Slovenski biografski leksikon

Zagožen Franc, agronom in genetik, v Vologu (pri Šmartnem ob Dreti) r. 3. dec. 1942 posestniku Petru in Doroteji r. Bastl ter tu živi. Po osn. šoli v Šmartnem in Gornjem Gradu (1949–57) je obiskoval sred. kmetij. šolo v Mrbu (1957–61), nato študiral agronomijo na Bioteh. fak. v Lj. in 1967 dipl. Specializacijo iz eksperimentalne statistike in populacijske genetike je opravil na univerzi Georg August v Göttingenu (1967–9, štipendist Max Planck inštituta za živinorejo v Marienseeju) in tam tudi prom. z dis. O genetskem izvrednotenju rastne krivulje pri prašičjih pitancih (1969). Na katedri za živinorejo Bioteh. fak. je bil 1969–73 asistent (1969–70 odslužil voj. rok), od 1974 docent, od 1977 je izr. prof. (za populacij. genetiko, selekcijo domačih živali in rejo drobnice).

Sodeluje z republiško in zvezno zootehniško službo pri selekciji plemenskih živali in vrednotenju dednosti, izvaja žlahtnenje in industrijsko križanje v ovčereji ter sodeluje pri podobnih nalogah v govedoreji, prašičereji in perutninarstvu. Preučuje teoret. osnove in uporabne metode ter zakonitosti v populacijski genetiki in selekciji, teorijo sintetičnih populacij in vrednoti optimalne genetske strukture ter njihov vpliv na proizvodne lastnosti živali. Posebej si prizadeva za obnovo in razširitev reje drobnice ter uvajanje žlahtnejših pasem in novih produktivnih tehnologij. — Napisal je knjigo Ovčereja (1981) ter nad 40 razprav, študij in člankov (sam ali s soavtorji). Najpomembnejše so mdr.: Genetische Aspekte der Mastleistung beim Schwein in verschiedenen Gewichtsabschnitten (Züchtungskunde, Stuttgart, 1970), Selekcijski indeks v živinoreji (Genetika, Bgd, 1972), Možnosti ocene heterozisa in pričakovane srednje vrednosti sintetičnih populacij (Acta biologica, Zgb, 1975), Optimalna genetska struktura sintetičkih populacija (Zbornik Bioteh. fak. — Kmetijstvo (živinoreja), 1977). — Prim.: arhiv Bioteh. fak. Univ. v Lj.; ULj III/2. Adč.

Adamič, France: Zagožen, Franc (1942–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi851776/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine