Slovenski biografski leksikon

Zorčič Stane, sadjar in vinogradnik, r. 19. apr. 1905 v Kapelah pri Brežicah kmetu in gostilničarju Vincencu ter Elizabeti r. Šribar, u. 26. jul. 1974 v Novem mestu, pokopan v Lj. V Krškem je obiskoval nižjo gimn. (1920–4), v Mrbu (do 1927) dveletno kmetijsko in v Križevcih (do 1931) srednjo kmet. šolo. Enoletno prakso je opravil na sadjar. in vinar. šoli v Iloku, drž. strok. izpit iz sadjarstva in vinarstva pa 1937 v Lj. – Bil je kmet. referent na okraj. glavarstvih Lj. (1932), Mrb-desni breg (1932–3), Ptuj (1933–6), Logatec (1936–7), Slov. Konjice (1937–9) in Krško (1939–41). Pred izselitvijo v Nemčijo po kapit. Jsle se je umaknil v Novo mesto in 1941–3 vodil izpostavo prehrambenega zavoda (Prevod). Jeseni 1943 je vstopil v NOV, delal v gospodar. komisiji okrožnega ljud. odbora v Nov. mestu in pri komandi mesta. Po nalogu SNOS je bil 1944 dodeljen okrož. ljud. odboru Črnomelj, kjer je kot inšpektor za kmetijstvo izdelal smernice za pospeševanje sadjarstva in vinogradništva za vso Belo krajino. Po osvob. je bil 1945–7 načelnik odd. za sadjarstvo in vinogradništvo Min. za kmet. Sje, 1947–9 inšpektor in vodja kmetijske sekcije Kontrolne komisije LRS, 1949–52 načelnik v položaju svetnika v kmet. resoru, dec. 1952 imenovan za direktorja podjetja Agroobnova, ki je pod njegovim vodstvom izdelala projektivne modele in tehniko urejanja zemljišč za strojno obdelavo, melioracije, napravo sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč. 1959–62 je bil inšpektor za vinarstvo pri sekretariatu za kmet. Izvr. sveta SRS in sekretar Poslovnega združenja za pridelavo in promet z vinom v Lj. Upokojen 1963, a je honorar. še kontroliral izvoz vina in sadja ter vodil vinsko nadzorništvo. – Odlikovanja: red za hrabrost, red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1947), medalja dela (1950).

Napisal je knjižico Ameriški kapar (1947) in ok. 45 člankov, največ o drevesničarstvu in trsničarstvu, pridelavi sadik in napravi sodobnih nasadov. Obj. je pred vojno v K, KL, Naših goricah in S, po vojni v SiV (1946: Pot v bodoče sadjarstvo, Važnost sadjarstva in pospeševanje v bodoče, Predlog za spremembo sadjarskih okolišev in določitev sort, Zgradimo čim več sadnih sušilnic, Gnojenje sadnega drevja, Pomladansko in poletno škropljenje sadnega drevja, Zimsko delo v sadovnjaku; 1947: Petletni plan za sadjarstvo), SVV (1950: Za povečanje hektarskih donosov, Zakaj škropljenje sadnega drevja ponekod ni bilo učinkovito; 1951: Proti amer. kaparju je potrebna dosledna borba, Naše sadjarstvo danes in v bodoče, O važnosti in potrebah povečanja proizvodnje prvovrstnih trtnih cepljenk; 1953: Nekaj misli o načrtni obnovi vinogradništva in sadjarstva; 1954: Terase v vinogradu; 1961: Organizacija sodobne drevesničarske proizvodnje), Naši vasi (1953: Skrbimo, da bo na trgu dovolj sadja), KG, SocK idr. - Prim.: družin. arhiv pri ženi Mari (Lj.); arhiv Biot. Fak. (Lj.); SBibl; Šlebinger-Marentič; I. Šporar, Sodobno kmetijstvo 1974, 511–2 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Zorčič, Stane (1905–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi874904/#slovenski-biografski-leksikon (13. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine