Slovenski biografski leksikon

Ukmar Josip, naravoslovec, fitocenolog, r. v Koprivi na Krasu 21. avg. 1894 kmetu Jožetu in Frančiški r. Ukmar, živi v Sežani. Osn. šolo je obiskoval od 1900–7 v roj. kraju, šolo za trgov. pomočnike 1908–11 v Trstu. Tu je bil zaposlen kot trgov. vajenec in pomočnik od 1911–4 in 1919–25; vmes bil 1914 mobiliziran, poslan na fronto v Galicijo in od 1915 do 1919 v ruskem ujetništvu (v saratovski guberniji, delal na posestvu Ustinov). L. 1926 se je priselil v Lj. in bil tu do 1940 samostojni trgovec (Gosposka ul. 5); jeseni 1941 se je vrnil v Koprivo in se vključil v osvobod. gibanje kot obveščevalec vaškega aktiva OF za POS na Krasu, dajal zatočišče polit. delavcem (Fr. Štoka – SBL III, 690; A. Dugulin–Maks) in možnost ilegal. sestankov na domu. Od 1945–66 je kot terenski raziskovalec in poročevalec sodeloval s štev. ustanovami, mdr.: z Biol. inšt. SAZU, Kmetij. inšt. Sje, Gozdar. inšt. Sje (IGLIS) in s Čebelarskim zavodom. Zaradi izrednega zanimanja za naravosl. vede, zlasti za botaniko, je kot nevpisan slušatelj poslušal predavanja F. Jesenka (SBL I, 409), J. Hadžija, Gabrijela Tomažiča in se kot samouk razvil v priznanega naravoslovca, pomologa in fitocenologa. Na Krasu je raziskoval floro in favno, rastlin. združbe, fitocenologijo ter organiziral fitocenološke ekskurzije. – L. 1956 je postal častni član ZIT sekcije gozdarstva v Sežani (za zasluge pri pogozdovanju Krasa); 1975 pa prejel priznanje Zemljiške skupnosti za Kras (v Sežani). – Napisal je štev. članke o oljki, vinski trti, kserofitnih, zdravilnih in okrasnih rastlinah, o njih boleznih in škodljivcih ter o kraških tleh in jih objavljal mdr. v časopisih: Ljudski tednik (1947), Soča (1949), SVV (1950–8), Kmetijski vestnik (1952–4), Moj mali svet (1971), Sodobno kmetijstvo (1971). Pomemben je tudi kot zbiralec terminoloških izrazov v biologiji. – Prim.: osebni podatki; SocKiG 1966, 208; Kras (Sežana) 1975, št. 5. Adč.

Adamič, France: Ukmar, Josip (1894–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi742779/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

UKMAR Jože (Josip), naravoslovec, fitocenolog, r. 21. avg. 1894 v Koprivi na Krasu, u. 5. jul. 1982 v Sežani. Oče Jože, kmet, mati Frančiška Ukmar. Osn. š. od 1900–07 v Koprivi, š. za trgov. pomočnike 1908–11 v Trstu, kjer je bil zaposlen kot trgov. vajenec in pomočnik (1911–14 in 1919–25); med prvo svet. vojno je bil mobiliziran, poslan na fronto v Galicijo in od 1915 do 1919 v ruskem ujetništvu; v saratovski guberniji je delal na posestvu Ustinov. 1926 se je preselil v Lj. in bil tu do 1940 samostojen trgovec živilske stroke (Gosposka ul. 5); jeseni 1941 se je vrnil v Koprivo in se vključil v OF. Od 1945–1966 je kot terenski raziskovalec in poročevalec sodeloval z Biološkim inštitutom SAZU, Kmetij. inštitutom Sje, Inštitutom za gozdarstvo Sje - IGLIS, Zavodom za čebelarstvo SRS, s podjetjem Slovenija sadje ter Kmetij. zavodom v Gor. in Kopru. Zanimal se je za naravoslovne vede, zlasti za botaniko, ampelografijo, dendrologijo in pomologijo, zato je kot nevpisan slušatelj poslušal predavanja Fr. Jesenka, Jovana Hadžija, Gabrijela Tomažiča in se kot samouk razvil v priznanega naravoslovca, pomologa in fitocenologa. Na Krasu je raziskoval floro in favno, rastlinske združbe, fitocenologijo ter organiziral strok. ekskurzije slušateljev in ljubiteljev narave in Krasa. – 1956 je postal častni član Zveze gozdar, inž. in tehnikov, sekcije v Sežani, za zasluge pri pogozdovanju Krasa, 1975 je dobil priznanje Zemljiške skupnosti za Kras v Sežani. Objavil je številne članke o oljki, vinski trti in vinu teranu, o kserofitnih, zdravilnih, dišavnih in okrasnih rastlinah, o njih boleznih in škodljivcih ter o kraških tleh (jerovica - terra rossa, fliš, humus), največ v Proteusu, v Soči, v LdTd, SlovJ, SVV, Sodobnem kmetijstvu in Kmečkem glasu. Pomemben je tudi kot zbiralec terminoloških izrazov v biologiji.

Prim.: Osebni podatki; SocKiG 1966, 208; Kras, Sežana 1975, št. 5; Gosp 30. jul. 1982; SBL IV,275; Delo 10. jul. 1982.

Adč.

Adamič, France: Ukmar, Josip (1894–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi742779/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine