Slovenski biografski leksikon

Winkler Iztok, gozdarski strokovnjak in politični delavec, r. 22. febr. 1939 v Novi vasi na Blokah pisatelju Venceslavu (gl. čl.) in učiteljici Julijani r. Punčuh, živi v Ljubljani. Po osn. šoli na Krki pri Stični in v Lj. je tu 1949–57 obiskoval VII. realno gimn. in 1957–62 na Bioteh. fak. študiral gozdarstvo (dipl. 1963). Magisterij je opravil 1969 v Zgbu in bil tu 1972 prom. z dis. Zasebni gozdovi v SR Sji kot ekonomska baza lastnikov gozdov in kot objekt gospodarske politike. 1963 je bil pripravnik pri Gozdnem gospodarstvu Lj., nato na gozdar. odd. Bioteh. fak. 1964 hon., 1965–75 redni asistent in 1975–5 izr. prof. (za ekonomiko gozdarstva). 1978–80 je bil preds. rep. komiteja za razisk. dejavnost, 1980–2 pa rep. komiteja za kulturo in znanost. 1982 se je vrnil na Bioteh. fak. (1981 izvoljen za red. prof.). Na podipl. študiju predava še ekonomiko ter programiranje gozdne proizvodnje. Od 1963 je zun. sodelavec Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo SRS. Iz uporabe matem. metod v ekonomiki gozdarstva se je specializiral 1970–1 na gozdar. fak. v Brnu ter 1973 na študij. potovanjih po obeh Nemčijah, ČSSR in Avstriji. – Dela v štev. družbenopolit. organizacijah, mdr.: član univ. komiteja ZKS (1973–8), CK ZKJ (1974–82), preds. IO samost. interesne skupnosti za gozdarstvo Sje (1975–9), član habilitacijske komisije na Univ. v Lj. (1978–83), sekretar (1982–6) oz. preds. (od 1986) MK ZKS Lj., preds. izdaj. sveta Dnevnika (od 1982). Je član uredništev GozdV (1972–4, od 1978 dalje) ter 2. izd. Šumar. enc. (Zgb) in EJ (za Sjo). – Odlikovanja: medalja zaslug za narod (1965), red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1975), red dela z zlatim vencem (1977).

Raziskuje organizacijo dela v gozdarstvu in lesarstvu, gozdar. ekonomiko (zlasti skupno gospodarjenje z zasebnimi in družbenimi gozdovi, cenitve in načrtovanja v gozdarstvu), uvajanje kvantitativnih metod v načrtovanje in razvojne programe, samoupravljanje v gozdarstvu, izobraževanje v gozdar. strokah itd. Redno sodeluje z referati na gozdar. študij. dnevih in na strok. posvetovanjih v okviru ZIT gozdarstva in lesarstva SRS. Poleg pedag. in strok. dela je 1979–82 vodil in usmerjal pripravo celotnega sklopa zakonodaje na področju razisk. in kult. dejavnosti (zakon o razisk. dejavnostih in razisk. skupnostih, o SAZU, knjižničarstvu, naravni in kult. dediščini, svobodni menjavi dela na področju kult. dejavnosti, o samostojnih kult. delavcih, Prešernovi nagradi).

Napisal je knjige: Navodilo za praktično snemanje in normiranje delovnega časa v gozdni proizvodnji (1964, z J. Kovačem in J. Udetom), Ugotavljanje normativov za sečnjo in izdelavo sortimentov iglavcev (1966, z J. Kovačem), Normiranje rada u šumskoprivrednim organizacijama (Zgb 1966, z J. Kovačem), Ugotavljanje normativov za sečnjo in izdelavo sortimentov listavcev (1968, z J. Kovačem), Ekonom. položaj kmečkih gozdnih posestnikov v Sji (1969), Gospodarnost nove tehnologije sečnje in izdelave iglavcev (1970), Zasebni gozdovi v SR Sji kot družbenoekonom. problem (1970), Ekonomika gozdarstva (1977, 1979, skripta, 3 zv.), Optimalna poslovna in samoupravna organiziranost gozdarstva, 1 (1985, s soavtorji). Z E. Prevcem je prevedel skripta: R. Berić, Organizacija proizvodnje (1965). Obj. štev. razprave, mdr.: Odškodnina za razlaščene gozdove na trasah hitrih cest v Sji (GozdV 1971), Ekonom. vrednotenje škod, ki jih v gozdovih povzroča onesnažen zrak (ib. 1972), Pomen gozdov za kmečka gospodarstva na Slov. (Sod. kmetijstvo 1972), Uvajanje kvantitativnih metod v načrtovanje in vodenje gozdne proizvodnje (GozdV 1973), Razdrobljenost posesti – ekonom. problem kmečkega gozda (Sod. kmet. 1974), Izobraževanje gozdar. inženirjev (GozdV 1975), Nekmečka gozdna posest v Sji (Sod. kmet. 1976), Sedanje stanje in temeljni problemi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v SR Sji (Zbornik gozdarstva in lesarstva 1976), Gozdni posestnik kot lastnik gozda in delavec (Les 1977), Pogoji in rezultati gospodarjenja z gozdovi v Sji v prvih letih srednjeročnega obdobja 1976–80 (GozdV 1978), Družbenoekonom. izhodišča za sodoben koncept gozdnogospodar. načrtovanja (v: Gozdnogosp. načrtovanje – integralni del družbenega planiranja, 1979), Narava in namen prispevka za biološka vlaganja v gozdove (Sod. kmet. 1981), Sedanji trenutek naše razisk. dejavnosti (Teorija in praksa 1982).

Prim.: osebni podatki (z bibl); person. mapa Bioteh. fak. (Lj.); ULj II, III/2; V. Preželj in M. Zupančič, GozdV (bibl), 1979. – Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Winkler, Iztok (1939–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi841785/#slovenski-biografski-leksikon (3. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine