Primorski slovenski biografski leksikon

OBLAK Stanislav, gospodarstvenik in družbeni delavec, r. 7. maja 1911 na Bukovem pri Cerknem, u. 2. jul. 1979 v Trstu. Oče Josip (gl. čl.) je bil sodnik prizivnega sodišča v Trstu, mati Marjana Seljak. Z Bukovega se je družina v začetku prve svet. vojne preselila najprej v begunstvo v Škofjo Loko, nato je bil oče službeno premeščen v Koper. Tu je O. stopil v Ciril-Metodovo osn. š. Po materini smrti (1918) in ponovni očetovi premestitvi na Goriško se je vrnil na Bukovo in nadaljeval s šolanjem. 1921 se je oče ponovno poročil, družina se je preselila v Gor. in tu je O. dokončal osn. š. in se vpisal na it. gimn. Dante Alighieri. 1924 so očeta prestavili v Trst in tukaj je O. dovršil it. klas. licej Dante Alighieri z maturo 1932. Najprej se je vpisal na U v Bologni in doštudiral agronomijo (6. nov. 1935), na U v Firencah pa je doštudiral gozdarstvo (5. nov. 1938), obakrat z najvišjo oceno, drugič še s pohvalo. Ker je bil zaveden Slov., so ga poslali v gozdarsko službo na Sardinijo, od tod v gozdarsko š. v Città Ducale pri Rietiju, med zadnjo vojno je bil vojak v Albaniji, Mostarju in na Sušaku do 8. sept. 1943. Po it. premirju je prišel v Trst na gozdarski oddelek. Po vojni se je vključil v obnavljanje slov. gospodarstva na Tržaškem. Pri PNOS je takoj po ustanovitvi prevzel vodstvo kmetijsko-gozdnega odseka. 1947 je sprejel ured. gosp. lista Gospodarstvo in ga obdržal do 1950, ko je prevzel posle ravn. Založništva tržaškega tiska (ZTT), pri katerem je bil od konca 1948 podpreds., od 1956 do 1970 (razen 1963–64) preds. upravnega sveta in od 1970–73 komercialni ravn. V vseh teh letih si je pridobil velike zasluge za utrditev in razširitev delovnega področja ZTT, ne samo z izdajanjem PDk, ampak tudi drugega tiska in knjig (npr. JKol in priloženih knjig) ter trgovske dejavnosti v grafični stroki. Od 1948 do smrti je bil član uprav. ali nadz. odb. oziroma strokovnjak za razna tehnična vprašanja pri Slov. dežel. gosp. združenju. Na začetku 1950 je bil med pobudniki in soustanovitelji Kmečke zveze in nato vrsto let član njenega vodstvenega odbora, predvsem pa strok. svetovalec za jusarska, gozdarska in davčna vprašanja. Za obe ustanovi je pogosto predaval in svetoval ljudem na podeželju. Kot izvedenec je bil član pokr. komisije za davčne prizive in član tehn. komisije pri drž. ust. za soc. skrbstvo INPS. Vsa povojna leta se je zavzemal, da bi dobili Slov. v It. lastni osrednji denarni zavod, kar se je zgodilo 1956, ko je bil soustanovitelj in potem podpreds. in več let član uprav. sveta Trž. kreditne banke. Prav tako je bil več let upravitelj Finančne delniške družbe za mednarodni promet SAFTI. Zaradi svoje strokovnosti na gosp. področju je bil 1954 delegat na ustanovnem občnem zboru SKGZ in izvoljen za njenega prvega podpreds., nato pa dolga leta član njenega izvršnega in glavnega odb., od 1966–74 načelnik gosp. komisije, v zadnjih letih do smrti član nadz. odb. Dolga leta je bil preds. nepremičninske družbe Dom, v imenu katere je aktivno sodeloval pri gradnji Kult. doma v Trstu. Do smrti je bil preds. nadzor. odb. Slov. raziskovalnega inštituta (SLORI). Bil je tudi nadzornik Zadruge Naš Kras. Za aktivno politiko se ni zanimal, vendar je kandidiral na NSZ na trž. obč. volitvah. O. je globoko doumel vlogo gospodarstva (kot podlage slov. narodnega obstoja in razvoja v It., zato je postavljal temelje gosp. delovanja, dajal ideje za nove pobude in vedno zagovarjal enotno nastopanje Slov. v gospodarstvu. Skrbel je za strok. izobraževanje mladih in se zavzemal za razvoj šolstva gosp. smeri. Do smrti je sodeloval v PDk, Gosp in JKol s strok. članki, zadnja leta je vodil v PDk davčno rubriko in jo oskrboval z gradivom, ki je bilo hkrati strokovno in poljudno. Bil je rojen športnik in od mladih let je prehodil o počitnicah številne gore in lovil njihovo lepoto v fotografsko kamero. Skoraj do smrti se je vozil s kolesom tudi na daljše proge. O. je bil velik strokovnjak, dober in skromen človek.

Prim.: Podatki domačih; Dr. St. Oblak 60-letnik, PDk 8. maja 1971 s sl.; J. Koren, Razgovor o jubileju, PDk 9. maja 1971 s sl.; Isti, Dr. S. O., PDk 3. jul. 1979 s sl.; Počastitev spomina dr. S. O., PDk 4. jul. 1979; J. Koren, Dr. S. O., JKol 1980, 64–65 s sl.; M. Jevnikar, S. O., KolGMD 1980, 91–92.

Jem.

Jevnikar, Martin: Oblak, Stanislav (1911–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine