Slovenski biografski leksikon

Sadar Vinko, inženir agronomije, poljedelski strokovnjak, r. 28. jan. 1897 v Budanjah pri Vipavi šolniku Adolfu (gl. čl.) in Cilki r. Krek. Gimn. je končal v Lj. 1917, agronom. fakulteto pa v Zgbu, dipl. 1921. Po strok. praksi v Rengoldshausenu ob Bodenskem jez. (Nem.) je bil l. 1922 postavljen za suplenta kmetijske srednje šole v Mrbu, po opravljenem prof. izpitu 1925 je bil tam do 1928 profesor, 1928–30 v. d. ravnatelja vinarske in sadjarske šole v Bukovu pri Negotinu, se 1930 izpopolnjeval 3 mesece v Pragi (Výskumný ústavý zemělský), 3 mesece pri tvrdki Vilmorin & Andrieux v Verrière-le-Buisson pri Parizu, nato bil ravnatelj kmetijske šole v Rakičanu pri Murski Soboti (1930–2), strok. referent za kmetijstvo pri banski upravi v Lj. (1932–5) in kmetijski referent okraj. glavarstva v Kočevju (1935–43). Tu je bil starosta Sokola in si med drugim prizadeval za zgraditev Sokolskega doma, znamenitega po zgodov. zasedanju OF in 1. zasedanju ljud. poslancev 1943. L. 1943 so ga nem. okupatorji zaprli. Po osvoboditvi je bil načelnik ministrstva za kmetijstvo in direktor drž. posestev, od 1947 pa je red. prof. na fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo za skupino poljedelstvo, hkrati pa je predavatelj na geodetskem oddelku teh. fakultete v Lj. — Objavil je naslednje strokovne knjige: Hmeljarstvo (Mrb 1928), Sto pojasnil o umetnem travništvu in o pridelovanju travnega in deteljnega semena (Lj. 1933), Kisanje krme in kmetski silos (Lj. 1933), Lan in konoplja (Lj. 1935), Stročnice (Lj. 1948), Agrotehnični ukrepi (Lj. 1948), Naše žito (Lj. 1949), Oljnice, korenovke, predivnice in hmelj (Lj. 1951), Obdelovanje zemlje (Lj. 1953), Gospodarjenje z gnojem (Lj. 1957) ter skripta: Ključ za poznavanje semena trav in plevelov (Lj. 1950), Trave (Lj. 1950), Seme in plevel (Lj. 1956) in Nauk o travinju (Lj. 1956). Razen tega je priobčil od 1922 dalje nad 180 člankov v K, Agronomskem glasniku, Naši vasi, SV, KmG, KDM, KolPD, Glasniku ministrstva poljoprivrede (Bgd) in Hopfenzg. (Saaz). Uredil je publikacijo Potrjevanje posevkov v LRS (1956). Te objave temeljijo na mnogih lastnih opazovanjih, skušnjah in raziskavah, kritično obravnavajo obstoječo strokovno literaturo ter pretresajo empirične skušnje kmetovalcev. — Organizacijsko se udejstvuje kot inšpektor kmetijske sred. šole v Mrbu, predsednik Kmetijskega inštituta, sekcije Društva za proučevanje tal, republ. komisije za potrjevanje posevkov ter kot član komisije za fertilizacijo pri Zvezni zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo. Sodeluje pri zbiranju, ureditvi in brušenju strok. izrazja in je bil pobudnik kmetijskega odseka Sekcije za teh. terminologijo pri SAZU. — Prim.: KLI (1934), štev. (op. ur.: stran) 75 (s sliko); J 1935, št. 283; Spom. almanah 324; ULj 1957, 171–2; Ko je ko, 620.*

Uredništvo: Sadar, Vinko (1897–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi530961/#slovenski-biografski-leksikon (27. januar 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine