Slovenski biografski leksikon

Vipotnik Olga r. Červan, družbena in vzgojna delavka, r. 8. jul. 1923 v Ljubljani (Moste) elektrikarju Ivanu Čujniku in Ani r. Červan ter tu živi. V Lj. je obisk. osn. in 1933–7 meščan. ter 1937–40 gremialno šolo, 1940 Christofov učni zavod. Po okupaciji 1941 je bila v Lj. aktivistka NOB (članica SKOJ od 1941), jul. 1942 odšla v partizane, sept. 1942 sprejeta v KPS v Gubčevi brigadi, v kateri je bila 1942–3 politkomisarka čete, namestnica politkom. bataljona in sekretarka SKOJ. Tedaj je urejala mladin. glasilo Gubčeve brigade Mladi tovariš 1943 in v njem objavljala članke (psevd. Jelka, Branka, Olga), npr.: Lenin — največji prijatelj mladine (št. 2). Jul. 1943 je bila pri napadu na Žužemberk ranjena. Od okt. 1943 je delala v pokrajin. komiteju SKOJ Sje, od jul. 1944 pri poverjeništvu pokr. komiteja KPS za vzhodno Štajersko, kjer je uredila 1. in 2. št. štaj. izd. Mladega tovariša (v njem obj. članek Iz Prlekije, št. 4). Od sept. 1944 je bila organiz. sekretarka oblastnega komiteja za Kor. Partizanske spomine je objavila v člankih, npr. Gubčeva v Škocjanu (SPor 1950, št. 206), Spomini partizanke (Mladina 1952, št. 15), Namesto zaključka ob tednu otroka (Delo 1976, št. 237; o partiz. bolnici Jelenbreg na Rogu), Gubčevci nismo dobili ženske čete (Delo 1978, št. 52). — Po osvoboditvi je 1945–6 delala pri agitpropu in gl. odboru LM Sje v Lj. (sekretarka mestn. komiteja SKOJ). 1947 se je poročila z Janezom V-om (gl. čl.) in z njim odšla v Bgd. Delala je v kadrovskih službah pri gl. direkciji metalne industrije v Bgdu, nato v Lj. 1948–9 in 1951 do 1953 pri Predsedstvu vlade LRS, 1949–51 pri oblastnem ljud. odboru za Goriško v Postojni. Ker je želela nadaljevati delo z otroki in mladino, ki ga je opravljala že v NOB kot mladin. ur., je 1953–8 v Lj. obiskovala pedag. tečaj in absolvirala VPŠ. Od 1959 je bila predsednica Zveze prijateljev mladine Sje, 1964 upokojena. Na področju vzgoje in izobraževanja deluje v razl. organizacijah, mdr. kot predsednica (od 1962) Nacionalnega komiteja za predšol. vzgojo otrok Jsle pri OMEP (Organisation mond. d'éducation préscolaire pri UNESCO) in kot strok. svetovalka Zavoda SRS za šolstvo (od 1972). Bila je predsednica Sveta za vzgojo otrok Jsle (1964–73), je podpreds. mestne konference SZDL Lj. (od 1979) in članica Sveta SRS (od 1980). Udeležila se je štev. medn. konf. o vzgoji otrok, mdr. VIII. konf. županov mest v Milanu 1979 z referatom Lj. in njena skrb za otroka (prim. The child and the city, Milano 1980, 294). — Odlikovanja: red za hrabrost (1946), red bratstva in enotnosti II (1950), red zaslug za narod s srebrnimi žarki (1968), zlati znak OF (1973) in štev. priznanja, npr. 2 jsl za delo z mladino — kipca kurir Jovica (1973) in Kekec (1974). — Objavila je več člankov o vzgoji, npr. Nekatere oblike otroškega varstva v stanovanj. skupnosti (Mladi svet 1958), Naloge Zveze prijateljev mladine (Glasilo DPM 1962, št. 4), Družbena vzgoja in izobraževanje otrok v luči 20-letnice osvoboditve (ib. 1965, št. 5), Angažirani v socialistični samoupravni vzgoji mladine (Otrok in družina 1974), Izročilo 8. marca se je zakoreninilo v NOB (ib. 1978). V-ova je bila 1966–73 ur. mesečnika Otrok in družina, od 1974 ur. njeg. prilogo Vrtec. Ur. je knjige: Priročnik za delo s pionirji, 1978; Ljubljana otrokom, 1979 (izšla ob razstavi o pred- in zunajšol. vzgoji v mednar. letu otroka v Milanu); Cicibani … o Titu od srca, 1980 (z uvodom) in Otroštvo v senci vojnih dni, 1980 (z uvodom). — Prim.: osebni podatki; izv. Lichtenthurnovega zavoda Lj.; Otrok in družina 1965, 194–6; L. Ambrožič, Gubčeva brigada, 1972, 59, 1012; B. Pleničar, bibl kazalo Mladi svet 1951–8 ter Otrok in družina 1959–71, 1972; Delo 1981, št. 271 (s sliko); Dnevnik 1981, št. 60, 98 (s sliko). *

Uredništvo: Vipotnik, Olga (1923–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi792066/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine