Slovenski biografski leksikon

Vodovnik Lojze, elektrotehnik in biokibernetik, r. 6. sept. 1933 v Mariboru ključavničarju Bogomiru in Barbari r. Kušter, živi v Ljubljani. Osn. šolo in 2 razr. gimn. je 1939–45 obiskoval na Ptuju, ostale 1945–51 v Mrbu, nato v Lj. štud. elektrotehniko, 1957 dipl., odslužil voj. rok. 1958 je nastopil službo pri podjetju Elektromedicina, tu ustanovil in vodil odd. za medic. elektroniko. 1959 je postal asist. za elektromedic. naprave in industr. elektroniko na Fak. za elektrotehniko (prof. Aleš Strojnik) v Lj., 1963 bil prom. z dis. Stabilizacija napetosti in tokov za elektronske mikroskope. Od i.l. docent, od 1967 izr. in od 1973 redni prof. za biokibernetiko in dinamiko sistemov; 1973–5 je bil prodekan, 1975–7 pa dekan fakultete. - Strokovno se je izpopolnjeval in specializiral 1959–60 na inšt. za visokonapetostne naprave univ. v Uppsali (Švedska); 1964–5 na Case inst. of technology v Clevelandu, kjer je bil 1966–9 tudi gost-predavatelj za dinamiko sistemov in medic. inženiring, hkrati predaval v Lj. (izmenoma po en sem. na vsaki fak.); 1981 štipendist sklada World rehabil. fund. in gostujoči prof. na Univ. Southern Calif. v Los Angelesu (Rancho Los Amigos Hospital). 1966–76 je bil nosilec 12 raziskov. nalog, ki so jih financirali Zvezni zavod za razisk. delo, Razisk. skupnost Sje in amer. min. za zdravstvo.

S predavanji in referati (obj. v ustreznih zbornikih) je sodeloval na štev. strok. kongresih doma in na tujem, mdr.: na večini vsakoletnih jsl in mednar. konferenc, ki jih organizira ETAN (= Elektronika, telekomunikacije, avtomatizacija, nuklearna tehnika), 3-letnih External control of human extremities (npr. Dubrovnik 1975, 1981), občasnih: JUREMA (=Jsl seminar za regulaciju, mjerjenje i automatizaciju; npr. 1975, 1981 Zgb), 1961, 1966 Lj. (simpozija o el. meritvah in merilni tehniki), 1967 London (2nd europ. symp. on medical electronics), Stockholm (7th intern. conf. on med. and biol. eng.), 1970 Atlantic City (Biomed. soc. cont.), 1972 Kairo (Intern. conf. on prosth./orth.), 1973 Houston (Neurological symp.), 1977 Sorrento (It., 1st Mediterr. conf. on med. and biol. eng.), 1980 Poznaň (IV. konf. o biokibernetiki), 1981 Henniker-New Hampshire (Biomechanics and neural control of movement), Tokio (Rehabil. eng. intern. seminar), Portorož (Movement in man and machine, ga soorganiziral), 1983 Dunaj (1st Vienna intern. Workshop on functional Electrostimulation), Krapinske Toplice (Seminar FESE = Functional electrical stimulation extremities), Portorož (3rd Mediterr. cont. on medical and biol. engineering) ipd. Povabljen je predaval na raznih univ. in inštitutih, mdr.: 1967 Montreal, 1968 in 1969 Glasgow, 1970 Kopenhagen, 1971 Dunaj in Stuttgart, 1973 Charlotteswille, 1974 Jonköpping (Švedska) in Montreux, 1976 Gradec, 1977 Varšava in Białystok, 1982 Karlsruhe; na mednar. radijski univ. 1975 v Parizu o funkcionalni el. stimulaciji (serijo oddajali v več državah, 1975 tudi v Jsli).

Je član domačih in mednar. strok. društev: od 1963 ETAN, Jsl društva za medic. in biol. tehniko (1980 častni), Elektrotehn. zveze Sje (1976 zaslužni); od 1963 Intern. federation of medical and biol. eng., Pariz (senior member, hkrati član uredn. odbora njene revije Medic. and biol. eng. and computing), od 1965 The Royal soc. of medicine, London (affiliate member), do 1980 Intern. soc. for prosth. and orth., Kopenhagen, The Biomed. eng. soc., ZDA (senior member), Inst. for el. and electronics engineers, New York (senior member), od 1977 dopisni, od 1983 redni član SAZU. Priznanja: 1963 nagrada jsl komiteja ETAN; 1971 Sklada B. Kidriča; 1980 plaketa Zavoda za rehabil. invalidov Lj.; 1980 red dela z zlatim vencem; 1984 priznanje mednar. elektrot. organizacije IEEE (= Inst. for electrical and electronic engineers).

V. se je sprva ukvarjal s tokovnimi in napetostnimi stabilizatorji, predvsem pa se posveča raziskovanju funkcionalne in terapevtske elektr. stimulacije za rehabilitacijo bolnikov s poškodbami nevromuskularnega sistema. Na Fak. za elektrotehniko v Lj. je 1964 ustanovil in vodi laboratorij za medic. elektroniko in biokibernetiko. V njem usmerja delo v študij funkcionalne el. stimulacije obolelih ekstremitet; v ta namen je pritegnil raziskovalce s področja medicine in odprl vrsto novih raziskovalnih področij v biomehaniki ter v kibernetskih sistemih človeka.

Izsledke svojih raziskovanj pogosto obj. Kot samostojni tisk je izšlo: letna raziskovalna poročila (deloma s soavtorji), Dalji razvoj dom. elektron. mikroskopa u pravcu večeg direktnog povečanja i veče moči razdvajanja (Poročilo za Zvezni fond za znanstv. delo v Bgdu, 1963, z A. Strojnikom in A. Kraljem), Funkcionalna el. stimulacija ekstremiteta i proučavanje funkcija medullae spinalis i neuromuskularnog sistema čovjeka … (ib. 1966, več avtorjev), Funkcionalna el. stimulacija peronealnih mišic (Poročilo Zavoda za rehabil. invalidov Lj., 1966, več avtorjev), Development of orthotic systems using functional el. stimulation and myoel. control (Lj. 1971, z A. Kraljem in C. W. Caldwellom), Electrical stimulation as a rehabil. method … (ib. 1975, z A. Kraljem in P. Strojnikom), na tujem pa mdr.: A Single channel myo-el. stimulator (Report Case Inst. Techn., Cleveland 1964, več avtorjev), The dynamic response of a musculoskeletal system due to el. stimulation (ib. 1964), Controlled movement of a skeletal joint by el. stimulation of muscle (ib. 1965, z W. Crochetierom), Some topics on myo-electric control of orthotic/prosthetic systems (Case Western Reserve Univ., Cleveland 1967 - V. soavtor in urednik). Napisal je učbenike: Osnove biokibernetike (1968, 1975²; ocena Med. razgl 1970, 44), Uvod v digitalno tehniko (1977, 1986⁵, s S. Reberškom), Dinamika sistemov (1978, dopolnjena in razširj. 1981², soavtor isti), Nevrokibernetika (1985).

Prvi članek je obj. kot osmošolec v listu Radioamater (Bgd 1950). Odtlej je sam ali s soavtorji napisal več kot sto člankov in razprav v: EV (1957- ), ZstV (1957-, npr. 1978: Biokinetični model vpliva hipnoze na mišični odziv hemiparetičnih bolnikov; 1979: Merjenje vpliva sugestij na el. draženo mišično kontrakcijo - soavtor), Elektrotehnika (Bgd 1963, 1965), Tehnika-Opšti deo (ib. 1963), Automatika (Zgb 1964, 1965 teoret. pril.), Zdravstvo (Bgd 1976: Utjecaj tehn. dostignuča na razvoj medicine), NRazgl (1982), Zbornik del Zavoda za rehabilit. invalidov (1983), pretežno pa v tujih časopisih, mdr.: Elektromedizin (Berlin 1959, 1964), Physikalische Vhdl. (Moosbach/Baden 1961), Zft. f. angew. Physik (Berlin-Heidelberg 1962), Elektronik (München 1962, 1964), Elektronische Rundschau (Berlin 1962, 1964), Acta medicotechnica (ib. 1964, 1965), Electronic engineering (London 1964), Archives of phys. medicine and rehabil. (Chicago 1965, 1973, 1974), Electronics (New York 1965), Medical electronics and biol. engineering (Oxford 1965, 1967, 1971, 1981), Artificial limbs (Washington 1967: External power in prosthetics and orthotics. An overview - z J. B. Reswickom), Analog science fiction/science fact (New York 1969, št. 3: Telepathy - did it happen? soavtor isti), Biomediz. Technik (Berlin 1973), Orthopädie-Technik (Essen 1976: Möglichkeiten and Erwartungen der Funktionellen el. Stimulation auf mehreren Kanälen), Prosthetics and orthotics intern. (Hellerup, Danska 1977), Journal of med. eng. and technology (London 1977), Annual report of progress (Los Angeles 1982), Medical progress through technology (Berlin-Heidelberg 1982), Abstracts. Restorative neurology in the central and peripheral nervous system (Benetke 1983). Poglavja v knjige oz. zbornike: Future goals of engineering in biol. and medicine, New York 1969 (Orthotic and prosthetic systems I. - z J. B. Reswickom); W. Oppelt in G. Vossius, Der Mensch als Regler, Berlin 1970 (Steuern der Bewegung eines Skelettgelenks durch el. Muskelreizung); Advances in electronics and el. physics, New York 1971 (Functional el. stimulation of extremities); Functional neuromuscular stimulation, Washington 1972 (Some recent orthotic systems using functional el. stimulation - z A. Kraljem in A. Jegličem); Engineering principles in physiology I, New York 1973 (Neuromuscular integration and control - z J. Lymanom in J. B. Reswickom); The control of upperextremity protheses and orthoses, Springfield 1974 (Myoelectrical and myomechanical prehension system using functional el. stimulation - več avtorjev); Movement in man and machine, Lj. SAZU 1982 (Effects of el. stimulation on neuromuscular systems, tudi uredil s T. Bajdom in R. McGheejem); Osnove medicinske elektrotehnike (ur. A. Kralj), 1983 (Sistemske vede v medicini).

Pri Elektromedicini je razvil več elektronskih sistemov za medicino in izdelal aparature, npr.: prototip univerzalne aparature za elektrostimulat. terapijo Multisan-Standard (1957), prototip elektrokardioskopa in kardiofona (1957, z A. Strojnikom), aparat za galvanizacijo in faradizacijo Galexan (1958), tranzistorski stimulator Minisan (1963), dvožarkovni osciloskop za elektrobiol. raziskave (1963, z L. Medvedom in A. Strojnikom), mio-električni stimulator za mišice roke (1964), impulzno širinsko moduliran mio-stimulator za kombinirane lezije (1966, centralne in periferne).

Prim.: osebni podatki; bibl del 1950–75 (arhiv SAZU); Bibl RSS; ULj II, III/2; Objave Univ. 1959, št. 18, 44–7; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; LSAZU 1978, 81–2 (s sliko); 1981—(letne bibl); 1984, 80–1 (s sliko); SAZU ob 40-letnici, 1978, 135–6 (s sliko); Delo 1984, št. 136. — Slika: arhiv SBL. N. P.

Gspan-Prašelj, Nada: Vodovnik, Lojze (1933–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi801580/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine