Primorski slovenski biografski leksikon

PRAČEK KRASNA Ana, pesnica, pisateljica, časnikarka in urednica, r. 30. nov. 1900 v Dolgi Poljani na Vipavskem. Oče Jožef, kmet, mati Marija Česen. Leta prve svet. vojne so bila za številno družino usodna. Starši so umrli, otroci so morali z doma, nekateri so šli na fronto, drugi k sorodnikom. Po vojni so se vrnili na zapuščeni dom in na opustošeno zemljo. Tedaj se je Ana odločila za Ameriko. Njena ameriška doba, ki je trajala dobrega pol stoletja, se je začela 1920 med slov. izseljenci-rudarji v Pennsylvaniji. P. je prišla do izobrazbe v glavnem kot samouk. Doma je opravila samo osn. šolo, sama pa je prebirala slov. pesnike in pisatelje in že kmalu poskusila izražati svoja čustva v verzih. V ZDA se je poleg učenja angl. jezika še naprej izpopolnjevala, sama in na raznih tečajih. Ob splošni gosp. krizi 1929 se je z možem in družino preselila v New York, kjer je nadaljevala z že prej začetim kult. prosv. delom med amer. Slovenci in se kot članica socialističnega kluba vključila v polit. delovanje. Tedaj je začela tudi pisati. Njene pesmi in črtice so izhajale v številnih izseljenskih listih in revijah kot npr. v Mladinskem listu, Prosveti, Proletarcu, Enakopravnosti, Novi dobi in Glasu naroda. Sodelovala je tudi v Kristanovem zborniku Ameriške povesti (1943). P. je objavljala tudi polit. spise, tako npr. več člankov o prim. vprašanju. Med drugo svet. vojno je bila tajnica Združenih slov. društev New Yorka in okolice, delovala je v Slov. amer. narod. svetu in v Amer. slovan. kongresu, kjer je sodelovala z Louisom Adamičem, Etbinom Kristanom in drugimi. Delala je na amer. radiu, bila na čelu slov. odbora amer. Rdečega križa in sodelovala še v drugih organizacijah. Bila je ured. in pozneje lastnica Glasa naroda, pri katerem je delala 18 let, do 1963, ko je prenehal izhajati. Bila je med ustanovitelji in med ured. hrv. Novega lista. Nastopala je na raznih shodih in kot predavateljica v slov. in angl. jeziku. Med zadnjo vojno in po njej je sodelovala v akcijah za pomoč Jsli, seznanjala amer. javnost z novo stvarnostjo v domovini. Pred dokončno vrnitvijo v rodne kraje jih je trikrat obiskala (1949, 1953, 1970). Znana je bila tudi v domovini kot pesnica, pisateljica in družbeno-polit. delavka. S svojimi prispevki se je oglašala v Rodni grudi, Slov. izseljenskem koledarju in Naši ženi. Za svoje delo je prejela več priznanj. 1972 se je z možem Adolfom Krasnom za stalno naselila v Ajdovščini. Tu je med drugim napisala vrsto spominskih člankov iz svojega amer. življenja. 1950 je v New Yorku v samozaložbi izdala pesniško zbirko Za lepše dni. V oblikovno preprostih pesmih obtožuje družbo, prikazuje težke soc. razmere in opisuje amer. svet, kot ga je sama doživljala. Zbirka vsebuje tudi cikel mladinskih pesmi. Marsikje je čutiti vpliv Seliškarjeve in Klopčičeve soc. lirike. 1978 je pri Založbi Lipa izšla knjiga črtic in člankov Med dvema domovinama. V črticah je mnogo avtobiografskega, sicer pa prevladuje izseljenska tematika. V spremni besedi pravi A. Ingolič, da so črtice »dragocen kamenček v mozaiku slov. socialne proze«. Pri isti koprski založbi je 1980 izšla knjiga Moja ameriška leta, v kateri pisateljica slikovito opisuje svojo pisano življenjsko pot. Pod naslovom Iz težkih dni so zbrane črtice in dramski prizor, pod naslovom Iz mojih zapiskov pa članki, poročila, odlomki sejnih zapisnikov, nekaj pisem idr., kar daje delu še posebno dokumentarno vrednost. Spremno besedo je napisal J. Kajzer. Izbrana besedila P-ove so objavljena v antologiji Naši na tujem (Lj. 1982). Pri Slov. izseljenski matici in s sodelovanjem avtorice je 1986 izšla zbirka: Anna P. Krasna, Pesmi izseljenske - Poems by immigrant woman. Gre za izbor pesmi, ki so nastale večidel v ZDA in so bile objavljene v raznih izseljenskih glasilih. Pesmi so porazdeljene v cikle: Med sajastimi hribi, Domotožje na tujih tleh, Za najmlajše, Veliki Babilon, Proletarci, Vrnitev (novejše pesmi) in Souvenirs (v angl.). Ob koncu je še črtica v angl. v spomin pok. moža, nekaj fotografskega gradiva in zapis J. Prešerna o pesnici in njenem delu.

Prim.: M. Jevnikar, Ana Praček Krasna, M(Trst) 1970, 202–04 (o pesmih); Isti o Mojih ameriških letih, RAITrstA 14. febr. 1981; L. K., Pri Ani Praček-Krasni, PDk 18. avg. 1972 s sl.; Jerneja Petrič, Naši na tujem, Lj. 1982, 459–62; Iztok Ilich, Ana Praček-Krasna, Pesmi izseljenke, Delo 26. sept. 1986.

L. B.

Bratuž, Lojzka: Praček Krasna, Ana (1900–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine