Primorski slovenski biografski leksikon

NEMEC Anton, finančni pravnik in ekonomist, r. 16. jan. 1903 v Biljah pri Gor., živi v Kopru. Oče Valentin, posestnik in gostilničar, mati Zofija Savnik. Po osn. š. v domači vasi je dovršil v Gor. pripravnico in začel z gimn. Po it. zasedbi Gor. avg. 1916 se je morala družina izseliti v Novo mesto, kjer je N. nadaljeval s študijem. Pod vplivom majniške deklaracije je s sošolci ustanovil iredentistično društvo Svoboda: člani so se zbirali v gozdu, prepevali slovanske himne in pomagali ruskim ujetnikom (prim. Marjan Mušič, Novomeška pomlad, Lj. 1974). Ob prevratu je raznašal borbene plakate z motivi iz Koroške, ki jih je naslikal I. Čargo (PSBL I, 218–20). Gimn. je nadaljeval v Lj. in jo dovršil v Gor. 1923 s Teofilom Simčičem in Vlad. Lestanom. V Lj. je sodeloval pri srednješol. društvu Preporod, bil tajn. srednješol. podružnice, včlanjene v Udruženju jsl. omladine iz Prim. s sedežem v Zgbu. 1921 je šel v Zgb kot delegat s Sr. Kosovelom (PSBL II, 144–45), ki je vodil v podružnici liter. krožek in izdajal Lepo Vido. V Gor. je bil član društev Vesna, Gor. omladina in Adrija. Po maturi je končal v Lj. trgov. (ekonomski) abiturientski tečaj (1924), nakar se je zaposlil kot občinski tajn. v Ajbi in nato v Renčah. Istočasno je študiral pravo na U v Padovi (1925–28) in doktoriral 19. nov. 1928. Doktorsko diplomo je nostrificiral na Prav. fak. v Lj. 9. maja 1934. V Padovi je bil član slov. visokošol. društva Nanos. Kot tajn. je napravil neprecenljive usluge rojakom, a kot Slov. in antifašista so ga 31. dec. 1928 odpustili iz službe, čeprav je 1925 s prav dobrim uspehom napravil na prefekturi v Trstu strok. izpit za obč. tajnika. Febr. 1929 se je zaposlil kot odv. in prokuratorski pripravnik pri odv. Edv. Slaviku, stanoval pri dr. Ang. Kukanji. Iz Trsta v Gor. je prenašal antifaš. tisk, zato so ga nadzorovali in po prvem trž. procesu se je umaknil aretaciji z begom v Jslo (sept. 1930). 1. okt. 1930 se je zaposlil v finanč. stroki. Predpisano finanč. prakso je opravil v Lj. pri davčni upravi, glavni carinarnici in na finanč. direkciji. 1934 je napravil na Min. za finance v Bgdu finanč. strok. izpit. Maja 1940 so ga prestavili na Min. za finance, odd. za vrhovno kontrolo. V Lj. je bil član društev Soča, Tabor, Istra, Prim. starešinska družina in PD. V službi je ostal tudi pod nem. zasedbo in po vojni. V glavnem je opravljal inšpekcijsko, organizacijsko in instrukcijsko službo po federalnih rep., sodeloval pri osnutkih zakonov za gosp., finanč., socialna in druga vprašanja. Bil je preds. raznih komisij za kompleksne in druge revizije, sodeloval pri organizacijah in reorganizacijah finanč. poslovanja ter usklajanja dela pri repub., okrožjih, okrajih in občinah. 1. maja 1950 je bil dodeljen okrož. finanč. odd. na Reki. Po ukinitvi tega okrož. je služboval pri OLO v Pazinu in Pulju. 1. okt. 1951 je nastopil službo pri OLO Koper kot vodja uprave za dohodke. Z organiz. ukrepi je izboljšal finanč. poslovanje, organiziral in vodil strok. seminarje, srečanja in posvetovanja za finanč. uslužbence, jim predaval in pomagal sestavljati finanč. plane pri gosp. in drugih organizacijah. Bil je član ali preds. raznih komisij in odb., ki so obravnavali gosp., premoženjsko-pravne in druge dejavnosti. Preds. uprav. odb. za kostno tuberkulozo (ortopedska boln.) Valdoltra, sveta za vajeniški dom, za revizijo vseh obč. odlokov (1954), za strok. izpite uslužbencev finanč. stroke itd., član okraj. discipl. sodišča v Kopru. Deloval je v društvu Pravnik, SZDL, društvu ekonomistov, RK, v sindikatih itd. Po ukinitvi okrajev je delal tri leta na obč. Koper. V Bgdu je napisal več člankov o prometnem davku v časopisu Finansije. V Kopru je prevajal iz slov. v it. in obratno. Za odgovorno, uspešno, nesebično in neutrudno delo je prejel red odlikovanja za delo, priznanje organizacije združenega dela in raznih združenj. Upokojen je bil 1. jan. 1966. Prepotoval je skoraj vso Evropo in sev. Afriko.

Prim.: Osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Nemec, Anton (1903–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine