Novi Slovenski biografski leksikon

BUTINAR, Jože (Josip Butinar, rojstno ime Josephus Butinar), agronom, šolnik (r. 26. 11. 1913, Trst, Italija; u. 18. 9. 1980, Maribor). Oče Josip Butinar, rudar, nato policist, mati Ivana Butinar, r. Dekleva.

Osnovno šolo je obiskoval v Trstu. Na Državni realni gimnaziji v Mariboru je maturiral 1931. Študiral je agronomijo na univerzi v Zagrebu; 1931–36). V šolskem letu 1937/38 je bil na praksi in specializaciji na Banovinski sadjarski in vinarski zadrugi v Mariboru. Kot pripravnik je 1939 dobil službo v Državnem monopolu kraljevine Jugoslavije na Tobačni postaji Ljubuška v Hercegovini, kjer je ostal do 1940. 1940–43 je bil zaposlen pri Ravnateljstvu državnega monopola v Zagrebu, nato pri Zadružni zvezi nameščencev in pri Zvezi živinorejskih zadrug v Zagrebu. Po vojni je 1945/46 predaval na kmetijski šoli v Šentjurju pri Celju, nato je bil premeščen v Ljubljano, kjer je do 1947 sodeloval pri izvajanju agrarne reforme in bil do 1951 načelnik oddelka za strokovno šolstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo.

1951–59 je vodil Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru in pripravljal ustanovitev Višje agronomske šole. 1961 je postal direktor Višje agronomske šole, 1970 je bil izvoljen za predstojnika Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru (do 1972). Predaval je predmeta Agrarna politika ter Organizacija in ekonomika kmetijske proizvodnje. Bil je stalni zunanji sodelavec občinske skupščine Ptuj in Živinorejsko-veterinarskega zavoda na Ptuju (1963–65), 1967 je bil občasni strokovni sodelavec Ekonomskega centra v Mariboru in Živinorejsko-veterinarskega zavoda v Celju. 1974 se je upokojil.

Članke je objavljal v Šolskih poročilih srednje kmetijske šole, poročilih Višje agronomske šole, Ljudski upravi, Sadjarstvu, vinarstvu in vrtnarstvu, Kmečkem glasu, Dialogih, Sodobnem kmetijstvu, Našem gospodarstvu, Ptujskem zborniku in zagrebškem biltenu Poljodobra. Največ člankov je bilo posvečenih vzgoji kadrov na kmetijskih šolah ter višjih in visokih šolah v Mariboru. Doma in v tujini je predaval na prireditvah s področja agrarne ekonomike in agrarne politike. Dobil je več priznanj: bil je častni in zaslužni član Društva kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, prejel je zlato plaketo Univerze v Mariboru in več državnih odlikovanj.

Dela

Vzgoja sadjarskih in vrtnarskih kadrov na kmetijskih šolah, Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo, 1, 1949, št. 6, 57–59.
Poročilo za I. redno letno skupščino Višje agronomske šole Maribor, Maribor, 1962.
Agrarna politika, Maribor, 1962 (skripta).
Višja agronomska šola v Mariboru, Zbornik - 90, Maribor, 1962, 40–46.
Ekonomika in organizacija kmetijske proizvodnje, Maribor, 1967 (skripta).
Prikaz agrarno-političkih strujanja v SR Sloveniji, od godine 1965 do danas,Zagreb, 1971.
Deset let dela višjih in visokih šol v Mariboru in njihova perspektiva, Naše gospodarstvo, 17, 1971, 290–295.
Problemi in naloge kmetijstva v sedanjem in prihodnjem obdobju s posebnim ozirom na severovzhodno Slovenijo, Geografski simpozij o severovzhodni Sloveniji, Maribor, 1972, 137–149.
Povezanost kmetijstva in splošne gospodarske rasti, Maribor, 1974.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
PSBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Josip Butinar: Višja agronomska šola v Mariboru 1960–1970, Maribor, 1970.
Jože Butinar: Naše kmetijske šole, 1981, št. 18, 16.
Hojan, Tatjana: Butinar, Jože (1913–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004930/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Primorski slovenski biografski leksikon

Butinar Jože, agronom, r. 26. nov. 1913 v Trstu, u. 18. sept. 1980 v Mrbu. Oče Josip, rudar, nato policist v Trstu, mati Ivana Dekleva. B. je 1931 maturiral na Drž. real. gimn. v Mrbu, 1936 pa diplomiral v Zgbu za inž. agronomije. Prakso in specializacijo je opravil 1937–38 na Kmetij. poskusni in kontrolni postaji (tedaj poimenovana v Banovinski sadjarski in vinarski zavod) v Mrbu, nato je služboval kot pripravnik v Drž. monopolu kraljevine Jsle na Tobačni postaji Ljubuški (Hercegovina), ki ga je 1940 poslala na enoletno specializacijo na Gospodarsko-šumarsko fak. v Zgb. Zaradi vojne je ostal v Zgbu in služboval pri Ravnateljstvu drž. monopolov v Zgbu 1941–43, nato še pri Zadružni zvezi drž. nameščencev in pri Zvezi živinorejskih zadrug v Zgbu. Po drugi svet. vojni je 1945–46 predaval na Kmetij. šoli v Šentjurju pri Celju, 1946 je bil premeščen v Lj., sprva je sodeloval pri izvajanju agrarne reforme, nato je kot načelnik vodil oddelek za strok. šolstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo (1947–51). Vedno bolj se je poglabljal in razvijal program kmetij. šolstva ter se končno odločil za pouk in vodenje Srednje kmetij. š. v Mrbu; bil je devet let dir. navedene zelo znane in uspešne strok. š., obenem je pripravljal ustanovitev Višje agronomske š. (VAŠ) Mrbu, ki je zaživela 1960, naslednje leto je bil izvoljen za dir. (v dolžnosti dekana) VAŠ. 1970 je bil izvoljen za predstojnika vseh Višješolskih zavodov v Mrbu, 1974 pa je stopil v pokoj. B. je objavil okoli petdeset razprav, poročil in samostojnih publikacij: Agrarna politika (Mrb. 1961); Ekonomika in organizacija kmetijske proizvodnje (Mrb. 1967); Poljoprivreda opštine Ptuj (Ekonomika proizvodnje 3, 1967, 163–68); Možnost razvoja kmetijstva občine Maribor (Mrb. 1969, v sodel. z Ivanom Šmeljcljem); Suvremena agrarna politika u strukturi poljoprivrede mariborskega področja (Toljodobra Zagreb 21, 1971); Poljoprivredna tržišna politika i marketing (Ekonomika poljoprivrede 4, 1972, 13–19). Z referati se je udeleževal domačih in tujih znanstvenih prireditev s področja agrarne ekonomike in agrarne politike. Prejel je več priznanj iz občine, republike in države ter diplome Društva in Zveze inženirjev in tehnikov.

Prim.: Enc Sje 1, 408; Podatki družine Butinar, Mrb., 22. apr. 1993.

Adč.

Adamič, France: Butinar, Jože (1913–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine