. 1945 pa šef pravnega oz. zakonodajnega odseka. Ko so febr. 1947 v Lj. ustanovili repub. drž. arbitražo, je bil njen tajn., pozneje arbiter do jul. 1951, ko so ga izvolili za sodnika Vrhovnega sodišča LRS. Tu je bil do 1. apr. 1953, ko je postal izred. prof. za gosp. pravo na Ekon. fak. 19. mar. 1960 je bil vnovič izvoljen za izred. prof., 1. okt. 1965 za rednega, upokojen 1. okt. 1974, vendar je še sodeloval v pedag. delu do jul. 1982. – Kot visokošolec je M. sodeloval v Klubu prim. visokošolcev in v akad. društvu Balkan, pozneje v akad. klubu Njiva. Ves čas je deloval v ASK Primorje, najprej kot plavalec, pozneje kot inštruktor in načelnik plavalne sekcije. 1931 se je poročil s Ksenijo Bartol, hčerko tržaške pisateljice Marice Bartol Nadlišek (PSBL I, 38–40), ki mu je dala Mileno in Petra, po njeni smrti s Štefanijo Vuga. V letih 1939–40 je obiskoval dva semestra doktorski tečaj iz zasebnopravne skupine na Prav. fak., 8. mar. 1958 je na tej fak. branil doktorsko disertacijo Založniška pogodba in si pridobil doktorat pravnih znanosti. Od dec. 1946 do jun. 1947 je bil honorarni prof. za prav. predmete na Ekon. sred. š. v Lj., od 30. apr. 1949 do 1. apr. 1953 pa honor. predav. na Ekon. fak. v Lj. za pravo gospod. podjetij. V štud. letu 1954/55 je predaval v okviru posebnega tečaja na Ekon. fak. o novih gosp. predpisih (Ustanovitev, delovanje in prenehanje gosp. podjetij). Poleg tega je predaval na raznih tečajih in seminarjih v Lj. in drugih središčih v LRS o gosp. in pravnih vprašanjih in v jul. 1955 na mednarodnem študentskem seminarju v Lj. o organizacijskih oblikah gospodarstva FLRJ. Več let je bil dekan, prodekan, predstojnik oddelka in stolice, preds. raznih fakult. ali univ. teles, izpraševalec pri prof. izpitih, pri diplomskih izpitih, preds. komisij za zrelostne izpite na ekon. sred. šolah, član komisije za gosp. in finančne predpise pri svetu za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti LRS, zunanji sodelavec Inštituta za zunanjo trgovino v Bgdu itd. Od 1960 je pomagal pri oblikovanju in nastajanju Višje pomorske šole (VPŠ) v Piranu (zdaj sedež v Portorožu), kjer je do 1982 predaval: osnove državljanskega in gosp. prava, gosp. in samoupravno pravo, osnove pomorskega prava, mednarodna ekspedicija. Več let je bil član šol. odb. Višje ekonomsko-komercialne š. v Mrbu, član uprav. odb. sklada za šolstvo SRS (1963–66), preds. komisij za zaključni izpit na ekon. sred. šolah v Lj., Mrbu, Celju, Kranju, Murski Soboti in Kopru. V štud. letu 1967/68 je predaval tudi gosp. pravo na BFT v Lj. (za gozdarje in lesarje). Veliko zaslug si je pridobil kot preds. (1960–73) in potem član odb. za gradnjo nove fak. Zalo aktiven je bil v komisiji za gradnjo univ. stanovanjskih stavb ob Janežičevi in Prijateljevi ul., posebej še v odb. za nadzidavo in preureditev fak. poslopja v Gregorčičevi ul. in graditev novih fak. stavb za Bežigradom (pridobivanje ustreznih načrtov, finančnih sredstev, borba za lokacijo in ustrezna dovoljenja do gradbenega; to je podrobno opisal v zborniku Trideset let Ekon. fak. v Lj.). V letih 1956–59 je sodeloval v delovni skupini, ki je pripravljala gradivo za obrambo bivših partizanov (Beneška četa), ki so bili obtoženi pred it. sodišči. S svojimi strokovnimi analizami raznih vprašanj s področja mednarodnega prava in v zvezi z it. in jsl. notranjo zakonodajo je prispeval k njihovi oprostitvi (zahvala Komisije za zamejstvo pri Predsedstvu glav. odb. SZDL Sje št. 312 z dne 28. nov. 1959). Bil je član ur. odb. Objav U v Lj., tiskovne komisije univ. uprave, član ur. odb. Ekonomskega zbornika v Lj. in je V. letnik tega zbornika 1960 uredil kot glavni ur., ur. in sour. ULjBB 1. in 2. knj. (1956, 1969), vodja fak. tiskovne in založniške komisije več let, preds. knjižničnega odb. in predstojnik Centralne ekon. knjižnice v Lj. (1957–59), sour. zbornika Petdeset let univ. v Lj. (1969). Napisal je vrsto strokovnih člankov in knjig, nekaj v nem. in shr. Popoln seznam je v ULjBB 1.–3. knj. Knjige so: Komentar zakona o javnem pravobranilstvu (1952); Temelji družbene in državne ureditve. I. Pravo gosp. organizacij (1959); Temelji družbene in državne ureditve. II. Gospodarsko pravo (1960); Oris gospodarskega prava. 1. zv. (1961); Pravo gospodarskih organizacij (1964); Osnove državljanskega in gospodarskega prava (izd. VPŠ v Piranu 1963); Osnove pomorskega prava (VPŠ v Piranu 1963, ponat. Portorož 1968); Temelji družbene in pravne ureditve SFRJ. Gospodarsko pravo za 4. letnik ESŠ (1964, dopolnjena in spremenjena izdaja 1965); Osnove delovnega prava (1965); Pravne norme i trgovinski običaji za embalažu. Razmnoženo predavanje na seminarju Ambalaža i tehnika pakovanja za sveže voče i povrče (1966); Odškodninski zahtevki pri poslovnih razmerjih med podjetji (EF 1967); Pravo vrednostnih listin (EF 1967); Gradivo za pouk predmeta pravo 4. Temelji družbene in pravne ureditve SFRJ za 4. letnik (Dijaška založba na ESŠ 1967, ponatisi s spremembami 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973); Mednarodne trgovske uzance (EF 1968); Menica v poslovanju podjetij (EF 1968); Pravni problemi pri trgovanju (EF 1968, ICEF 1969, ponat. 1970, 1975); MARC 352 Osnovne značilnosti pogodb o bančnih in obračunskih poslih (RCEF 1969); Ekonomska fakulteta, v zborniku Petdeset let univ. v Lj. (ULj. 1969); Gospodarsko pravo. 1. zv. Temeljni pravni pojmi. (EF 1970, dopolnjeni ponat. 1974); Gospodarsko pravo. 2. zv. Vrednostne listine (EF 1970); Gospodarsko pravo. 3. zv. Obveznosti in posamezne pogodbe (Delav. univ. Kranj 1970); Gospodarsko pravo (VPŠ Portorož 1970); Komisijski posli (RCEF 1971); Prevozne klavzule (GospV 1971); Gospodarsko pravo. 2. zv. Posli blagovnega prometa (EF 1974); Odgovornost za škode (ICEF 1974); Mednarodna špedicija (VPŠ Portorož 1975); Pogodbe blagovnega prometa. Temeljni pojmi. (Zavod za tehn. izobraževanje 1975); Pravni posli v zunanji trgovini. Izbrana poglavja (ICEF 1975); Utrdilna in plačilna sredstva pri investicijah (ICEF 1975); Pravni posli v zunanji trgovini. Dodatna izbrana poglavja (ICEF 1976); Kadrovska, organizacijska in prostorska rast Ekonomske fak. v Lj., v knjigi Trideset let Ekon. fak. v Lj. (EF 1977); Gospodarsko pravo. II. zv. Posli blagovnega prometa. Druga, poprav, izd. (EF 1977); Pravni posli v zunanji trgovini. Splošno o obveznostih, pogodbah in kupoprodajni pogodbi (ICEF 1/78, 1978); Pravni posli v zunanji trgovini. Vrednostne listine (ICEF B. Kidriča 2/78, 1978); Gospodarsko in samoupravno pravo, skupno z dr. K. Puharičem, 1. zv. (EF 1978); Pravni posli v zunanji trgovini. Vrednostnice, industrijska lastnina, kolizijska pravila, 2. zv. (ICEF 2/79, 1979); Mednarodna špedicija. Po novih predpisih predelana snov (VPŠ Portorož 1981). M. je od 1949 član Jsl. združenja za pomorsko pravo na Reki. Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem in z redom republike s srebrnim vencem. Za delo pri novih gradnjah mu je univ. svet na slovesni seji 19. apr. 1982 podelil zlato plaketo Univerze Edv. Kardelja v Lj.

Prim.: Osebni podatki; ULjBB I, 148–49; II, 159–60; III, 225–26; Kojeko 2, 599; sliki: Petdeset let U v Lj., 1969, 327; Trideset let Ekon. fak. v Lj., 1977, 137.

Jem.

Jevnikar, Martin: Marc, Pavel (1902–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922950/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine