Slovenski biografski leksikon

Vezjak Danilo, ekonomist, r. 24. nov. 1923 v Mariboru carinskemu uslužbencu Danilu in Štefaniji r. Marhold, živi tu. V Mrbu je obiskoval 1929–34 osn. šolo, 1934–41 real. gimn., mat. 1945. Ekonomijo je štud. v Zgbu 1945–9. Prom. je bil 1967 na Visoki šoli za ekonomijo, fak. za zun. trgovino v Berlinu (NDR) z dis. Nationale Volkswirtschaft und Aussenhandelsimpuls im Sozialismus (samozal. 1967). Po strok. izpitu in enomesečni zaposlitvi na Ekonom. sred. šoli v Celju (avg.–sept. 1949) se je zaposlil v Mrbu kot prof. na Ekonom. sred. šoli 1949–59, nato na Višji ekonom. šoli (kasneje Visoka ekonomsko komercialna šola — VEKŠ) 1959–69, postal tu 1969 izred. prof. za zun. trgovino, 1973 redni za mednar. marketing (trženje v mednar. menjavi) in mednar. poslovne finance. 1968 je bil habilitiran za izred. prof. na Visoki šoli za zun. trgovino v Zgbu. Predava tudi na podipl. študiju na VEKŠ, ekonom. fak. v Lj., Zgbu in Sarajevu predmet mednar. trženje. — Po 1949 je opravljal več strok. in polit. funkcij: podpreds. Raziskovalne skupnosti Sje, član rep. komiteja za ekonomske odnose s tujino izvršnega sveta skupščine Sje, glavni urednik Ekonomsko-komercialne knjižnice (kasneje Ekonomska, poslovna in organizacijska knjižnica v Mrbu), preds. Društva ekonomistov Mrb, član komisije za marketing Mednar. trgovinske zbornice v Parizu itd. — Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem.

Napisal je priročnike, učbenike in skripta, mnogi so izšli v spremenjeni izdaji: Zunanja trgovina, 1951, 1958² (soavtor T. Lah); Zunanja trgovina FLRJ, 1959; Tehnika zun. trgovine, I–III, 1960–3; Mednarodni plačilni promet, 1961; Mednarodne finance, I–II, 1961 (soavtor R. Crnković); Organizacija in poslovanje zunanjetrgovin. podjetij, 1961, 1962² (soavtor J. Nemec); Mednarodni plačilni promet, 1964; Oris zunanjetrgovin. in deviznega režima, 1968; Zunanja trgovina, I–III, 1969; Organizacija in poslovanje zunanjetrgovin. podjetij (uvod v mednar. marketing), 1970; Izvoz in uvoz naloženega kapitala, 1971; Mednar. poslovne finance, 1971; Mednar. poslovne finance (izbrane teme), 1972; Trženje v mednar. menjavi, 1973; Sistemi in instrumenti zun. trgovine, 1973 (soavtor L. Gusel); Plačilni promet s tujino, I–II, 1973, 1975² (soavtor D. Bobek); Sodobno zunanjetrgovin. poslovanje (izbrane teme), 1974 (V. soavtor in redaktor); Sodobno zunanjetrgovin. poslovanje (uvod v mednar. trženje), 1975; Međunar. marketing, Bgd 1976, 1980²; Mednar. poslovne finance, 1976; Međunar. poslovne finansije, Sarajevo 1977; Načrtovanje skupnih vlaganj v tujini, 1977, 1978², 1980³ (soavtorja D. Bobek in D. Zbašnik; tudi uredil); Plačilni promet s tujino, 1977, 1978² (ista soavtorja). — Prispeval je posamezna poglavja h knjigam: Osnove blagovnega prometa, 1967; Priročnik za strok. izobraževanje, 1972; Izbrane teme iz sodobnega zunanjetrgovin. poslovanja, 1975 (tudi uredil); Leksikon marketinga, Bgd 1977 (74 gesel) itd. — Znanstv. in strok. članke, ki obravnavajo ekonomska vprašanja, predvsem iz mednar. marketinga in mednar. poslovnih financ, objavlja v časopisju, mdr.: Ekonom. revija (1966, 1968, 1974, 1979), Naše gospodarstvo (1967–70, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980; 1974 do 1978 tudi recenzije knjig in ocene), Teorija in praksa (1967, 1969), Ekonomist, Zgb (1968), Katedra (1969/70, 1976), Knjigovodstvo, Bgd (1970, 1973), Slovenija paralele (1973), Problemi spoljne trgovine i konjunkture, Bgd (1974), Marketing, Zgb (1975, 1980), NRazgl (1976), Financije, Informator, Zgb (1980). — Za seminarje v organizaciji VEKŠ in podiplom. tečaje je pripravil več referatov (npr.: Načrtovanje izvoznega režima, Organizacija izvoznega trženja, Mrb 1974; Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini, Sodobne oblike nastopanja na tujih tržiščih, Radenci 1977; Ekonomski učinki skupnih naložb v tujini; Lj. 1979). — Aktivno je sodeloval na strok. in znanstv. simpozijih s področja mednar. trgovine, ekonom. odnosov, marketinga ipd., doma in v tujini, npr.: 1967 Rogaška Slatina, 1968 Opatija, 1969–79 Portorož, 1970, 1974, 1975, 1980 Mrb, 1970, 1980 Zgb, 1973 Linz, 1974, 1980 Trst, 1975, 1978 Sarajevo, 1976 Mostar, Aranđelovac, 1977 Zenica, 1978 Radenci, 1979 Lj. Referati so bili objavljeni v zbornikih, ki so izšli ob teh simpozijih.

V. sodi med najvidnejše jsl strokovnjake za mednar. trgovino, marketing in mednar. poslovne finance. Z raziskovalnim delom sodeluje tudi z gospodar. prakso. Za razne gospodar. organizacije je deloma sam, deloma kot vodja projekta prevzel in opravil raziskovalne naloge, ki zajemajo mdr.: izvoz in uvoz naloženega kapitala, mednar. konkurenčno sposobnost kot prvino izvoznega marketinga, pospeševanje gospodar. sodelovanja z državami v razvoju, sistem spodbujanja, pospeševanja in varovanja naložb Jsle in Sje v državah v razvoju, načrtovanje skupnih vlaganj v tujini, samoupravno družbeno planiranje ekonom. odnosov s tujino. — Prim.: osebni podatki; Bibl VZM I, 311–2; II, 97–8; Bibl UM III, 99–100; IV, 43–6; Naše gospodarstvo 1970, 174–5; Večer 1981, št. 24 (s sliko). Mur.

Murko, Vladimir: Vezjak, Danilo (1923–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi780940/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine