Slovenski biografski leksikon

Vojska Danilo, ekonomist, r. 11. sept. 1911 v Novem mestu poštnemu kontrolorju Vladimiru in Angeli r. Smola, živi v Ljubljani. Osn. šolo in gimn. (matura 1929) je obiskoval v r. kraju, 1929 se vpisal na gradbeni odd. Tehniške fak. v Lj., a je moral zaradi neozdravljive živčne bolezni prenehati s študijem in ga je absolviral pozneje; zdravil se je doma in na Dunaju. Od 1932 je delal v naprednem štud. gibanju, v strokovnih, kulturnih in polit. društvih na univerzi in zunaj nje, sodel. pri štev. akcijah, zato bil večkrat kaznovan od polic. in univerz. oblasti. Od 1940 je član KP. Preučeval je družbena, filoz., gospod. in polit. vprašanja z marksističnega stališča. O perečih štud. in splošnih vprašanjih je od 1935 pisal v štud. lista Akademski glas in 1551 (npr. anon. v 1551: Slov. delovno ljudstvo in šolnine, 1936/7, št. 7–14, neredno; Knafljeva ustanova, ib. št. 18; Naši meceni, 1938, št. la-5) ter v anon. cikl. brošurah Socialno vprašanje slov. akademikov (1939) in Problemi slov. akad. mladine (1939). Prizadevno je zbiral gradivo o finančnem kapitalu v Sji, zlasti o povezavi domačega in tujega kapitala v bančnih zavodih in industriji. Knj. Kapital v Sji (»Družine« finančnega kapitala), sprejeta za tisk 1940–1 od agitpropa CK KPS in oddana v tiskarno, zaradi okupacije ni izšla, temveč le odlomki v Sd 1941 (psevd. A. Krajan): Obseg bančnih koncernov v Sji, Primer industrijske kombinacije (vertikalnega koncerna) na slov. tleh (nedokončano).

Med okupacijo je delal v partijskih organih (VOS, agitprop CK KPS) in OF, pisal članke v SPor (1941–2). Ital. so ga aretirali 1942, poslali v koncen. taborišče, zaradi bolezni vrnili in internirali v Lj. (prisilna delavnica, šempetrska vojašnica). Po osvob. je bil najprej sekretar komisije za ugotovitev lastništva pri ministrstvu financ, pripravljal gradivo za nacionalizacijo podjetij okupatorja in njegovih sodelavcev ter vodil postopek prve nacionalizacije. Jeseni 1945 je bil imenovan za preds. Komisije za gospod. načrt pri Predsedstvu vlade LRS, aprila 1946 za docenta za polit. ekonomijo na Ekon. fak. v Lj., dec. 1947 prav tam za rednega prof.; dekan fak. je bil 1948–52, prodekan 1952–3. Organiziral je novo fak., pridobil učno osebje in prostore itd. Ob tem je bil še poslanec Skupščine LRS (1951–5), preds. Zveze ekonomistov Sje, delegat na kongresih KPJ in KPS ter imel vrsto drugih družbenih funkcij. Predaval je tudi na tečajih Partijske šole, v študent. organizacijah idr. Kljub večkratnemu zdravljenju doma in na tujem je moral zaradi bolehnosti 1968 v pokoj. Med vojno zbrano gradivo za gospod. Načrt Sje je po osvob. dopolnil v obsežen elaborat (900 str. rkp v 18 zvezkih). Podal je podrobni oris gospod. panog in smernic za bodoči razvoj. Delo je predložil Planski komisiji LRS; izročil ji je tudi gradivo za bibl slov. socialno-ekonomske literature 1848–1941 (112 str. rkp). Pripravil je učbenik za polit. ekonomijo (1000 str. rkp), ki pa ni izšel, prav tako ne knj. Finančno-kapitalske osnove buržoaznih strank v Sji. S pripombami je sodeloval pri knj. J. Šorna Razvoj vevške papirnice (1956), kot član ured. odbora zbral in ur. ekonomske in socialno-ekonomske članke B. Kidriča za ZbD (1958–9).

Priznanja: spomenica 1941; redi: dela z zlatim vencem 1949, zaslug za narod z zlato zvezdo 1965, republike z zlatim vencem 1971, bratstva in enotnosti z zlatim vencem 1981, za hrabrost 1981. — Prim.: osebni podatki; podatki Komisije SRS za odlikovanja; ULj, II; 225 let novomeške gimn., 1971, 393; S. Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941, 1972. Mur.

Murko, Vladimir: Vojska, Danilo (1911–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi806856/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine