Slovenski biografski leksikon

Suhadolnik Stane, leksikograf in bibliograf, r. 20. nov. 1919 v Borovnici delovodju na žagi Jožetu in Mariji r. Modrijan, živi v Lj. V osn. šolo je hodil v r. kraju (1926–30), na klas. gimn. v Šentvidu nad Lj. (1930–9, z mat.), slavistiko je študiral 1939–42 in 1946 dipl. na lj. univ. Za časa okupacije je delal v OF, bil zaprt v Lj., interniran v Gonarsu, konfiniran v Oleggiu pri Novari, spet zaprt v Milanu, interniran v Maggiore pri Parmi, od tod pobegnil v sev. It., kjer je sodeloval od 1943 z italij. partizani. L. 1945 je bil kulturni referent pri jsl delegaciji v Milanu. Sept. 1945 je delal kot korektor pri SPor, bil 1945–6 prof. na niž. gimn. v Kamniku, 1946–9 na I. gimn. v Celju, 1949–57 na slov., italij. gimn. in učiteljišču v Kopru, 1957–9 bibliotekar v NUK, odtlej je viš. strok. sodelavec v Inšt. za slov. jezik pri SAZU, kjer opravlja tudi dolžnost tajnika. — Literarno se je S. začel udejstvovati s pesmimi, ki jih je objavljal v mlad. idr. listih (od 1935). Hkrati se je že v srednješol. letih pod vplivom prof. A. Breznika (SBL I, 59) in Jak. Šolarja (gl. čl.) navdušil za jezikoslovje, ki se mu je mogel poklicno posvetiti šele s prestavitvijo na SAZU. Tu vlaga vse svoje moči v leksikološko in leksikografsko delo z organiziranjem, koordinacijo in soavtorstvom pri kolektivnem Slovarju slov. knjižnega jezika. Na to delo se je pripravljal 1948–9 z ekscerpiranjem za slovar SAZU in drugim jezikosl. študijem, katerega sad so jezikovno vejanje (Istrski tednik 1951; SlovJ 1952; JiS 1957 –), članki in študije (npr. Cigaletov besednjak, JiS 1959/60, 225–30; Leksikografija pri Slov., EJ V, 511–3; Plasti in pogostnost leksike, JiS 1962–3, 45–9, 73–9, z Marijo Janežič; Problemi slov. leksikografije, Sdb 1963, 926–34; Slovarski pripomočki, JiS 1966, 186–92), obravnave raznih vprašanj v zvezi z nastajajočim slovarjem (Poskusni snopič Slov. slovarja knjiž. jezika. Lj. 1962, soavtor; Koncept novega slovarja knjiž. jezika, JiS 1968, 219–24; Glavne značilnosti Slovarja slov. knjiž. jezika, NRazgl 1970, št. 5, soavtor) in nekaj ocen (S. Bunc, Slovarček tujk, SlovJ 1952, št. 19; J. Cook, Potovanje okrog sveta, NOja 1953, 673–7; Zapiski na rob Priročnega leksikona, Bori 1955, 342–70; J. Pavlica, Frazeološki slovar v petih jezikih, JiS 1960–1, 200–5; Gradišnik-Kopriva-Naglič, Pomor. slovenšč., ib. 1961–2, 55–8; A. Breznik, Življenje besed, ib. 1968, 61–5). Zbiral je slov. pomorsko leksiko (ok. 60 000 listov, večidel v Leksikološki sekciji SAZU) in objavil Pomorsko izrazoslovje, SlovJ 1956, št. 23–6. O delu za slovar jo predaval na RTV, na slavist. zborovanjih idr.

V bibliografijo je S. posegel z nad 400 popisanimi enotami Slovenski dijaški listi (tipkopis v Bibliografskem odd. NUK), s člankom Nove bibliografije (JiS 1957–8, 371–4) in s poročilom Gspan-Badalić, Inkunabule v Sji (Knjižnica 1958, 79–80). — Literarnega značaja je S-ova antologija Pesmi o morju. Koper 1955 (ocene: C. Zlobec, LdP 1956, št. 10; M. Mejak, TT 1956, št. 4; P. Božič, LDk 1956, št. 29; M. Brecelj, SlovJ 1956, št. 7; –erg (= Slavko Hočevar), VMrb 1956, št. 11; L. Legiša, NSd 1956, 349–52), literarnozgodovinskega pa članek Prešeren in morje (PDk 1954, št. 10) ter razgovor ob otvoritvi Aškerčeve razstave v NUK (Aškerčev zbornik. Celje 1957, 211–3). Napisal je tudi več biografskih prispevkov, npr. o Ant. Brezniku (PDk 1954, št. 75), o Iv. Cankarju (SlovJ 1956, št. 20, podpis F. S.), o Jak. šolarju (JiS 1968, 233–4). Urejal je dijaške liste: Slov. Primorje. Milan 1945; Zbornik založbe Lipe. Koper 1956; Vestnik založbe Lipe. Ib. 1957–9, bil urednik te založbe, njen lektor, jezikovni urednik (J. Jurčič, Jurij Kozjak. Koper 1951; ZbD Ivana Cankarja. Lj. 1967 –; o načelih jezik. redakcije gl. ZbD I, 234–6). Sodeloval je pri knjiž. idr. razstavah v Kopru in NUK ter pri etnografskem raziskovanju Primorja (1950). Priobčil je še nad 20 krajših člankov o slov. pisateljih, knjigah, gledal. uprizoritvah in razstavah (Celjski tednik, Istrski tednik, PDk, SPor, Delo), imel v radiu Koper 21 predavanj o slovenšč., v RTV Lj. pa zlasti o slov. besedišču. — Prim.: osebni podatki; SBibl 1956 –. — Slika: Tov 1970, št. 14. *

Uredništvo: Suhadolnik, Stane (1919–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi629014/#slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine