Vončina, Leon Stanislav (1826–1874)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 27, 28. 6. 1925

Slovenski biografski leksikon

Vončina Leon Stanislav, socialni organizator in zgodovinar, r. 7. apr. 1826 v Novem Vinodolskem (Hrv. Primorje) učitelju Josipu in Katarini r. Logar, u. 4. nov. 1874 v Ljubljani (brat hrv. politika in zgb župana Ivana). Osn. šolo je obiskoval v r. kraju in Kamniku, gimn. 1837–43 v Nov. mestu, licej in teologijo v Lj., 1849 bil ord. Kot gojenec Avguštineja je bogosl. študij nadaljeval na Dunaju in bil 1853 prom. za dr. teol. 1854–74 je predaval cerkv. zgod. in pravo na bogoslovnem učilišču v Lj. Bil je član škofij. konzistorija in cerkv. sodišča, odbornik Zgod. društva (1865–8 blagajnik), odbornik in predavatelj v 1869 ustan. Katol. družbi za Kranjsko, 1867 imenovan za častnega meščana Lj.

Po začetnem verskem delovanju bolj med nem. kot slov. Ljubljančani (pridige in kateheze 1855–8 v uršul. c.) in po nem. razpravah v Theol. Zft (Lj. 1849, podpis: L. W.), poročilih v LZg (1854–60, mdr. 1855, št. 130–1; 1859, št. 34; 1860, št. 149, anon.) in Archivu fiür kath. Kirchenrecht (Mainz 1859–61) se je ob zborniku Zlati vek … (1863) tudi znanstveno »poslovenil« (Marn XVII, 78), ko je v sloven. prispeval zgod. ekleziološko razpravo Razkolništvo izhodnje cerkve … in v njej prev. izbrana patristična besedila. Tedaj je postal tudi član lj. čitalnice in soustanovitelj SM (1864–74 podpreds.). Napisal je prvo biografijo Friderika Baraga (1869, 1896²), v njej prev. vrsto Baragovih pisem.

Na Dunaju je spoznal ideje nem. socialnega organizatorja Adolfa Kolpinga in v Lj. 1855 (6 let po nem. vzoru) ustanovil Katoliško družbo rokodelskih pomočnikov, ki jo je vodil do smrti (gl. Uebersichtliche Darstellung … Gesellenvereines, LZg 1860, št. 102–3, tudi p.o.); o njenem delu je letno poročal (Rechenschaftsbericht über den kath. Gesellenverein - vsaj 1864–74; ali: Sedanji stan katol. rokodelske družbe - vsaj 1873–4). Pridobil je vzgojitelje in profesorje (M. Peternel, A. Globočnik, A. Lesar idr.), da so ob nedeljah popoldne v društvenih prostorih v knežjem dvorcu učili mlade vajence jezikov, računstva, zemljepisa, naravoslovja in risanja (gl. ZD 1855, 177) in s tem izobraževali bodoče obrtne mojstre, ker obrtne šole še ni bilo. Poleg tega je V. skrbel tudi za socialno varstvo rokodelcev v bolezni. Ob zgodnji smrti so ga slavili kot »moža naroda, Slovana z dušo in telesom« (N 1874, 359), I. Prijatelj pa je zapisal, da je bila V-ova kat. rokod. družba »edino lj. društvo, ki je … priredilo kakšno zabavo, pri kateri so se izvajale tudi slov. točke« (SKSZ II, 135).

Prim.: r. matice (ž. urad Novi Vinodolski); W. Godenits, Das höhere Priesterbildungsinst. f. Weltpriester zum hl. Augustin in Wien … 1969, 428 (dis. v teol. knjiž., Dunaj); Erjavec 15; Glaser III, 50, 116, 271; Marn XVII, 76–83; šematizmi lj. škofije 1846–75; Letno sporočilo Kat. družbe na Kranjskem za … 1870–1 (Jber. kath. Verein f. Krain …); S 1874, št. 131–4; ZD 1874, 367–8; Drobt. 1887, 186, 189; J. Lesar, VBV 1916, 146; A. Stroj, S 1926, št. 78; Jubilejni zbornik Kat. društva rokodel. pomočnikov ob 75-letnici, 1930, 27–30 (s sliko); J. Logar, RSAZU, 2. r., 1956, 263; 225 let novomeške gimn., 1971, 393. - Slika: IS 1925, št. 27. Slk.

Smolik, Marijan: Vončina, Leon Stanislav (1826–1874). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811412/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine