Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Janez, teolog, r. 6. apr. 1917 v Ljubljani krojaču Ivanu in Frančiški r. Ličen, živi v Rimu. Po osn. šoli in klas. gimn. 1927–35 v Lj. je tu 1935–41 štud. filoz. in teol. na Teol. fak., 1941 bil ord., 1940–2 prefekt v škofovih zavodih v Šentvidu in Lj. 1942 je bil promoviran za dr. teol. z dis. Krščanstvo in Cerkev pri Nikolaju Berdjajevem (1942 samozal.; oceni: td. (T. Debeljak), S 1942, št. 249 a; Orientalia christiana periodica 1943, 231–3), nato štud. 1942–4 dogmatično teol. na gregorijanski univ. in na vzhodnem inšt. V Rimu. 1945–7 je bil docent za dogmatiko na izseljenski slov. teol. fak. v Praglii (Facult. theol. Labac.), od 1949 docent, od 1953 izr. in od 1961 je redni prof. za fundamentalno teologijo (osnovno bogoslovje) na urbanijanski univ. v Rimu; 1968–72 dekan njene teol. fak., 1971–6 hkrati prof. ekleziologije na teol. fak. Marianum prav tam. 1978 je bil med ustanovnimi člani bogosl. akad. v Rimu, od ustav. 1960–79 konzultor pri tajništvu za edinost kristjanov, kot teol. izvedenec pa 1962–5 sodeloval v razl. komisijah 2. vatikan. cerkv. zbora (koncila). - Odlikovanja: 1960 naslov monsignor, 1982 redni član papeške teal. akad. v Rimu.

Od 1950 se udeležuje kot delegat ali z referati štev. mednar. kongresov, npr. mariološkega (Rim 1950, 1954), ekumenskega (Rim 1952, 1963, 1969, 1974; Gazzada pri Milanu 1963; Aarhus 1964; Crêt-Berard, Švica 1964, 1965; Madrid 1973; ženeva 1977), patrističnega (Oxford 1959), evharističnega (München 1960), o Cirilu in Metodu (Solun 1966), koncil. teološkega (Rim 1966), misijološkega (ib. 1976, Assisi 1980); referati so obj. v zbornikih: Acta Congr. intern. Mariologicus Marianus (Rim 1953, 1956), Texte u. Untersuchungen (Berlin 1962), Acta Congr. de theologia concilii Vaticani sec. (Rim 1968), Atti del Congr. intern. sci. di missiologia (Rim 1976) idr. Predavanja iz ekumenske in ekleziološke snovi na tečajih, simpozijih in radiu pa so izšla v zbornikih C. Boyer, Il problema ecumenico oggi (Queriniana 1960), M. Schmaus-K. Forster, Der Kult u. d. heutige Mensch (München 1961), Le Religioni non cristiane nella considerazione cattol … (Rim 1966), Koncil… (Clc 1967), V edinosti (Lj.-Mrb 1973), Sviluppi teol. postconciliari e Mariologia (Rim 1977), Simposio Card. A. Bea (Rim 1981), zborniku Draga 1983 (Trst) idr.

Napisal je knjige: Marija v duhovnosti slov. naroda, Rim 1945; La Iglesia y las iglesias, Barcelona 1961 (prevod iz Problemi e orientamenti di teol. dommatica, Milano 1957; ocena: Rev. Augustiniana de espiridualidad, Calahorra 1961, 104); Ekumenizam je ipak počeo, Zgb 1968 (prevod predavanja v Medoli pri Trentu 1967); La Chiesa, Rim 1969, 1977³ (skripta); L'Eglise locale, Rim 1978 (prev. še v španšč. in angl.); The Trinitarian, christological and pneumatic dimension of the mission, Rim 1980 (prev. še v franc. in španšč.); Un solo battesimo, una sola Eucaristia, un mutuo riconoscimento del Ministero, Rim 1980; I santi fratelli Cirillo e Metodio, Rim 1985. Razprave, članke in ocene obj. v slov. časopisju: Besede življenja (Praglia-Brixen 1946–7, cikl.), Božja beseda (Toronto 1966), BV (1970), Duhovno življenje (Buenos Aires 1958, 1960, 1961), Kraljestvo božje (Trst 1957–66), Revija kat. akcije (Lj. 1940–1), Slovenka (Rim 1945, cikl.), Vera in dom (Clc 1954), Vrednote (Buenos Aires 1954) idr., zlasti pa v tujem, mdr. Bibl missionaria (Rim 1952, 1978), Città di vita (Firence 1970), Dialogo ecumenico (Salamanca 1973), Divinitas (Rim 1957, 1960), The Ecumenist (Ramsey, N. Y. 1964), Ephemerides liturgicae (Rim 1955), Euntes docete (Rim, urbanijanska fak., 1949–74, 1980; 1960–75 jo urejal), Humanitas (Brescia 1965, 1968), Marianum (Rim 1951), Oikomenikon (Rim 1969, 1970, 1974), Omnes unum (Buen. Aires 1954), La Rivista del clero ital. (Rim 1966), Rivista di vita spirituale (ib. 1979), La Rocca (Assisi 1955, 1965, 1966), Il Salvatore (Rim 1959), Studi cattolici (ib. 1962), Unitas (New York 1953), Ut omnes unum (Paderborn 1966), Zft für Missionswissenschaft u. Religionswiss. (Münster 1965, 1969). Sodeluje pri enciklopedijah Dizionario storico religioso (Rim 1967) in Dizionario del Concilio ecumenico Vaticano secondo (ib. 1969). - Prim.: osebni podatki (z bibl); AD 1969, št. 16 - Slika: arhiv SBL. Slk.

Smolik, Marijan: Vodopivec, Janez (1917–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi799832/#slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine