Slovenski biografski leksikon

Toličič Ivan, psiholog, r. 17. dec. 1922 v Staršah (obč. Mrb) malima kmetoma Jakobu in Ivani r. Habjanič, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1929–35 v r. kraju, nižjo srednjo 1935–9 ter učiteljišče 1939–41, 1946–7 (z mat.) v Mrbu; 1947–52 štud. na fil. fak. v Lj., 1952 diplom. iz psihol. pedagogike in filozofije. V l. 1958–9 se je strok. izpopolnjeval v Frankfurtu a. M. (Intern. Hochschule f. pädag. Forschung), 1959 bil prom. v Lj. za dr. psihol. znanosti z dis. Igralna dejavnost kot diagnostično sredstvo otrokove osebnosti (gl. skrajšano obj. Otroka spoznamo v igri. Lj. 1961; prev. v shrv. Bgd 1966). Med študijem je bil T. zaposlen 1947–8 pri GO mladine Sje (pionir. odd.), 1948–9 urejal revijo Ciciban; po diplomi postal asistent na fil. fak. (do 1960), nato bil 1960–6 docent, 1966–75 izr., od 1975 redni prof. za otroško in mladin. psihol. Od 1964 leta je predstojnik te katedre. — T. je bil preds. Društva psihol. SFRJ v Bgdu, ter član štev. strok. združenj, odborov in svetov, doma mdr.: pedag. sveta skupščine SRS; centralne komisije za reformo gimn.; sveta za vzgojo in varstvo otrok Jsle v Bgdu, gl. Materiali sa 6. skupštine Saveta. Bgd 1967, 20–3; komisije za psihol. in pedag. znanost pri zveznem svetu za koord. znanstv. dejavnosti v Bgdu; je v komisiji za strok. izpite iz psihol. in v predsedstvu Republ. zveze prijateljev mladine Sje; v tujini: od 1965 mednar. zveze za aplikat. psihol. v Parizu; član svetovalec ur. odb. revije Human Development; od 1970 podpreds. svetovne organizacije za predšol. vzgojo (Jslo zastopal na zasedanjih 1971 v Bonnu, 1972 Londonu, 1973 Budimpešti). — L. 1965 je prejel red zaslug za narod s srebrno zvezdo.

O svojem znanstv. delu je T. poročal na štev. kongresih, mdr. jsl psihologov (na Bledu 1960, 1971, gl. Psihol. razprave 1971, 245–56; Zgbu 1964; v Bgdu 1967, gl. Metodol. problemi procenjivanja znanja … Bgd 1969, 5–10, 111–2); jsl zdravnikov (v Zgbu 1966: Utjecaj tjelesnog i duš. razvoja … na uspjeh dete u školi, Zdravstv. varstvo šol. otrok in mladine 1966, 1–8); mednar. kongr. za psihol. (v Bonnu 1960: gl. Intern. Kongr. f. Psychol. 1962, 410–1; Kopenhagnu 1961; Lj. 1964: gl. Abstracts 1964, 143–4; Salzburgu 1974: gl. Kongr. d. deut. Ges. f. Psychologie in Salzburg 1974, 121); seminarjih, mdr. za predšol. vzgojo (v Berlinu 1967: Die Gestaltung des Lebens in Kindergarten. 1968, 107–13) ter strokovnih srečanjih (slov. prof. v Trstu 1972; psihologov Lj.-Gradec 1973). Obj. več kot 50 razprav mdr.: Socialna udeležba predšol. otrok v prosti igri (Prispevki k psihologiji 1960, 131–41); Povezanost med otrokovim duš. razvojem v predšol. obdobju … (SodP 1967, 267–72; ponat. Pedagogija 1967, 279–85; prev. v Pretškolsko dete. Zgb 1967, št. 3–4); Duševni razvoj otroka in mladostnika (Pedagogika. Lj. 1967, 189–260 in v knjigi Pedagogija. Zgb 1968, 161–222); Socialno ekonom. položaj družine in otrokova uspešnost (Teorija in praksa 1970, 566–75); Adolescenti i njihovi problemi u porodici (Porodica i socializacija mladih. Bgd 1970, 52–75); Komparativna študija problemov amer. in slov. adolescentov (Dani Ramira Bujasa. Zgb 1973, 27–38); Die wechselseitige Beziehung zwischen Spielverhalten and geistiger Entwicklung von Kindern (Schule and Psychologie. München 1963, 225–33); Application of Psychology and Psycholog. Research in Education in Yugoslavia (Bull. de l'Association intern. de Psychologie appliquée, Paris 1964, št. 1, 15–20); The influence of Little School on the Readiness of Children to Begin School (Pedagogy, Bgd 1972, 187–92) in člankov, mdr. v SodP (1953, 182–8), Mladem svetu (1956, 33–4; 87–9; 108–10), Otroku in družini (1960, 302–3; 1967, 41–3; 177–88; 1968, 299–301; 1970, 7–9; 1972, 185–6; 220–1), NRazgl (1971, 665–6; 1972, 429–30; 1974, 62) in v Reviji za psihol. (Zgb 1970, 76–7). V knjižni obliki so mdr. izšla dela: Psihološko preučevanje učencev. 1957; Testiranja in njihova uporaba v praksi. 1963 (skupaj z L. Zormanom), 1965²; Ugotavljanje zrelosti otrok za vstop v šolo. 1. del. 1966; Dečja psihologija. Bgd 1966, 1975⁶ (z V. Smiljanić-Čolanović, prev. v slov. Lj. 1968, 1973² dopolnjena; prev. v romun. Novi Sad 1970); Test di maturità scholastica per i bambini della prima elementare. Firenze 1970 (prev. C. Stopper, Dan. Sedmak) ter Test za šolske novince. Lj. 1973. Uredil in delno napisal pa je mdr. Proučevanje sprejemnih meril za vpis novih študentov na univ. 1971 (z L. Zormanom); Uspešnost učencev v šoli. 1970 (povzetek v angl.). — Pri mednar. raziskavi Coping Style and Achievement: Cross-national Study of School Children, ki jo na univ. v Austinu (T. je užival tu 1971 Fulbrightovo štipendijo) vodi R. F. Peck, sodeluje T. (z L. Zormanom) od 1966; tu tudi dobil sredstva za večletno raziskavo: Vpliv okolja na uspeh in osebnostne značilnosti pri šol. otrocih. Izdelal je in standardiziral test zrelosti otrok za vstop v šolo ter sprožil podobne raziskave v drugih republikah; iz njegovih pobud se je razvila »mala šola«. — Prim.: osebni podatki; ULj 108; ULj 1969, 51–2; ULj 1979, 51–3; Knjiga 1970, 552–4 (s sliko); NRazgl 1973, 33. A. T.

Trstenjak, Anton: Toličič, Ivan (1922–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi702333/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine