Slovenski biografski leksikon

Šulek Bogoslav, zbiralec botanične terminologije, leksikograf, r. 20. apr. 1816 v Sobotištu (Hitra, Slovaška) nar. zavednemu slovaškemu protest. župniku Janu (sošolcu J. Kollára), u. 30. nov. 1895 v Zgbu. Študiral je filoz., pravo in bogosl., s posebnim veseljem tudi naravoslovje v Bratislavi, nekaj časa nadomeščal očeta v dušnopastir. službi, a zaradi telesne šibkosti in naglušnosti ta poklic opustil, se 1838 priselil k bratu zdravniku v Slav. Brod, 1839 v Zgb, tu se seznanil z L. Gajem idr. voditelji hrv. kult. in polit. življenja, v katerega se je vključil in postal eden najzaslužnejših hrv. rodoljubov Strossmayerjeve smeri. L. 1867 je v Rostocku prom. z disert. Memoria Rugerii Josephi Bošković. Bil je med ustanovitelji JAZU v Zgbu, od začetka njen član, od 1874 do smrti gospodar. tajnik. Zanimal se je za kult. in polit. življenje Slovencev, bil v osebnih in strok. stikih s tedaj na Hrv. službujočimi, mdr. s Fr. Erjavcem (SBL I, 167–8), I. Tuškom, M. Valjavcem. Pisal je članke in razprave s področja hrv. jezika, šolstva, politike, kulture, znanosti in gospodarstva, knjige in slovarje; (Rad 1882, knj. LXII, 187–229; Življenje in delo J. Bleiweisa; tudi Kres 1882, 400); v Š-ovi redakciji je 1874 izšel Hrv.-njem.-italijanski rječnik znanstvenoga nazivlja, osobito za srednja učilišta, s prispevki slovenskih strokovnjakov (Cigale, znanstvena terminologija, Predgovor). Za slov. kult. zgodovino je pomemben Š-ov Jugoslovanski imenik bilja. Zgb 1879, v katerem je od vseh rastl. imen skoraj polovica slov. (med njimi gradivo Fr. A. Breckerfelda, SBL I, 57, in Karla Zoisa; ostalo povzel deloma iz tiskanih virov, npr. Erjavec, Iz potne torbe, LMS 1875, največ pa iz rkp. različnih slov. zbiralcev, ki so jih Š-u sami poslali ali pa posredovali H. Freyer, SBL I, 189, I. Tušek – oba tudi lastno gradivo – in J. Bleiweis). Imenik je težnja zakasnelih ilircev po jezik. zbliževanju jul. Slovanov, ki jo je Š. v predgovoru izrečno navedel. Čeprav tu natisnjena slov. rastl. imena ne obsegajo vsega tedaj zbranega gradiva, je bilo vsaj delno zadoščeno želji po takem delu v slovenšč., ki ga je bil že pripravljal (SG 1858, 2. zv., 154) fizik J. Stefan (SBL III, 453–6). – Prim.: Cuvaj VII, 90, 202; Enc. leksik. zavoda VII, 323 (s sliko); NE IV, 756–7; OSN 13, 480–1 (Jihoslované); N 1879, 195; SN 1895, št. 279; LZ 1896, 62–3; Letopis JAZU 1896, 101–93; Znameniti Hrvati … Zgb 1925, 259 (s sliko). Bfn.

Bufon, Zmagoslav: Šulek, Bogoslav (1816–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi676380/#slovenski-biografski-leksikon (9. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine