Primorski slovenski biografski leksikon

Kodrič Majda, šolnica in zgodovinarka, r. 27. sept. 1958 v Trstu, kjer živi. Oče Dušan, vrtnar in družbeno-polit. delavec (PSBL II, 91), mati Silva Ferluga, učiteljica. Osn. š. v ul. Donadoni, sred. š. I. Cankarja pri Sv. Jakobu, klas. licej Fr. Prešerna v Trstu, matura 1977. Z diplomsko nalogo Etbin Kristan e il movimento socialista degli emigrati jugoslavi in USA negli anni 1914–1920 je 1982 doktorirala na Filoz. fak. v Trstu. Nadaljevala je študij na odd. za zgod. U. v Minnesoti (ZDA) in dovršila magisterij 28. jun. 1985. Začela je poučevati kot začasni suplent za zgod. na klas. liceju Fr. Prešerna v šol. 1. 1981/82. Z naslednjim šol. 1. je prešla na niž. sred. š. Poučuje slov., zgod. in drž. vzg. ter zemlj.; v šol. 1. 1982/83 na sred. š. Sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu v Trstu, od 1984/85, ko je stopila v stalež, do 1989/90 na sred. š. S. Gregorčiča v Dolini, od 1990/91 na sred. š. Fr. Levstika na Proseku, kjer še vedno poučuje. Kot zunanja sodelavka Ods. za zgod. pri NŠK v Trstu sodeluje z Aleksijem Kalcem (gl. čl.) pri raziskovalnem projektu o Trstu kot pristanišču izseljevanja in o izseljevanju s slov. etničnega ozemlja v It. Še posebej se ukvarja z zgod. slov. izseljenstva v ZDA, zlasti z vprašanjem druge generacije v slov. etnični skupnosti v ZDA, o čemer pripravlja doktorsko disertacijo na U. v Lj. O tem je že predavala na U. v Mrbu in na U. v Benetkah, sodelovala je tudi na raznih simpozijih o izseljenstvu v Sji, It., Avstr., Nem. in ZDA. O teh temah je objavila več člankov in esejev, med katerimi: Etbin Kristan in socialistično gibanje jugoslovanskih izseljencev v ZDA v letih 1914–1920 (Prispevki za zgod. delavskega gibanja, XXIII, Lj. 1983); Melting Pot: izgubljena bitka ameriških Slovencev? (Slovenski koledar, Lj. 1987); »Kranjci« v Stearns County – vezi med etnično zavestjo in zemljepisnimi dejavniki v neki slovenski kmečki naselbini v Minnesoti (Geografski obzornik, XXXIV, Lj. 1987); Class Consciousness among the Second Generation: Expectations and Responses within the Slovene National Benefit Society in the 1920s (Migracijske teme, IV, Zgb 1988); Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA (Dve domovini – Two Homelands, Lj. 1990); Religion and ethnic identity within the Slovene community in the United States: the bases and the transition to the second generation (Studi emigrazione – Etudes Migrations, XXVIII, Rim 1991); Slovene Emigration to the United States and the Establishment of Etnic Communities (zbornik simpozija v Salzburgu 1988 The European Emigrant Experience in the U. S. A., Tubingen 1992); The Press as a Link Between the Leaders and the Rank and File of an Ethnic Fraternal Organization: Handling the Situation of Second Generation Membership in the KSKJ's Organs (Dve domovini – Two Homelands, Lj. 1992) in še Aleksej Kalc – M. K. : Izseljevanje iz Beneške Slovenije v kontekstu furlanske emigracije s posebnim ozirom na obdobje 19. stol. in do prve svetovne vojne (ZČ XLVI, Lj. 1992).

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst 1984/85 -1991/92; The European Emigrant Experience in the U. S. A., Tübingen 1992, str. 287.

M. Tavčar

Tavčar, Marko: Kodrič, Majda (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920530/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine