Novi Slovenski biografski leksikon

ČADEŽ, Anton (Anton Pad. Čadež, A. Č.), duhovnik, katehet, pedagoški in mladinski pisatelj, urednik (r. 9. 6. 1870, Hotavlje; u. 12. 6. 1961, Ljubljana). Oče Štefan Čadež, mama Helena Čadež, r. Košir.

Enorazrednico je obiskoval na Trati (Gorenja vas), tretji in četrti razred 1881–83 pa na štirirazredni deški ljudski šoli v Škofji Loki. Nadaljnji študij je opravil v Ljubljani, kjer je od 1883/84 osem let obiskoval gimnazijo v b razredu in bil od tretjega letnika gojenec Alojzijevišča. Maturiral je 1891 in nato 1891–95 študiral teologijo ter bil 1894 posvečen v duhovnika.

Po koncu študija je 1895–99 služboval kot kaplan, vmes tudi kot upravitelj župnije Sv. Trojica v Tržišču pri Mokronogu. Poleti 1899 je postal katehet na uršulinskih dekliških šolah v Škofji Loki. Februarja 1904 je bil imenovan za četrtega kateheta za mestne ljudske šole v Ljubljani. Tam je od 1904 prva leta služboval kot stalni veroučitelj na deških šolah – na I. (na Ledini) in na III. mestni deški petrazredni ljudski šoli (na Erjavčevi cesti), nato pa na dekliških šolah pri Sv. Jakobu. Tam je bil od 1909/10 katehet, sprva na mestni slovenski osemrazredni dekliški ljudski šoli (pri Sv. Jakobu). Ko so 1919 na tej šoli zadnje tri razrede oblikovali v I. dekliško meščansko šolo, je verouk poučeval tam, dokler ga ni jeseni 1932 ministrstvo prosvete upokojilo kot kateheta meščanske šole.

Skupaj z drugimi ljubljanskimi kateheti je 1905 pripravil učila za verouk za razstavo učil na IV. deželni učiteljski konferenci. Blizu mu je bila tudi glasba, saj je vodil cerkveno petje učenk v Škofji Loki, v Ljubljani pa sodeloval kot pevovodja zbora ženske sekcije Slovenske krščansko-socialne zveze (SKSZ) in nekoliko tudi komponiral. Pri društvu SKSZ je sodeloval 1908 in 1909 v odboru ter pri priredbi šaloigre v dveh dejanjih Pri gospodi, ki so jo 1906 objavili v Zbirki ljudskih iger SKSZ, igrali pa 1909 na društvenem večeru njene ženske sekcije. Versko-vzgojne gledališke prizore z otroško tematiko je 1918 objavljal tudi v Vrtcu in pet v Angelčku 1920–24.

Kot tajnik katehetskega društva je poskrbel za redakcijo Katehez za prvence (1914, 1934). Že na I. mestni deški šoli je sodeloval tudi na roditeljskih večerih, npr. s predavanjem o šolski mladini in alkoholu, ki je 1907 tudi izšlo v reviji Slovenski učitelj. Bil je prvi in dolgoletni tajnik 1907 ustanovljenega Društva slovenskih katehetov, ki so si prizadevali za učni načrt verskega pouka v šolah, za ureditev plač in učne obveznosti katehetov ter za verouk v obrtno nadaljevalnih šolah. 1909 je z odborom poskrbel za prvi slovenski katehetski tečaj. 1908–18 je bil urednik katehetskega dela revije Slovenski učitelj, ki je izhajala kot skupno glasilo učiteljskega društva Slomškova zveza in katehetskega društva, ter predavatelj na zborovanjih obeh društev. Kot urednik je poskrbel tudi za mednarodne vsebine, in sicer s poročanjem o knjigah, pedagoških in katehetskih kongresih ter s prizadevanji za katehetsko sodelovanje s Hrvati. S predavanjem 1910 in pozneje v tisku je predstavil koncept t. i. delovne šole (1911, 1924). Predaval in pisal je še o disciplini v šoli in cerkvi ter nasprotoval klečanju kot kazni (1909), pozneje je pisal o vzgojnih težavah, ki jih je prinesla vojna. Pri Slomškovi zvezi je bil 1916–18 podpredsednik. Z revijo Slovenski učitelj je sodeloval tudi pozneje, ko je izhajala kot učiteljsko glasilo, 1920–23 je v člankih obravnaval vzgojo čuta za lepoto, mladostnike, osebnost učitelja, učenje za življenje in domovinsko vzgojo (1924) ipd. Ostal je povezan z revijo in s katoliškim pedagoškim društvom Slomškova družba, kjer je v odboru sodeloval vsaj desetletje, preden so ga 1944 kot zlatomašnika izvolili za častnega člana.

Pri Društvu slovenskih katehetov se je ukvarjal tudi z učnim načrtom za verouk v osnovnih šolah ter skupaj z Gregorijem Pečjakom 1919 pripravil učbenik za prvi šolski leti Krščanski nauk za prvence : kratke zgodbe svetega pisma in priročnik zanj. Učbenik je izšel v več izdajah (1940), od tretje izdaje 1928 tudi z barvnimi ilustracijami. Knjigo so uporabljali tudi po drugi svetovni vojni. Za Knjigo o lepem vedenju (1910) je prispeval del o vedenju v cerkvi. Iz svojih katehetskih izkušenj je pripravil več pedagoških knjig za vzgojo doraščajoče mladine: dečkom je bil namenjen Svetilnik na morju življenja, ki vsebuje vzgojna navodila in molitvenik (1921, 1923), dekletom ob zaključku šolanja pa je pripravil Most v življenje (1923). Sestavil je tudi obsežno knjigo zgodovinskih in sodobnih zgledov Življenje govori (1940), ki je začela nastajati že v času njegovega urejanja Slovenskega učitelja (rubrika Zgledi, uporabni pri katehezi), izšla pa je v drugi strnjeni izdaji kmalu po avtorjevi smrti (Iz življenja, 1963).

Od 1907 je bil škofijski vodja cerkvenega društva Dejanja sv. Detinstva (DSD), ustanovljenega 1842, in urednik letnega Vestnika DSD (1907–44), ki je spodbujal mladino do dvanajstega leta k podpori katoliškim misijonom. Od 1914 je bil vrsto let tajnik in blagajnik Katoliškega tiskovnega društva KTD, v vojnem času 1915–17 pa je prevzel še uredništvo revije Domoljub. Od 1907 je sodeloval z revijo Bogoljub : cerkveni list za Slovence in bil od 1926 njen sourednik (sprva s Cirilom Potočnikom, 1936‒42 z Josipom Šimencem) in tam mdr. pripravljal rubriko Cerkveni razgled (Po svetu, Po domovini). 1920 je bil imenovan za škofijskega duhovnega svetnika. Tudi po upokojitvi 1932 je ostal dejaven pri KTD in podpori misijonom ter kot vzgojni pisec.

Dela

Podrobni načrt za poučevanje verouka na osemrazrednicah : (osnova za poskušnjo), Ljubljana, 1909 (soavtor in urednik, vsebuje tudi: Dodatek : Podrobni načrt za ponavljavne šole).
Podrobni načrt za poučevanje veronauka na ljudskih šolah, Ljubljana, 1910 (soavtor in urednik, vsebuje tudi: Dodatek : Podrobni načrt za ponavljavne šole).
Vedenje v javnosti : v cerkvi, Franc Terseglav : Knjiga o lepem vedenju, Ljubljana, 1910, 137–156 (soavtorstvo navaja SBL, knjiga je izšla v več ponatisih).
Kateheze za prvence : priprava za prvo spoved, za prvo sv. obhajilo in za birmo, Ljubljana, 1914, 21934 (soavtor in urednik).
Voditelj Dejanja sv. Detinstva : pouk o uredbi, vodstvu in o duhovnih dobrotah sv. Detinstva, Ljubljana, 1914.
Krščanski nauk za prvence : kratke zgodbe svetega pisma in nauki za najnižje razrede, Ljubljana, 1919 (soavtor Gregorij Pečjak, do 1940 izšlo več izdaj, tudi s slikami).
Svetilnik na morju življenja, Ljubljana, 1921, 1923.
Most v življenje, Ljubljana, 1923.
Podrobni učni in vzgojni načrt za osnovne in meščanske šole, Ljubljana, 1930.
Življenje govori : zgledi iz zgodovine in vsakdanjosti, razvrščeni po vsebini katekizma, Ljubljana, 1940.
DSD apostolska misijonska ustanova Dejanje Svetega Detinstva Jezusovega v ljubljanski škofiji ob jubilejnem letu 1943, Ljubljana, 1944.
Iz življenja : dogodki, iz katerih se odražajo resnice katoliške vere, Celovec, 1963.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL, Spisi, 76: katehetski pouk.
Rodoslovni podatki Peter Hawlina, Škofja Loka.
SBL.
Razvrstitev učencev čveterorazredne deške ljudske šole v Loki koncem šolskega leta 1881/82, Loka, 1882.
Razvrstitev učencev čveterorazredne deške ljudske šole v Loki koncem šolskega leta 1882/83, Loka, 1883.
Jahresbericht des k. k. Staats Obergymnasiums zu Laibach, 1891/92, 53.
Catalogus cleri, Ljubljana, 1886–1935.
Ljubljanski škofijski list, 1904–1940.
Duhovniške premembe v ljubljanski škofiji, Slovenec, 5. 8. 1899.
Poročilo o mestnih ljudskih šolah v Ljubljani 1903/04, Ljubljana, 1904, 19, 80.
Razstava učil v Ljubljani : II : verouk, Učiteljski tovariš, 20. 10. 1905.
Župnijskim voditeljem Dejanja sv. Detinstva, Bogoljub, januar 1909, 25‒26.
Franc Terseglav: Most v življenje : (Spisal Anton Čadež, v Ljubljani 1923), Slovenski učitelj, 1. 4. 1923, 49‒52.
F.F.L. [Franc Fabic]: Svetilnik na morju življenja, spisal Anton Čadež, Slovenski učitelj, 1. 8. 1923.
Stalež šolstva in učiteljstva, Ljubljana, 1928, 5.
Jubilej plodonosnega dela, Slovenec, 8. 6. 1930.
Duhovni svetnik Anton Čadež – šestdesetletnik, Slovenski učitelj, 1930, 130.
Martin Jevnikar: Slovenska mladinska igra, Vestnik Prosvetne zveze (priloga Prosvetni oder), 22, 1943, št. 5-6, 19; št. 7-8, 26‒27.
Krščanski otroci naj pomagajo poganskim, Bogoljub, 16. 10. 1940.
Bogu zahvalo! 1894‒1944, Bogoljub, maj 1944, 84‒85.
Alojzij Slavko Snoj: Naši katehetski viri in učbeniki od razsvetljenstva do srede dvajsetega stoletja, Bogoslovni vestnik, 45, 1985, št. 4, 403‒406.
Branko Šuštar: Slomškova zveza 1900–1926, Ljubljana, 2004 (doktorska disertacija).
Vladimir Ravnihar: Mojega življenja pot : spomini dr. Vladimirja Ravniharja, Ljubljana, 1997, 25.
Ignacij Nadrah: Spomini in semeniška kronika 1941–1944, Ljubljana, 2010, 88, 108.
Šuštar, Branko: Čadež, Anton (1870–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi163596/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 5. zv.: Č. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Slovenski biografski leksikon

Čadež Anton, katehetičen in vzgojesloven pisatelj, r. 9. jun. 1870 na Trati (op. ur.: v Hotavljah) v Poljanski dolini. Študiral je gimn. in bogoslovje v Lj. (posv. 1894), bil v pastirstvu od 1895, sedaj duh. svetnik in stalni veroučitelj v Lj. 1908–18 je bil sourednik SU, 1915–7 urednik Domoljuba, dolgo vrsto let je za Bogoljuba sestavljal Razgled po svetu in domovini, 1907–22 urejeval Vestnik Dejanja sv. Detinstva, pisal v Slovenca pod znakom Liga x. Za Terseglavovo psevdonimno (»Urbanus«) Knjigo o lepem vedenju (Lj. 1910) je napisal del o cerkv. obredih. Kateh. spisi: Podrobni načrt za poučevanje veronauka na ljudskih in ponavljalnih šolah (Lj. 1910); Krščanski nauk za prvence (skupno z G. Pečjakom; Lj. 1919); Navodilo katehetom o uporabi knjige Kršč. nauk za prvence (skupno z G. Pečjakom, Lj. 1919). Vzgojne knjige: Svetilnik na morju življenja (Lj. 1921); Most v življenje (Lj. 1923). *

Uredništvo: Čadež, Anton (1870–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi163596/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine