Slovenski biografski leksikon

Zablatnik Pavle, narodopisec in šolnik, r. 4. dec. 1912 v Biljnovsu (Fellersdorf, obč. Bilčovs) kmetu Pavlu in Frančiški r. Savnik, živi v Celovcu. Osn. šolo je obiskoval v Bilčovsu (Ludmannsdorf) 1918–25, klas. gimn. v Clcu 1925–33, prav tam študiral bogoslovje 1933–9, posvečen 1938. V Gradcu je od 1946 štud. filoz., klas. filol. in slavistiko, dipl. 1951 in bil i. l. prom. z dis. Die geistige Volkskultur der Kärntner Slovenen. Najprej je bil župn. upravitelj v Št. Lenartu pri Sedmih studencih (St. Leonhard bei Siebenbrunn, 1938–9), nato provizor v Šmarjeti (St. Margarethen) pri Velikovcu (1939–46). Po diplomi je bil v Clcu prof. 1951–7 na Drž. klas. in realni gimn. in 1957–67 na Drž. gimn. za Slovence (1971 preimenovana v Zvezno gimn. za Slov.), od 1968 do upokojitve 1977 prav tam ravnatelj. Poučeval je latin., grščino, sloven., ruščino in stenografijo. Ob redni službi je soupravljal razne župnije na Kor., sedaj v Glinjah (Glainach) pri Borovljah. — Na slavist. inštitutu univerze za izobraževalne vede v Clcu je predaval narodopisje, kor. slov. književnost in didaktiko slov. jezika. Udejstvoval se je v clc prosvetnih in kult. organizacijah: 1957–68 preds. Kršč. kult. zveze, od 1959 preds. Slov. kult. društva, od 1981 podpreds. MD. Predaval je na pedagoških tečajih Dež. šol. sveta, bil nad 30 let sodelavec clc radia (predavanja, narodopisne reportaže), sodelavec simpozijev Slav. inštituta clc Univerze. 1957–8 je ur. mesečnik Vera in dom. — Priznanja: 1974 dvorni svetnik, 1978 duhovni svetnik, 1982 listina Nar. sveta kor. Slovencev in Zveze slov. organizacij na Kor., 1982 za življenjsko delo Tischlerjeva nagrada Kršč. kulturne zveze.

Smer Z-ovega udejstvovanja določata duhovniški in pedagoški poklic, prevladuje pa zanimanje za narodopisje in slavistiko.

Izhodišče narodopisnega dela je dis., a je ostala v rkp. Na podlagi poljudnih člankov o ljudski duhovni kulturi (KMD, Clc 1953–6; Vera in dom, Clc 1957–61) sta nastali temeljni knjigi, ki sta tudi za znanstveno rabo kompendij duhovne ljudske kulture kor. Slovencev: Od zibelke do groba, Ljudska verovanja, šege in navade na Kor. (Clc 1982, z biografijo; ocene: M. Stanonik, JiS 1982/3, 207–8; H. Ložar-Podlogar, KMD, Clc 1984, 138–9; N. Kuret, Traditiones 1984, 289) in Čar letnih časov v ljudskih šegah, Stare vere in navade na Kor. (Clc 1984, z biografijo in bibl). Z znanstvenim interesom se loteva posameznih vprašanj kor. narodopisja. O narodnostni in kult. problematiki je napisal: Das »windische« Problem in Kärnten (Die österr. Nation, Dunaj 1958), Narodopisje in kor. Slovenci (Kor. in kor. Slovenci, 1972), Der kulturhist. Hintergrund besonderen Brauchtums im unteren Gailtal (Jahrbuch der Diözese Gurk, Clc 1981). Razpravljal je o ljudski pesmi: Kor. slov. narodna pesem (Rad kongresa folklorista Jsle u Varaždinu 1957, Zgb 1959), Kor. slov. narodna pesem v svojih epičnih in liričnih izraznih prvinah (Kron 1967), Rožanska ljudska pesem na koncertnem odru (knjižica z istim naslovom, Clc 1975), Ljudska pesem kor. Slovencev — Das Volkslied der Kärntner Slowenen (Die Brücke, Clc 1977); o Slov. pripovedki na Kor. (Kor. kulturni dnevi, 1973); šegah: Ziljsko štehvanje (PV 1969; KMD, Clc 1980), Teritev na Kor. (Traditiones 1974); o smrti v luči kor. ljudskih verovanj in običajev (Etnol. pregled 1974); o ljudski medicini pri Kor. Slovencih (Traditiones 1972). Posebno bogato je razpravljal o A. Schusterju-Drabosnjaku. Prvim poljudnim člankom (Vera in dom 1957, 1960) so sledile tehtnejše razprave: Kor. ljudski pesnik in dramatik … (Letno poročilo Drž. gimn. za Slov., Clc 1957/8), A. Sch.-D., ljudski dramatik (ib. 1967/8), Kor. bukovnik … (Kor. in kor. Slovenci, 1972), Koruški slovenački bukolik … (Bagdala, Kruševac 1975), Kor. slov. bukovnik … — Der kärntnerslow. Volkspoete … (Die Brücke 1978), Nov slov. rkp o Ahasveru (Traditiones 1979), Drabosnjak na gled. odru (spremna beseda k faks. izdaji Pasijona, Clc 1983), Der kärntnerslow. Volkspoet … (Wiener slawist. Almanach, 1984), Drabosnjakova Komedija od zgubleniga sina (SR 1985).

Napisal je spremne besede h knj.: F. Kotnik, Storije, I–II (Clc 1957–8, tudi oskrbel ponatis), L. Kramolc in M. Tomc, Pesmarica, II (1964: Pesmi kor. ljudskih pevcev, vižarjev in pesnikov), Prežihov Voranc — L. Kuhar, Gosposvetsko polje (1979), J. Scheinigg, Nar. pesni kor. Slovencev (Clc 1980), Z. Kumer, Od Dolan do Šmohora (1981). — O slov. književnosti je objavil: Ob stol. 1. slov. romana (Letno poročilo Drž. gimn…. 1965/6), Literatura kor. Slovencev po l. 1945 — Literatur der Kärntner Slowenen seit 1945 (Die Brücke 1975/6), Slov. slovstvo na Kor. od 1. jezikovnih spomenikov do baročne dobe — Slow. Literatur in Kärnten … (ib. 1976), Sodobna slov. književnost na Kor. (SR 1981). Za dvojezično antologijo Das slow. Wort in Kärnten — Slov. beseda na Koroškem (Dunaj 1985, tudi sourednik) je orisal starejše in sodobno slovstvo ter bukovnike. S prigodnimi čl. se je spomnil vrste slov. kulturnih delavcev, zlasti kor.: F. Kotnika (Vera in dom 1957), J. Tischlerja (Letno poročilo Drž. gimn…. 1961/2), J. Sketa (ib. 1962/3), J. Scheinigga (ib. 1963/4), I. Grafenauerja (ib. 1964/5), A. Janežiča (ib. 1969/70), F. Czigana (ib. 1970/1), L. Kramolca (ib. 1973/4), N. Kureta (ib. 1975/6), V. Inzka (ib.), V. Podgorca (Tausend J. Österreich, 3, Dunaj 1974), O. Gutsmana (KMD, Clc 1977), F. Ledra-Lesičjaka (ib. 1983), U. Jarnika (ib. 1984) idr.

K uspehom slov. gimn. v Clcu je Z. bistveno pripomogel tudi s prirejanjem učbenikov: Slov. čitanka, IV-VIII (cikl. 1960–1, ponatisi 1967, 1973, 1976), Latinska vadnica, I–II (cikl. 1958–9, ponatis 1974–5) in Jezikovna vadnica S. Bunca, IV (1981, z R. Vospernikom). Human. izobraženega šolnika se kaže zlasti v čl. Pomen študija klasičnih jezikov (Letno poročilo Drž. Gimn. … 1966/7) in Višja izobrazba, pot do duhovne emancipacije — Geistige Emanzipation einer Volksgruppe durch höhere Bildung (Die Brücke 1980, zv. 11). Prizadevanja za zidavo poslopja slov. gimn. v Clcu (dograjeno 1975) je spremljal s štev. čl. v gimn. Letnih poročilih, Jubil. zborniku ob 25-l. Zvezne gimn. (Clc 1982), publikaciji Das gemeinsame Kärnten, 3 (Clc 1975), z intervjuji (npr. NRazgl 1970, 455 + 464) idr.

Prim. (izbor): Naš tednik (Clc) 1962, št. 49; 1982, št. 48, 49; 1983, št. 18; Bibl slawist. Arbeiten in der Bundesrep. Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1945, München 1963; Letno poročilo Drž. (Zvezne) gimn. v Clcu 1967/8, 30–2, 1972/3, 36–7, 1974/5, 50–5 (z bibl), 1977/8, 38–41, 1982/3, 50–1; H. Ložar-Podlogar, Traditiones 1973, 233–5; Who is who in Österreich, Zürich 1979, 673; Družina in dom (Clc) 1982, št. 10; KMD (Clc) 1982, 129–3; Slov. vestnik (Clc) 1982, št. 48, 49; J. Ferk, Kärntner Landeszeitung (Clc) 1985, št. 13. — Slika: J. Šircelj, Kor. znamenja, 1970, 241. N. Kt.

Kuret, Niko: Zablatnik, Pavle (1912–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849101/#slovenski-biografski-leksikon (10. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine