Slovenski biografski leksikon

Sustič Josip, zadružni organizator in strokovni pisec, r. 21. jan. 1889 v Tolminu posestniku in trgovcu Andreju ter Juditi r. Perc, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1897–902 v Biljah pri Gor., pripravnico in klas. gimn. 1902–10 v Gor., srednjo in viš. sadjar. in vinograd. šolo 1912–4 v Klosterneuburgu; bil 1914–8 na rus. in ital. fronti, po vrnitvi 1918–21 v višji živinorej. šoli v Laa a/Th. (Avstr.); 1922 je bil na Dunaju hospitant v Hochschule f. Bodenkultur (odd. bakteriologija) in v i. 1. končal spec. zadr. živinorej. šolo v Grosstalerhofu na Bav. — Služboval je 1922–3 na veleposestvu grofa Barbo na Rakovniku pri Mokronogu, 1923–9 kot okr. kmet. ref. v Radovljici, 1929–35 v Kranju, 1935–41 v Ptuju; 1941–3 je bil pregnan v Perušič (Lika), 1943–5 v Zgbu pri Zavodu za zavarovanje proti toči; 1945–7 vodja okrožne kmet. službe v Nov. mestu, 1947–8 kmet. ref. na okraju Lj.-okolica, 1948–50, ko je bil upok., pa viš. kmet. svetnik pri min. drž. nabav in min. za drž. posestva v Lj. — Za svoje uspešno delo pri gospodar. in prosv. vzgoji kmeč. človeka je bil S. 1927 denarno nagrajen, 1933 dobil posebno pohvalno diplomo. Ob stoletnici viš. sadjar. in vinogr. šole v Klosterneuburgu je 1961 še z drugimi absolventi prejel naslov kmet. inž.

S. je organiziral in vodil poučna predavanja, krajše in daljše prakt. tečaje ter uspele kmet. razstave v Kranju (1930, 1932), Nov. mestu (1945), selekcijsko delo in vzrejališča ter sistematične gnojilne poskuse, krožke za pridelovanje krme in semen ter sadne drevesnice za višinske kraje; ustanavljal je živinorej. in mlekar. zadruge. L. 1932 je organiziral snemanje prvega kmet. poučnega filma v Jsli: Zadružna živinoreja in mlekarstvo na Slov. (danes v knjižnici Kmet. inšt. Sje); S. je zanj napisal scenarij in ga predvajal 1932 na potujoči kmet. razst. v modrem vlaku po Jsli. Objavil je več strok. člankov v K (1923–41), KL (1926–36), Oraču (1940–1), KG (1946) in v biltenu Drž. nabave (1948–50). Izdal je s Fr. Spiller-Muysom (SBL III, 424–5) Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. 1926, 444 str. ter uredil Kmetijstvo kranj. sreza. 1932 in Kmetijsko berilo. 1934. — Prim.: arhiv SBL; Bibliograf. odd. NUK; SKG 1967, št. 9 (ovitek). Adč.

Adamič, France: Sustič, Josip (1889–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631538/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

SUSTIČ Josip, kmetijski strokovnjak in zadružni organizator, r. 21. jan. 1889 v Tolminu, u. 4. jun. 1974 v Lj. Oče Andrej, posestnik in trgovec, mati Judita Perc, gospodinja. Po osn. š. v Biljah pri Gor. (1897–1902) je obiskoval pripravnico in klas. gimn. (1902–10) v Gor. in Višjo sadjarsko-vinogradniško š. v Klosterneuburgu (1912–14). S. je bil med prvimi vpoklican v svet. vojno in poslan na rusko bojišče, nato na začasno okrevanje v Celovec ter na kobariški odsek Soške fronte; udeležil se je pohoda do Piave. Po vrnitvi je obiskoval Višjo živinorejsko š. (1919–21) v Laa a/Th. v Avstriji; 1922 je bil hospitant na Visoki kmetijski š. (Bodenkultur) na Dunaju na oddelku za vrelno mikrobiologijo, istega leta je končal posebno zadružno živinorejsko š. v Grosstalerhofu na Bavarskem. - Služboval je na veleposestvu grofa Barbo na Rakovniku pri Mokronogu 1922–23, kot okrajni kmetijski referent v Radovljici 1923–29, v Kranju 1929–35 in v Ptuju 1935–41; med okupacijo je bil pregnan v Perušić (Lika) 1941–43, nato je služboval pri Zavodu za zavarovanje proti toči v Zgbu 1943–45, bil vodja okrožne kmetijske službe v Novem mestu 1945–47, kmetijski referent za okraj Lj.-okolica 1947-48 svetovalec pri Ministr. drž. nabav in Ministr. za drž. posestva do 1950, ko je bil kot višji svetnik upokojen. – S. je uspešno vodil priprave za okrajne kmetijske razstave 1930, 1932 v Kranju in 1945 v Novem mestu. Organiziral je številne dopolnilne tečaje za kmetovalce in kmečko mladino, selekcijsko delo v živinoreji ter razne demonstracijske poskuse in krožke za pridelovanje semen in krme; ustanavljal je živinorejske in mlekarske zadruge. 1932 je organiziral snemanje prvega poučnega filma: Zadružna živinoreja in mlekarstvo na Slovenskem (danes v knjižnici Kmetijskega inštituta Sje). S. je zanj napisal scenarij in ga predvajal 1932 na potujoči kmetijski razstavi v modrem vlaku po Jsli. Izdal je s Fr. Spiller-Muysom knjigo Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah, 1926, 444; uredil je knjižico Kmetijstvo kranjskega sreza, 1932, in Kmetijsko berilo, 1934; objavil je več strok. člankov v Kmetovalcu (1923–41), Kmečkem listu (1926–36), Oraču (194041), Kmečkem glasu (1946) in biltenu Drž. nabave (1948–50). Za uspešno delo pri gosp. in prosv. vzgoji kmečke mladine je 1927 dobil denarno nagrado, 1933 posebno pohvalno listino, ob stoletnici Višje sadjarske in vinarske š. v Klosterneuburgu 1961 pa je z drugimi absolventi dobil naslov kmetijski inženir.

Prim.: SBL III, 553; SKG 1967, št. 9 (ovitek); Podatek o datumu smrti je posredoval sin dipl. inž. Vinko Josip Sustič, Dragomer pri Lj.

Adč.

Adamič, France: Sustič, Josip (1889–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631538/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine