Slovenski biografski leksikon

Vipotnik Albin, partiz. ime Strgar, politični delavec, r. 27. febr. 1907 v Zabukovici pri Grižah strojniku Francu in Heleni r. Ambosi, živi v Ljubljani. Po osn. šoli v Grižah se je 1922–5 (pomočn. izpit) učil ključavničarstva na obrtnonadaljevalni šoli v Žalcu. 1925–41 je bil ključavničar v rudniku Zabukovica, 1941–5 v NOB, 1945–7 v Bgdu sekretar sindikata Zveze delavcev in nameščencev rudar. industrije Jsle ter na polit. šolanju pri CK KPJ, potem v Lj.: 1947–8 pomočnik sekretarja OF za Sjo in kadrovik v Prezidiju ljud. skupščine LRS, 1948 direktor Saturnusa, 1949–52 direktor kadrovske službe v Litostroju in od 1952 prav tam strojnik v proizvodnji kisika; 1964 upokojen. — Bil je član KPJ od 1935; poslanec Kočevskega zbora (1943); član AVNOJ (1943) in SNOS (1944); zvezni ljudski poslanec 1945–52, republiški poslanec 1951–3 in poslanec v zboru proizvajalcev v Bgdu 1953–8. Od 1980 je član Sveta SRS. — Ima spomenico 1941 in rede: bratstva in enotnosti II 1946, zasluge za narod II 1947, za hrabrost 1951, zasluge za narod I 1953, bratstva in enotnosti z zlatim vencem 1978.

V delav. revol. gibanje Savinjske doline se je vključil 1921. Delal je v zabukoviških društvih Svoboda (1921 do prepovedi 1935) in Vzajemnost (od 1935) ter v delav. organizacijah, npr.: Zveza rudarjev Jsle (1938 izključen zaradi komun. prepričanja), Delavska zadruga, Bratovska skladnica. Od 1933 je bil delavski zaupnik v rudniku Zabukovica. Ker je bilo njegovo izvajanje komun. programa v legalnih delav. organizacijah zelo uspešno (1936 bil soustan. partij. celice v Zabukovici), mu je OK KPJ nalagal vse vidnejše naloge in funkcije: 1937 je bil delegat na ustan. sestanku KPS na Čebinah; za volitve 1938 namestnik kandidata kmečko-delav. gibanja v celj. okraju; 1938–41 s komunisti organiziral Ljudsko fronto in v Zvezi delovnega ljudstva pridobival somišljenike (sopodpisnik proglasa te zveze Kaj hočemo?, 1939) za množičen odpor proti nacizmu. Večkrat je bil preganjan, 1939 in 1941 zaprt v Celju.

Ob nemški okupaciji je bil kot kandidat za člana CK KPS med prvimi organizatorji NOB v Savinjski dolini: 1941 je sodeloval pri ustan. Savinjske partizanske čete (politkomisar) in več odborov OF, mdr. v Gotovljah in Žalcu; 1941–3 je bil član in občasni sekretar Okrožnega komiteja KPS za Savinjsko dolino, mdr. 1942 organiziral partiz. tehniko Cankar v Skutnikovem bregu v šmiklavškem pogorju nad Miklavžem pri Taboru (delovala od jan. 1943). 1943–5 je bil član PK oz. oblastnega komiteja KPS za Štajersko. 1944 je napisal z A. Beblerjem brošuro Za masovno partijo na štajerskem. — Napisal je spomine: TV postaja 24 (Liboje 1954, 88–91); Iz zgodovine KP v Zabukovici, Kulturnoprosvetno delo v Zabukovici, Spomini na leto 1941, Srečanje s Kranjčevim bataljonom II. grupe odredov (vse v knjigi Med Mrzlico in Dobrovljami, 1955); Kako sem ušel gestapovcem (Litostroj 1961, št. 7, s sliko); Noč na Čebinah (Borec 1967, 346–7); Predvojno kulturno-prosvetno delo zabukoviških rudarjev (Komunistična partija v revol. delav. gibanju Savinjske doline, 1975, 89–95); O nastanku tehnike Cankar (Ilegalni tisk med NOB na Štajerskem, 1979, 13–4).

Prim.: osebni podatki; arhiv CK, IZDG in Skupščine SRS (Lj.); EJ; KL Sje III, 207 do 208, 240, 471, 538; R. Zakonjšek, Velika preizkušnja, 1977. — Slika: Med Mrzlico in Dobrovljami, 1955, 47. Požun

Požun, Lojze: Vipotnik, Albin (1907–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi791112/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine