Slovenski biografski leksikon

Tišler Miha, kemik, raziskovalec in pedagog, r. v Lj. 18. sept. 1926 bančnemu uradniku Mihaelu in Pavli r. Seunig, živi na Brezovici pri Lj. Osn. šolo 1933–7 in I. drž. real. gimn. 1937–45 (z mat.) je obiskoval v Lj.; tu je štud. na fak. za kemijo TVŠ 1947 do 52 (dipl. 1952) in na prirodosl. matemat. fak. 1951–3 (dipl. 1953), 1955 bil prom. z dis.: Sinteze v vrsti cikloheptatrienonov. Zaposlil se je v Lj.: 1952–7 kot asistent na Inšt. za organ. kemijo TVŠ, 1957–61 kot docent na Prirodosl. matemat. fak., 1962–4 kot izr., od 1964 dalje pa kot red. prof. za organ. kemijo na fak. za naravosl. in tehnologijo; je predstojnik katedre za organsko kemijo. Od 1969–73 je bil prodekan, 1973–6 pa njen dekan. Strok. se je izpopolnjeval 1953–5 na univ. v Cambridgeu, 1951 nekaj mesecev v Gradcu, 1952 v Innsbrucku, 1962 v Freiburgu in 1966 v Coventryju; i. l. obiskal več univ. v Angliji, 1968 v ZDA in 1975 na Japonskem. T. je član štev. znanstv. ustanov in organizacij mdr.: od 1952 Slov. in Hrv. kemij. društva, 1960 American Chemical Society, 1965 Chemical Society (London) in International Society of Heterocyclic Chemistry, 1970 American Association for the Advancement of Science, 1974 stalnega odbora za ocenjevanje projektov v okviru sodelovanja med Svetom akademij SFRJ in Nacionalno akademijo znanosti v Washingtonu ter redakcijskih odborov npr.: Croatica Chemica Acta, Journal of Heterocyclic Chemistry, Vestnik Slov. kemij. društva; bil tudi podpredsed. International Society of Heterocyclic Chemistry 1973–7 in njen voljeni predsed. za razdobje 1977–9. L. 1970 je postal dopisni član SAZU, 1977 redni. Dopisni ali zunanji član SANU (1978), JAZU (1979). Za raziskave na področju heterociklične kemije je dobil l. 1962 nagrado sklada B. Kidriča, l. 1975 priznanje Tohoku univ. (Sendai, Jap.), 1977 Kidričevo nagrado, 1979 plaketo International Society of Heterocyclic Chemistry.

T-jevo delo zajema področje sintez in reakcij organ. spojin, zlasti sinteze doslej neopisanih heterocikličnih sistemov ter uvajanje novih reakcij za pripravo omenjenih spojin. Štev. raziskovani sistemi obsegajo biološko pomembne spojine iz vrste purinov, pirimidinov in nekaterih antimetabolitov; raziskoval je tudi nebenzoidne spojine z aromatskim značajem, spojine s tioamidno skupino, zaradi priprave cikličnih sistemov iz vrste tiazolidina, tiourazola, 1, 2, 4-triazina, 1, 3, 4-tiadiazola, 1, 3-tiazana oz. pirimidina; opisal je primere izomerizacij in proučil tioenoltioketo tautomerijo. Druge raziskave so s področja piridazina in bicikličnih ter policikličnih sistemov, sinteze novih bicikličnih sistemov na bazi piridazina z mostnim dušikom, na katerih so bile preiskovane elektrofilne, nukleofilne in homolitske substitucije, protonacija in kvaternizacija, N-oksidacija ter štev. druge raziskave, reakcije in sinteze. — T. se je aktivno udeležil več kot 30 kongresov mdr.: 1969, 1976 Francija (Montpellier), 1972 ČSSR (Ústí), 1975 Lj. (tudi predsed. in organizator), i. l. Anglija (Grasmere), 1976 Nemčija (Kühlungsborn). Od 1954 dalje pogosto predava na univ. doma, npr. v: Bgdu, Zgbu, na Reki in v tujini, mdr. v: Bonnu, Budimpešti, Clausthalu, Coventryju, Gradcu, Milanu, Norwichu, Osaki, Provu, Rabatu, Sapporu, Teheranu, Tokiu. S svojega strok. področja je veliko pisal, objavil nad 200 člankov in razprav zlasti v inozem. znanstv. časopisju, mdr. v: Chemistry & Industry (London 1954, 1427; soavtor A. W. Johnson), Journal of Chemical Society (ib. 1954, 4604–16: isti soavtor in R. B. Johns; 1955, 1622–7: soavtorja A. Langemann in A. W. Johnson; 1841–5: soavtor A. W. Johnson), Archiv d. Pharmazie (Weinheim 1958, zv. 291, 457–63; 1959, zv. 292, 89–95), Journal of Organic Chemistry (Easton 1960, zv. 25, 770–3: soavtor Ž. Vrbaški; 2234–6: soavtor B. Stanovnik; 1961, zv. 26, 5200–2: isti soavtor; 1962, zv. 27, 1343–6: več soavtorjev; 2878–80: soavtor V. Bon), Analytical Biochemistry (New York 1964, zv. 9, 68–74, 411–6: soavtor B. Stanovnik), Die Naturwissenschaften (Berlin 1965, zv. 52, 207: isti soavtor), Monatshefte f. Chemie (Wien 1965, zv. 96, 642–9: soavtor A. Pollak; 1966, zv. 97, 644–53, 1494 8: soavtor A. Krbavčič; 1523–30: soavtorja A. Pollak in B. Stanovnik; 1713–22: več soavtorjev), Canadian Journal of Chemistry (Ottawa 1966, zv. 44, 829–32: soavtorja A. Pollak in B. Stanovnik), Journal of Medicinal Chemistry (Easton 1966, zv. 9, 430–1: več soavtorjev), Angewandte Chemie (Weinheim 1966, zv. 78, 645), pa tudi domačem, npr. v: Croatica Chemica Acta (Zgb 1963, zv. 35, 167–70; 1964, zv. 36, 81–6, 169–70: soavtor B. Stanovnik; 1966, zv. 38, 299–307: isti soavtor in F. Kuhelj), Proteus 1969/70, 244–6); monografije mdr.: Heterociklične spojine, Slov. kemij. nomenklatura. 1966, 148–54; in še z B. Stanovnikom: Pyridazines, Advances in Heterocyclic Chemistry, New York 1968, zv. 9, 211–322; Azolo- and Azinopyridazines and Some Oxa and Thia Analogs, Heterocyclic Compounds, New York 1973, zv. 27, 761–1057; Sulfur Compounds of Pyridazine, ib. 1973, zv. 28, 755–838; Recent Advances in Pyridazine Chemistry, Advances in Heterocyclic Chemistry, New York 1979, zv. 24, 363–456 (soavtor B. Stanovnik); knjige in skripta: Organ. kemija I. in II. 1964, 1966² (soavtor M. Perpar); Organ. reakcije. 1968, 1970² soavtor B. Stanovnik); IUPACOVA pravila za nomenklaturo organskih spojin (soavtor B. Stanovnik). 1973; Topics in Organic Sulphur Chemistry. 1978. — Prim.: osebni podatki; ULj 288–9; ULj 1969, 214–6; ULj 1979, 373–7; Obj. Univ. v Lj. 1962, št. 28, 79–82; Ko je ko u Jsli. 1970, 1076; LSAZU 1970, 50–8 (s sliko); ib. 1977, 78–80; LDk 1975, št. 216 (s sliko); Delo 1977, št. 85 (s sliko); LDk 1977, št. 100 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Tišler, Miha (1926–2021). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi701561/#slovenski-biografski-leksikon (15. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine