Slovenski biografski leksikon

Vreg France, strokovnjak za komunikologijo in časnikarstvo, v Ljubljani r. 10. sept. 1920 uradniku Francu in Heleni r. Jesenovec in tu živi. V r. mestu je 1930–40 obiskoval realno gimn. (III. in I. drž.), študiral medicino (1940–2, nazadnje že v ilegali) in svetovno knjiž. z lit. teorijo (1955–61) na Fil. fak. 1968 je na Visoki šoli za polit. vede dosegel magisterij z delom Javno mnenje in strukturne spremembe javnosti v meščanski družbi, 1972 pa na Fak. za sociologijo, polit. vede in novinarstvo (FSPN) doktorat z dis. Teoretični modeli mnenjskih in komunikacijskih procesov v družbenem sistemu.

Kot študent in član SKOJ (od 1938, od 1943 član KP) je sodel. pri Slov. klubu, ob napadu na Jslo pri organiz. prostovoljcev za fronto, po kapitulaciji pri organiz. OF, KP in SKOJ na Univerzi in na terenu. Jun. 1942 je odšel v partizane, bil sekretar RK KP Dobrova, načelnik sanitetnega odseka Dolomitskega odreda, načelnik prop. oddelka Triglavske divizije in IX. korpusa, sekretar agitprop komisije Oblastnega komiteja za slov. Kor. Ur. je edino št. časopisa Dolomitska zvezda (1943), osnoval in ur. (nov. 1943 – maj 1944) Partiz. dnevnik (edini dnevnik odporniškega gibanja v Evropi), na Kor. ur. lista Slov. vestnik (1944–5) in Koroška v borbi (1945). Kot brošuri sta izšli v več izdajah reportaži Gorenjski fantje na Dolenjskem (1943) in Naša Koroška (1944), Naskok na Turjak pa je bil obj. po ohranjenem rkp iz konca 1943 šele 1951 v LdP (št. 100–2). Burka Morale je zmanjkalo je izšla v zbirki Nova pisarija, št. 1 (1944), drama V novo življenje (april 1944) je ostala v tipkopisu (arhiv IZDG). Pozneje je napisal še nekaj črtic ali novel in reportaž s partiz. snovjo, mdr.: Obračun (Beseda 1950), Smrekarjev Jozej (Svoboda, Celovec 1951), Počitek na Jelovici (NS 1951), Tonač s Hriba (Borec 1954).

Po vojni je ostal 1945–6 sekretar agitprop Oblastnega komiteja za slov. Kor. (avg. 1945 ga je angl. vojaško sodišče zaradi ileg. dela obsodilo na 9 mesecev zapora, ki ga je prebil v Clcu in Gradcu), 1946–7 opravljal polit. in public. naloge na Dunaju (mdr. ur. Slov. vestnik), 1947–9 ur. zunanjo rubriko LdP, 1949–53 delal v ur. Borbe v Lj. in Bgdu, 1953–5 spet pri LdP, 1955–8 bil ur. strok. glasila Novinar in sour. časopisa Progres. Objavil je nad 2 tisoč člankov, komentarjev in reportaž o polit. vprašanjih, NOB, literaturi, gledališču, filmu. Za Malo polit. knjižnico (jo tudi ur.) je 1948 napisal brošuro O osvobodilni borbi grškega ljudstva (anon.). 1955 je ur., vsebinsko dopolnil in razširil (ok. tretjina novega besedila) rkp. K. Prušnika Gamsi na plazu (izšlo 1958).

1962–3 je bil na Inšt. za filoz. in sociol. Univerze v Lj. predstojnik odd. za novinarstvo, od 1963 dela na FSPN (pred 1970 Visoka šola za polit. vede) kot višji predavatelj, od 1973 kot izredni in od 1977 kot redni profesor za predmete obča komunikologija, teorija množičnih komunikacij in razvoj svetovnega novinarstva. 1963–72 je bil predstojnik katedre za novinarstvo, od 1976 je predstojnik Centra za družbeno komuniciranje pri Raziskovalnem inštitutu FSPN. 1972–4 je bil prodekan, 1979–81 dekan, 1981–5 prorektor Univerze v Lj. Na FSPN je zasnoval študij novinarstva in komunikologije, 1972 podiplomski študij iz komunik. ved in sodel. pri ustanovitvi tega študija na fak. za polit. vede v Bgdu in Zgbu, kjer je tudi predaval. Občasno je predaval še na univerzah v ZDA, ZRN, v Leipzigu in Moskvi, 1975 vodil podiplomski študij na univerzi McGill v Montrealu.

Z referati (obj. v ustreznih publikacijah) se je udeležil štev. mednar. strokovnih srečanj, mdr. kongresov AIERI – Medn. združenje za raziskovanje množičnih komunikacij – Intern. association for mass commun. research (Dubrovnik 1965, Konstanza 1970, Leipzig 1974, Leicester 1976), simpozija Mass media and international understanding (Lj. 1968, tudi organ. in sour. publikacijo), kongresov ISA – International sociological association (Toronto 1974, Uppsala 1978, Mexico City 1982) in ASA – American sociological association (Montreal 1974). Kot preds. organ. komiteja Univerza danas je organ. vrsto mednar. posvetov v Dubrovniku. Je predsednik jsl sekcije za komunik. vede jsl združenja sociologov, član izvršnega komiteja IRCMC – International research committee on mass communications pri ISA ter štev. drugih domačih in tujih strok. združenj. Mdr. je vodil projekt Sistem komuniciranja v samoupravni družbi (1970–4), slov. projekt Komuniciranje in odločanje v delegatskem sistemu (1975–84), jsl projekt o komunik. delovanju Jsle v svetu pri Institutu društvenih nauka v Bgdu (1976–80); od 1984 vodi slov. skupino za medrep. projekt Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita. – Priznanja: red za hrabrost (1951), red dela s srebrnim vencem (1955), zaslug za narod s srebrno zvezdo (1956), bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1965), dela z rdečo zastavo (1982), Tomšičeva nagrada (1955, 1956, 1968).

Raziskovalno deluje na področju komunikologije od 1962 in je utemeljitelj te vede v Jsli. S teoretičnimi študijami je pokazal na pomembnost te stroke za jsl družbo in zagotovil znanstvene osnove za razvoj nove discipline. Napisal je prvo temeljno delo iz komunik. v Jsli: Družbeno komuniciranje (1973; hrv. prevod Zgb 1975, maked. Skopje 1976). Med temeljna dela o teoriji javnega mnenja sodi knj. Javno mnenje in samoupravna demokracija (1980, nagrada Sklada B. Kidriča). Napisal je skripta: Sodobni problemi družbenega obveščanja (1963), Sociološki pristup problemima masovnog komuniciranja (Bgd 1965), Visokošolsko izobraževanje novinarjev v svetu (1967), Teorija javnega mnenja, 1 (1968), Medosebno komuniciranje (1969), Komunikacijska znanost (1972), Javno mnenje (1973). Za raziskavo Slov. javno mnenje 69 je obdelal Komunikacijsko obnašanje Slovencev (1970).

V domačih in tujih časopisih in zbornikih objavlja razprave in strok. članke, mdr.: Feljton u listu (Suvremeno novinarstvo, Zgb 1964), Sociol. aspekti procesa društvenog komuniciranja u sistemu samoupravljanja (Informacija i samoupravljanje, Bgd 1965), Vidiki komuniciranja v sistemu samoupravljanja (Teorija in praksa – TiP 1965), Politični proces in množično komuniciranje (Aktualni problemi polit. znanosti, 1966), Društveno komuniciranje u sistemu samoupravljanja (Novinarstvo, Bgd 1966), Svetovna družba in komuniciranje (TiP 1967), Svetovna javnost in avtentičnost javnega mnenja (TiP 1968), Strukturalne promene javnosti i svetska zajednica (Kultura, Bgd 1968), Marxova svobodna javnost kot negacija birokratske skrivnostnosti (Izbor sociol. razprav, 1970), Pojmovanje javnosti pri Leninu (Aktualnost misli Hegla, Marxa, Engelsa in Lenina … 1971), Komunikacijski sistem in njegova odprtost (TiP 1971), Javno mnenje in demokracija (Osnove družboslovja, 1971), Komunikacijski sistemi: autonomnost i otvorenost (Otvorenost i funkcionisanje komunik. sistema, Zgb 1972), Scientific-tehnical revolution and communication science (Scientific and tehnical revolution and journalism, Moskva 1973), Komunikacijska znanost: definicija in funkcija (TiP 1974), Proces odlučivanja u političkom sistemu i informisanje (Informisanje u društveno-ekonomskom i političkom sistemu, Bgd 1975), Funkcija javnog mnenja u delegatskom sistemu (Gledišta, Bgd 1975), Role of universities in intercultural communication and intercourse (Univerzitet danas, Bgd 1975), Množični mediji, javno mnenje in demokracija (TiP 1978), Komunikacijski mediji i pluralizam samoupravnih interesa (Društvenost komunikacije, Zgb 1978), Tvorec ljudske politike in politične kulture (Prispevki B. Kidriča slov. kulturi, 1979), Samoupravljanje, družbeno komuniciranje in mnenjski pluralizem (TiP 1980), Moč revolucionarne besede nekdaj in danes (Obveščanje in odločanje, 1980), Samoupravno komuniciranje i informisanje (Samoupravljanje – put oslobadjanja rada, Lj. 1981), France Bevk – politični voditelj in publicist (France Bevk … 1983).

Ur. je zbornika Komuniciranje in odločanje v delegatskem sistemu (1978) in Delegatski sistem v SR Sloveniji (1979), od začetka (1973) je glavni ur. Sociološke in politološke knjižnice. – Psevd.: Mile, Mile Javor (za leposlovje), f., F. V., M., M. V., V. F. – Prim.: osebni podatki z bibl; arhiv Društva novinarjev Sje Lj.; podatki Komisije SRS za odlikovanja; SBibl; ULj III/1; F. Škerl, 15 let bibl o NOB Slov., 1962; Bibl izdanja u narodnooslob. ratu 1941–5, Bgd 1964; Bibl del in spisov prof. … FSPN, 1971; Delo 1980, št. 212 (s sliko); PDk 1980, št. 218 (s sliko). – Slika: arhiv SBL. Munda

Munda, Jože: Vreg, France (1920–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi820652/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine