Primorski slovenski biografski leksikon

Habič Peter, geograf, raziskovalec kraških predelov na Slovenskem, r. 19. sept. 1934 (op. ur.: 29. sept. 1934) na Vrhniki. Oče Peter, trgovec, mati Ana Jurjevič. Po osn. š. na Vrhniki in gimn. maturi (1954) v Lj. je študiral geografijo na ljU. Tu 1960 diplomiral in 1964 doktoriral s tezo Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Njegova disertacija je 1968 izšla kot posebna knjiga pri SAZU. 1961 se je zaposlil kot kustos pri Zemljepisnem oddelku Narodnega muzeja v Lj., že naslednje leto pa je bil izvoljen za asistenta pri Inštitutu za raziskovanje krasa SAZU v Postojni. Tu je postal 1965 znanstveni sodelavec, 1970 višji znanstveni sodelavec in 1975 znanstveni svetnik. Od 1964 do 1974 je bil pomočnik upravnika, od 1977 pa je upravnik inštituta. Razen tega je član Sveta za varstvo in urejanje okolja pri SAZU ter član uredništva Naših jam. Kot študent je dvakrat prejel Prešernovo nagrado. 1966 ga je Jamarska zveza Slovenije odlikovala z zlato značko. – Razen disertacije so bile objavljene njegove znanstvene in strokovne razprave: v GZb Vrhnika, geografska monografija manjšega mesta (7/1962); v GV Razporeditev kraških globeli v Dinarskem krasu (50/1978); v GObz Hidrogeografski problemi Visokega krasa med Idrijco in Vipavo (13/1966); v Acta carsologica (soavtor R. Gospodarič) Skakavec, hidro-geološka študija (3/1963), Intermitentni kraški izvir Lintvern pri Vrhniki ter Orehovški kras in izvir Korentana (soavtorja R. Gospodarič in F. Habe; 5/1970), Tesnenje požiralnikov in presihanje Cerkniškega jezera (6/1974), Hidrogeološke značilnosti Bele pri Vrhniki (7/1976); v Naših jamah Jazben, kat. št. 1024 (soavtor F. Hribar; 2/1959), Nekaj rezultatov speleoloških raziskovanj med Planinskim poljem in Ljubljanskim barjem ter Snežniško brezno (soavtor R. Gospodarič; 4/1962), O podzemeljskih ledenikih na Nanosu (5/1963), Črni potok in Lekinka v sistemu podzemeljskega odtoka iz Pivške kotline (soavtor R. Gospodarič; 6/1966); Pološka jama, kat. št. 3000, Nova odkritja v Veliki Karlovici in Jama Kaščica nad Zapuljem (soavtor S. Klepec; 9/1967), Javorniški podzemeljski tok in oskrba Postojne z vodo (10/1968), Ali je Lippertova jama najdena? (11/1969), Nova odkritja v Pološki jami (soavtor P. Krivic; 13/1971), O vodnih sifonih v kraških jamah (14/1978), Nekatere speleološke značilnosti Trnovskega gozda (16/1974), Razlika med alpskim in dinarskim krasom (17/1975); v Kršu Jugoslavije 6/1969, Hidrografska rajonizacija krasa v Sloveniji; v Geologisches Jahrbuch (Hannover) C 2/1972 Die hydrologische Problematik und die Erkundung der Zusammenhänge interirdischer Wässer im Karst der Nord-west-Dinariden (soavtor R. Gospodarič). – Na drugem jugoslovanskem speleološkem kongresu je imel referat Nekaj oblik akumulacije in značaj sedimentov v kraških jamah (izšlo v kongresni publikaciji 1961 v Zgbu), na tretjem kongresu referat Udorne vrtače, koliševke in podzemeljski tokovi (izšlo v kongresni publikaciji 1963 v Sarajevu), na četrtem mednarodnem speleološkem kongresu v Jsli referat, ki je izšel v kongresni publikaciji 1968 v angl. pod naslovom Geomorphological Evolution of the mountainous Karst in the West Yougoslavie, na devetem kongresu geografov Jsle, ki je izšel v kongresni publikaciji 1974 v Sarajevu, referat Nekateri aktualni problemi raziskovanja krasa v Sloveniji. 1970 je imel na tretjem mednarodnem simpoziju o sledenju podzemeljskih voda na Bledu referate, ki so izšli v angleščini pod naslovi Geomorphologic and Hydrographic Characteristics, Speleohydrological Investigations in Karst Hydrographic Evolution v publikaciji Investigations in Ljubljanica River Basin, Underground Water Tracing (Ljubljana) in isto leto tudi v nemščini v Steirische Beiträge zur Hydrologie v Gradcu. V knjigi Ljudje in kraji ob Pivki 1975 je objavil članek Pivka in njena kraška jezera, v turistični knjižici Planinska jama 1974 članek Planina in svet okoli nje, v knjižici Divje jezero, zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 1972, 30 članek Hidrografske značilnosti Divjega jezera in njegovega kraškega zaledja. Z več sodelavci je pripravil nekaj odsekov speleološke karte Slovenije, o čemer je izšlo več poročil v Naših jamah 15/ 1973, 17/1975, 18/1976 in 19/1977. Napisal je vrsto strokovnih elaboratov o aktualnih gospodarskih problemih našega Krasa, med drugim o vodnih razmerah v zvezi s preskrbo pitne vode, o terenu v zvezi z gradnjo hitre ceste Vrhnika–Postojna, o kraškem turizmu itd.

Prim.: Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU 1970, 255–259, kjer je objavljena njegova bibliografija hkrati z vsemi elaborati, kritikami in poročili do izdaje te knjige.

Svk.

Savnik, Roman: Habič, Peter (1934–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011640/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine