Slovenski biografski leksikon

Vomer Ivo, veterinar, r. 7. maja 1916 v Čadramu (pri Oplotnici) učitelju Ivanu in učiteljici Ani r. Kalšek, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval 1922–7 na Muti, klas. gimn. 1927–35 v Mrbu, veterino študiral 1935 —9 v Zgbu, 1941 dipl., vmes absolviral še pet semestrov agronomije. Prom. je bil v Zgbu 1948 z dis. Plodnostne motnje pri govedu na Slovenskem. Kot veterinar je služboval 1941–3 v Gornji Radgoni, od koder ga je okupator zaradi povezanosti z OF poslal na prisilno strok. delo v Flensburg (Nemčija) in Kindberg (Gor. Štajerska). Od osvoboditve do dec. 1945 je bil šef veter. službe v slov. diviziji KNOJ, 1946–8 šef odd. za zrejne bolezni v centralni veter. bolnici v Lj., 1948–64 upravnik veter. bolnice v Celju (kasneje Veter. oz. Živinorejsko-veter. zavod). 1964 je postal pomočnik direktorja VEZNAVOD v Lj., delal še v odd. za reprodukcijo domačih živali in tu 1969 prevzel mesto načelnika, do nov. 1971 vodil osemenjevalni center pri Kmet. zavodu v Lj. Na veter. odd. Bioteh. fak. v Lj. je bil za predmet reprodukcija domačih živali s porodništvom izvoljen 1972 za izred. prof. in 1978 za rednega. Od 1973 je predstojnik klinike za reprodukcijo in genetiko domačih živali. Predaval je anatomijo in fiziologijo domačih živali 1959–64 na srednji kmet. šoli v Vrbju (pri Žalcu) in 1960–3 na višji agron. šoli v Mrbu, 1963–5 tu še reprodukcijo domačih živali, od 1965–72 pa fiziologijo in zoohigieno domačih živali na šoli za živinorejsko-veter. tehnike v Lj. — Za osemenjevanje domačih živali se je specializiral 1946 v Sofiji, 1953 kot štipendist FAO 3 mesece na univ. Urbana (Illinois, ZDA), 1954 na Dunaju in 1955 postal specialist za reprodukcijo domačih živali. — Je član več strok. društev in komisij, od 1971 častni član medobčin. društva veter. in veter. tehnikov v Celju ter od 1978 Zveze društev veter. in veter. tehnikov v Lj. Je ustanovitelj (1973) in predsednik Slov. društva za reprodukcijo domačih živali »Marjan Pavšiča. — Priznanja, mdr.: zlata plaketa za zasluge pri razvoju veterinarstva v Sji 1973, Jesenkovo priznanje za pionirsko delo pri uvajanju osemenjevanja domačih živali in selekcijsko delo v živinoreji 1977, republiško priznanje za uspešno delo na področju reprodukcije domačih živali 1979.

Imel je štev. predavanja doma in v tujini, vodil tečaje o osemenjevanju 1946–7 v Celju in Lj., 1947 Pančevu, 1948 Skopju. Udeležil se je mnogih kongresov (referati obj. v kongresnih publikacijah), mdr. 1961 Haag in Hamburg, 1964 Trento (Italija), 1966 Brno, 1970 in 1971 Milano, 1971 Videm (Udine), 1973 in 1977 Portorož (Sistem dela v reprodukciji na preusmerjenih kmetijah, 1973, skupaj z J. Mermalom; Uzroci neuspjeha u redovitoj plodnosti i metode rada u intenziviranju reprodukcije krava s visokom mliječnom proizvodnjom na velikim farmama, 1977, s soavtorji; Subklinični zdravstveni poremećaji kod krava u visokoj gravidnosti i puerperijumu, 1977, s soavtorji), 1978–9 Wels (Avstrija), 1974 Ohrid (Organizacija rada na reprodukciji goveda u intenzivnim seljačkim gazdinstvima alpskog područća, s soavtorji; Neki problemi u vezi sa poremećajem plodnosti kod krava u velikim stadima u Sji, s soavtorji), 1975 Bled (Metode rada u intenzivnoj reprodukciji krava muzara, skupaj z D. Petačem in M. Matjažem), 1976 Lj. (Značenje kontinuirane i kompleksne preventive poremećaja zdravlja i reprodukcije u intenzivnoj govedarskoj proizvodnji, skupaj z N. Klemencem in V. Gregorovićem).

Napisal je skripta Fiziologija reprodukcije domačih živali (1965) ter štev. članke za strok. časopise, mdr.: SocKiG (Anestrije, vzrok zmanjšanja plodnosti pri govedu, 1962; Osemenjevanje govedi v Sji zdaj in v prihodnje, 1967; Zdravstveni pregled bikov na osemenjevalnih središčih, 1967), Veter. glasnik, Bgd (Zdravstvena kontrola bikova u centrima za umetno osemenjivanje, 1968; II. jsl kongres za reprodukciju domačih životinja, 1976), Sod. kmetijstvo (Kako doseči visoko plodnost pri kobilah, 1968; Biološke osnove in nekatere naloge pri intenziviranju reprodukcije pri govedu, 1974; Biološke osnove za razmnoževanje v konjereji, 1977), Veterinaria, Sarajevo (Utjecaj deficita vitamina A na kvalitet sperme bika, 1972), Zbornik Bioteh. fak. Univ. v Lj. — Veterinarstvo (Razširjenost spastične pareze pri bikih v osemenjevalnih središčih, 1972; Zdravljenje ovarialnih cist pri govedu, 1977, skupaj z J. Šketa in D. Petačem), Veter. novice (Program organiziranega dela v reprodukciji goveda, 1978). Sicer je s članki od 1952 sodeloval tudi v Obvestilih naprednih gospodarjev (Clc), Živinorejcu, Naprednem kmetovalcu, KG, Kmetijskem priročniku idr. — S sodelavci je izdelal več ekspertiz in elaboratov za Sklad B. Kidriča idr.

V. se ukvarja s problematiko plodnosti domačih živali in z osemenjevanjem kot pomembnim sredstvom za izboljšanje plodnosti. Težišče njegovega dela je intenziviranje plodnosti v govedoreji na večjih farmah in pri kravah molznicah na preusmerjenih kmetijah ter uvajanje zdravstvene kontrole glede na konstitucijo in plodnost v osemenjevalnih središčih in zrejališčih mladih bikov. V konjerejskem zavodu v Lipici je uvedel sistematično reprodukcijo. — Prim.: osebni podatki; ULj III/2; Spomenica Veter. fak. sveučilišta u Zgbu 1919–59, 1959, 141, 156; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Bibl sodel. VEZNAVOD Sje …, 1971; I. Brglez, Zbornik Bioteh. fak. Univ. v Lj. — Veterinarstvo, 1976, 230–1 (s sliko); Slov. veter. bibl, 1978. Sfč.

Stefančič, Ante: Vomer, Ivo (1916–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi810528/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine