Slovenski biografski leksikon

Zdovc Pavel, jezikoslovec, r. 25. jul. 1933 v Rinkolah pri Pliberku kmetoma Pavlu in Mariji r. Plasch, živi na Dunaju. Gimn. je obiskoval 1947–55 na Plešivcu (Tanzenberg), Innsbrucku 1955–9 štud. filozof. in teologijo, nato 2 sem. ruščino in latin., od 1961 na Dunaju slavistiko (ruščina in sloven.) z latin. Doktoriral je z dis. Die Mundart des Südostlichen Jauntales in Kärnten. Lautlehre und Akzent der Mundart der »Poljanci« (obj. Dunaj 1972). Izpopol. se je na univ. Lomonosov v Moskvi (1963/4) ter med krajšimi bivanji na Hrv. in v Sji. 1967 je bil sodel. Inšt. za slovansko filologijo dunajske univ., od 1968 je na univerzi zaposlen kot predavatelj slov. jezika.

Jezikoslovne razprave obj. v nem. in slov. tisku, npr. o vlogi dialekta pri pouku knjiž. jezika (JiS 1973/4), o vokalni redukciji v podjunskih govorih (Kor. kulturni dnevi 1974), glagolskem vidu v sloven. (Berichte der Slavistik, Dunaj 1975), o regionalizmu in jezik. interferencah v kor. govorih in o kor. časnikarskem jeziku (Mladje 1984–5). Na podlagi terenskih povpraševanj in analize kor. tiska razpravlja o kor. toponomiji: Nekateri pogledi na vprašanja krajevnih imen na Kor. (Mladje 1973), Einige Aspekte zur Ortsnamenfrage in Kärnten (Car. 1974), »Tu ce« ali kako smo (bomo) pisali naša krajevna imena (Mladje 1979), Prispevki h kor. toponomiji v sodobnem slov. knjiž. jeziku (ib. 1982), Ko Zila noj Drava nazaj potačè (ib. 1983), Šenti in svetniki na Kor. (ib. 1986), O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Kor. v zamejski kor. publicistiki (SR 1989). Posega tudi na Gradiščansko: Nekaj imenoslovnih pripomb … (Kor. mladje 1984). Pisal je tudi o liter. in splošnih kulturnih vprašanjih, npr. v katalogu Stalna razstava slov. jezikovnih in zgod. spomenikov v Domu v Tinjah (tudi v nem., 1984), Prispevek k zgod. slov. tiska in knjiž. jezika na Kor. (Mladje 1970; o knj. Katolshke meshne bukve), Mladjevska literatura in Mladje v kor. družbi (Slov. vestnik 1975, št. 23; Most, Trst, 1976), Mladje – nicht nur eine Literaturzeitschrift (Beljak 1976, razst. katalog mladjevcev – slikarjev), Sigmund Herberstein za naše kraje in naše ljudi (Kor. kol 1976), Od brižinskih spomenikov do cesarskih patentov (Kor. kol 1978), Ob zatonu vinogradništva v Podjuni (ib. 1980), Zvestoba pred velikovškimi vrati (ib. 1981). Poroča o kult. dogodkih, ocenjuje publik. z manjšinsko tematiko, piše o slov.-nemških stikih.

V štud. letih je bil delaven v Klubu slov. študentov na Dunaju, pozneje njegov svetovalec, viden je njegov ur. delež pri Mladju oz. Kor. mladju. Pripravil je gradivo za turist. priročnik Dunaj in njegovi Slov. (Dunaj-Clc 1978; izšel brez njegove avtorske aprobacije). - Prim.: arhiv Inšt. za narod. vprašanja (Lj.); Kor. Slovenci v Avstriji včeraj in danes, 1985². J. Stergar

Stergar, Janez: Zdovc, Pavel (1933–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi860773/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine