Slovenski biografski leksikon

Ples Ivan, gospodarski organizator in publicist, r. 19. jul. 1886 v Devinu pri Trstu veleposestniku Miroslavu P.-u (gl. članek). Kot osmošolec gor. gimn. je pomagal Aškercu zbirati gradivo za pesnitev »Jadranski biseri«, v katerih so predelane pripovedke devinskih ribičev. Po maturi (1907) in enoletni vojaški službi pri 97. pešpolku v Trstu je P. jeseni 1908 šel na Dunaj, kjer je 1913 dovršil pravne študije in 1914 dosegel juridični doktorat. Že 24. jun. 1913 je vstopil kot praktikant pri okraj. sodišču v Tržiču (Monfalcone) ter postal 26. febr. 1914 avskultant. V vseučiliških letih je bil predsednik bralnega in pevskega društva »Ladija« v Devinu; blagoslovljenje društvene zastave v avg. 1910 se je razvilo v mogočen narodni tabor. Ob izbruhu svetovne vojne 1914 je odrinil na fronto, kjer je 10. sept. 1915 prišel v rusko ujetništvo ter bil naposled poslan v Krasnojarsk v Sibiriji. Konec 1918 je vstopil ondi kot kapetan v novoosnovani 1. jugoslov. dobrovoljski polk, ki je P.-a poslal kot zveznega častnika v štab glavnega poveljnika zavezniških čet v Sibiriji, francoskega generala M. Janina. V marcu 1920 je bil poklican k vojni misiji kraljevine SHS v Vladivostoku ter se z njo v avg. 1920 vrnil v domovino. Tu je bil v sept. 1920 poslan v medzavezniško plebiscitno komisijo v Celovec, odtod pa kot zastopnik kraljevine SHS v medzavezniški okrajni svet v Borovlje. Po koroškem plebiscitu je bil dodeljen nov. 1920 predsedništvu okrož. sodišča v Mrb. in ondi ostal do avg. 1921, ko je bil sprejet za provizor. konceptnega pristava pri zbornici za TOI v Lj. Poleg svojih uradnih poslov je razvil P. veliko aktivnost v gospodarski publicistiki. Že od 1921 je sodeloval pri OV, v jul. 1923 pa je prevzel souredništvo TL, ki ga je uspešno vodil do 1932. Za Krajevni leksikon dravske banovine (Lj. 1937) je prispeval uvodni članek »Trgovina, obrt in industrija« (55–8). Sodeloval je tudi pri reorganizaciji Zveze obrtnih društev v Sloveniji ter se zavzemal za decentralizacijo soc. zavarovanja. V nov. 1929 je bil imenovan za komisarja bolniške blagajne Trg. podpor. in boln. društva v Lj., 1932 pa izvoljen za predsednika ravnateljstva te blagajne, kar je ostal do 25. nov. 1935. V narodno-osvob. gibanju je bil že od jeseni 1941 član gospodarsko-finančnega odseka OF ter sodeloval vso dobo okupacije z vidnimi aktivisti. – Prim.: Aškerc, Jadranski biseri, 1908, 154, pripomba; E 1910, št. 232; Gabršček II, 70, 237, 442, 512; Dobrovoljci, kladivarji Jugoslavije 1936, 193, 757, 778 (sl.) in 779 (sl.); Razstava slov. novinarstva 1937, pod št. 405. Ara.

Andrejka, Rudolf: Ples, Ivan (1886–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi434155/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Primorski slovenski biografski leksikon

PLES Ivan, gospodarski organizator in publicist, r. 19. jul. 1886 v Devinu pri Trstu, u. 23. okt. 1958 prav tam za kapjo, ko je bil na počitnicah; pokopan v druž. grobnici. Oče Miroslav, narodni buditelj (gl. čl.). Osn. š. v Devinu, gimnazijo v Gor., matura 1907. Kot osmošolec je pomagal Aškercu zbirati gradivo za pesniško knjigo Jadranski biseri (gl. v knjigi pripombo na str. 154). Po maturi je odslužil enoletni vojaški rok pri 97. pp. v Trstu, v jeseni 1908 je odšel na Dunaj in dosegel 1914 doktorat iz prava. V vseučilišlkih letih je bil preds. Bralnega in pev. društva Ladija v Devinu; praznovanje 10-letnice delovanja in blagoslovitve društvene zastave avg. 1910 se je razvilo v mogočen narodni tabor, na katerem je imel P. slavnostni govor. Že 24. jun. 1913 je vstopil kot praktikant pri okraj. sodišču v Tržiču (Monfalcone) ter postal 26. febr. 1914 avskultant (edini Slov.). Ob izbruhu prve svet. vojne so ga poslali na bojišče, 10. sept. 1915 je prišel v rusko ujetništvo ter bil končno poslan v Krasnojarsk v Sibiriji. Konec 1918 je vstopil tam kot kapetan v novoustanovljeni 1. jsl. dobrovoljski polk, ki je ga poslal kot zveznega častnika v štab glavnega poveljnika zavezniških čet v Sibiriji, franc. gen. M. Janina. V mar. 1920 so ga poklicali k vojni misiji Kralj. SHS v Vladivostoku in z njo se je avg. 1920 vrnil v domovino, oz. v Lj. Tu so ga sept. i. l. poslali v medzavez. plebiscitno komisijo v Celovec, odtod pa kot zastopnika Kraljevine SHS v medzavez. okraj. svet v Borovlje. Po kor. plebiscitu je bil dodeljen nov. 1920 predsedništvu okrož. sod. v Mrbu in ostal tam do avg. 1921, ko je bil sprejet za provizor. konceptnega pristava pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo (TOI)) v Lj. Tu je ostal do smrti in dosegel naslov višjega svetnika. Poleg uradnih poslov je veliko pisal o gosp. vprašanjih. Že od 1921 je sodeloval pri Obrtnem vestniku (izh. 1914–41), v jul. 1923 pa je prevzel sour. Trgovskega lista (izh. 1913–14 in 1920-45) in ga uspešno vodil do 1932, ko je prevzel predstavništvo izdajateljskega konzorcija, ki ga obdržal do konca izhajanja. Za Krajevni leksikon dravske banovine (Lj. 1937) je napisal uvodni članek Trgovina, obrt in industrija (55–58). Sodeloval je pri reorganiz. Zveze obrtnih društev v Sji in se zavzemal za decentralizacijo soc. zavarovanja. Nov. 1929 je bil imenovan za komisarja bolniške blagajne Trg. podpor. in boln. društva v Lj., 1932 pa izvoljen za preds. ravnateljstva in blagajne, kar je ostal do 25. nov. 1935. Med zadnjo vojno je bil od jeseni 1941 član gosp.-finanč. odseka OF. Po vojni je z ljubeznijo obravnaval vprašanje trgov. z bližnjim trž. in gor. zaledjem. Pomagal je pri prevajanju del, ki obravnavajo Sjo, v tuje jezike.

Prim.: SBL II, 379–80 in tam navedena liter.; Gabršček II, 70, 237, 442, 512; Dr. I. P. umrl, PDk 24. okt. 1958 s sl.; Devin, dom lepe Vide, Trst 1983, 80, 81 skupinska sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Ples, Ivan (1886–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi434155/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine