Slovenski biografski leksikon

Turšič Ivan – Iztok Rakovec, nar. heroj, podpolkovnik, r. 28. sept. 1922 na Rakeku kmetu Janezu in Mariji r. Modic, padel 29. jul. 1944 pri Lokvah. Po končani osn. šoli v r. kraju je delal na dom. kmetiji. Poleti 1941 se je vključil v NOB in bil med prvimi partizani Notranjske, se bojeval v Krimskem bat., spomladi 1942 v III. bat. Notranj. odreda bil vodja tehn. skupine, 9. jun. postal njegov obveščev. oficir. Ob ustan. Loškega partiz. odreda 1942 je bil T. do srede sept. vršilec dolžnosti politkomisarja in hkrati politkomisar I. bat. istega odreda; z njim v 2. pol. okt. 1942 odšel v Slov. primorje, ob reorganizaciji tamkajšnjih partiz. enot postal politkomisar III. bat. Soškega odreda, z njim sodeloval v mnogih akcijah na Krasu in Pivki. Ko se je febr. 1943 Soški odred razdelil na Severnoprimor. in Južnoprimor. odred, je T. postal politkom. slednjega in po ustan. V. slov. brigade Simon Gregorčič apr. 1943 njen prvi politkom. Dne 4. maja i. l. se z njo bojeval v Kneških Ravnah, bil ranjen, 1. avg. imenovan za komandanta na novo ustan. Primor. odreda, avg. 1943 še za politkom. Po kapitulaciji Ital. je sodeloval v bojih na gor. fronti, sredi sept. 1943 postal komandant na novo ustan. Južnoprimor. odreda, ki je držal južni odsek gor. fronte, 23. sept. bil imenovan za komandanta brigade Srečka Kosovela, s katero je dosegel mnogo zmag na Krasu, v Brkinih in na Pivki. V sovražni januar. ofenzivi 1944 proti enotam IX. korpusa na Trnovski planoti se je bojeval na Predmeji, kmalu postal načelnik štaba XXXI. divizije, čez mesec dni komandant XXX. divizije. Jul. 1944 je bil ponovno ranjen, kljub prestreljeni nogi vodil operacije v ofenzivi na črti Predmeja–Lokve–Čepovan, po silovitem napadu (kot diviz. komandant osebno sodeloval) sovražnika prisilil k umiku. Ko se je vračal v svoj štab, je naletel na eno izmed razpršenih sovražnikovih skupin in po kratkem boju padel zadet v glavo. – Bil je večkrat odlikovan, 20. dec. 1951 proglašen za nar. heroja. – Prim.: r. matice Cerknica 1922, 281, zap. št. 84 (Matični urad Cerknica); Zbornik dokumentov in podatkov o NOV jsl narodov. Del VI., knj. 3–13 (1956–1969); Zbornik nar. heroja Jsle. Bgd 1957, 819 (s sliko). T. F.

Ferenc, Tone: Turšič, Ivan (1922–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi738343/#slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

TURŠIČ Ivan - Iztok, kmet, partizanski komandant in komisar na Primorskem, r. 29. sept. 1922 na Rakeku, u. 29. jul. 1944 na Lokvah v Trnovskem gozdu. Oče Ivan, kmet iz Bezuljaka pri Begunjah (Cerknica), mati Marija Modic, kmetica z Rakeka. Kot 18-leten fant je v jeseni 1941 odšel k part. na Notranjskem. Mar. 1942 je z bataljonom Prim. odreda prišel na Prim. in od mitraljezca hitro napredoval do komandanta divizije. Od 24. okt. 1942 do 13. febr. 1943 je bil komisar 3. kraškega bataljona Soškega odreda; od 13. febr. do 11. apr. 1943 komisar Južnoprim. odreda; od 11. apr. do 1. avg. 1943 komisar Gregorčičeve brigade in se apr. 1943 z njo udeležil pohoda prvih dveh prim. brigad v Ben. Slovenijo; od 1. do 26. avg. 1943 komandant in od 26. avg. do 15. sept. 1943 komisar Prim. odreda; od 23. sept. 1943 do 4. mar. 1944 komandant 19. Kosovelove brigade in se febr. 1944 z njo udeležil drugega pohoda 30. divizije IX. korpusa v Ben. Slovenijo; od 4. mar. do konca apr. 1944 načelnik štaba 31. divizije IX. korpusa in od takrat do smrti komandant 30. divizije IX. korpusa. Imel je čin majorja. Padel je v sovražni ofenzivi na Lokvah, pokopan z vojaškimi častmi, cerkvenim obredom in ob udeležbi velikega števila civilnega prebivalstva na Otlici. Kot komandant 30. divizije je dal pobudo za izdajanje divizijskega glasila Tekmujemo. Bil je dober ljudski govornik, tovariški in neustrašen borec in sposoben ter med borci in civilnim prebivalstvom splošno priljubljen poveljnik. Za narodnega heroja je bil proglašen 30. dec. 1951.

Prim.: Žup. arh. na Rakeku; dr. T. Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo (Knjižnica NOV in POS 4/1, 1973); Radoslav Isaković - Rade, Kosovelova brigada (Knjižnica NOV in POS 22, 1973); knjiga Narodni heroji NOVJ; Leto borb ob Soči (Izdaja prop. odseka IX. korpusa, 1944); spomini pisca tega čl.

Koren

Koren, Jože: Turšič, Ivan (1922–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi738343/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine