Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Katja r. Černe, pravnica, v Ljubljani r. 8. marca 1917 pravniku (tedaj tajnik Mestne hranilnice) Francu in Katarini r. Furlan ter tu živi; 1941 se je poročila z Vladom V-em (gl. čl.). V r. mestu je obiskovala II. drž. realno gimn. (matura 1936) in študirala na Pravni fak. (diploma 1941), kjer je opravila tudi enoletni doktorski tečaj iz kazenskih in kriminoloških ved. 1944 je bila prom. z dis. Statistična metoda v kriminalni etiologiji (obj. 1944). 1943–5 je bila notarska pripravnica v sodni praksi, po osvob. 1945 pomočnica načelnika za socialno skrbstvo pri MLO Lj., april-sept. 1946 načelnica odd. za statistiko pri ministrstvu za delo FLRJ v Bgdu. Vrnila se je v Lj. in bila od okt. 1946 načelnica odd. za statistiko pri Direkciji papirja FLRJ, na Statističnem uradu LRS od 1949 pomočnica direktorja in od maja 1954 načelnica odd. za družbeno statistiko. Kot štipendistka OZN se je izpopolnjevala iz socialnoskrbstvene analize in statistike 1952 v ZDA in 1953 v Vel. Britaniji. Od okt. 1954 je bila na Inštitutu za kriminologijo v Lj. znanstvena sodelavka, od 1961 višja znan. sodelavka, od 1967 znan. svetnica; 1961–72 direktorica. Od 1971 je na Pravni fak. v Lj. redna prof.; 1975–84 predstojnica katedre za kazenskopravne znanosti. Predavala je metodiko socialnega dela 1956–61 na Višji šoli za socialne delavce v Lj., kriminologijo 1959–72 na III. stopnji Pravne fak. v Zgbu, isti predmet od 1962 na Pravni fak. v Lj. in od 1972 še uvod v raziskovalno delo na podiplomskem študiju, mladinsko kriminologijo 1978–9 na Pedag. akademiji v Lj.

Bila je ali je še članica več strok. združenj in njihovih teles (mdr. 1969–74 znanstvene komisije in 1976–84 direktorskega sveta Medn. združenja za kriminologijo v Parizu) ter uredništev strok. publikacij. Udeležila se je štev. jsl in medn. seminarjev ali posvetov svoje stroke, kot ekspert OZN v mestih: Hellebeack (Danska) 1969, New Delhi 1970, Helsinki 1972 in 1984, Kopenhagen 1973; z referati mdr.: Bellagio (It.) 1968, Bgd 1968, Mendoza (Argentina) 1969, Madrid 1970, Zlatibor 1971 in 1982, Reisensburg in Tübingen 1972, Atlantic City (ZDA) 1973, Pau-Bayonne (Francija) 1976, Lizbona 1978, Vauveresson (Francija) 1979. - Odlikovanje: red dela z zlatim vencem (1970).

Področje njenega znanstvenega raziskovanja so kriminalistika, posebej mladinska, in metode socialnega dela. O tem je izvedla več raziskav in veliko pisala v strok. in poljudni tisk. Publikacije: Sodno kriminalitetna statistika LRS 1948–50 (1953, soavtor B. Pehani), Skrb za otroke in mladino v LRS 1948–52 (1954, soavtor J. Brunet), Gospodarska struktura prebivalstva po predhodnih rezultatih popisa prebivalstva z dne 31. marca 1953 (1954), Ekonomski položaj žene na območju današnje LRS v 100 letih (1955), Priročnik iz metodike socialnega dela (1959, razmn.), Kriminologija, 1 (Zgb 1966, soavtorji M. Kobal, L. Bavcon, V. Skalar), Izvrševanje ukrepov odvzema prostosti izrečenih proti polnoletnim storilcem kaznivih dejanj (1971, skripta), Eksperiment u Logatcu (Bgd 1975, soavtorji M. Bergant, M. Kobal, F. Mlinarič, B. Skaberne, V. Skalar; nagrada Sklada B. Kidriča). Pripravila je zbornike člankov: Kriminologija za pravnike, 1, 2 (1975, 1981; dopol. izd. 1985), Mladinska kriminologija (1978). Štev. razprave in članke je obj. v domačih in tujih časopisih, mdr. Ljudska uprava, Pravnik, Naša zakonitost (Zgb), Arhiv za pravne i društvene nauke (Bgd), Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ZZR, Jsl revija za kriminologiju i krivično pravo (Bgd), NRazgl. - Prim.: osebni podatki; personalna mapa na Pravni fak. v Lj.; SBibl; ULj, II, III; Bibl RSS. - Slika: arhiv SBL. Ry.

Rybář, Miloš: Vodopivec, Katja (1917–2012). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi800001/#slovenski-biografski-leksikon (10. maj 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine