Slovenski biografski leksikon

Turk Danilo – Joco, igralec, organizator in publicist, r. 26. nov. 1912 v Trstu mizarju Dominiku in Frančiški r. Fabjan, živi tam. Obiskoval je slov. osn. šolo 1917–22 v Tomaju in Trstu, 1922–5 meščan. šolo (1925 mala mat.), 1926–8 ital. tehn. sred. šolo (mizar. stroka), med šolanjem in po njem pa bil mizar. preddelavec pri očetu. Zaradi udeležbe v tržaš. slov. nar. življenju se je 1930 moral umakniti v Jslo; bil je mizar v delavnicah Jsl drž. železnic v Mrbu, takoj po prihodu iskal stik z gledališčem, bil najprej odrski delavec, statist, v sezoni 1936/7 že stalno angažiran in zaposlen kot inspicient, hkrati pa obiskoval 2-letno igral. šolo Jož. Koviča in Vl. Skrbinška (SBL III, 337–8) ter nastopal v manjših epizodnih vlogah. Apr. 1941 (ob prihodu Nemcev) se je umaknil v Lj.; tu ga je zajela ital. vojaška oblast in kot dezerterja zaprla v Trstu, okt. i. l. pa vključila v redno vojsko. Maja 1943 je T. ušel k partizanom na primor. ozemlje (Stjenkova in pivška četa, Gregorčičeva in Gradnikova brigada), po kapitulaciji Ital. prišel v štabe divizij in IX. korpusa. Odslej se je T-ovo delo usmerilo v zbiranje in organizacijo močnejših propagandnih skupin, ki so po začetnih izrazito propagandnih akcijah vedno bolj zasledovale zahtevnejše pevske in igralske cilje. Jan. 1944 je z njeg. prizadevanjem nastala prva igral. skupina na Primor. T. jo je vodil do srede marca, nato je bil zadolžen za sestavo druge; obe skupini sta bili poklicani na gledal. tečaj v Belo krajino, T. pa je začel z organizacijo tretje, imenovane Korpusna igral. skupina (KIS); z njo od maja obšel velik del Primor., poleti in jeseni célo Beneško Sjo in Rezijo (gl. T-ovo brošuro Po Benečiji in Reziji. 1945 ciklost., v Muzeju NOB Lj., z nekaj anekdotami). V Cerknem je organiziral prezidavo nekdanje ital. vojašnice v dom ljud. kulture, ob odprtju so igrali M. Bora–Pavšiča, Finžgarja in Čehova ter peli Vodopivčevo spevoigro Kovačev študent. Po vrnitvi vseh 3 igralskih skupin iz Bele krajine se je nov. 1944 iz njih izoblikovala enotna igral. skupina s T-om na čelu in končala svojo pot maja 1945 v Gor. in Trstu. Skečev ter enodejank, ki jih je T. za svoje igral. skupine ponajvečkrat samo improviziral in le redkoma zapisal, ni objavil. O organizaciji mitingov, njihovi vsebini in partizan. igral. doživljajih je pisal v Partizanski dnevnik (Slov. Primorje, Gorenjsko 1943–5) in v GL SNG Trst 1945/6, Kol OF 1949, Borca 1966, Dokumente SGM 1967 (spomini na partizansko gledališče).

Po osvoboditvi je bil T. načelnik odseka za ljud. prosveto in kulturo pri Pokrajin. NOO za Slov. primorje in Trst (dejaven pri obnavljanju in ustanavljanju prosv. organizacij v Trstu in coni A); podpreds. Slov. hrv. prosv. zveze v Trstu, vzporedno se udeleževal dela za organizacijo slov. gledal., od 1950–69, ko je šel v pokoj, je bil stalno angažirani igralec pri SNG v Trstu, pri njem delal tudi kot organizator in tehn. urednik GL, publikacij Almanah (1956–64) in Zbornik SNG (1965–) Trst. Kot igralec je T. rasel iz gledal. prakse, ob delu z režiserji in ob tovariših–igralcih. Je improvizator, ki je oblikoval epizodne komične vloge in jim v povojnem Trstu pridružil nekatere karakterne: Rožmanov Janez (C. Golar, Vdova Rošlinka, 1945/6), Obrščak (J. Jurčič, Deseti brat, 1945/6), dr. Mrož (M. Bor–Pavšič, Raztrganci 1945/6), Krotkin (M. Gorki, Vasa Železnova, 1953/4), Jajčnica (N. V. Gogolj, Ženitev, 1955/6), Montano (W. Shakespeare, Othello 1963/4), Sitnež (S. Vuga, Bernardek 1964/5), Kalander (Iv. Cankar, Hlapci, 1965/6) idr.; z naslov. vlogo Martina Krpana v dramatizacij. priredbi M. Mahniča 1969 proslavil 35-letnico gledal. dela. Igral je manjše karakterne vloge tudi pri trž. radiu (Rowley v R. Sheridan, Šola za obrekovanje; Sadi v M. Držić–M. Rupel, Boter Andraž), v televizij. igrah in nadaljevankah, a tudi v dom. (mdr. Ti loviš, 1961; Družin. dnevnik, 1962; Naš avto, 1963; Kratko poletje, 1965) in koprodukcijskih filmih. –  Prim.: osebni podatki; SGL III, 744; Zssl VII, 282; GL SNG Trst 1965/6, št. 3; 1969/70, št. 1 (s sliko in seznamom vlog od 1933–41 v Mrbu in 1945–69 v Trstu); GL SNG Mrb 1969/70, 172, 355–6; PDk 1965, št. 115 (s sliko); 1969, št. 238 (s sliko); VMrb 1973, št. 244 (s sliko); LDk 1978, št. 259 (s sliko). – Slika: Dokumenti SGM 1967, 418 sl. Smj.

Smolej, Viktor: Turk, Danilo (1912–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734788/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine