Slovenski biografski leksikon

Turk Zdravko, gozdarski strokovnjak, r. 19. nov. 1904 v Novem Kotu pri Dragi na Kočevskem kmetu in gostilničarju Valentinu in Doroteji r. Pakiž, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1911–6 v r. kraju, 1. razr. gimn. 1916/7 v Kočevju, ostale 1917–24 na realki v Lj. (z mat.); štud. je na gozd. fak. v Zgbu, 1930 dipl., prakt. izpit pa opravil 1935 v Bgdu na min. za gozdove in rudnike. – Služboval je 1931 kot pripravnik na priv. veleposestvu v Lividragi (Gorski Kotar), 1932–42 kot šef gozdne uprave razlašč. gozdov v Čabru, 1942–4 interniran v It. (Ustica na Sicil., Padova), od 1944–5 v NOB. Po osvoboditvi je bil jun.–avg. i. l. referent za eksploatacijo gozdov v min. za gozdarstvo LRS v Lj., 1945 do 1947 gozdni upravitelj v Gor. in Črničah, 1947–8 načelnik odseka pri upravi gozdnih gospodarstev v Lj., 1948–9 pomočnik dir. oz. dir. pri Gozdn. gospodarstvu v Novem mestu in Lj., 1950–2 dir. plana v min. za gozdarstvo in lesno industrijo, od 1952 je član Inšt. za gozdno in lesno gospodarstvo Sje ter predstojnik odseka za izkoriščanje gozdov; l. 1953 je postal docent, 1958 izr., 1963 redni prof. za izkoriščanje gozdov na biotehn. fak. univ. v Lj., tu 1963–5 dekan, 1965–7 prodekan, od 1972 preds. fakultetn. sveta, okt. 1975 upok. Študijsko se je izpopolnjeval v Avstriji (eksploatacija gozdov 1955, 1960), 1958 zastopal Jslo v komisiji za izkoriščanje gozdov pri FAO v Ženevi; aktivno sodeloval na mednar. kongresih: 1964 v Varšavi, 1966 Zvoleni (ČSSR), 1969 Lj., 1970 Clcu, 1973 v Münchehof-Reinbeku pri Hamburgu (ZRN). Je član številnih strok. in znanstv. združenj, v njih opravlja razl. funkcije, častni član je: ZIT Jsle (od 1961), ZIT gozdarstva in lesne industrije Jsle (od 1962), ZIT SRS (od 1964). - T. je bil odlikovan 1949 z redom zaslug za narod III. stopnje; 1965 z redom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem; 1975 z Jesenkovim priznanjem.

S področja strojne opreme, rabe orodij in strojev pri izkoriščanju gozdov je T. napisal knjige: Orodje gozdnega delavca. 1956; Vprašanje ekonomičnosti motornih verižnih žag. 1959; Krojenje gozdnih lesnih sortimentov. 1962 (cikl.); Metodika kalkulacije strojnega dela v gozdarstvu. 1963, 1965 (v shrv.); Mehanizirano lupljenje in drzanje lesa. 1967; Raziskovanje ekonomskih elementov dela z motorkami. 1967; Ročno in strojno drzanje celuloznega lesa. 1969; Volumni in težinski delež lubja glede na premer deblovine jelke, smreke in bukve v nekat. območjih Sje. 1971 (skupaj z M. Lipoglavškom); Mehanizirana obdelava oblovine iglavcev in njena ekonomičnost. 1974. Številne članke in razprave je objavljal v dom. in tujih revijah, mdr. v GozdV: Izkoriščanje gozdov v desetletju 1945–54 (1955, 296–321), Krojenje lesne surovine (1958, 1–6; Les 1957, 105–8), Ugotavljanje učinka žaganja pri gozdnem delu (1960, 81–8), Analiza razvoja motornih žag v Sji (1966, 203–12), Mehanizirano lupljenje lubja jelke, smreke (1970, 1–41); zbornikih: Inšt. za gozdno in lesno gospodarstvo (1962), Biotehn. fakultete (1967), Mednar. simpozija o mehanizaciji v izkorišč. gozdov (1969); Lasu Połskem (Varšava): Einiges über den Zustand u. Entwicklungstendenzen der Mechanisierung i. d. Forstbenutzung Jugosl. (1964); Allgem. ForstZg: Die Wirtschaftlichkeit d. Maschineneinsatzes bei d. Holzernte (1971) itd. – Prim.: osebni podatki; ULj 188; 1969, 558; Objave Univerze 1958, št. 11, 70–6; 1964, št. 35, 90–100; Šumarska enc. II. (1963), 670; Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1101; Delo 1975, št. 64; GozdV 1975, 35 (s sliko). – Slika: arhiv SBL. Adč.+Šiv.

Adamič, F., Šivic, A.: Turk, Zdravko (1904–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi736593/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine