Slovenski biografski leksikon

Vrbnjak Viktor (Zmago), zgodovinar in arhivist, r. 6. jul. 1934 v Seliščih (obč. G. Radgona) kmetici Frančiški Vrbnjak, živi v Selnici ob Dravi. Osn. šolo je obiskoval v Vidmu ob Ščavnici (1941–7), gimn. v G. Radgoni (1947–51), M. Soboti (1951/2) in Mrbu (1953–5). Od 1955 je študiral na lj. Univerzi slavistiko in 1961 diplomiral iz slov. in shrv. s književnostjo. Po vojaščini je bil 1962–84 arhivist za šolstvo, privata in društva v Pokraj. arhivu Mrb. – V Klubu prleških študentov je sodel. pri organiz. zgod. obletnic, za zbornik Srečanje (1958) napisal čl. Prleški študentje v času. Ob spodbudah A. Slodnjaka in J. Glazerja se je vedno bolj poglabljal v zgod. Slov. na Štajerskem 1848–1918. Začetek je razstava ob 90-letnici bésede v Bučkovcih (1957, s sodel. J. Glazerja; gl. Ptujski tednik 1957, št. 34, podpis: V. V.). Sledile so štev. razstave v Mrbu in drugod, deloma v zvezi s popularizacijo arhivske službe, sloneče na nadrobnejšem razgledu po dobi, bogate z gradivom krajevne zgod. in z izčrpnimi posnetki. Obravnavale so šolstvo (npr. Bučkovci, Fram, Jakobski Dol, Juršinci, Kamnica, Ljutomer, Mrb, Ptuj), pomembne dogodke (npr. obletnice Zgod. društva Mrb, krajevne kronike v Mrbu), osebnosti (npr. O. Caf, P. Dajnko, J. Glazer, A. Krempl, L. Šušmelj); v Štud. (Univ.) knjižnici v Mrbu je pripravil razstavi o F. Bašu (s sodel. J. Glazerja) in P. Turnerju. V zvezi z razstavami je objavil v časnikih nekaj priložnostnih člankov.

Na novo je preučil 1. slov. tabor v Ljutomeru ter o njem pisal v Pomurskem vestniku (1958, št. 20–25; prim. ZČ 1960, 275), Dialogih (1968) in zlasti izčrpno v zborniku Svet med Muro in Dravo (1968), ki ga je kot urednik pripravljal že izza štud. let in zanj pridobil odlične sodelavce. Z V. Sterletom je ur. brošuro Zgod. društvo v Mrbu 1903–78 (1978; napisal čl. Prispevek k zgodovinopisju na Slov. Štajerskem). Pisal je tudi o ljutomerski čitalnici (Pomurski vestnik 1958, št. 5), žalskem taboru (NRazgl 1958, 426–7), razvoju slovenstva v Mrbu (7 dni 1964, št. 44–6), F. Kovačiču (Vestnik, Mur. Sobota, 1967, št. 43), I. Vuku (ib. 1967, št. 43) idr. V Zborniku občine Slov. Bistrica (1983) je izšel 1. del razprave Dogodki na Slovenjebistriškem med l. 1848 in 1875, v zborniku Ruška kronika (1985) raziskal osnovno šolstvo v Rušah do 1918. Ocenil je kulturno-polit. del Savinjskega zbornika (NOja 1960) in popis slov. doktorantov v knjigi F. Krollerja Dissertationsverzeichnis der Universität Graz 1872–1963 (ZČ 1965). Sodeluje pri SBL (od 1967) in EJ, za KLSje IV (1980) je zbral pomembne krajane občin Ljutomer, Slov. Bistrica, G. Radgona, Lenart in Ptuj (deloma tudi za druge občine). Na zborovanjih slov. zgodovinarjev sodeluje od 1968 pri t. i. »reviziji slov. zgod.« (gl. V. Melik, ZČ 1981, 329–30) in je v tem okviru obdelal pol. in kult. življenje Slov. na Štajerskem od zač. obnovljene ustavne dobe do konca 1. svet. vojne.

Prim.: osebni podatki; arhiv lj. Univerze in Pokr. arhiva Mrb; SBibl 1957–; Zbornik občine Slov. Bistrica, 1983, 590. Htn.

Hartman, Bruno: Vrbnjak, Viktor (1934–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi819655/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine