Slovenski biografski leksikon

Zorn Tone (Anton), zgodovinar, v Ljubljani r. 28. jun. 1934 pravniku Antonu in učiteljici Leopoldini r. Vodopivec ter u. 13. jul. 1981. Po gimn. (1945–53) v Lj. je tu štud. zgod. na Fil. fak. in 1959 dipl. Sprva je delal v muzeju v Šk. Loki kot kustos za gradivo o NOB. Ko se je 1960 vrnil od vojakov pa do smrti bil zaposlen v Inšt. za narodnostna vprašanja (INV), od 1970 je vodil odd. za severno mejo. 1968 je bil na Univ. v Lj. prom. z dis. Polit. orientacija koroških Slov. in boj za mejo 1945–9. Za znanstv. sodelavca je bil izvoljen 1972, za višjega 1975.

Z. je obdeloval aktualna vprašanja Slov. v Avstriji, posebej na Kor. in Štaj., spremljal življenje Slov. v Porabju. Poleg snovi za dis. je raziskoval vso zgod. kor. Slov. od 60-ih let 19. stol. do danes. Zlasti uspešno je proniknil v dogajanja od plebiscita do razpusta avstr. republike in potem do napada Nemčije na Jslo 6. apr. 1941. Poglavja ali razprave je prispeval v zbornike: Koroški plebiscit (1970), Koroška in kor. Slovenci (1971), Slovenci v zamejstvu (1974), On the present situation of Carinthian Slovenes (Lj.–Zgb 1976), A contribution to the problems regarding the nazi denationalizing policy … (Bgd 1977, prevod čl. iz Vestnika kor. partizanov 1974), Zgodovina Slovencev (1979), Hronologija radničkog pokreta i SKOJ 1919–79, I–III (Bgd 1980), Viri za zgod. Komun. stranke na Slov. 1919–21 (1980), Kronologija naprednega delav. gibanja na Slov. 1868–980 (1981), Kärntner Volksabstimmung 1920 … (Dunaj–München 1981) ip. Pisal je o Radgoni in Apaški kotlini (ČZN 1973; Zbornik razprav s simpozija v Radencih, 1981), Prekmurju in Pomurju v prevratni dobi 1918–20 (npr. ČZN 1973, ZČ 1980). Kritično je spremljal obnavljanje protislov. organizacij v Avstriji po 1945 (Vestnik kor. partizanov 1970, 1971; Večer 1971, št. 151–79), prav tako pa tudi pojave demokrat. prizadevanj do manjšin v avstr. družbi (Večer 1971, št. 268; Vestnik kor. partizanov 1971, št. 4). Proučeval je zgod. avstr. manjšinske zakonodaje in njeno tekočo aplikacijo (Bilten INV 1977, 1978) ter gospodar. in družb. razvoj južne Kor. (zbornik Svetska ekonom. kriza 1929–34 …, Bgd 1976; Slov. vestnik 1978, št. 1; Bilten INV 1980, št. 6, 1981, št. 3). Posebej je skrbel za arhivski fond Inštituta o teh vprašanjih. Vztrajno je pospeševal proučevanje NOB na Kor. Več razprav je napisal o etničnih vprašanjih znotraj Sje, npr. Kočevsko, nem. trg. in industr. obrati v Sji pred 1941 (Kron 1970–72, 1976; ZČ 1972, 1975). Bil je soavtor Prispevka k bibl. zgod. Slovencev 1945–77 (ZČ 1978), sestavil več specializiranih bibl. o sev. meji (Jsl istor. časopis 1979) in kor. vprašanju od 1918 do danes (Razprave in gradivo INV 1963, 1966, 1979), odkrival nove dokumente in vire. Sodel. je pri Mali splošni enc. (1975–6) in EJ.

Izjemnega pomena je množica Z-ovih knj. poročil in ocen o novostih v Avstriji in drugod, s katerimi je slov. zgod. stroki in širši javnosti omogočil široko razgledanost po tujem pisanju o bistvenem delu slov. nar. življa v soseščini z avstrijsko-nemškim. – Urejal je Vestnik kor. partizanov (1974–81) in souredil knj. Kor. plebiscit (1970). – Psevd.: Tonč Radman, Miha Razlag, t., T., T. R., T. Z., Z. Z. - Prim.: osebni podatki; Razprave in gradivo INV 1980, št. 11/2, 145–51 (izbrana bibl); ob smrti 1981: M. Č., Bilten INV št. 6; M. Žnidarič, ČZN 3–4; D. Nećak, Delo št. 166 (s sliko); V. Melik, Kron 278–80; isti, Arhivi 201; D. Druškovič, NRazgl 409; B. Marušič, PDk št. 170; A. Malle, Slov. vestnik št. 29 (s sliko); P. Žaucer, Vestnik kor. partizanov št. 2/3, 50–4. – F. Kresal, Prispevki za zgod. del. gibanja 1982, 278–80; J. Pleterski, ZČ 1982, 131–2 (z bibl O. Janše-Zorn, 132–52). Pleterski

Pleterski, Janko: Zorn, Tone (1934–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi877678/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine