Slovenski biografski leksikon

Turina Vladimir, šolnik in prosv. delavec, r. 26. maja 1908 v Tržiču (Monfalcone, It.) carin. uslužbencu Ivanu in Alojziji r. Furlan, živi v Trstu. Obiskoval je 1914–8 osn. šolo CMD v Kopru, 1. razr. slov. gimn. v Trstu, po ukinitvi le-te pa 1919–23 šolo CM pri Sv. Jakobu, opravil izpit čez meščan. šolo v Postojni ter se 1923/4 vpisal v 1. letnik zasebne trg. šole v Trstu; obiskoval 1924–8 trg. akad. v Lj. (z mat.); nato je štud. na fak. za gospodar. in trg. vede univ. v Trstu, bil 1935 prom. Tu je nastopil službo pri zas. firmi (Gino Calligaris iz Krmina), jan. 1936 bil aretiran, skupaj z drugimi mladinci obsojen na petletno konfinacijo (otok Ponza, nato Ruota in Locra v Kalabriji), po amnestiji jeseni 1937 pribežal v Jslo in bil: do apr. 1938 knjigovodja tvrdke Imre Kereny Exp.-Imp. v Dubrovniku, 1938–9 pri Savezu nabavlj. zadruga drž. službenika in 1939–44 prokurist in podravnatelj pri d. d. Automobil v Bgdu. Apr. 1941 so T-o aretirali pripadniki SS, po izpustitvi je bil do 1944, ko je Bgd zapustil, pod stalnim nadzorstvom. L. 1945 prisilni likvidator podjetja Automobil, poslej blagajnik pri DOZ do jan. 1946, ko je bil pozvan v Trst za prof. na slov. trg. akad.; 1947–54 je bil ravnatelj trg. strok. šole, od okt. 1954 ravnatelj trg. tehn. zavoda »Žiga Zois«, 1975 upokojen.

T. je bil 1924 soustanovitelj društva slov. visokošolcev N. Tommaseo v Trstu ter tudi sicer sodeloval pri mladin. gibanju; bil je zadnji preds. mladin. društva v Rojanu (Trst) do njeg. razpusta 1927; v Trstu in na Opčinah je sodeloval pri raznih prosvetnih organizacijah, je član nadzor. odbora Stalnega slov. gledališča v Trstu in Slov. kluba (od ustan. 1962, 1965–72 preds.). – Napisal je učbenik Trgovsko računstvo in knjigovodstvo za trg. strok. šole. 1948 (skupaj z Leop. Zubalićem), sodeluje od 1947 s članki pri tedniku Gospodarstvo (Trst, ok. 50 člankov), Jadran. kol (1966, 1969), PDk (1969, 1970), Zalivu (1968, 3–51) ipd. – Psevd.: drt, v. t., Rado Lautin. – Prim.: osebni podatki; L. Čermelj, Spomini na moja tržaška leta. 1969, 96 (skupin. slika); isti, Slov. in Hrvatje pod Italijo. 1965, 58, 283; PDk 1975, št. 278 (s sliko), št. 291 (s sliko); 1978, št. 131. Črm.

Čermelj, Lavoslav: Turina, Vladimir (1908–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi733959/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

TURINA Vladimir, šolnik, družbeni in kulturno-prosvetni delavec, r. 26. maja 1908 v Tržiču (Monfalcone), u. 20. okt. 1986 v Trstu, pokopan na Opčinah. Oče Ivan, carinski uslužbenec, mati Alojzija Furlan, gospodinja. Osn. š. CMD obiskoval v Kopru (1914-18), prvi razr. gimn. v Trstu (1918-19). Ko so šolo zaprli zaradi »španske« in je po prihodu It. niso več odprli, je pri Sv. Jakobu v Trstu obiskoval CMD šolo (1919–23), opravil izpit čez mešč. š. v Postojni, nato obiskoval zasebno trgov. š. v Trstu (1923–24) in Trgov. akad. v Lj. (1924–28), maturiral jun. 1928. Na Fak. za gospodar. in trgov. vede U v Trstu (1931–35) je promoviral jun. 1935. Od avg. 1935 do jan. 1936 je bil v Rubijah (Komen) likvidator podružnice zasebne družbe Gino Calligaris iz Krmina. Zaposlitev je prekinil zaradi aretacije 6. jan. 1936. Od okt. 1937 do apr. 1938 je bil knjigovodja exp.-imp. Imre Kereny v Dubrovniku, od apr. 1938 do mar. 1939 uradnik Saveza nabavljačkih zadruga drž. uslužbenika V Bgdu, od maja 1939 do okt. 1944 prokurist in podravn. družbe Automobil d.d. v Bgdu, od nov. 1944 do febr. 1945 prisilni upravitelj istega podjetja, od maja 1945 do jan. 1946 blagajnik pri DOZ v Bgdu, nakar je na povabilo PNOO iz Trsta odšel v Trst. Od okt. 1946 do nov. 1947 je bil prof. na Slov. trgov. akad., od nov. 1947 do sept. 1954 ravn. Trgov. strok. š. v Trstu, od 1. okt. 1954 do upokojitve 1975 ravn. Trgov. tehn. zavoda Žiga Zois v Trstu, nakar je še dve leti predsedoval maturitetnim komisijam. Nov. 1958 je opravil v Rimu izpit za poučevanje slov. jezika na višjih sred. š. z it. učnim jezikom, okt. 1972 pa v Rimu izpit za rednega ravn. na trg. tehn. zavodih v It. - V mladih letih je bil zelo aktiven v mladin. društvih na Tržaškem. 1924 je bil soustanovitelj Društva slov. srednješolcev Nicolò Tommaseo v Trstu, član in zadnji preds. mladin. društva Zarja v Rojanu do razpustitve 1927, član in zadnji preds. Društva slov. srednješolcev iz It. Zora v Lj. (društvo je bilo 1927 razpuščeno na pritisk iz It.). Član in preds. društva Istra v Dubrovniku, član in zadnji preds. društva Istra v Bgdu, član KPD France Rozman v Bgdu (1944–46), član odb. PD Vojka Šmuc v Vicolo ospedale militare v Trstu in v društvu učil Italijane slov., član in odb. društva Polet in PD Tabor na Opčinah, član nadzor. odb. Slov. gledališča v Trstu, od ustanovitve 1962 odb. Slov. kluba v Trstu in od 1965–72 njegov preds., član uprav, odb. Slov. dežel. zavoda za poklicno izobraževanje v Trstu (1983–86) in kot predstavnik zavoda 1983 imenovan v pokrajinsko komisijo za tržišče dela, preds. nadzor. odb. društva Ekonomist v Trstu (1982–86), podpreds. zadruge Naš Kras (1983–86). Od 1955 je bil član Pokraj. konzorcija za strok. izobraževanje v Trstu in kot edini Slovenec po zakonu kot ravn. DTTZ Žiga Zois član njegovega uprav. odb. - Zaradi mladinske narodne in protifaš. dejavnosti je bil 6. jan. 1936 aretiran od faš. policije, zaprt v Kopru in Coraneu in pred Posebnim sodiščem obsojen na 5 let konfinacije na Ponzi, v Ruoti (Potenza) in Locri (Reggio Calabria). Po dveh letih je bil izpuščen na osnovi sporazuma Stojadinović-Ciano, nakar je na poziv Zveze jsl. emigrantov iz Italije v Bgdu emigriral v Jslo. Apr. 1941 je bil aretiran od SS v Bgdu, izpuščen in postavljen pod polic. nadzorstvo do 1944, a kljub temu je s skladateljem in pevovodjem Sr. Kumarjem in srb. aktivisti delal v ileg. vrstah narodnoosvob. gibanja. - V Trstu je kot prof. skupno s prof. Leop. Zubaličem napisal učbenik Trgovsko računstvo in knjigovodstvo za trgovske strokovne šole (izd. ZVU 1948). Kot ravn. je izdal publikacijo 20 let trgovskega tehničnega zavoda (1965) in v izčrpnem uvodniku prikazal nastanek in razvoj šole. Poskrbel je za njeno poimenovanje po Žigi Zoisu in dosegel, da jemljejo slov. podjetniki v službo maturante te šole. Kot gospodar. strokovnjak je napisal izčrpno in z dokumenti podprto razpravo Gospodarsko uveljavljanje Slovencev na Primorskem v začetku stoletja (Zaliv 1968, št. 14–15, 3–51). Z gospodar. in narodopisnimi članki je sodeloval v Gosp od 1947 dalje skoraj do smrti (okr. 50 člankov), pisal je v PDk, JKol, v LitV ob odkritju kipa Ž. Zoisu na Trgov. zavodu (XX/l968–69, 190–92 s sl. kipa in ravn. T.). Predaval je na Radiu Trst A, radiu Koper in na RTV Lj., v Dolini na pobudo dolinske občine o slov. šolstvu. - Članke je podpisoval s polnim imenom ali s kraticami in psevdonimom: drt, v. t., Rado Lautin.

Prim.: Vprašalna pola pri OZN NŠKT (14. jan. 1970); L. Čermelj, Spomini na moja tržaška leta, 1969; Isti, Slov. in Hrv. pod Italijo, 1965; J. Koren, 75 bogatih, delovnih let dr. Vl. Turine, PDk 27 . maja 1983; M. Jevnikar, Ravnatelj dr. Vl. T., KolGMD, 140–41 s sl.; R. Petaros, Prof. Vl. T., IzvTrst 1988, 99-100; razni zapisi v listih in revijah ob smrti: Delo, Delo (Trst), Matajur, Bollettino d'informazione degli Sloveni in Italia, NL idr.

Koren

Koren, Jože: Turina, Vladimir (1908–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi733959/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine