Slovenski biografski leksikon

Vrtačnik Milan, šolnik, v Ljubljani r. 28. jul. 1906 peku Janezu in prodajalki Ljudmili r. Rems ter tu živi. V r. kraju je obiskoval osn. šolo, 1918–24 klas. gimn. in 1924–8 učiteljišče. Učil je na Blokah (Šivče, prej Sv. Trojica, 1929; Nova vas, 1929–33; Krajič, prej Sv. Duh, 1933–7); 1936–8 je imel štud. dopust in študiral na VPŠ v Zgbu. Od 1937 je bil predm. učitelj na mešč. šoli v Črnomlju. V OF je sodel. od 1941, bil 1942–3 v ital. zaporih in internaciji (Monigo), jeseni 1943 se je vrnil v Črnomelj in bil v. d. ravnatelja na mešč. šoli (osvob. ozemlje), 1944–5 se je zdravil v bolnišnicah JA v južni It. Po osvoboditvi je v Lj. 1945 učil na Šoli nar. milice, 1945–6 na Soc. polit. šoli, bil 1946–56 referent in nato inšpektor na Ministrstvu za prosveto LRS, od 1956 delal v oddelku za dokumentacija na Zavodu za napredek šolstva, 1965 upok. – Priznanja: spomenica 1941; 1950 medalja dela, red zaslug za narod s srebrno zvezdo in red za hrabrost; 1951 red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem; 1956 red dela z zlatim vencem; 1975 red zaslug za narod z zlato zvezdo; 1975 Žagarjeva nagrada.

Na učiteljišču je sodel. v rkp glasilu Naš vzhod 1927/8 (črtica Ob potoku, št. 1; podpis M. V.), predvsem pa v Jugoslovanskem srednješolcu 1927/8 (poezija, mdr. cikel pesmi Plamen; proza: Iz življenja, Pedantove pustolovščine, Usoda; psevd.: Vrtnik, Veram, Zvonko, Vladimir Z.). Samostojno je obj. knjigo Vzgojiteljem novega rodu (1947) in sest. več cikl. priročnikov, npr. Šolarske in učitelj. knjižnice v osn. šolah (1962), Dij. in učitelj. knjižnice v gimn. (1963). Članke je pisal pred vojno za list Zdravje, po njej za pedag. časopisje, npr. P (Zakaj namesto otr. vrtca in dnevnega zavetišča – domovi igre in dela, 1947), SodP (Priročniki za izvenšol. vzgojo, 1950; O 10-letnem razvoju in o nekaterih nujnih vprašanjih splošnoizobr. šolstva, 1955; O vzgojni vrednosti pion. organizacij, 1960; Nekatere zanimivosti iz ankete o življenju in delu vajencev v LRS, 1961), Mladi svet (Izvenšol. vzgoja, eno osred. vprašanj našega časa, 1951; Ne preobremenjujmo šol. otroka, 1955), PD in zbornike: Kongres pedag. delavcev LRS na Bledu III (1951: O vzgojni vrednosti letovanj), Uresničevanje šolske reforme (1962: Mreža obveznih šol na Slov. v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti), Svetloba izpodriva temo (1969: Knjižnice za slepe v Sji). Bil je pobudnik in nato sour. glasila Zveze prijateljev mladine Mladi svet (1950–5). Kot ur. ali sour. je pripravil publikacije: Tako naj raste naš najmlajši rod (1948; izbor sovjet. pedag. člankov), Poročilo Zavoda za prouč. šolstva (1955–65), Zbornik dok. gradiva o reformi obv. šole, I–III (1955–8), Tehnična vzgoja v splošnoizobr. šolah v tujini, I (1964). Kot organizator, pisec in ur. je veliko prispeval k posodabljanju šolstva v Sji, zlasti osnovnega.

Prim.: r. matice ž. sv. Jakob (mat. urad Lj.); osebni podatki: gradivo Slov. šol. muzeja (Lj.); podatki Komisije SRS za odlikovanja (Lj.); Drago Vončina, Kronika šolstva med NOB v Beli krajini, 1978, 22, 56, 368; S. Pavlič in V. Smolej, Partiz. šolstvo na Slov., 1981, 162; Bibl kazalo P – SodP, 1983. Otk.

Ostanek, France: Vrtačnik, Milan (1906–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi824930/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine