Slovenski biografski leksikon

Žontar Jože, zgodovinar in arhivist, v Kranju r. 15. marca 1932 Josipu (gl. čl.) in Anici r. Frankovič ter tu živi. Gimn. je končal 1950 v r. kraju, zgod. štud. na PMFF v Lj., 1955 dipl. Prom. je bil 1977 na Fil. fak. v Lj. z dis. Struktura uprave in sodstva na Slov. od srede 18. stol. do 1848. Zaposlil se je v DAS 1955 kot arhivist in 1964 postal vodja oddelka. Od 1972 je ravnatelj Zgod. arhiva Lj., kjer je na novo organiziral arhiv. dejavnost. Na Fil. fak. v Lj. je bil 1978 hab. za docenta, 1985 izvoljen za izr. in 1990 za rednega prof. za arhivistiko na odd. za zgodovino. Je član Arhiv. društva Sje (1966–8 preds.), Sveta za znanstvenorazisk. dejavnost pri Zvezi arhiv. delavcev Jsle (od 1980), Zgod. društva Lj., podpreds. Zgod. društev Sje (1982–4); 1968–72 bil gl. in odg. ur. Arhivista (Bgd), 1972–8 odg. ur. Kron. 1984 je prejel Župančičevo nagrado. – Udeležil se je strok. srečanj (referati obj. v kongr. publikacijah) v Salt Lake Cityju (1969: The sources of genealogical research in the Yugoslavian archives), Strugi (1980: Perspektive nadaljnjega razvoja arhivistike) idr.

Uspešno združuje raziskave iz arhivistike in zgod., dveh znanstv. disciplin, ki sta povezani že po naravi. Sodi med vodilne jsl teoretike na področju arhivistike. Mnogo je prispeval k razvoju stroke kot samostojne vede in k njeni uvedbi v štud. program na Fil. fak. v Lj. Napisal je knjige: Arhivi. Od pisarne do zakladnice zgod. (1967, s S. Vilfanom), Arhivi v Sji (1970, isti soavtor), Arhivistika (1973, isti soavtor), Arhivistika (1984). Obdelal je poglavja v priročnikih: Rječnik arhiv. terminologije Jsle (Zgb 1972), Arhivska tehnika (1973), Priručnik iz arhivistike (Zgb 1977: Arhivska građa u nastajanju i arhivi), Priročnik za strok. usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (1984), Varstvo arhiv. gradiva društev (1986) idr. Razprave in članke o arhiv. dejavnosti, arhivih in pregledih arhiv. gradiva obj. predvsem v časopisih: Arhivist (1960: Arhivi občin. ljud. odborov v LR Sji; 1961: Arhiv. gradja u komuni i srezu; 1965: Služba dokumentacije i arhivi; Stručna sprema i radna mesta u arhivima; 1970: Sistemi prvobitnog sredjivanja u upravnim registraturama. Razvitak sistema od XVIII. stol. do 1918 godine. Sja; 1985: Arhivska delatnost u Sji i perspektive njenog daljeg razvitka; 1987: Razvoj i problemi jsl arhivistike), Kron (1968: Deželni arhiv v Lj. pred 1918; 1969: Načrti za ustan. drž. arhiva v Lj. pred prvo svet. vojno), Prispevki za zgod. delav. gibanja (1970: Arhiv. viri za zgod. Slov. med 1918 in 1941), Arhivi (1982: Urejanje in popisovanje arhiv. gradiva – temeljna vprašanja metodologije in postopka; 1983: Stanje in problemi raziskav na področju arhivistike; 1985: Težišče dela in strok. problemi arhivov v Sji; 1988: Delovanje Centralne komisije za umetnostne in zgod. spomenike in Arhiv. sveta ter arhivi na Kranjskem), Scrinium (Dunaj, 1989: Archive in Jugoslawien), v zbornikih Okrogla miza o problemih varstva arhiv. gradiva pred prevzemom v arhiv (1978: Nekatera vprašanja službe varstva pred prevzemom arhiv. gradiva v arhiv), Arhivsko gradivo v Sji po osvoboditvi (1978: Arhivistični problemi ob gradivu po osvoboditvi). Obdeluje ustrezna gesla za Enc Sje (npr. Arhivi, Arhiv Jsle in drugi zvezni arhivi, Arhivi v tujini), ur. je Vodnik po arhivih Sje (1965; članek Splošni pregled razvoja in stanja arhivske službe v Sji, soavtorja S. Vilfan in J. Maček). – Sodeloval je pri pripravi rep. zakon. predpisov za področje arhiv. dejavnosti (Zakon o arhiv. gradivu in o arhivih 1966, Zakon o naravni in kult. dediščini 1981, podzakon. akti) in o tem tudi pisal v liste: Arhivist (1966/7: Novo arhiv. zakonodavstvo u Jsli; 1982: Pravci sadašnjeg razvitka arhiv. zakonodavstva u SR Sji; 1986: Pravne osnove zaštite arhiv. gradje), Archivum (Pariz 1969: La législation archivistique: Yougoslavie), Arhivi (1981: Predpisi, ki urejajo arhiv. dejavnost; 1988: Pravilnik o strok. obdelavi in izdelavi pripomočkov za raziskave arhiv. gradiva).

Kot zgodovinar se je posvetil zlasti stoletju pred 1848 in je pri nas glavni poznavalec upravnih reform Marije Terezije in Jožefa II. ter nastanka in razvoja uradništva na Slov. Raziskave usmerja na upravno, gospodarsko in krajevno zgod. Prispevke obj. mdr. v publikacijah: Kron (1954: Neznana pisma Ž. Zoisa; 1956: Upor podložnikov gospostva Brdo pri Kranju v 1781–3; 1973: Kmečki upori ob davčni in urbarialni regulaciji in njeni odpravi v 1789 in 1790; 1981: Problemi zgod. mest na Slov. od srede 18. stol. do 1848 s posebnim ozirom na Lj.; 1988: 90 let Zgod. arhiva Lj.), ZČ (1955: Posebno sodišče za kmetske podložnike, njihove pritožbe ter poskusi regulacij podložniškega položaja v terezijanski dobi na Kranjskem; 1980: Nastanek in razvoj upravnih okrajev na Slov. do 1849), Loški razgledi (1958: Novi škofjeloški mestni red iz 1747), 900 let Kranja (1960: Razvoj uprave in sodstva na območju Kranja od srede 18. do srede 19. stol.), Kranjski zbornik (1970: Kranj in njegova širša okolica v prvi pol. 19. stol., Prispevek h gospodar. in družbeni zgod.; 1980: Položaj podložnikov gospostva Brdo pri Kranju v drugi pol. 18. stol.: 1985: Prispevki k zgod. Kranja med obema svet. vojnama; 1990: Občine na Kranjskem območju od 1941), 600 let ustavne in upravne zgod. mesta Ptuja (1979: Položaj in ustroj organizacije mesta Ptuja od srede 18. do srede 19. stol.), Zbornik občine Domžale (1979: Domžalsko območje v prvi pol. 19. stol.), Kamnik 1229–979 (1980: Kamniško območje od srede 18. do srede 19. stol.), Zgodovina Lj. (1984: Lj. v 18. in prvi pol. 19. stol.), Priročniki in karte o organiz. strukturi v deželah Kor … (1988, tudi urednik: Uprava Štajer., Kor., Kranj. in Primorja 1747/8 do 1848, Uprava Štajer. … 1848–1918), Zbornik ob 90-letnici Zgod. arhiva Lj. (1988: Občinski red za Kranjsko l. 1866). Ponatisu očetove knj. Zgod. mesta Kranja (1982) je dodal Novejša dognanja o zgod. Kranja in njegovega območja.

Prim.: osebni podatki; Dnevnik 1984, št. 156 (s sliko); Glas 1984, št. 49 (s sliko). Umek

Umek, Ema: Žontar, Jože (1932–2020). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi909851/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine