Primorski slovenski biografski leksikon

STRAUS Jože, strokovnjak za intelektualno lastnino, za mednarodno patentno, avtorsko in konkurenčno pravo, r. 14. dec. 1938 v Trstu, živi v Münchnu. Oče Jože, trgovec, mati Kristina Kocijančič, gospodinja; rodbina izvira iz Brkinov in Krasa, od rojstva je ohranil it. državljanstvo. 1941 so se preselili v Mrb., od 1942-45 so živeli v Hartbergu v Avstr. Vrnili so se v Mrb. in tu je obiskoval osn. š. (1945–49) in I. drž. gimn. (1949–57), kjer je maturiral 1957. V Lj. je dovršil z odliko Prav. fak., diploma maja 1962. Od 1962–63 je študiral na Prav. fak. Ludwig-Maximilians-Univ. v Münchnu in dobil spričevalo o poznavanju osnov. nem. civilnega in javnega prava (okt. 1963). V letih 1962–64 je imel štipendijo bavarskega drž. ministrstva za pouk in kult., od 1965–66 štipendijo Max-Planckove družbe. 1968 je doktoriral v pravu na Prav. fak. Ludwig-Maximilians-Univ. v Münchnu s tezo: Das Wettbewerbsrecht in Jugoslawien. Eine entwicklungsgeschichte und systematische Darstellung mit Hinweisen auf das deutsche Recht. Izšla je v zbirki Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- unt Wettbewerbsrecht, zv. 19, založba Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1970. Najprej je sodeloval v odvet. pisarnah Heinz Nath, München, Milton Kestenberg, New York in Chaim Rozenberg, Tel-Aviv. Od nov. 1973 do avg. 1975 je bil raziskovalni štipendist v Max-Planck-Inštitutu (MPI) za tuje in mednarodno patentno, avtorsko in konkurenčno pravo v Münchnu, ki je najuglednejši inštitut na tem področju na svetu. Na tem inštitutu je ostal v službi od avg. 1975 kot znanstveni sodelavec, od 1977 kot znanst. referent, od mar. 1980 tudi kot znanst. vodja knjižnice MPI, od mar. 1987 je vodja oddelka MPI s pravicami in dolžnostmi izred. prof. (C 3) na nem. univ. Nov. 1986 je dosegel še habilitacijo in izvolitev za rednega prof. za intelektualno lastnino na U v Lj. - S. je na MPI razvil vse svoje izjemne sposobnosti kot znanst. delavec in se hitro tudi mednarodno uveljavil. Svetovno priznanje je dosegel s tem, da je postal vodilni ekspert OECD za pravno varstvo bioinženiringa – najnovejše indust. revolucije. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino v Ženevi pa mu je osebno zaupala nalogo, da je kot njen ekspert izdelal študijo o pravnem varstvu izumov na tem področju, ki je brez spremembe postala uradni dokument te svet. organizacije. - Njegova znanstvena bibliografija obsega samostojne knjige v nem., ang., franc., japonščini in španšč., članke in razprave tudi v slov., srbohr., ital. in turščini, prispevke v komentarjih, ocene in pripombe k sodnim odločbam (76 naslovov in 38 predavanj). Važnejše knjige so: Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Zugleich eine Würdigung des Genfer Vertrages über die internationale Eintragung wissenschaftlicher Entdeckungen (skupaj s F. K. Beier), zal. Chemie, Weinheim/Deerfield Beach, Florida/Basel 1982; Biotechnology and Patent Protection. An International Review (skupaj s F. K. Beier in R. S. Crespi), OECD Pariz 1985; ponatisi in prevodi: Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1986; franc. OECD Pariz 1985; nem. VCH Verlagsgesellschaft Weinheim/Deerfield Beach, Florida/Basel 1986, japonski Hatsumei Kyokai Tokyo 1987; Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen. Analyse einiger Grundsatzfragen, zal. Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1987; angl. izd. World Intellectual Property Organization Document BIG/261, Ženeva 1985; franc. izd. Ženeva 1985; špan. izd. Ginebra 1985 (1986). - Važnejše razprave: Vertrdge über gewerbliche Schutzrechte als Grundlage der Zusammenarbeit mit jugoslawischen Unternehmen (Aus Anlass der Verordnung vom 31. Januar 1973), v: Gewerblicher Rechts schutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht, Mitarbeiterfestschrift zum 70. Geburtstag von Eugen Ulmer, zal. Carl Heimanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1973, 575–87; Die Entwicklung des jugoslawischen Wettbewerbsrechts und die Neuregelung von 1974, GRUR Int. 1976, 426–37; Patent Documentation and Information: Its Significance and Actual Development (skupaj z G. Kolle), 7 International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), 1–26, 1976; Značaj patentne dokumentacije i informatike za istraživačku i razvojnu delatnost - Nekoliko predloga povodom godine inovacija i zaštite industrijske svojine, Pravni život 1976, št. 3, 3–17; Informacijska funkcija patentnega sistema in pregled stanja patentne informacije v svetu, Raziskovalec 7/1977, št. 9–10, 328–36; Stand der Vereinheitlichungsbemühungen der sozialistischen Länder auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, GRUR Int. 1979. 13–20; Grundfragen des sowjetischen Urheberrechts, GRUR Int. 1979, 194–208; Schranken der Verwertungsrechte im italienischen Urheberrecht, GRUR Int. 1980, 350–57; Information und Dokumentation im Urheberrecht der Deutschen Demokratischen Republik, Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (UFITA), zvezek 86/1980, 147; v angl. v Review of Socialist Law 1982, št. 1, 5–40; Sulla necessità di un'armonizzazione della normativa delte invenzioni dei dipendenti nell'ambito della Comunità Economica Europea, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1981, 189–206; Vorhandene Informationsmöglichkeiten in der Patentliteratur. Ein selektiver Überblick, GRUR Int. 1981, 217–25; v turšč. Ankara 1983; Der Erfinderschein - Eine Würdigung aus der Sicht der Arbeitnehmererfindung, GRUR Int. 1982, 70643; v it. v Rivista del diritto commerciale 1985, 217–33; Die Innovationsschutzkonzeption in den sozialistischen Staaten, v: Kommission der Europaischen Gemeinschaften, izd.: Patentschutz und Innovation, Expertengespräch 3. und 4. Nov. 1982, Luxemburg 1983, 162–82; Patentschutz für gentechnologische Pflanzenzüchtungen? - Zum Verbot des »Doppelschutzes« von Pflanzensorten, v: Festschrift Eugen Ulmer zum 80. Geburtstag, GRUR Int. 1983, 591–97; v angl. 15 IIC, 426–42 (1984); Das neue jugoslawische Patentrecht, v: A. Dietz: Das Patentrecht der südosteuropaischen Länder, zal. Chemie, Weinheim/Deerfield Beach, Florida/Basel 1983, 59–70; Die international-privatrechtlicke Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen tm europäischen Patentrecht, GRUR Int. 1984, 1–7; to je bil referat na simpoziju Alexander von Humboldt ustanove od 26. do 30. sept. 1983 v Ludwigsburgu; izšel tudi v knjigi referatov pri Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1985; v it. Rivista di diritto industriale 1985, 47–62; Rimska konvencija o zaščiti pravic reproduktivnih umetnikov in izvajalcev (1961) in stanje te zaščite v Evropi 20 let pozneje, Pravnik 1984, 476–92; v srbohrv. v rev. Medjunarodno pravo, Zgb 1984, 103–23; v nem. GRUR Int. 1985, 19–29; O vlogi in problemih prenosa znanja in tehnologije iz raziskovalnih laboratorijev v industrijsko prakso, Raziskovalec 15/1985, št. 10, 417–22; Der Schutz der Ausstattung im jugoslawischen Recht, v: G. Schricker/D. Stauder, Handbuch des Ausstattungsrechts, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1986, 535–70; Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (skupaj s F. K. Beier), v: Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht, zal. Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1986, 133–58; ponat. istega leta v nem. (München), angl. in franc.; Rechtsfragen der Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen nach dem Budapester Vertrag, GRUR Int. 1986, 601–10; Plant Biotechnology, Industrial Property, and Plant Genetic Resources. Some thoughts with regard to India and Southeast Asia, predavanje na seminarju v New Delhiju 2. mar. 1987 (razmnoženo na 17 str.); Das Verhältnis von Sortenschutz und Patentschutz für biotechnologische Erfindungen in internationarer Sicht, GRUR Int. 1987, 333–39, ponat. istega leta v angl.; The Principle of »Dependence« Under Patents and Plant Breeder's Rights, Industrial Property 1987, 43343, v franc. Propriété Industrielle 1987, 473–84; The Significance of the Novelty Grace Period for Non-Industrial Research in the Countries of the European Community, EUR, zvezek št. 11271, Komisija EGS, Luksemburg 1987. - V krajših esejih je pisal še o vlogi patentne dokumentacije in informacije, o izumiteljski zaščiti v socialist. državah, o zaščiti biotehnoloških odkritij in avtorskih pravicah idr. V Beier/Haertel/Schricker, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemein schaftskommentar, zal. Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München, je od 1982–86 komentiral tri člene patentne konvencije (čl. 85, 92, 93) in priobčil dve bibliografiji o evrop. patentnem pravu (do 1984). - Bil je glavni ured. za Fried. Karl Beier, Markenrechtliche Abhandlungen, zal. Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 1986. Predaval je na svetovnih simpozijih in zasebno v Münchnu (pogosto) in v večjih nem. mestih, dalje v New Yorku, Lj. (ponovno), Trstu, Londonu, Krakovu, Moskvi, Luksemburgu, Zgbu, Rio de Janeiru, Mrbu, Mehiki, Jeruzalemu, New Delhiju, Washingtonu, Zürichu, Bruslju, Portorožu Helsinkih. - S. je član znanst. in strok. združenj: Mednar. združenje za pospeševanje izobraževanja in raziskovanja na področju intelektualne lastnine (ATRIP), član izvršnega odb. in blagajnik (tesoriere). Združenje za primerjalno pravo. Nem. združenje za zaščito industr. lastnine in avtorskega prava. Član komiteja za zaščito rastlinskih vrst. Mednar. združenje za zaščito industr. lastnine (AIPPI). član Izvršnega odb. in Sopreds. komisije »Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz«. Mednar. združenje za dokumentacijo (FID). Član odb. za patentno dokumentacijo – dolgoletni preds. pododb. za načrtovanje. - Kot svetovalec je bil in je S. član skupine izvedencev Biotehnologija in patentna zaščita pri OECD, Pariz (1982–85); svetovalec Svet. organ, za intelektualno lastnino (WIPO), Ženeva, za vprašanja industr. lastnine biotehnol. izumov (1985, 1986); svetovalec komisije Evrop. gospod. skupnosti, Bruselj, za vprašanja industr. lastnine biotehnol. izumov (od 1987); svetovalec Konference za trgovino in razvoj Združenih narodov (UNCTAD), Ženeva, za vprašanja industr. lastnine; član razširjene komisije za vprašanja varnosti pri genetskem inženiringu pri Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn (od 1987). Poleg tega je še član številnih priložnostnih svetovalnih odborov pri nem. ministrstvih za pravosodje in za raziskave in tehnologijo. - Pedagoško je redni prof. za intelektualno lastnino na Prav. fak. v Lj.; občasno predava na Prav. fak. v Münchnu; docent poletne akademije nem. Studienstiftung des deutschen Volkes; sodirektor Kursa »On intellectual property rights«, Interuniversity Centre of postgraduate studies v Dubrovniku. - S. je poročen s Hildegard Ott, otroka Alexander in Isabella.

Prim.: Osebni podatki (7. jul. 1987) s celotno bibliografijo in seznamom časopisnih poročil (arh. PSBL); dr. Stojan Pretnar, pismo 30. maja 1987; številni nem. časopisi in revije, npr. MPG Spiegel, München 1980, št. 5 s sl.; Delo 1. okt. 1985; mishkenot sha'ananim newsletter, Jeruzalem, mar. 1987, št. 8 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Straus, Jože (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946830/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine