Slovenski biografski leksikon

Wollman Frank, literarni zgodovinar, r. 5. maja 1888 v Bohušovicah (okr. Litoměřice) uradniku Františku in Mariji r. Čečelín, u. 9. maja 1969 v Pragi. Po klas. gimn. 1899–907 v Pragi je tu štud. na Karlovi univ. 1907–11 narodopisje, slovan. in primerj. književnost (prof. J. Polívka, J. Máchal, V. Tille), 1912 pa na univ. v Berlinu (prof. A. Brückner); prom. je bil 1917 v Pragi z dis. Pověst o Bílé paní v literatuře a tradicích čes. lidu (obj. Národopisný věstník českoslovanský 1912/3). Služboval je kot prof. na učiteljiščih v Jičínu (1913–7), Soběslavi (1917–8), Bratislavi (1919–22) in 1922–5 na realki prav tam. 1922 se je habilitiral na Karlovi univ. z delom Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské (obj. Národop. věstník českoslovanský 1920–1, 1923, 1925), 1925 pa bil imenovan za izr. prof. slo-van. primerj. knjiž. na univ. J. A. Komenskega v Bratislavi, 1927–59 tudi na Masarykovi univ. v Brnu, kjer je zlasti po 1945 kot dekan fil. fak. posvetil veliko truda organizaciji pedag. in znanstv. dela, 1948–50 bil tudi dekan gledal. fak. in prorektor. Od 1940 je sicer živel v Pragi, bil 1946–69 sourednik revij Slavia in od 1947 Slovesná věda. 1952 je postal dopisni član Čsl akad. znanosti, 1969 (3 mesece pred smrtjo) pa zunanji dopisni SAZU.

W. je po gradivu v jsl gledališčih in arhivih raziskoval dramatiko južnoslovan. narodov ter o njej napisal obsežne in temeljne monografije: Srbochorvatské drama (Bratislava 1924), Slovinské drama (ib. 1925; ocene: F. Albreht, LZ 1925, 763–5; GLLjD 1925/6, št. 14; F. Govekar, J 1926, št. 65; F. Koblar, S 1926, št. 69; T. Debeljak, DS 1927, 252–7, 284–7; C. Debevec, Kron 1937, 156–61 — dopolnitve), Bulharské drama (ib. 1927, 1928) in sintezo dotedanjih dognanj Dramatika slovanského jihu (Praga 1930). Vrsto razprav je obj. v časopisih in zbornikih, mdr. Slavia (1923–4), Slovanský přehled (1925), České divadlo (1925: Počátky slovin. dramatiky a A. T. Linhart), Sborník prací věnovaný Janu Máchalovi … (1925: Veronika Desenická …), Sborník fil. fak. Univ. Komenského v Bratislavě (1925: První dramatisace zrady Tugomírovi a Gerovy), Prúdy (1925: Slovinský dramatik Ivan Cankar), Sborník Václavu Tillovi (1927). — S področja shrv. književnosti je zlasti obsežna študija Njegošův deseterec (Slavia 1930–1). Napisal je tudi nekaj podrobnih ocen del C. Lucerne, A. Vaillanta, G. Gesemanna, Pavla Popovića idr. — Pomembne so razprave o čsl-jsl kulturnih stikih, ki jim je v že omenjenih knjigah posvečal veliko pozornost (posebej pa pisal o tem v časopisih Čsl-jsl revue 1931–2, 1934–5; Centralnaja Evropa, Praga 1933; Slavia 1947–8 idr.). 1932–3 je prepotoval skoraj vso Sjo in zah. Hrvaško, turist. in strok. opažanja opisal v knj. Severozápadní Jugoslávie (Praga 1935; gl. B. Borko, J 1936, št. 20; A. Šimčik, Hrv. Revija 1936, 666).

Teoretična in metodološka vprašanja komparativistike, zlasti metodologija proučevanja slovan. književnosti, njihovi odnosi in vplivi ter vezi s svet. književnostjo so ga že zgodaj močno pritegovala, kar dokazujejo knjige in razprave, s katerimi se je uvrstil med vodilne češke slaviste svojega časa: Slovesnost Slovanů (Praga 1928), prvo in doslej edino delo, ki obravnava slovan. literature s primerjalnega stališča in je še danes aktualno; K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské (Brno 1936), Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů (Praga 1958), Slavismy a antislavismy za jara národů (Praga 1968, gl. B. Borko, Delo 1969, št. 100) ter razprave v časopisih: Slavia 1923–69 (npr. 1959: Metodika srovnávací lit. vědy slovan. na IV. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě; 1961: Vztahy a působeni mezi lit.; Šafařik jako lit. badatel; Slovanství Šafařikovo a Ševčenkovo; Šafaříkův veědecký odkaz a M. Murko; 1966: Slované v Evropě), Slovo a slovesnost (Praga 1935: Věda o slovesnosti), Prager Rundschau (1937: Zur vergl. Literaturwiss.), Ročenka Slovan. ústavu (1939–46), Slovan. přehled (1948: Terminologie slovan. součinnosti), Slovesná věda (Praga 1949: Stav a úkoly slovan. filologie v Čsl) ter zbornikih: These I. sjezdu slo-van. filologů (Praga 1929: Eidografická methoda; Problémy srovnávacího studia lit. slovan, a lidového podání), Slovanská vzájemnost (Praga 1938: Kollárův mesianismus), Slovanství čes. nár. životě (Brno 1947: Český slavismus, jeho minulost a program), Obrysy slovanstva (Praga 1948: Duch a celistvost slovan. slovesnosti), Sborník prací fil. fak. brněnské univ. … (Brno 1955, 1958, 1959, 1961), Čsl přednášky pro. IV., V., VI. mezinár. sjezd slavistů … (Praga 1958, 1963, 1968), Slovanské študie II. (Bratislava 1959: Srovnávací metoda v liter. vědě; eno najboljših del v komparativni stroki sploh, podal pregled znanstvene literature, glavna načela in sodobno problematiko).

Kot pesnik (zbirka Bludný kámen, 1918, psevd. Frank Vlnovský) in dramatik sicer ni bil posebno uspešen, vendar imajo njegove igre, zlasti Bohokrál (1921) s snovjo o Aleksandru Makedonskem in ciklus Velká Morava (1924: Mojmír, Rostislav, Svatopluk) literarno vrednost; obojega pa je veliko ostalo v rkp (npr. drama iz časov Karla IV. Stavitel a d'ábel).

W. se je pod vplivom J. Polívke posvetil proučevanju ljudskega slovstva slovan. narodov in se temeljito seznanil s primerjalno metodo A. N. Veselovskega, kateri se ni nikoli odrekel. Uvajal je moderne razisk. metode v literarni vedi, zlasti pa je položil temelj primerjalnim raziskavam slovan. literatur. Njegova knjiga o slov. drami je prvo sistematično, na primerj. metodi grajeno analitično delo od začetkov do 1924. Kljub nekaterim vsebinskim in tehničnim pomanjkljivostim se še vedno uvršča med temeljna dela o slov. dramatiki in gledališču.

Prim.: Bibl JLZ 3; SGL; Soupis prací F. Trávnička a Franka W-a, Praga 1938; nadaljevanja so izšla za 1938–48 v: Pocta F. Trávničkovi a F. W-ovi, Brno 1948, 533–5 (s sliko); za 1948–58 v: F. W-ovi k sedmdesátinám, Praga 1958, 586–8 (s sliko); za 1958–70 v: Slavia 1970, 152–5; B. Borko, J 1938, št. 107; B. Beneš, Český lid 1958; A. Pražak, Slovesná věda 1947/8; K. Krejčí, Slovanský přehled 1948, 344–5; J. Krystýnek in V. Kudělka, ib. 1958, 180–1; A. Popovič, Slovenská literatúra 1958, 252–4; R. Žatko, Slovenský národopis (Bratislava) 1958, 562–6 (s sliko); A. Popovič, Divadlo (Martin) 1963; Česka literární bibliografie 1945–63, Praga 1964; O. Berko-pee, NRazgl 1968, 263; B. Borko, Delo 1968, št. 128; isti, Delo 1969, št. 137, 138; J. Krystýnek, Sborník prací filos. fak. brněnské univ., D, 1968, 219–21; D. Moravec, GLLjD 1969/70, št. 1 (s sliko); isti, Vezi med slov. in češko dramo, 1963; V. Kudělka, čsl rusistika 1970; LSAZU 1970, 41, 81 (s sliko); M. Kudelka, Z. Šimeček idr., Čsl práce o jazyce, dějinách a kultuře slovan. narodu od r. 1760, Praga 1972, 514–7; Enciklopédia slovenská, Bratislava, VI, 1982. O. B.

Berkopec, Oton: Wollman, Frank (1888–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi846018/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine