Slovenski biografski leksikon

Turk Ivan, ekonomist, r. 18. jul. 1930 v Splitu bančn. uradniku Vladislavu in Avgusti r. Flis, živi v Lj. Osn. šolo 1936–40, gimn. (do 1948 z mat.) in ekonom. fak. univ. (do 1952 z dipl.) je končal v Lj., bil med študijem zaposlen pri Radiu Lj. 1960 je bil prom. za dr. ekon. znanosti na osnovi dis. Prilagajanje pojmovanj potrošnje možnostim merjenja pri ekon. analizah. Strok. se je izpopolnjeval v ZDA: 1960–1 na harvardski univ. v Bostonu in 1966 na univ. v Indiani. – Služboval je 1953–6 pri OLO Lj. kot finanč. revizor oz. inšp., 1956 bil imenovan za strok. sodelavca ekonom. fak. v Lj., 1961 tam za docenta računovod. in analit. stroke, 1967 za izr. in 1972 za redn. prof. V l. 1965–7 in 1969–71 je bil prodekan, 1973–5 dekan; v l. 1969–73 vodja Inštituta za ekonomiko in organizacijo podjetja. Honor. je predaval 1958–72 na Viš. upravni šoli v Lj., Viš. šoli za organizacijo dela 1962–72 v Kranju, na podiplom. seminarjih Ekonom. fak. v Mrbu, Zgbu, Subotici, Sarajevu, Reki, Titogradu, na univ. v Indiani in na mnogih tečajih. Od 1973 predava tudi na Fakulteti za strojništvo v Lj. in na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju. Od 1965 strokovno vodi simpozije o sodobn. metodah v računovodstvu in poslovnih financah v SR Sloveniji. – Bil je član skupščine izobraževalne skupnosti SRS, ekonomskega sveta SRS in republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. Aktivno se je udeležil mednarodnih seminarjev in posvetovanj v Gentu (1963), Ženevi (1964), Pragi (1972), Beogradu (1975), Krakovu (1976), Parizu (1976–7) in Urbana–Champaign, Illinois, ZDA (1976). – L. 1970 je prejel nagrado B. Kraigherja za uvajanje sodob. računovod. metod in izobraževanje vodilnih kadrov.

T. je napisal knjige, npr.: Uvod v empir. analizo potrošnje. 1962; Stroški v podjetju … 1963; Stroški kot podlaga za poslovne odločitve. 1965; Ekonomika podjetja. 1969, 1976⁴ (shrv 1970, Zgb); Finančno računovodstvo. 1970, 1980; Upravljalni vidiki računovodstva. 1971, 1975² (shrv 1971); Kodeks poklicne etike računovodje. Kodeks računovodskih načel. 1973 (angl. 1975); Poslovne informacije … 1973; Izgradnja sistema poslovnih informacij. 1974 (shrv 1974); Stroškovno računovodstvo 1974, 1980 (shrv 1973, Zgb); Uvod v ekonomiko delovne organizacije. 1974, 1979³; Obj. vrsto razprav, člankov, referatov v revijah in zbornikih (Ekon. revija; Naše gospodarstvo; Nova proizvodnja; Knjigovodstvo, Bgd; zborniki računovodskih simpozijev v: Sloveniji 1965, Hrvaški 1966, Srbiji 1969; Moderna organizacija 1968; Računovodstvo i financije, Zgb 1974). Bil član uredn. odborov: Ekon. revija, Nova proizvodnja, Mod. organizacija (Kranj), Knjigovodstvo (Bgd). – T. proučuje sod. koncepte ekonomike podjetij in računovodstva ter prenaša teorijo v našo gospodar. prakso. – Prim.: osebni podatki; ULj 1969, 173–5; 1979, 229–33; Delo 1970, št. 4 (s sliko); Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1100; M. Kamušič, Moderna organizacija 1971, 744 sl.; 30 let Ekonom. fak. univ. v Lj. 1977, 430–8 (ur. T.). - Slika: arhiv SBL. *

Uredništvo: Turk, Ivan (1930–2020). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi735419/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine